Usnesení

4. zasedání Rady obce Soběšovice dne 18. 12. 2002

I. Rada obce Soběšovice projednala  a bere na vědomí:

1.       Úkoly, trvá: minulé vol. období: 76/7, 78/1, 84/14, 84/15, 87/9, 91/15, 92/19, 98/2, 98/8,  99/1,  současné volební období:  2/17, 3/4,  3/8, 3/12, 3/15, 3/16, 3/17.

2.       SmVaK Ostrava a.s., Beskydská 124, 738 04  Frýdek-Místek: smlouva č. 1963/02/1 o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací (p. Jan Hromek, Žermanice 5).

3.       Policie ČR, obvodní oddělení, 736 01  Havířov: žádost o vypracování zprávy z místa bydliště čj. ORKA-976/OOP-Hl-TČ-2002.

4.       ČR-Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek: žádost o zaslání zprávy o pověsti  zn. 2 Nt 736/2002.

5.       Okresní soud Frýdek-Místek, Na Poříčí 3206, Frýdek-Místek: usnesení  28 E 373/2000-55.

6.       Český telekomunikační úřad: informace ke zřízení elektronické podatelny ČTÚ.

7.       P. Ludmila Guziurová: žádost o vydání stanoviska k rekonstrukci RD dle doložené projektové dokumentace.

8.       ŠJ Soběšovice: seznam strávníků ve školní jídelně.

9.       Pozemkový fond ČR, ÚP Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek: převod pozemku parc. č. 391/8 v k. ú. Pitrov – vydání žadateli.

10.   P. Šmíd Zdeněk, Šmidkeho 1820/3, 708 00  Ostrava-Poruba: nabídka služeb pro r. 2003 – prohlídky mostů aj., provedení pasportu MK.

11.   Místní knihovna Dobrá: návrh seznamu úbytků  v Místní  knihovně Soběšovice.

12.   ČMSS, a.s., Vinohradská 3218/169, P.O.BOX 117, 100 17  Praha 10: 2. úvěrová upomínka smlouva č. 0074784001 (2x).

13.   H audit, s.r.o. , Petroncova 648/8, 700 30  Ostrava-Zábřeh: nabídka auditorských prací.

14.   DIGIS, spol. s r.o., Gen Sochora 6176, 708 00  Ostrava-Poruba: pozvánka na 8. ročník „Digis Harmony Club 2003“ 14. 1. 2003 v Hotelu Harmony Club v Ostravě.

15.   MěÚ Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: oznámení registrace významného krajinného prvku č. 73-58/R,s – „hrušeň obecná“ v k. ú. Žermanice

16.   Pozemkový fond ČR, Ve Smečkách 33, 110 00  Praha 1: sdělení k žádosti  - převod pozemku parc. č. 391/8 v k. ú. Pitrov.

17.   Ředitelství výstavy, Agentura INFORPRES, Riegrova 857, 738 02  Frýdek-Místek: pozvánka na X. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2003 ve dnech 20.–23. 1. 2003, Frýdlant n. Ostravicí.       

18.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení kolaudačního řízení, přístavba a nástavba RD  dne 27. 12. 2002 v 10:00 h, stavebník Ing. Karel Obluk a p. Karla Peterková.

19.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby RCH na parc. č. 443/19 v k. ú. Horní Soběšovice, stavebník p. Ladislav Bočánek.

20.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: potvrzení o existenci stavby RS na pozemku parc. č. 385/3, zast. pl. – 280, v k. ú. Horní Soběšovice, vlastník České dráhy, s.o., SDC Ostrava, Ostrava 1.

21.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí – povolení odstranění RD, stavebník p. Miroslav Sluštík.

22.   GORDIC, Kosmonautů 12, 736 01: Havířov-Město: nabídka programů příspěvkovým organizacím.

23.   ČR – Okresní úřad, referát RR, Palackého 115, 738 02 Frýdek-Místek: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (oplocení), stavebník MUDr. Eduard Siuda a p. Věra Siudová.

24.   P. Miroslav Sluštík: žádost o pronájem parkovišť a kempu v Soběšovicích v sezóně 2003.

25.   Diecézní charita ostravsko-opavská, Kratochvílova 3, 702 00  Moravská Ostrava: konání tradiční „Tříkrálové sbírky“ ve dnech 3. – 8. 1. 2003.

26.   Okresní úřad, Ing. Páleníková, Palackého 115, Frýdek-Místek: plán péče pro Žermanický lom (2001-2010).

27.   Obec Soběšovice: návrh uzavření Dohody o rozvázání (skončení) pracovního poměru mezi Obcí Soběšovice a p. Anežkou Papřokovou ke dni 31. 12. 2002.

28.   Obec Soběšovice:  návrh uzavření Dohody o rozvázání (skončení) pracovního poměru mezi Obcí Soběšovice a  p. Bronislavou Vraníkovou ke dni 31. 12. 2002.

29.   Obec Soběšovice:  návrh uzavření Dohody o provedení práce  mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (rozsah 24,0 h, úklid DPS).

30.   Obec Soběšovice: návrh prodloužení-uzavření Dohody o pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a  p. Olgou Ivičicovou, 1. 1. 2003 – 31. 12. 2003 (rozsah 25,0 h/měsíc,   úklid točny a zastávek  Husarůvka,  Pitrov).

31.   Obec Soběšovice: návrh prodloužení-uzavření Dohody o pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a  p. Miroslavem Masnicou, 1. 1. 2003 – 31. 12. 2003 (rozsah 20,0 h/měsíc,  údržba VO).

32.   Obec Soběšovice: návrh  provést kontroly pokladních operací (OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ).

33.   Obec Soběšovice: návrh platového zařazení ředitelky ZŠ Soběšovice (PO) od. 1. 1. 2003.

34.   Obec Soběšovice: návrh příspěvku PO.

35.   Ing. Oldřich Číž: vodovod a kanalizace v obci – zřízení břemene.

36.   Ing. Oldřich Číž: rozhodnutí o napojení na obecní komunikaci – urgence, obecní komunikace na parc. č. 488/14.

37.   Ing. Oldřich Číž: územní plán obce Soběšovice, změna č. 2 – stanovisko, námitky, připomínky.

38.   Obec Soběšovice: návrh příspěvku do tomboly na X. Obecním bále dne 11. 1. 2003 ve výši 5 000,00 Kč.

II. Rada obce Soběšovice ukládá:

1. Odpovědět:  Policie ČR, obvodní oddělení, 736 01  Havířov, žádost o vypracování zprávy z místa bydliště čj. ORKA-976/OOP-Hl-TČ-2002 – jmenovaná se v místě trvalého bydliště nezdržuje, nebyla projednávána pro přestupek.

Zodp.: starosta, Guziurová

2. Odpovědět:  ČR-Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek, žádost o zaslání zprávy o pověsti  zn. 2 Nt 736/2002 – jmenovaný nebyl přestupkově projednáván, je dlužníkem obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

3. Odpovědět: p. Ludmila Guziurová, žádost o vydání stanoviska k rekonstrukci RD  dle doložené projektové dokumentace – souhlas s rekonstrukcí dle PD, doporučit zvážení použití střešních oken.

Zodp.: starosta, Guziurová

4.  Požádat nájemce Nové Husarůvky p. Hromka o předložení nabídky menu (obědů) v přijatelné ceně strávníkům – důchodcům.

 Zodp.: starosta, Popovičová

5. Podat žádost o přezkum rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 381/8 v k. ú. Pitrov  Pozemkového fondu ČR, ÚP Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek (převod pozemku parc. č. 391/8 v k. ú. Pitrov – vydání žadateli).

Zodp.: místostarosta, Guziurová

6. Požádat ředitelku Místní knihovny Dobrá o stanovisko k vyřazení titulů - návrh seznamu úbytků  v Místní  knihovně Soběšovice.

Zodp.: místostarosta

7. Zajistit zakoupení programů fy GORDIC, Kosmonautů 12, 736 01, Havířov-Město, nabídka programů příspěvkovým organizacím – pro potřebu PO ZŠ Soběšovice (účetnictví, evidence majetku).

Zodp.: místostarosta

8. Prověřit na KÚ MS kraje možnost podání žádosti o přezkum rozhodnutí ČR – Okresního úřadu, referát RR, Palackého 115, 738 02 Frýdek-Místek, rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (oplocení), stavebník MUDr. Eduard Siuda a p. Věra Siudová .

Zodp.: místostarosta

9. Odpovědět p. Miroslavu Sluštíkovi, žádost o pronájem parkovišť a kempu v Soběšovicích v sezóně 2003 – bude osloven při výběru nájemce ze všech žadatelů, současně sdělit podmínky pronájmu zařízení.

Zodp.: starosta, Guziurová

10. Předat komisi ŽPaR plán péče pro Žermanický lom (2001-2010) zaslaný Okresním úřadem, Ing. Páleníková, Palackého 115, Frýdek-Místek.

Zodp.: místostarosta

11. Uzavřít Dohodu o rozvázání (skončení) pracovního poměru mezi Obcí Soběšovice a p. Anežkou Papřokovou ke dni 31. 12. 2002.

Zodp.: starosta, Guziurová

12. Uzavřít Dohodu o rozvázání (skončení) pracovního poměru mezi Obcí Soběšovice a  p. Bronislavou Vraníkovou ke dni 31. 12. 2002.

Zodp.: starosta, Guziurová

13. Uzavřít Dohodu o provedení práce  mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (rozsah 24,0 h, odměna dle vn. pl. př., úklid DPS).

Zodp.: starosta, Guziurová

14. Uzavřít Dohodu  o pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a  p. Olgou Ivičicovou,  prodloužení od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 (rozsah 25,0 h/měsíc,  odměna dle vn. pl. př., úklid točny a zastávek  Husarůvka,  Pitrov).

Zodp.: starosta, Guziurová

15. Uzavřít Dohodu o pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a  p. Miroslavem Masnicou, prodloužení od 1. 1. 2003 do  31. 12. 2003 (rozsah 20,0 h/měsíc, odměna dle vn. pl. př.,  údržba VO).

Zodp.: starosta, Guziurová

16. Provést  kontroly pokladních operací – pokladny OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ do 31. 12. 2002.

                                                            Zodp.: předseda výboru kontrolního

17. Platově zařadit ředitelku PO ZŠ Soběšovice od. 1. 1. 2003: 9 pl. tř., 7 pl.st; (os. příplatek, příplatek za vedení  a zvl. příplatek  dle schváleného návrhu).

Zodp.: starosta, Guziurová

18. Zasílat  měsíční příspěvek PO ZŠ Soběšovice ve výši 150 tis. Kč/měsíc na období  rozpočtového provizoria I.-III./2003.

Zodp.: starosta, Popovičová

19. Odpovědět ve smyslu věcných břemen Ing. Oldřichu Čížovi, vodovod a kanalizace v obci – zřízení břemene.

Zodp.: starosta, Guziurová

20. Odpovědět dle jednotlivých bodů Ing. Oldřichu Čížovi, rozhodnutí o napojení na obecní komunikaci – urgence, obecní komunikace na parc. č. 488/14.

Zodp.: starosta, Guziurová

21. Odpovědět Ing. Oldřichu Čížovi, územní plán obce Soběšovice, změna č. 2 – stanovisko, námitky, připomínky – lokalita 2/21 bude projednána v rámci změny č. 2 ÚP obce a další body budou zařazeny do aktualizace ÚP obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

22. Zajistit zakoupení cen do tomboly  na X. Obecním bále dne 11. 1. 2003 ve výši 5 000,00 Kč, el. travní sekačka.

Zodp.: starosta, Popovičová

III. Rada obce Soběšovice schvaluje:

1. Odpověď  Policii ČR, obvodní oddělení, 736 01  Havířov, žádost o vypracování zprávy z místa bydliště čj. ORKA-976/OOP-Hl-TČ-2002 – jmenovaná se v místě trvalého bydliště nezdržuje, nebyla projednávána pro přestupek.

2. Odpověď ČR-Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek, žádost o zaslání zprávy o pověsti  zn. 2 Nt 736/2002 – jmenovaný nebyl přestupkově projednáván, je dlužníkem obce.

3. Odpověď  p. Ludmile Guziurové, žádost o vydání stanoviska k rekonstrukci RD dle doložené projektové dokumentace – souhlas s rekonstrukcí dle PD, doporučení zvážení použití střešních oken.

4. Požadavek na nájemce Nové Husarůvky p. Hromka o předložení nabídky menu (obědů) v přijatelné ceně strávníkům – důchodcům.

5. Podání žádosti o přezkum rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 381/8 v k. ú. Pitrov  Pozemkového fondu ČR, ÚP Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek (převod pozemku parc. č. 391/8 v k. ú. Pitrov – vydání žadateli).

6. Požadavek na ředitelku Místní knihovny Dobrá o stanovisko k vyřazení titulů - návrh seznamu úbytků  v Místní  knihovně Soběšovice.

7. Zakoupení programů fy GORDIC, Kosmonautů 12, 736 01, Havířov-Město, nabídka programů příspěvkovým organizacím – pro potřebu PO ZŠ Soběšovice (účetnictví, evidence majetku).

8. Prověření na KÚ MS kraje možnosti podání žádosti o přezkum rozhodnutí ČR – Okresního úřadu, referát RR, Palackého 115, 738 02 Frýdek-Místek, rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (oplocení), stavebník MUDr. Eduard Siuda a p. Věra Siudová .

9. Odpověď p. Miroslavu Sluštíkovi, žádost o pronájem parkovišť a kempu v Soběšovicích v sezóně 2003 – bude osloven při výběru nájemce ze všech žadatelů, současně sdělit podmínky pronájmu zařízení.

10. Předání komisi ŽPaR plánu péče pro Žermanický lom (2001-2010) zaslaného Okresním úřadem, Ing. Páleníková, Palackého 115, Frýdek-Místek.

11. Uzavření Dohody o rozvázání (skončení) pracovního poměru mezi Obcí Soběšovice a p. Anežkou Papřokovou ke dni 31. 12. 2002.

12. Uzavření Dohody o rozvázání (skončení) pracovního poměru mezi Obcí Soběšovice a  p. Bronislavou Vraníkovou ke dni 31. 12. 2002.

13. Uzavření Dohody o provedení práce  mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (rozsah 24,0 h, odměna dle vn. pl. př., úklid DPS).

14. Uzavření - prodloužení  Dohody  o pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a  p. Olgou Ivičicovou,  prodloužení od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 (rozsah 25,0 h/měsíc, odměna dle vn. pl. př.,  úklid točny a zastávek  Husarůvka,  Pitrov).

15. Uzavření – prodloužení Dohody o pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a  p. Miroslavem Masnicou, prodloužení od 1. 1. 2003 do  31. 12. 2003 (rozsah 20,0 h/měsíc,  odměna dle vn. pl. př., údržba VO).

16. Provedení  kontrol výborem kontrolním  pokladních operací – pokladny OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ do 31. 12. 2002.

17. Platové zařazení ředitelky PO ZŠ Soběšovice od 1. 1. 2003: 9 pl. tř., 7 pl. st; (os. příplatek, příplatek za vedení  a zvl. příplatek  dle schváleného návrhu).

18. Měsíční příspěvek PO ZŠ Soběšovice ve výši 150 tis. Kč/měsíc na období  rozpočtového provizoria I.-III./2003.

19. Odpovědˇ ve smyslu věcných břemen Ing. Oldřichu Čížovi, vodovod a kanalizace v obci – zřízení břemene.

20. Odpovědˇ dle jednotlivých bodů Ing. Oldřichu Čížovi, rozhodnutí o napojení na obecní komunikaci – urgence, obecní komunikace na parc. č. 488/14.

21. Odpovědˇ - lokalita 2/21 bude projednána v rámci změny č. 2 ÚP obce a další body budou zařazeny do aktualizace ÚP obce - Ing. Oldřichu  Čížovi, územní plán obce Soběšovice, změna č. 2 – stanovisko, námitky, připomínky.

22. Poskytnutí příspěvku  do tomboly  na X. Obecním bále dne 11. 1. 2003 ve výši 5 000,00 Kč, zakoupení el. travní sekačky.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce