Usnesení

10. zasedání Rady obce Soběšovice dne 19. 3. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   3/15,   5/3,  5/7,  7/11, 8/8, 8/18, 8/20, 9/2, 9/3, 9/5, 9/7, 9/9, 9/11, 9/12, 9/15, 9/16, 9/19, 9/20.
 2. ZŠ Soběšovice, Mgr.  L. Michálková: požadavek doplnění rozpočtu ZŠ Soběšovice pro r. 2003.
 3. MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1: rozhodnutí o změně zařazení do sítě od 1. 1. 2003 – Základní škola Soběšovice, okres Frýdek-Místek, právní forma PO.
 4. Městský úřad, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, Frýdek-Místek: oznámení o zahájení vodoprávního řízení, žádost p. René Kubiczka – odstranění zdroje podzemní vody - studny.
 5. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor DaSH, Radniční 1148, Frýdek-Místek: informace silničním správním úřadům.
 6. SDH Soběšovice: žádost o prominutí poplatku ze vstupného a nájmu sálu z kulturní akce Hasičský ples dne 22. 2. 2003 na Nové Husarůvce.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 418/1 a parc. č. 418/7, k. ú. Pitrov.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení stavebního řízení „stavební úpravy RD“, stavebník p. Guziur Břetislav a Ludmila.
 9. Katastrální úřad ve Frýdku-Místku, T. G. Masaryka 453, 738 01 Frýdek-Místek: oznámení o zahájení SŘ ve věci podání Ing. Oldřicha Číže – oprava výměr pozemků, LV 45, k. ú. Horní Soběšovice.
 10. Vítězslav Koubek, Elektroprojekce, Palackého 1427, 739 11 Frýdlant n. O.: nabídka na zpracování projektu VO v obci Soběšovice, I. a II. alternativa.
 11. P. Jarmila Kukučková, Hálkova 2, Bruntál: žádost o pronájem kempu „Pod Majákem“ na sezónu 2003.
 12. Městský úřad, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 01  Frýdek-Místek: vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací.
 13. Obecní úřad, stavební úřad, Lučina: oznámení o zahájení ÚŘ, umístění stavby „sklad lodí vč. elektro přípojky“, stavebník TJ Baník Ostrava OKD, Budečská 2, 701 37  Moravská Ostrava, ústní jednání dne 1. 4. 2003 v 9:00 hodin.
 14. Institut CV Havířov, o.p.s., Junácká 3, 736 01  Havířov-Podlesí: zařazení do přípravy ke zkoušce ZOZ úředníka ÚSC -  návrh smlouvy  o zajištění vzdělávací akce, přípravy ke zkoušce ZOZ.
 15. Sdružení hasičů ČMS, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, 749 01  Vítkov: plán odborných kurzů – I. pololetí r. 2003.
 16. Krajský soud Ostrava: usnesení o zápisu do OR - Základní škola Soběšovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.
 17. P. Petr Vaníček: žádost o stavební místo – změna pozemku parc. č. 314/35 v ÚP obce na stavební pozemek.
 18. Český červený kříž, oblastní spolek Ostrava, ul.Červeného kříže 4, 730 05  Ostrava: oznámení o převzetí Zlaté plakety MUDr. Janského – p. Aleš Bařina, ocenění bezpříspěvkového dárce krve.
 19. P. Daniel Horák, 739 01  Baška 424: žádost o pronájem pozemku – sezóna 2003, cca 20 m2.
 20. TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: cenová nabídka na zpracování projektu VO v obci Soběšovice.
 21. Obec Soběšovice, starosta obce: návrh programu vzdělávání úředníků ÚSC v r. 2003.
 22. Obec Soběšovice: návrh zaměstnat na veřejně prospěšných pracích v obci p. Rudolfa Foukala v souladu se smlouvou s ÚP Frýdek-Místek od 1. 4. 2003.
 23. Obec Soběšovice, Guziurová: návrh uložit zpracovat návrh jednacího řádu rady obce, návrh jednacího řádu zastupitelstva obce, s termínem předložení k připomínkování členům rady na zasedání dne 23. 4. 2003, členové rady podají své připomínky a rozhodnou o nich na zasedání dne 7. 5. 2003.
 24. Agentura pro RR, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00  Ostrava: příprava mezinárodní konference „Integrace ČR do EU a RR“,  5. – 6. 6. 2003, Hotel Atom Ostrava.
 25. Region Beskydy, sekretář Ing.arch. Petra Schnirchová: upozornění na termín soutěže Vesnice roku 2003, uzávěrka soutěže 30. 4. 2003.
 26. VADAMANTE,  s.r.o., Dolní Domaslavice 11: nabídka služeb v sociální oblasti.
 27. Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., Na Příkopě 18, P.O.Box, 111 21 Praha 1: nabídka aktualizované a rozšířené verze vzorových směrnic – vnitřní účetní předpisy pro obce - na CD-ROMu.
 28. Obec Soběšovice: návrh k zakoupení  skartovacího přístroje - pro potřebu OÚ.
 29. P. René Kubiczek: žádost o předchozí souhlas k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.
 30. M. Bednářová, Řepiště 447: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji.
 31. Předseda komise ŽPaR, Ing. Miroslav Peřina: zjištění stavu na místě samém dle připomínky p. Karla Bařiny na VZ ZO dne 2003-02-12.
 32. Obec Soběšovice: návrh na opravu tiskárny HP 5L.
 1. Obec Soběšovice: návrh na podání žádosti o dotaci z programu „Péče o krajinu“ na vyčištění rybníčku.
 2. Obec Soběšovice, Ing. Ivo Papala: urgence výkonu rozhodnutí odstranění černých staveb na SÚ Lučina.
 3. Obec Soběšovice, starosta obce: návrh předání dokumentace stavební komise.
 4. Obec Soběšovice, starosta obce: návrh připravit organizační řád obce a vnitřní směrnice.
 5. Obec Soběšovice, starosta obce: návrh zveřejnění záměru prodeje nemovitostí schváleného usnesením ZO dne 2003-03-12.
 6. Obec Soběšovice: návrh zveřejnit výzvu do zpravodaje k umístění retardérů v kopci od Staré Husarůvky k Anetě  k vyjádření  zde bydlících občanů.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zveřejnit do zpravodaje výzvu: na základě iniciativy občanů z minulého roku, žádáme občany bydlící v kopci od Staré Husarůvky k Anetě, kteří nesouhlasí s namontováním retardéru, ať to oznámí na OÚ do 20. 4. 2003.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Provést program vzdělávání úředníků ÚSC v r. 2003.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Zařadit do změny rozpočtu obce na r. 2003 požadavek ředitelky ZŠ Mgr. L. Michálkové k doplnění rozpočtu ZŠ Soběšovice v r. 2003.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat kladné stanovisko k žádosti SDH Soběšovice o prominutí poplatku ze vstupného a nájmu sálu z kulturní akce Hasičský ples dne 22. 2. 2003 na Nové Husarůvce.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat stanovisko o průběhu projednávání převodu pozemků k oznámení Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku o zahájení SŘ ve věci podání Ing. Oldřicha Číže – oprava výměr pozemků, LV 45, k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Posoudit  žádost o pronájem kempu „Pod Majákem“ na sezónu 2003  p. Jarmily Kukučkové, Hálkova 2, Bruntál  v celkovém výběrovém řízení na pronájem kempů a parkovištˇ obce v r. 2003.

Zodp.: komise ŽP a rekreace

 1. Uzavřít smlouvu s Institutem CV Havířov, o.p.s., Junácká 3, 736 01  Havířov-Podlesí, uhradit a zúčastnit se vzdělávací akce: příprava ke zkoušce ZOZ úředníka ÚSC p. Olgy Popovičové na úseku finančního hospodaření a rozpočtových pravidel územních samospráv, 26.- 30. 5. 2003,  23. – 27. 6. 2003.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Přihlásit p. Mariána Gacka a p. Pavla Paláka do odborného kurzu na velitele družstva SDH Soběšovice, pořádaného Sdružením hasičů ČMS, ÚHŠ Jánské Koupele, 749 01  Vítkov.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Petru Vaníčkovi na žádost o stavební místo – změna pozemku parc. č. 314/35 v ÚP obce na stavební pozemek: žádost bude projednána při další změně ÚP obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji  ocenění bezpříspěvkového dárce krve p. Aleše Bařiny - oznámení Českého červeného kříže OS Ostrava, ul. Červeného kříže 4, 730 05  Ostrava o převzetí Zlaté plakety MUDr. Janského.

Zodp.: Guziurová

 1. Zaslat odpověď p. Danielu Horákovi, 739 01  Baška 424 k žádosti o pronájem pozemku – sezóna 2003, cca 20 m2: budou-li nabízeny pozemky (VP) k pronájmu, budete informován.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaměstnat na veřejně prospěšných pracích v obci p. Rudolfa Foukala  v souladu se smlouvou s ÚP Frýdek-Místek, od 1. 4. 2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zpracovat návrh jednacího řádu rady obce, návrh jednacího řádu zastupitelstva obce, s termínem předložení k připomínkování členům rady na zasedání dne 23. 4. 2003.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Zúčastnit se  mezinárodní konference „Integrace ČR do EU a RR“,  5. – 6. 6. 2003, Hotel Atom Ostrava dle nabídky Agentury pro RR, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00  Ostrava.

Zodp.: starosta

 1. Zveřejnit na úřední desce nabídku služeb v sociální oblasti fy VADAMANTE,  s.r.o., Dolní Domaslavice 11.

Zodp.: Popovičová

 

 1. Uhradit aktualizovanou a rozšířenou verzi vzorových směrnic – vnitřní účetní předpisy pro obce (CD-ROM)  od fy  Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., Na Příkopě 18, P.O.Box, 111 21 Praha 1.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit pořízení  skartovacího přístroje  pro potřebu OÚ.

Zodp.: místostarosta

 1. Projednat se SÚ Lučina žádost p. René Kubiczka o předchozí souhlas obce k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.

Zodp.: starosta

 1. Zveřejnit ve zpravodaji a zajistit úhradu za zveřejnění inzerce na žádost p. M. Bednářové, Řepiště 447.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

 1. Zajistit  opravu  tiskárny HP 5L.

Zodp.: místostarosta

 1. Podat  žádost o poskytnutí dotace v rámci  „Programu péče o krajinu“ pro rok 2003 na obnovu  rybníčku v Soběšovicích na pozemku parc. č. 333, k. ú. Pitrov se spoluúčastí obce ve výši 4 000,00 Kč a uzavřít dohodu s vlastníkem  pozemku na užívání rybníčku  jako kluziště v zimním období za spoluúčast obce na realizaci opatření v rámci „Programu péče o krajinu“ pro rok 2003.

Zodp.: místostarosta, Guziurová, Popovičová

 1. Požádat SÚ Lučina o provedení výkonu rozhodnutí odstranění černých staveb.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předsedovi bývalé komise StaŽP: předat stavební nevyřízenou dokumentaci z minulého volebního období a příslušnou dokumentaci  předsedovi nové komise.

Zodp: Ing. Miroslav Peřina

 1. Připravit organizační řád obce a vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit na úřední desce  záměr prodeje nemovitostí dle usnesení ZO ze dne 2003-03-12.

Zodp.: Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zveřejnění výzvy do zpravodaje - na základě iniciativy občanů z minulého roku, žádáme občany bydlící v kopci od Staré Husarůvky k Anetě, kteří nesouhlasí s namontováním retardéru, ať to oznámí na OÚ do 20. 4. 2003.
 2. Program vzdělávání úředníků ÚSC v r. 2003 a jeho realizaci.
 3. Změnu rozpočtu obce na r. 2003 dle požadavku ředitelky ZŠ Mgr. L. Michálkové k doplnění rozpočtu ZŠ Soběšovice v r. 2003.
 4. Prominutí poplatku ze vstupného a nájmu sálu z kulturní akce Hasičský ples dne 22. 2. 2003 na Nové Husarůvce dle žádosti SDH Soběšovice.
 5. Zaslání stanoviska o průběhu projednávání převodu pozemků k oznámení Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku o zahájení SŘ ve věci podání Ing. Oldřicha Číže – oprava výměr pozemků, LV 45, k. ú. Horní Soběšovice.
 6. Zařazení žádosti o pronájem kempu „Pod Majákem“ na sezónu 2003  p. Jarmily Kukučkové, Hálkova 2, Bruntál  do celkového výběrového řízení na pronájem kempů a parkovištˇ obce v r. 2003.
 7. Uzavření smlouvy s Institutem CV Havířov, o.p.s., Junácká 3, 736 01  Havířov-Podlesí, úhradu a účast na vzdělávací akci: příprava ke zkoušce ZOZ úředníka ÚSC p. Olgy Popovičové na úseku finančního hospodaření a rozpočtových pravidel územních samospráv, 26.- 30. 5. 2003,  23. – 27. 6. 2003.
 8. Přihlášení p. Mariána Gacka a p. Pavla Paláka do odborného kurzu na velitele družstva SDH Soběšovice, pořádaného Sdružením hasičů ČMS, ÚHŠ Jánské Koupele, 749 01  Vítkov.
 9. Zaslání odpovědi p. Petru Vaníčkovi na žádost o stavební místo – změna pozemku parc. č. 314/35 v ÚP obce na stavební pozemek: žádost bude projednána při další změně ÚP obce.
 10. Zveřejnění ve zpravodaji ocenění bezpříspěvkového dárce krve p. Aleše Bařiny dle oznámení Českého červeného kříže OS Ostrava, ul. Červeného kříže 4, 730 05  Ostrava o převzetí Zlaté plakety MUDr. Janského.
 11. Zaslání odpovědi p. Danielu Horákovi, 739 01  Baška 424 k žádosti o pronájem pozemku v sezóně 2003 (cca 20 m2) o uvědomění v případě sezónního pronájmu pozemků (VP).
 12. Zaměstnání p. Rudolfa Foukala a přijetí do PP na výkon veřejně prospěšných prací v obci v souladu se smlouvou s ÚP Frýdek-Místek, od 1. 4. 2003.
 13. Zpracování návrhu jednacího řádu rady obce, návrhu jednacího řádu zastupitelstva obce, s termínem předložení k připomínkování členům rady na zasedání dne 23. 4. 2003.
 14. Účast starosty na mezinárodní konferenci „Integrace ČR do EU a RR“,  5. – 6. 6. 2003, Hotel Atom Ostrava dle nabídky Agentury pro RR, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00  Ostrava.
 1. Zveřejnění na úřední desce nabídky služeb v sociální oblasti fy VADAMANTE, s.r.o., Dolní Domaslavice 11.
 2. Zakoupení aktualizované a rozšířené verze vzorových směrnic – vnitřní účetní předpisy pro obce (CD-ROM)  od fy  Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., Na Příkopě 18, P.O.Box, 111 21 Praha 1.
 3. Zakoupení skartovacího přístroje  pro potřebu OÚ.
 4. Projednání žádosti p. René Kubiczka o předchozí souhlas obce k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci  se SÚ Lučina.
 5. Zveřejnění  inzerce ve zpravodaji na žádost p. M. Bednářové, Řepiště 447 a zajištění úhrady.
 6. Opravu tiskárny HP 5L.
 7. Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci  „Programu péče o krajinu“ pro rok 2003 na obnovu  rybníčku v Soběšovicích na pozemku parc. č. 333, k. ú. Pitrov se spoluúčastí obce ve výši 4 000,00 Kč a uzavření dohody s vlastníkem  pozemku na užívání rybníčku  jako kluziště v zimním období za spoluúčast obce na realizaci opatření v rámci „Programu péče o krajinu“ pro rok 2003.
 8. Zaslání požadavku na SÚ Lučina o provedení výkonu rozhodnutí odstranění černých staveb.
 9. Předání nevyřízené dokumentace z minulého volebního období a příslušné dokumentace předsedou bývalé komise StaŽP  předsedovi nové komise stavební.
 10. Přípravu organizačního řádu obce a vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole.
 11. Zveřejnění  na úřední desce  záměru prodeje nemovitostí dle usnesení ZO ze dne 12. 3. 2003.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

  

 

 

                                                                                                                                       Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                       starosta  obce