Usnesení

2. zasedání Rady obce Soběšovice dne 27. 11. 2002

 

I. Rada obce Soběšovice projednala  a bere na vědomí:

 

1.       Úkoly, trvá: minulé vol. období: 76/7, 78/1, 84/14, 84/15, 87/9, 91/15, 92/19, 98/2, 98/8, 98/15, 99/1, 99/2, 99/7, současné volební období: 1/6, 1/7, 1/9.

2.       P. Milan Nečas: žádost o nájem pozemku p. č. 443/25.

3.       Moravskoslezský kraj: Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje, částka 2, ročník 2002.

4.       Obecní úřad, Stavební úřad Lučina: oznámení o zahájení kolaudačního řízení – p. Kamila Bujasová.

5.       P. Štěpánka Palarčíková, p. Jaroslav Palarčík: sdělení ve věci nájemního bydlení

6.       Orgán SSD, p. Renáta Šviráková: výzva k projednání nepovolené stavby – R-Zátoka, s.r.o., Chelčického 8, Moravská Ostrava.

7.       Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s., Junácká 1, Havířov-Podlesí: nabídka semináře „Úkoly orgánů obce po volbách do zastupitelstev obcí“  dne 17. 12. 2002, budova ÚP.

8.       Hudební skupina FORUM: smlouva o účinkování na Obecním plese dne 11. 1. 2003.

9.       P. Dvořáčková Olga: potvrzený tiskopis k žádosti o umístění v DPS.

10.   Obec Soběšovice: návrh termínů zasedání Rady a Zastupitelstva obce Soběšovice v roce 2003.

11.   Okresní soud, ul. Svornosti, 736 01  Havířov: žádost o sdělení v právní věci žalobce Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Ostrava.

12.   Televize POLAR Ostrava: nabídka služeb - teletext.

13.   Obecní úřad, Stavební úřad Lučina: rozhodnutí (povolení) - změna stavby před dokončením, Ing. Tomáš a Ing. Soňa Wunschovi.

14.   IDOP Olomouc, a.s., Dvorská 12, 785 01  Šternberk: nabídka spolupráce.

15.   Úřad práce, Frýdek-Místek: působnost ÚP.

16.   Obecní úřad, Stavební úřad Lučina: vyrozumění o podaném odvolání Ing. Oldřicha Číže  ve věci  dělení pozemku  parc. č. 488/25  k. ú. Horní Soběšovice.

17.   Technické služby, a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek: návrh smlouvy o dílo.

18.   P. Kamila Bujasová: žádost o souhlas obce s napojením RD na pozemku parc. č. 340/249 na kanalizační a vodovodní řád obce.

19.   P. Marie Labudová: žádost o pronájem hrobového místa.

20.   Slezská diakonie, Azylový dům Bethel, Stavbařů 2199, 734 01  Karviná 7: žádost o poskytování neinvestiční dotace na sociální služby.

21.   Ministerstvo zemědělství ČR, zemědělská agentura Frýdek-Místek: rozhodnutí o poskytnutí dotace na změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků.

22.   GORDIC-VAR: nabídka  školení  - účetnictví obce dne 17. 12. 2002 na OkÚ Frýdek-Místek.

23.   GORDIC-VAR: nabídka školení  - příspěvková organizace dne 19. 12. 2002 na OkÚ Frýdek-Místek.

24.   ČR-Okresní úřad Frýdek-Místek, RRR, Palackého 115, Frýdek-Místek: seznámení s podklady rozhodnutí  dne 6. 12. t.r. – dodatečné povolení stavby oplocení stavebníka MUDr. Eduarda a Věry Siudových.

25.   Obec Soběšovice: návrh nájemní smlouvy s manžely Korenými.

26.   ČSAD Havířov: návrh smlouvy o zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce.

27.   Obec Soběšovice: návrh nájemní smlouvy s p. Janem Hromkem, Žermanice 5.

28.   Obec Soběšovice: návrh na příspěvek obce ve výši 4 000,00 Kč – Mikulášská nadílka 6. 12. 2002.

29.   Obec Soběšovice: návrh na úhradu autobusové přepravy na divadelní představení dne 3. 12. 2002.

30.   Obec Soběšovice: návrh na úhradu autobusové přepravy ZUŠ Havířov - Vánoční koncert dne  17. 12. 2002.

31.   P. Maralíková Lenka, Smetanova 477, Frýdek-Místek: návrh na zveřejnění inzerátu ve zpravodaji.

32.   Obec Soběšovice: návrh na zřízení komise redakční.

33.   Obec Soběšovice: návrh na jmenování p. Karla Mintěla předsedou komise redakční.

34.   Obec Soběšovice: návrh na zřízení komise ŽP a rekreace.

35.   Obec Soběšovice: návrh na jmenování Ing. Miroslava Peřiny předsedou komise ŽP a rekreace.

36.   Obec Soběšovice: návrh na zřízení komise stavební.

37.   Obec Soběšovice: návrh na jmenování  Ing. Karla Obluka předsedou komise stavební.

38.   Obec Soběšovice: návrh na zřízení komise kulturní.

39.   Obec Soběšovice: návrh na jmenování Ing. Františka Floriána předsedou komise kulturní.

 

II. Rada obce Soběšovice ukládá:

 

1.       Uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p. č. 443/25 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou  s p. Milanem Nečasem.

Zodp.: starosta, Popovičová

2.       Prominout nájem za terasu na období 2 měsíců p. Štěpánce Palarčíkové a  p. Jaroslavu Palarčíkovi  vzhledem k opravě fasády a zajistit do 31. 12. t. r. alespoň provizorní oplocení.

Zodp.: starosta, Popovičová

3.  Zajistit úhradu a účast starosty obce  na semináři  „Úkoly orgánů obce po volbách do zastupitelstev      

     obcí“ dne 17. 12. 2002, budova ÚP, Havířov.

Zodp.: starosta, Popovičová

4.  Uzavřít smlouvu se skupinou FORUM o účinkování na Obecním plese dne 11. 1. 2003.

Zodp.: starosta, Popovičová

5.  Odpovědět Okresnímu soudu, ul. Svornosti, 736 01  Havířov   na  žádost   o sdělení   v právní  věci 

     žalobce  Ostravské  vodárny a kanalizace, a.s. Ostrava.

                                                Zodp.: místostarosta, Guziurová

6.  Zveřejnit ve zpravodaji informaci:  po 1. 1. 2003  zůstává obec  v působnosti  Úřadu práce Frýdek-  

     Místek.

                                                Zodp.: Guziurová

7.  Uzavřít smlouvu o dílo s Technickými službami, a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

8.       Zaslat souhlasné stanovisko k žádosti p. Kamily Bujasové o napojení RD na pozemku parc. č. 340/249 na kanalizační a vodovodní řád obce.

                                                Zodp.: starosta, Guziurová

9.       Uzavřít smlouvu o  pronájmu hrobového místa s p. Marií Labudovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

10.       Sdělit nesouhlasné stanovisko  o poskytování neinvestiční dotace na sociální služby k žádosti Slezské diakonie, Azylový dům Bethel, Stavbařů 2199, 734 01  Karviná 7.

                                                Zodp.: starosta, Guziurová

11.       Zajistit úhradu a  účast p. Olgy Popovičové na  školení fy GORDIC - účetnictví obce dne 17. 12. 2002 na OkÚ Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

12.       Postoupit ředitelce ZŠ Soběšovice nabídku školení fy GORDIC  - příspěvková organizace dne 19. 12. 2002 na OkÚ Frýdek-Místek.

Zodp: starosta

13.       Prověřit rozhledové trojúhelníky v souvislosti s dodatečným povolením stavby oplocení stavebníka MUDr. Eduarda a Věry Siudových.

Zodp.: starosta

14. Uzavřít nájemní smlouvu s manžely Korenými  na dvoupokojový byt v DPS.

Zodp.: starosta, Popovičová

15.       Projednat  návrh smlouvy o zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce předložený ČSAD Havířov a.s.  s okolními obcemi a předložit zastupitelstvu obce.

                                                Zodp.: starosta

16.       Uzavřít smlouvu o nájmu pohostinství Nová Husarůvka s manžely  Hromkovými, Žermanice 5.

Zodp.: starosta, Popovičová

17.       Uhradit  příspěvek obce ve výši 4 000,00 Kč  na  Mikulášskou nadílku 6. 12. 2002 a zajistit dovoz nadílek na Novou Husarůvku.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

18.       Objednat a uhradit autobusovou přepravu zájemců o divadelní představení dne 3. 12. 2002 v Ostravě.

                                                Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

19.       Objednat a  uhradit autobusovou přepravu účinkujících ze ZUŠ Havířov na Vánočním koncertě dne  17. 12. 2002 v Soběšovicích.

                                                Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

20.       Zajistit zveřejnění  a úhradu za zveřejnění  inzerce p. Maralíkové Lenky, Smetanova 477, Frýdek-Místek.

                                                Zodp.: Guziurová, Popovičová

 

III. Rada obce Soběšovice schvaluje:

 

1.       Smlouvu o nájmu pozemku p. č. 443/25 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s p. Milanem Nečasem.

2.       Prominutí nájmu za terasu na období 2 měsíců pro p. Štěpánku Palarčíkovou a  p. Jaroslava Palarčíka  vzhledem k opravě fasády a zajištění alespoň provizorního oplocení do 31. 12. t. r.

3.       Účast   starosty obce   na  semináři  „Úkoly orgánů obce  po volbách  do  zastupitelstev obcí“   dne

17. 12. 2002, budova ÚP, Havířov.

4.   Smlouvu se skupinou FORUM o účinkování na Obecním plese dne 11. 1. 2003.

5.   Termíny zasedání Rady a Zastupitelstva obce Soběšovice v roce 2003 dle návrhu.

6.   Odpověď Okresnímu soudu, ul. Svornosti, 736 01  Havířov   na  žádost   o sdělení   v právní  věci 

      žalobce  Ostravské  vodárny a kanalizace, a.s. Ostrava.

7.       Zveřejnění  informace  ve zpravodaji:  po 1. 1. 2003   zůstává  obec  v  působnosti   Úřadu  práce 

      Frýdek- Místek.

8.       Smlouvu o dílo s Technickými službami, a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek.

9.       Souhlasné stanovisko k žádosti p. Kamily Bujasové o napojení RD na pozemku parc. č. 340/249 na kanalizační a vodovodní řád obce.

10.       Smlouvu o  pronájmu hrobového místa s p. Marií Labudovou.

11.       Účast p. Olgy Popovičové na  školení  fy GORDIC - účetnictví obce dne 17. 12. 2002 na OkÚ Frýdek-Místek.

12.       Nájemní smlouvu s manžely Korenými  na dvoupokojový byt v DPS.

13.       Smlouvu o nájmu pohostinství Nová Husarůvka s manžely  Hromkovými, Žermanice 5.

14.       Zřízení komise redakční.

15.       Jmenování p. Karla Mintěla předsedou komise redakční.

16.   Zřízení komise životního prostředí a rekreace.

17.   Jmenování Ing. Miroslava Peřiny předsedou komise životního prostředí a rekreace.

18.   Zřízení komise stavební.

19.   Jmenování Ing. Karla Obluka  předsedou komise stavební.

20.   Zřízení komise kulturní.

21.   Jmenování Ing. Františka Floriána předsedou komise kulturní.

22.   Příspěvek obce ve výši 4 000,00 Kč na akci Mikulášská nadílka dne 6. 12. 2002.

23.   Úhradu autobusové přepravy zájemců o divadelní představení dne 3. 12. 2002 v Ostravě.

24.   Úhradu autobusové přepravy účinkujících ze ZUŠ Havířov na  Vánočním koncertě dne  17. 12.  2002 v Soběšovicích.

25.   Zveřejnění   inzerce p. Maralíkové Lenky, Smetanova 477, Frýdek-Místek.

 

 IV. Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

1.       Poskytování neinvestiční dotace na sociální služby dle žádosti Slezské diakonie, Azylový dům Bethel, Stavbařů 2199, 734 01  Karviná 7.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce