Usnesení

3. zasedání Rady obce Soběšovice dne 4. 12. 2002

 

I. Rada obce Soběšovice projednala  a bere na vědomí:

 

1.       Úkoly, trvá: minulé vol. období: 76/7, 78/1, 84/14, 84/15, 87/9, 91/15, 92/19, 98/2, 98/8, 98/15, 99/1,  99/7, současné volební období: 1/6,  1/9, 2/2, 2/13, 2/15, 2/17.

2.       Obecní úřad, Stavební úřad Lučina: oznámení o zahájení kolaudačního řízení  - RD, p. Oliva František a Dobromila.

3.       Obecní  úřad,  Stavební   úřad    Lučina:   kolaudační rozhodnutí – povolení  užívání  RD, p. Kukula Otto a Drahomíra.

4.       SmVaK Ostrava, a.s., Beskydská 124, 738 04  Frýdek-Místek: dodatek ke smlouvě č. 48, dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací, změna ceny od 1. 1. 2003.

5.       Ing. Miroslav Peřina, člen ZO: podání ve věci doména www.sobesovice.cz na internetu.

6.       ENESPO-Radislav Kroviář, Poděbradova 61a, 702 00  Ostrava: objednávka inzerce (12x).

7.       Charita Český Těšín, ředitel Mgr. Michal Krawiec: oznámení pořádání celostátní akce „Tříkrálová sbírka“, 3. – 8. 1. 2003.

8.       Česká pojišťovna, a.s., Na Poříčí 595, 738 01  Frýdek-Místek: pojištění DPS – úprava dle návrhu ČP, a.s.

9.       Okresní úřad, referát školství, Frýdek-Místek:  informace o odvolání z f-ce  ředitelů zrušených ZŠ a MŠ.

10.   Vzdělávací centrum pro VS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci v praxi obcí“ dne 12. prosince 2002 v Ostravě.

11.   Obec Soběšovice: návrh  - oprava komunikace.

12.   Obec Soběšovice: návrh poskytnutí mikulášské nadílky dětem zaměstnanců do 15 let.

13.   Obec Soběšovice: návrh programu 2. VZ ZO Soběšovice dne 11. prosince 2002.

14.   Obec Soběšovice: přehled zůstatků dovolené zaměstnanců obce k 30. 11. 2002.

15.   Obec Soběšovice: stanovení postupu od 1. 1. 2003 /zaměstnanci obce ve VPP v organizační složce MŠ (ŠJ)/.

16.   Obec Soběšovice: návrh na jmenování členů komisí: sociální, redakční, ŽP a rekreace, stavební, kulturní.

17.   Obec Soběšovice: inventarizace k 31. 12. 2002 na jednotlivých úsecích, složení inventárních komisí a likvidační komise.

18.   Ministerstvo vnitra ČR: metodika k případnému požadavku  změny hranic kraje.

19.   Sdružení Region Beskydy: pozvánka na valné shromáždění Sdružení Region Beskydy ve dnech 13. – 14. 12. t. r., Horský hotel Válcovny.

20.   Obec Třanovice: pozvánka na slavnostní otevření realizovaného projektu programu SAPARD - tělocvična a knihovna u ZŠ Třanovice dne 12. 12. t.r.

21.   SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla včetně žádanek o přepravu – prosinec 2002.

22.   Obecní úřad, Stavební úřad Lučina: oznámení o zahájení ÚŘ „dělení pozemku“ parc. č. 243/1 – OKD a.s., Důl Lazy, o. z.

23.   Obecní úřad, Stavební úřad Lučina: oznámení zahájení řízení o odstranění stavby „terasa pro venkovní posezení“, ústní jednání  7. 1. 2003  v  9:00 h  – R-Zátoka, s.r.o.

24.   Obec Soběšovice: návrh na zakoupení scanneru.

 

II. Rada obce Soběšovice ukládá:

 

1.       Podepsat dodatek ke smlouvě č. 48, o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací mezi SmVaK Ostrava, a.s., Beskydská 124, 738 04  Frýdek-Místek a obcí.

Zodp.: starosta, Popovičová

2.       Požádat CK JUHÁSZ, a.s. o uvolnění domény www.sobesovice.cz na internetu.

Zodp.: starosta

3.       Odpovědět na podání Ing. Miroslavu Peřinovi:  na zřízení internetových stránek obce se pracuje.

Zodp.: starosta, Guziurová

4.       Zajistit zveřejnění a úhradu inzerce ENESPO-Radislav Kroviář, Poděbradova 61a, 702 00  Ostrava ve zpravodaji.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

5.       Uzavřít upravenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s., Na Poříčí 595, 738 01  Frýdek-Místek na pojištění DPS.

Zodp.: starosta, Popovičová

6.       Prošetřit na krajském úřadě nutnost  odvolání z f-ce  ředitelky ZŠ a ředitelky MŠ k 31. 12. 2002.

Zodp.: starosta

7.       Zajistit účast a úhradu semináře „Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci v praxi obcí“ dne 12. prosince 2002 v Ostravě.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

8.       Zajistit provizorní úpravu komunikace k RD čp. 264 a 223 do konce roku 2002.

Zodp.: starosta

9.       Zajistit a uhradit mikulášskou nadílku dětem zaměstnanců do 15 let.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

10.  Předložit zastupitelstvu obce návrh programu na 2. VZ ZO Soběšovice dne 11. prosince 2002.

                                                Zodp.: starosta

11.  Prošetřit  postup od 1. 1. 2003 ve vztahu k zaměstnancům obce ve VPP ve ŠJ.

                                                Zodp.: starosta

12.       Předsedům komisí inventarizačních a likvidační  provést inventarizaci k 31. 12. 2002.

Zodp.: předsedové komisí

13.       Zajistit účast obce na valném shromáždění Sdružení Region Beskydy ve dnech 13. – 14. 12. t. r., Horský hotel Válcovny.

Zodp.: starosta

14.       Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla včetně žádanek o přepravu – prosinec 2002.

Zodp: starosta

15.       Připravit převod části pozemku parc. č. 243/1 k. ú. Dolní Soběšovice a části vodovodního řádu o průměru 90 z majetku OKD do majetku obce.

Zodp.: starosta

16.       Zajistit účast na jednání 7. 1. 2003  v  9:00 h - řízení o odstranění stavby „terasa pro venkovní posezení“, stavebník  R-Zátoka, s.r.o.

Zodp.: starosta

17.       Zajistit pořízení scanneru pro potřebu práce obecního úřadu.

Zodp.: místostarosta

18.       Zajistit účast ředitelky ZŠ  a vedoucí ŠJ a úhradu nákladů školení fy GORDIC  - účetnictví příspěvkové organizace dne 19. 12. 2002 na OkÚ Frýdek-Místek

Zodp.: ředitelka ZŠ, vedoucí ŠJ, Popovičová

 

III. Rada obce Soběšovice schvaluje:

 

1.       Dodatek ke smlouvě č. 48, o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací  mezi SmVaK Ostrava, a.s., Beskydská 124, 738 04  Frýdek-Místek (změna ceny od 1. 1. 2003) a Obcí Soběšovice.

2.       Požadavek na CK JUHÁSZ, a.s. o uvolnění domény www.sobesovice.cz na internetu.

3.       Odpověď  Ing. Miroslavu Peřinovi na jeho podání: na zřízení internetových stránek obce se pracuje.

4.       Zveřejnění inzerce ENESPO-Radislav Kroviář, Poděbradova 61a, 702 00  Ostrava ve zpravodaji.

5.       Upravenou  pojistnou  smlouvu  mezi  Českou pojišťovnou, a.s., Na Poříčí 595, 738 01  Frýdek-Místek  a  Obcí Soběšovice  na  pojištění DPS.

6.       Prošetření povinnosti  odvolání z f-ce  ředitelky ZŠ a ředitelky MŠ k 31. 12. 2002.

7.       Účast místostarosty obce a úhradu semináře „Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci v praxi obcí“ dne 12. prosince 2002 v Ostravě.

8.       Provedení (do konce roku 2002)  provizorní úpravy komunikace  k RD  čp. 264 a 223.

9.       Zajištění a úhradu mikulášské nadílky dětem zaměstnanců do 15 let ve výši do 140,00 Kč/dítě.

10.   Návrh programu 2. VZ Zastupitelstva obce Soběšovice dne 11. prosince 2002.

11.   Požadavek prošetření postupu od 1. 1. 2003 ve vztahu k zaměstnancům obce ve VPP ve ŠJ.

12.   Jmenování dalších členů komise sociální: MUDr. Anna Bošková, p. Jiřina Chroboková, p. Marie Molendová, Mgr. Dagmar Obluková, p. Dagmar Křístková, sl. Marie Durčoková.

13.   Jmenování dalších členů komise redakční: p. Milada Guziurová, p. Olga Popovičová, Ing. František Florián, p. Tomáš Dámek, Ing. Ivo Papala.

14.   Jmenování dalších členů komise ŽP a rekreace: Ing. Ivo Papala, p. Jan Kotásek, p. Andrej Šiba.

15.   Jmenování dalších členů komise kulturní: p. Petr Pavlok, Ing. Marcela Papalová, p. Anna Mintělová, Mgr. Milada Danielová, p. Jitka Ciencialová, p. Irena Voznicová, Mgr. Ludmila Peřinová.

16.   Členy inventarizačních komisí ve složení:

obec:      Ing. Ivo Papala, p. Jan Chrobok, p. Jan Kotásek,

ZŠ:       p. Karel Mintěl, Ing. Lukáš Molenda, Ing. Viktor Sitek,

      MŠ:             p. Josef Nogol, Ing. František Florián, p. Ivo Dominík,

      SDH:           Ing. Miroslav Peřina, p. Václav Křístek, p. Andrej Šiba,

      komisi likvidační ve složení:             Ing. Viktor Sitek, p. Václav Křístek, p. Ivo Dominík.

17.   Účast starosty obce na valném shromáždění Sdružení Region Beskydy ve dnech 13. – 14. 12. t.r., Horský hotel Válcovny.

18.   Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla včetně žádanek o přepravu – prosinec 2002.

19.   Přípravu převodu části pozemku parc. č. 243/1 k. ú. Dolní Soběšovice a části vodovodního řádu o průměru 90 z majetku OKD do majetku obce.

20.   Účast starosty obce na jednání 7. 1. 2003  v  9:00 h - řízení o odstranění stavby „terasa pro venkovní posezení“, stavebník  R-Zátoka, s.r.o.

21.   Zakoupení scanneru pro potřebu práce obecního úřadu.

22.   Účast ředitelky ZŠ  a vedoucí ŠJ a úhradu nákladů školení fy GORDIC  - účetnictví příspěvkové organizace dne 19. 12. 2002 na OkÚ Frýdek-Místek.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

  

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce