Usnesení

11. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2. 4. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   3/15,   5/3,  5/7,  8/18, 9/3, 9/7,  9/16, 9/19, 9/20, 10/3, 10/6, 10/7, 10/13, 10/14, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24.
 2. Ad)  úkol rady 10/24  - návrh vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole.
 3. Obecní úřad, stavební úřad Lučina: stavební povolení stavby  „stavební úpravy, přístavba, nástavba – rekonstrukce objektu ZVS na IC, služby, prodej a samosprávu obce“.
 4. Obecní úřad, stavební úřad Lučina: stavební povolení stavby „stavební úpravy RD“, stavebník Guziur Břetislav a Ludmila.
 5. MMR ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1: registrační č. 102/2002-08OP, zamítnutí žádosti  - Soběšovice – rekonstrukce ZVS.
 6. Policie ČR, OŘ, služba KPaV, Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek: žádost o podání zprávy, ČTS: ORFM-117/OHK-210-2003.
 7. Vzdělávací centrum pro VS ČR, o.p.s., Vítkova 10/241, 186 00  Praha 8: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu „Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC“ p. Miladou Guziurovou.
 8. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148, 738 22: požadavek  -  zajištění a předání MěÚ F-M 1 výtisku schváleného ÚP obce, jeho změn a úprav.
 9. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice, PO obce.
 10. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací na OÚ Soběšovice.
 11. KÚ MS kraje, odbor ÚP a SŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: nabytí PM rozhodnutí čj. ÚPS/122/03/Rů ze dne 27. 2. 2003, PM dne 4. 3. 2003.
 12. Městský úřad, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: rozhodnutí o povolení odstranění vodního díla – studny, p. René Kubiczek.
 13. Okresní soud v Karviné, Sady B. Smetany 176/5, 733 31  Karviná-Fryštát: sdělení zprávy o pověsti občana, čj. 6 T 32/2001.
 14. MS kraj, Česká marketingová společnost Ostravské výstavy, a.s.: pozvánka na konferenci „Cestovní ruch – šance pro rozvoj regionu“ ve dnech 10. – 11. 4. 2003, výstaviště Černá louka.
 15. MV ČR, odbor pro MS – oddělení právního dozoru a metodiky Opava, Bezručovo náměstí 14, 746 01  Opava: požadavek zasílání právních předpisů obce, usnesení ZO a usnesení RO.
 16. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 04  Frýdek-Místek: dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 44N02/55.
 17. Obec Soběšovice: v souladu s Dohodou o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce č. FMA-V-21/2003 uzavřenou mezi Obcí Soběšovice a ÚP Frýdek-Místek  nástup p. Rudolfa Foukala do PP dne 1. 4. 2003, zařazení zaměstnance obce: veřejně prospěšné práce, výkon práce: KP, část 3., 1.04, 1.17, plat. zařazení:  plat. tř. 1, plat. st. 11.
 18. Spolek pro obnovu venkova, předseda p. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín: sdělení aktuálních informací.
 19. Český telekomunikační úřad, odbor pro SM-oblast, Kukučínova 8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory: rozhodnutí ve věci provozování KTV, uložení pokuty, zn. 209013/2003-6382-II.
 20. R-Zátoka spol. s r.o., Chelčického 8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava: žádost o sdělení ve věci terasy pro venkovní posezení.
 21. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu  hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Dagmar Křístkovou.
 22. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Eliškou Kopcovou.
 23. Obec Soběšovice: návrh Pracovního řádu s vyhlášením a účinností od 1. 4. 2003, základní kategorie zařazení zaměstnanců obce: a) obecní úřad, b)  veřejně prospěšné práce, c) ostatní práce (sezónní, krátkodobé, příležitostné apod.), d) dohody o PP a PČ,  zrušení Pracovního řádu ze dne 31. 12. 2000.
 24. Vzdělávací centrum pro VS ČR, o.p.s., pobočka Ostrava: nabídka semináře „Správní řízení v sociální péči“   dne  29. dubna  2003,  Dům  dětí  a  mládeže,  Ostrava.
 25. Katastrální úřad, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek: rozhodnutí ve věci nesouhlasu Ing. Oldřicha a Renaty Čížových – vyhovění, čj. OR-143/02-802/1.
 26. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a Ing. Václavem Bezecným.
 27. DIGIS, spol. s r.o.,  Gen. Sochora 6176, 708 00 Ostrava-Poruba: pozvánka na prezentaci na Veletrhu technologií a zařízení pro města a obce URBIS 2003, 13. – 17. 4. 2003 v areálu Výstaviště Brno.
 28. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o umístění stavby „sklad lodí, vč. elektro přípojky“, stavebník TJ Baník Ostrava OKD, Budečská 2, Ostrava-Moravská Ostrava.
 29. Ing. Markéta a Radek Uhrovi, Stanislav a Marie Molendovi:  žádost o upozornění nezodpovědného chataře – pálení  v neděli 30. 3. t.r.
 30. Obec Soběšovice: návrh na zalesnění a dolesnění pozemků v majetku obce.
 31. ČSV, ZO Dolní Domaslavice: žádost o příspěvek ve výši 320,00 Kč na léčivo pro včelaře na katastru obce.
 32. Komise ŽP a rekreace: zápis z jednání dne 20. 3. 2003.
 33. Obec Soběšovice, místostarosta: návrh prací na úpravě obce a další podněty.
 34. Obec Soběšovice: návrh  zakoupení plastových nádob na posyp.
 35. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady: usnesení k zápisu č. 2 z pracovní schůzky konané dne 28. března 2003 v obci Těrlicko.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zrušit úkol – usnesení rady 7/11 /připravit žádost o poskytnutí dotace v rámci regionálního programu podpory rozvoje SZ Čech a Ostravského regionu (čj. 23 632/2000-12) za účelem vybudování parkoviště (pod Lapišem) a na dovybudování cyklostezky (u Vilčka)  – zodp.: starosta, Popovičová/.
 2. Podat  zprávu o pověsti na žádost Policie ČR, OŘ, služba KPaV, Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek, ČTS: ORFM-117/OHK-210-2003: občan nebyl přestupkově projednáván.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat dle požadavku Městskému úřadu Frýdek-Místek, odboru územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek   ÚP dokumentaci obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit na příští jednání zastupitelstva obce zápisy výboru kontrolního o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice, PO obce  a o kontrole pokladních operací na OÚ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podat zprávu o pověsti na žádost Okresního soudu v Karviné, Sady B. Smetany 176/5, 733 31  Karviná-Fryštát, čj. 6 T 32/2001: občan nebyl přestupkově projednáván.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat přihlášku a zúčastnit se konference „Cestovní ruch – šance pro rozvoj regionu“ ve dnech 10. – 11. 4. 2003, výstaviště Černá louka  dle nabídky ČMS Ostravské výstavy, a.s.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Zasílat právní předpisy obce, usnesení ZO a usnesení RO dle požadavku MV ČR, odbor pro MS – oddělení právního dozoru a metodiky Opava, Bezručovo náměstí 14, 746 01  Opava - pracovišti Nový Jičín a projednat v rámci MŽaTP zasílání pouze na 1 pracoviště MV ČR.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Prověřit dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 44N02/55 Pozemkového fondu ČR, územního pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 04  Frýdek-Místek mezi obcí Soběšovice a PF ČR.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Dohodu o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce č. FMA-V-21/2003 mezi Obcí Soběšovice a ÚP Frýdek-Místek a uzavřít PP s p. Rudolfem Foukalem ode dne 1. 4. 2003, zařazení zaměstnance obce: veřejně prospěšné práce, výkon práce: KP, část 3., 1.04, 1.17, plat. zařazení:  plat. tř. 1, plat. st. 11.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podat odvolání vůči rozhodnutí ve věci provozování KTV, uložení pokuty, zn. 209013/2003-6382-II. Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro SM-oblast, Kukučínova 8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět dle regulativů ÚP obce na žádost  R-Zátoky spol. s r.o., Chelčického 8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  o sdělení ve věci terasy pro venkovní posezení.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu  hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Dagmar Křístkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Eliškou Kopcovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Postupovat v pracovněprávních vztazích a při zařazení zaměstnanců obce v souladu s Pracovním řádem s vyhlášením a účinností od 1. 4. 2003, základní kategorie zařazení zaměstnanců obce: a) obecní úřad, b)  veřejně prospěšné práce, c) ostatní práce (sezónní, krátkodobé, příležitostné apod.), d) dohody o PP a PČ  a  zrušit  Pracovní řád ze dne 31. 12. 2000.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat a uhradit přihlášku a zúčastnit se semináře „Správní řízení v sociální péči“   dne  29. dubna  2003,  Dům  dětí  a  mládeže,  Ostrava -Vzdělávací centrum pro VS ČR, o.p.s., pobočka Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a Ing. Václavem Bezecným.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat upozornění na nepřípustné konání vlastníkům RCH  ve věci pálení dne 30. 3. t.r. na základě sdělení Ing. Markéty a Radka Uhrových, Stanislava a Marie Molendových.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Zajistit prohlášení pozemku parc. č. 175/21 v k. ú. Dolní Soběšovice za „les“ a požádat o dotaci na zalesnění a zalesnit, pokud nebude z časového důvodu možné zahrnutí do požadavku na dotaci, pak dolesnit pozemky parc. č. 265/2 v k. ú. Pitrov a parc. č. 112/1 v k. ú. Dolní Soběšovice ve výši stanovené v rozpočtu obce.

Zodp.: místostarosta

 1. Zaslat příspěvek ve výši 320,00 Kč dle žádosti o příspěvek ČSV, ZO Dolní Domaslavice na léčivo pro včelaře na katastru obce.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zjistit cenu, za kterou jsou vlastníci pozemků sousedících s kempem pod Husarůvkou (Březinovi) ochotni  pozemky  obci odprodat.

Zodp.:starosta

 1. Zveřejnit  inzerát na pronájem kempů a parkovišť obce  v regionálním tisku  s termínem podání přihlášek do 6. 5. 2003 a provést výběrové řízení.

Zodp.: místostarosta, starosta, Popovičová

 1. Zjistit cenu nádob na posypový materiál na zimní období.

Zodp.: starosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zrušení úkolu – usnesení rady 7/11 /připravit žádost o poskytnutí dotace v rámci regionálního programu podpory rozvoje SZ Čech a Ostravského regionu (čj. 23 632/2000-12) za účelem vybudování parkoviště (pod Lapišem) a na dovybudování cyklostezky (u Vilčka).
 2. Zaslání zprávy o pověsti k žádosti Policie ČR, OŘ, služba KPaV, Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek, ČTS: ORFM-117/OHK-210-2003 - občan nebyl přestupkové projednáván.
 3. Zaslání ÚP dokumentace obce Soběšovice k požadavku Městského úřadu Frýdek-Místek, odboru územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek.
 4. Zaslání zprávy o pověsti na žádost Okresního soudu v Karviné, Sady B. Smetany 176/5, 733 31  Karviná-Fryštát, čj. 6 T 32/200 -  občan nebyl přestupkově projednáván.
 5. Účast 1 zastupitele a zaslání přihlášky na konferenci „Cestovní ruch – šance pro rozvoj regionu“ ve dnech 10. – 11. 4. 2003, výstaviště Černá louka  dle nabídky ČMS Ostravské výstavy, a.s.
 6. Zasílání právních předpisů obce, usnesení ZO a usnesení RO dle požadavku MV ČR, odbor pro MS – oddělení právního dozoru a metodiky Opava, Bezručovo náměstí 14, 746 01  Opava - pracovišti Nový Jičín a projednání  v rámci MŽaTP  zasílání  pouze na 1 pracoviště MV ČR.
 7. Prověření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 44N02/55 Pozemkového fondu ČR, územního pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 04  Frýdek-Místek.
 8. Uzavření Dohody o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce č. FMA-V-21/2003 mezi Obcí Soběšovice a ÚP Frýdek-Místek a nástup do  PP  p. Rudolfa Foukala dne 1. 4. 2003, zařazení zaměstnance obce: veřejně prospěšné práce, výkon práce: KP, část 3., 1.04, 1.17, plat. zařazení:  plat. tř. 1, plat. st. 11.
 9. Podání odvolání vůči rozhodnutí ve věci provozování KTV, uložení pokuty, zn. 209013/2003-6382-II. Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro SM-oblast, Kukučínova 8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.
 10. Zaslání odpovědi dle regulativů ÚP obce na žádost  R-Zátoky spol. s r.o., Chelčického 8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  o sdělení ve věci terasy pro venkovní posezení.
 11. Uzavření smlouvy o nájmu  hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Dagmar Křístkovou.
 12. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Eliškou Kopcovou.
 13. Pracovní řád s vyhlášením a účinností dne 1. 4. 2003, postup v pracovněprávních vztazích a při zařazení zaměstnanců obce v souladu s Pracovním řádem a základní kategorie zařazení všech zaměstnanců obce: a) obecní úřad, b)  veřejně prospěšné práce, c) ostatní práce (sezónní, krátkodobé, příležitostné apod.), d) dohody o PP a PČ,   zrušení  PŘ ze dne 31. 12. 2000.
 14. Úhradu a zaslání přihlášky a účast p. M. Guziurové na semináři „Správní řízení v sociální péči“   dne  29. dubna  2003,  Dům  dětí  a  mládeže,  Ostrava -VC pro VS ČR, o.p.s., pobočka Ostrava.
 15. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a Ing. Václavem Bezecným.
 16. Zaslání upozornění na nepřípustné konání vlastníkům RCH  ve věci pálení dne 30. 3. t.r. na základě sdělení Ing. Markéty a Radka Uhrových, Stanislava a Marie Molendových. 
 17. Zalesnění pozemku parc. č. 175/21 k. ú. D. Soběšovice a zajištění prohlášení tohoto pozemku parc. č. 175/21 v k. ú. Dolní Soběšovice za „les“ a požadavek o dotaci na zalesnění, pokud nebude z časového důvodu možné zahrnutí do požadavku na dotaci, pak dolesnění pozemků parc. č. 265/2 v k. ú. Pitrov a parc. č. 112/1 v k. ú. Dolní Soběšovice ve výši stanovené v rozpočtu obce.
 18. Zaslání příspěvku ve výši 320,00 Kč dle žádosti o příspěvek ČSV, ZO Dolní Domaslavice na léčivo pro včelaře na katastru obce.
 19. Zjištění ceny, za kterou jsou vlastníci pozemků sousedících s kempem pod Husarůvkou (Březinovi) ochotni  pozemky obci odprodat.
 20. Provedení výběrového řízení na pronájem kempů a parkovišť obce a inzerci v regionálním tisku s termínem podání přihlášek  do 6. 5. 2003.
 21. Zjištění ceny nádob na posypový materiál na zimní období.

 

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

  

 

                                                                                                                                       Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                       starosta  obce