Usnesení

12. zasedání Rady obce Soběšovice dne 23. 4. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   3/15,   5/3,  5/7,  9/16,  9/20, 10/3, 10/6,  10/14, 10/19,  10/22, 10/23, 10/24, 11/4, 11/18, 11/20, 11/21, 11/22.
 2. PLM INTERNATIONAL, Pavel Peřich, Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba: koupě nemovitostí fy Ranche-Derby, s.r.o.
 3. KAOS – KOVY, spol. s r.o., U dvora 4/352, 735 64  Havířov-Suchá: návrh kupní smlouvy č. 4/2003.
 4. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského  kraje: informace o postoji sdružení k výstavbě dálnice D47.
 5. ODS-Dopravní stavby Ostrava a.s., Starobělská 56, 704 16  Ostrava: návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě zhotovitele č. 320-3896.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení řízení – změna ve využití území na lesní pozemek,  navrhovatel Obec Soběšovice, pozemek parc. č. 175/21,  k. ú. Dolní Soběšovice.
 7. KBB, Karel Kohut, Pionýrů 1757, 738 02  Frýdek-Místek: nabídka zajištění pravidelného-nepravidelného servisu  veřejné telekomunikační sítě v obci.
 8. Evropská databanka, obch. místo, Jiráskova 490 , 738 01  Frýdek-Místek: nabídka prezentačních a informačních služeb.
 9. Úřad práce, Frýdek-Místek: informace  o nezaměstnanosti - dopis OS Demokratické unie Romů.
 10. TeS, spol. s r.o., Hermannova 608, 583 01  Chotěboř: nabídka zboží a úprav  stravovacích provozů.
 11. Vzdělávací centrum pro VS, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Pohledávky a exekuce“ dne 13. 5. 2003 v Ostravě.
 12. Obec Soběšovice:  návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Františkem Jungou.
 13. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Anežkou Molendovou.
 14. P. Drahomír Berghauer: žádost o přijetí do DPS.
 15. TECHSONIC, Zašová 211, 756 51  Zašová: nabídka zajištění informovanosti občanů - bezdrátový rozhlas.
 16. Vzdělávací centrum pro VS, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Evidence obyvatel v praxi obcí“ dne 20. 5. 2003 v Ostravě.
 17. Část občanů obce Soběšovice: sdělení nesouhlasu s namontováním retardéru u p. Rykra.
 18. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚP a SŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: sdělení k podnětu proti rozhodnutí OkÚ, referátu RR, Frýdek-Místek  čj. RR/344/2002-330/Rů.
 19. Pozemkový fond ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o sdělení ve věci převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (k. ú. Pitrov, pozemky par. č. 88/1, 88/5, 362/1, 391/9).
 20. Rodina Jackova: nesouhlas s namontováním retardéru v kopci od Staré Husarůvky k Anetě.
 21. B.A.T Program s.r.o., 1. máje  1000, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm: kalkulace mapy obce Soběšovice s čísly popisnými.
 22. Okresní státní zastupitelství v Ostravě, U Soudu 4/6187, 708 64  Ostrava-Poruba: žádost o zaslání zprávy o pověsti občana, zn: 6 Zt 1469/2001.
 23. Městský úřad Frýdek-Místek: předběžný návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Frýdek-Místek a obcí Soběšovice k zabezpečení výkonu přenesené působnosti – přestupkové agendy.
 24. P. Ondřej Czaban: žádost o povolení vykácení suchých stromů, s náhradní výsadbou.
 25. Institut pro MS správu P-ha, Dlážděná 6, 110 00  Praha 1: pozvánka k ověřování ZOZ pro výkon správních činností (vedení EO, OP, CD) p. Milady Guziurové, 2. soustředění + ZK  ve dnech 26. – 30. 5. 2003   v Benešově u Prahy.
 26. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava: návrh nájemní smlouvy č. 03.26/02 na pronájem pozemku zátopy ŽP parc. č. 682/1  k. ú. Lučina mezi Povodím Odry, s.p. a obcí Soběšovice.
 27. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi p. Zdenkou Obořilovou a obcí Soběšovice.
 28. KPN Qwest Czechia, s.r.o.: správce domény – registrace subjektu obecsobesovice.
 29. Autoservis Bártek a syn, s.r.o., Národních mučedníků 499, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 30. Předseda komise kulturní Ing. František Florián: návrh odvolání členky komise p. Jitky Ciencialové a jmenování členky komise Mgr. Lucie Michálkové.
 31. P. Marián Galla, Nový Borek 749, 739 61  Třinec: žádost o pronájem veřejného prostranství  za účelem stánkového prodeje s občerstvením v rekreační sezóně 2003.
 32. PO ZŠ Soběšovice, Mgr. Lucie Michálková: návrh k rozhodnutí řešení výše osobních příplatků zaměstnanců ZŠ Soběšovice v souvislosti s rozpočtem schváleným KÚ MS kraje.
 33. P. Aleš Bařina, Soběšovice 185: cenová nabídka prací (výsadba, vyžínání, oplocení).
 34. Ing. Ladislav Zahradníček: žádost o vyjádření k záměru výstavby RD na pozemku parc. č. 488/18 a parc. č. 488/27.
 35. Komise životního prostředí a rekreace: zápis z jednání komise dne 9. 4. 2003 včetně návrhu na jmenování dalších členů komise:  p. Rudolf Foukal ml.,  p. Petr Voznica,  p. Karel Bařina, současně ad) rada 8/18.
 36. Obec Soběšovice: návrh na úhradu startovného na volejbalovém turnaji o pohár Mikroregionu ŽaTP.
 37. Obec Soběšovice: podnět k provedení státního stavebního dohledu u p. K. Sojky ml.
 38. Obec Soběšovice: návrh na zrušení přenesené působnosti stavebního úřadu na komisi stavební.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad rada 8/18 a zápis komise ŽPaR ze dne 9. 4. 2003: zveřejnit ve zpravodaji návrh komise životního prostředí a rekreace na využití objektu „dřevjanky“ k vyjádření občanům  k tomuto návrhu, případně k podání jiných návrhů využití.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Připravit připomínky k návrhům jednacího řádu rady obce a jednacího řádu zastupitelstva obce v termínu do příštího zasedání rady obce.

Zodp.: členové rady

 1. Ad rada 11/8: uzavřít Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 44 N02/55 mezi obcí Soběšovice a PF ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit výzvu ve zpravodaji obce dle požadavku PLM INTERNATIONAL, Pavel Peřich, Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba, koupě nemovitostí fy Ranche-Derby, s.r.o. – nebezpečí úrazu dětí.

Zodp: Guziurová

 1. Uzavřít kupní smlouvu č. 4/2003  mezi KAOS – KOVY, spol. s r.o., U dvora 4/352, 735 64  Havířov-Suchá a obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě zhotovitele č. 320-3896 mezi ODS-Dopravní stavby Ostrava a.s., Starobělská 56, 704 16  Ostrava a obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat přihlášku, uhradit a zúčastnit se semináře „Pohledávky a exekuce“ dne 13. 5. 2003 v Ostravě pořádaného VC pro VS, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Františkem Jungou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Anežkou Molendovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat odpověď p. Drahomíru Berghauerovi k žádosti o přijetí do DPS: v současné době všechny byty pronajaty, budete zařazen do seznamu žadatelů.

Zodp.: Guziurová

 1. Zaslat přihlášku, uhradit a zúčastnit se semináře „Evidence obyvatel v praxi obcí“ dne 20. 5. 2003 v Ostravě pořádaného VC  pro VS, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Namontovat retardéry v kopci od Staré Husarůvky k přehradě a zaslat odpověď ke společné žádosti občanů: vzhledem k malému počtu  nesouhlasných  vyjádření občanů  budou v sezóně 2003 retardéry namontovány.

Zodp.: starosta, Guziurová a další zaměstnanci obce

 1. Zajistit zaměření oplocení a doložit zaměření oplocení jako důkaz Krajskému úřadu MS kraje, odboru ÚP a SŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava ve věci sdělení k podnětu proti rozhodnutí OkÚ, referátu RR, Frýdek-Místek  čj. RR/344/2002-330/Rů.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat sdělení dle ÚP obce Pozemkovému fondu ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek ve věci převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (k. ú. Pitrov, pozemky par. č. 88/1, 88/5, 362/1, 391/9).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Namontovat retardéry v kopci od Staré Husarůvky k přehradě a zaslat odpověď rodině Jackových: vzhledem k malému počtu nesouhlasných vyjádření občanů budou v sezóně 2003 retardéry namontovány.

Zodp.: starosta, Guziurová, zaměstnanci obce

 1. Rozeslat firmám v obci nabídku na zveřejnění inzerátů firem v mapě obce (formát 5x5 cm = 1 tis. Kč, formát 10x5 cm = 2 tis. Kč, formát 20x10 cm = 4 tis. Kč a dále zveřejnit nabídku  ve zpravodaji obce.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Zaslat zprávu o pověsti k žádosti Okresního státního zastupitelství v Ostravě, U Soudu 4/6187, 708 64  Ostrava-Poruba, zn: 6 Zt 1469/2001: občan nebyl přestupkově projednáván.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Frýdek-Místek a obcí Soběšovice k zabezpečení výkonu přenesené působnosti – přestupkové agendy.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Dohodnout s odborným lesním hospodářem těžbu a zaslat odpověď p. Ondřeji Czabanovi k žádosti o povolení vykácení suchých stromů, s náhradní výsadbou: dohodou s odborným lesním hospodářem bude dohodnuta těžba a poté bude dohodnut rozsah a místo těžby.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít Smlouvu o zajištění vzdělávací akce mezi obcí Soběšovice a Institutem pro MS správu P-ha, Dlážděná 6, 110 00  Praha 1 na ověřování ZOZ pro výkon SČ (vedení EO, OP, CD) p. Milady Guziurové a zkoušek ve dnech 26. – 30. 5. 2003  v Benešově u Prahy,  uhradit  a zúčastnit se.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Projednat v souladu s okolními obcemi návrh nájemní smlouvy č. 03.26/02 na pronájem pozemku zátopy ŽP parc. č. 682/1  k. ú. Lučina mezi obcí Soběšovice a Povodím Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi p. Zdenkou Obořilovou  a obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji inzerci fy Autoservis Bártek a syn, s.r.o., Národních mučedníků 499, 738 01  Frýdek-Místek dle žádosti a zveřejnit ve zpravodaji informaci: inzerce občanů obce a jejich firem  ve zpravodaji obce je bezplatná.

Zodp.:Guziurová

 1. Aktualizovat v návrhu www.stránek obce seznam členů komise kulturní dle schváleného návrhu předsedy komise kulturní Ing. Františka Floriána.

Zodp.: Guziurová

 1. Zaslat odpověď p. Mariánu Gallovi, Nový Borek 749, 739 61  Třinec k žádosti o pronájem veřejného prostranství  za účelem stánkového prodeje s občerstvením v rekreační sezóně 2003: v případě pronájmů VP budete informován.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat odpověď k návrhu ředitelky PO ZŠ Soběšovice Mgr. Lucie Michálkové v souvislosti s rozpočtem schváleným KÚ MS kraje: rada obce schvaluje vyplácení osobních příplatků vedoucí ŠJ-účetní a kuchařky z doplňkové hospodářské činnosti PO ZŠ.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat odpověď p. Aleši Bařinovi, Soběšovice 185 k cenové nabídce prací (výsadba, vyžínání, oplocení) s výzvou k přípravě  a  předložení návrhu smlouvy o dílo.

Zodp.: místostarosta

 1. Zaslat souhlasné stanovisko Ing. Ladislavu Zahradníčkovi k žádosti o vyjádření k záměru výstavby RD na pozemku parc. č. 488/18 a parc. č. 488/27.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Aktualizovat v návrhu www.stránek obce seznam členů komise životního prostředí a rekreace dle schváleného návrhu předsedy Ing. Miroslava Peřiny a komise ŽPaR.

Zodp.: Guziurová

 1. Uhradit startovné za družstvo obce na volejbalovém turnaji o pohár Mikroregionu ŽaTP.

Zodp.: starosta

 1. Podat podnět na OÚ Lučina, stavební úřad na provedení státního stavebního dohledu na stavební činnost p. K. Sojky ml.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o zrušení výkonu přenesené působnosti stavebního úřadu na komisi stavební.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zveřejnění ve zpravodaji obce návrhu komise životního prostředí a rekreace na využití objektu „dřevjanky“  k vyjádření občanům  k tomuto návrhu,  případně  k podání  jiných  návrhů  využití.
 2. Termín příštího zasedání rady obce 7. 5. 2003 k podání připomínek členů rady obce k návrhům jednacího řádu rady obce a  jednacího řádu zastupitelstva obce.
 3. Vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole.
 4. Uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 44 N02/55 mezi obcí Soběšovice a PF ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek.
 5. Zveřejnění výzvy ve zpravodaji obce dle požadavku PLM INTERNATIONAL, Pavel Peřich, Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba, koupě nemovitostí fy Ranche-Derby, s.r.o. –  nebezpečí úrazu dětí.
 6. Uzavření kupní smlouvy č. 4/2003 mezi KAOS – KOVY, spol. s r.o., U dvora 4/352, 735 64  Havířov-Suchá a obcí Soběšovice.
 7. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě zhotovitele č. 320-3896 mezi ODS-Dopravní stavby Ostrava a.s., Starobělská 56, 704 16  Ostrava a obcí Soběšovice.
 8. Zaslání přihlášky, úhradu a účast  p. Olgy Popovičové  na semináři  „Pohledávky a exekuce“  dne 13. 5. 2003 v Ostravě pořádaného VC pro VS, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava.
 9. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Františkem Jungou.
 1. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Anežkou Molendovou.
 2. Zaslání odpovědi k žádosti o přijetí do DPS p. Drahomíru Berghauerovi o zařazení do seznamu žadatelů  -  v současné době jsou všechny byty v DPS pronajaty.
 3. Zaslání přihlášky, úhradu a účast p. Milady Guziurová na semináři „Evidence obyvatel v praxi obcí“ dne 20. 5. 2003 v Ostravě pořádaného VC  pro VS, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava.
 4. Montáž retardérů v kopci od Staré Husarůvky k přehradě a zaslání odpovědi občanům o namontování retardérů v sezóně 2003  vzhledem k malému počtu  nesouhlasných vyjádření občanů.
 5. Zajištění zaměření oplocení a doložení zaměření oplocení jako důkaz Krajskému úřadu MS kraje, odboru ÚP a SŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava ve věci sdělení k podnětu proti rozhodnutí OkÚ, referátu RR, Frýdek-Místek  čj. RR/344/2002-330/Rů.
 6. Zaslání sdělení dle ÚP obce Pozemkovému fondu ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek ve věci převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (k. ú. Pitrov, pozemky par. č. 88/1, 88/5, 362/1, 391/9).
 7. Montáž retardérů v kopci od Staré Husarůvky k přehradě a zaslání odpovědi rodině Jackových o namontování retardérů v sezóně 2003 vzhledem k malému počtu nesouhlasných vyjádření občanů.
 8. Rozeslání firmám v obci nabídky na zveřejnění inzerátů firem v mapě obce (formát 5x5 cm = 1 tis. Kč, formát 10x5 cm = 2 tis. Kč, formát 20x10 cm = 4 tis. Kč a dále zveřejnění nabídky  ve zpravodaji obce.
 9. Zaslání zprávy o pověsti k žádosti Okresního státního zastupitelství v Ostravě, U Soudu 4/6187, 708 64  Ostrava-Poruba, zn: 6 Zt 1469/2001 - občan nebyl přestupkově projednáván.
 10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Frýdek-Místek a obcí Soběšovice k zabezpečení výkonu přenesené působnosti – přestupkové agendy.
 11. Projednání těžby s odborným lesním hospodářem a zaslání odpovědi p. Ondřeji Czabanovi k žádosti o povolení vykácení suchých stromů, s náhradní výsadbou - dohodou s odborným lesním hospodářem bude dohodnuta těžba a poté bude dohodnut rozsah a místo těžby.
 12. Uzavření smlouvy o zajištění vzdělávací akce mezi obcí Soběšovice a Institutem pro MS správu P-ha, Dlážděná 6, 110 00  Praha 1 na ověřování ZOZ pro výkon SČ (vedení EO, OP, CD) p. Milady Guziurové a zkoušek  ve dnech 26. – 30. 5. 2003   v Benešově u Prahy,  úhradu  a  účast.
 13. Projednání v souladu s okolními obcemi návrhu nájemní smlouvy č. 03.26/02 na pronájem pozemku zátopy ŽP parc. č. 682/1  k. ú. Lučina mezi obcí Soběšovice a Povodím Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava.
 14. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi p. Zdenkou Obořilovou a obcí Soběšovice.
 15. Zveřejnění ve zpravodaji obce inzerce fy Autoservis Bártek a syn, s.r.o., Národních mučedníků 499, 738 01  Frýdek-Místek dle žádosti a zveřejnění informace o bezplatné inzerci občanů obce a jejich firem ve zpravodaji obce.
 16. Odvolání člena komise kulturní p. Jitky Ciencialové  a jmenování dalšího člena komise kulturní Mgr. Lucie Michálkové dle návrhu předsedy komise kulturní Ing. Františka Floriána a zaslání aktualizace seznamu členů komise  zpracovateli  návrhu www.stránek obce p. T. Dámkovi.
 17. Zaslání odpovědi p. Mariánu Gallovi, Nový Borek 749, 739 61  Třinec k žádosti o pronájem VP  k účelu stánkového prodeje s občerstvením v sezóně 2003 – v případě pronájmů bude informován. 
 18. Vyplácení osobních příplatků vedoucí ŠJ-účetní a kuchařky z doplňkové hospodářské činnosti PO ZŠ na návrh ředitelky PO ZŠ Soběšovice Mgr. Lucie Michálkové v souvislosti s rozpočtem schváleným KÚ MS kraje.
 19. Zaslání odpovědi p. Aleši Bařinovi, Soběšovice 185  k cenové nabídce prací (výsadba, vyžínání, oplocení)  s výzvou  k přípravě  a  předložení návrhu smlouvy o dílo.
 20. Zaslání souhlasného stanoviska Ing. Ladislavu Zahradníčkovi k žádosti o vyjádření k záměru výstavby RD na pozemku parc. č. 488/18 a parc. č. 488/27.
 21. Jmenování dalších členů komise životního prostředí a rekreace: p. Rudolfa Foukala ml., p. Petra Voznicy a p. Karla Bařiny dle návrhu předsedy Ing. Miroslava Peřiny a komise ŽPaR a zaslání aktualizace seznamu členů komise  zpracovateli  návrhu www.stránek obce p. T. Dámkovi.
 22. Úhradu startovného za družstvo obce na volejbalovém turnaji o pohár Mikroregionu ŽaTP.
 23. Podání podnětu na OÚ Lučina, stavební úřad na provedení státního stavebního dohledu na stavební činnost p. K. Sojky ml.
 24. Požadavek na Krajský úřad Moravskoslezského kraje o zrušení výkonu přenesené působnosti stavebního úřadu na komisi stavební.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

 

                                                                                                                                       Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                       starosta  obce