Usnesení

13. zasedání Rady obce Soběšovice dne 7. 5. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   3/15,   5/3,  5/7,  9/20, 10/3, 10/6,  10/14, 10/24, 11/4,  12/12, 12/13, 12/19, 12/21.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: souhlas se změnou ve využití území – změna kultury  pozemku parc. č. 446/10 a parc. č. 443/7, k. ú. Horní Soběšovice z kultury trvalý travní porost na kultura ostatní plocha, žadatel obec Soběšovice.
 3. ELKOPLAST CZ, s.r.o., Přílucká 360, 760 01  Zlín: nabídka ceny a technické specifikace nádob na zimní posyp.
 4. Obecní úřad, stavební úřad, Lučina: výzva k doplnění návrhu do 31. 7. 2003 a rozhodnutí o přerušení řízení – přístavba RCH, stavebníci p. Husvét Mikuláš a Jiřina.
 5. Nabídka p. Miroslava Lyska: regionální kalendář 2004, informace o ceně, formátu, obsahu.
 6. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: udělení dodatečného souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro komunikaci k RD (parc. č. 446/10 a 443/7, k. ú. Horní Soběšovice).
 7. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF za účelem zalesnění pozemku parc. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice,
 8. P. Králíček Luděk: žádost sběratele (s úhradou) o zaslání odznaku s heraldickým znakem obce.
 9. P. Daniela Zíchová: žádost o vyjádření k návrhu na vydání územního rozhodnutí na dělení pozemků parc. č. 154/3 a parc. č. 154/36, dle přiloženého GP, k. ú. Dolní Soběšovice.
 10. Vzdělávací centrum pro VS ČR, o.p.s., Vítkova 10/241, 186 00  Praha 8: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu „Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC“ p. Olgou Popovičovou.
 11. ČR, Sbírka  zákonů, částka 46/2003: zákon č. 114/2003 a č. 115/2003; jmenování  zapisovatele OK p. Milady Guziurové a stanovení minimálního počtu 7 členů OK  pro konání referenda o přistoupení ČR k EU.
 12. ČR, Sbírka zákonů, částka 47/2003: zákon č. 116/2003.
 13. ZŠ Soběšovice, PO, prověrková komise: záznam z prověrky stavu BOZP a PO v roce 2003.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o zastavení územního řízení – stavba RD, stavebníci Ing. René Riedl a Irena.
 15. Ing. Martin Staněk: reakce na upozornění,  čj. 193/2003.
 16. ZŠ Soběšovice, PO, ředitelka Mgr. L. Michálková:  oznámení  o  vyhlášení  ředitelského  volna  dne 9. května 2003.
 17. Město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek: návrh veřejnoprávní smlouvy výkonu ochrany veřejného pořádku městskou policií na území obce Soběšovice; jednání zástupců měst a obcí: Frýdek-Místek, Havířov, Dolní Domaslavice,  Lučina, Soběšovice, náklady: Frýdek-Místek: 100,00 Kč/hod strážníka, 10,00 Kč/km, Havířov:  200,00 Kč/hod strážníka, 6,00 Kč/km.
 18. Krajský úřad MS kraje, odbor kontroly, 28. října 117, 702 18 Ostrava: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2002.
 19. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – květen 2003.
 20. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí – změna kultury z trv. trav. porostu na lesní pozemek, parc. č. 175/21 k. ú. Dolní Soběšovice, žadatel obec Soběšovice.
 21. Motýl Havířov, o.p.s., Areál Tenisového klubu, Opletalova ulice, 736 01  Havířov-Šumbark: zřízení nestátního dětského domova, využití vhodného objektu.
 22. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení stav. řízení – stavba „sklad lodí vč. elektro přípojky“, stavebník TJ Baník Ostrava OKD, Budečská 2, Ostrava-Moravská Ostrava.
 23. Obec Soběšovice: návrh rozšíření TV programu – kabelová televize.
 24. Obec Soběšovice návrh uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou  v rozsahu 12,0 dnů,  36,0 hodin – generální úklid DPS.
 25. Obec Soběšovice: návrh doplnění jednacího řádu rady obce a jednacího řádu zastupitelstva obce.
 26. OMORIKA, Ing. Miroslav Peřina: návrhy úprav zeleně v roce 2003: DPS, ZŠ, hřbitov.
 27. P. Jan Hromek, Žermanice 5: žádost nájemce pohostinství Nová Husarůvka.
 28. P. Monika Ponczová: žádost o zaměstnání.
 29. P. Aleš Bařina, Soběšovice 185: návrh smlouvy o dílo – zalesnění a oplocení pozemku p. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice, obec Soběšovice.
 30. Obec Soběšovice: návrh na odstranění suchého jasanu na pozemku parc. č. 391/5, k. ú. Pitrov.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 25. (návrh): zaslat upravený návrh jednacího řádu zastupitelstva obce včetně doplnění ad 1. (schválení) členům zastupitelstva obce. Předložit  upravený návrh  JŘ RO na zasedání rady obce 2003-05-21.

Zodp.: Guziurová

 1. Sdělit p. Miroslavu Lyskovi nesouhlasné stanovisko k návrhu regionálního kalendáře r. 2004.

Zodp.: místostarosta obce

 1. Zaslat 3 ks odznaků s heraldickým znakem obce (včetně zbývající úhrady) sběrateli p. Ludˇkovi Králíčkovi.

Zodp.: Guziurová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko p. Daniele Zíchové k žádosti o vyjádření k návrhu na vydání územního rozhodnutí na dělení pozemků parc. č. 154/3 a parc. č. 154/36, dle přiloženého GP, k. ú. Dolní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Sdělit požadavek ředitelce PO ZŠ  Soběšovice na zpracování návrhu na odstranění zjištěných závad z prověrky BOZ a PO na ZŠ Soběšovice dne 2003-04-18, s předložením na jednání rady obce 4. 6. 2003.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Dopracovat návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu ochrany veřejného pořádku  městskou policií s  městy Frýdek-Místek a Havířov.

Zodp.: starosta

 1. Předložit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce  za rok 2002 zpracovanou KÚ MS kraje, odborem kontroly  na příští zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – květen 2003 SDH Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Realizovat rozšíření  programů kabelové TV o program „TV Markíza“.

Zodp.: V. Křístek

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou v rozsahu 12,0 dnů,  36,0 hodin – generální úklid DPS.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat odpovědˇ Ing. Miroslavu Peřinovi, OMORIKA, Soběšovice 184: rada schválila předložené návrhy úpravy zeleně (DPS, ZŠ, hřbitov)  v  roce 2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit dodatek k nájemní smlouvě a zaslat odpovědˇ  nájemci pohostinství Nová Husarůvka p. Janu Hromkovi k jeho žádosti: rada schválila prodloužení bezplatného nájmu objektu Nová Husarůvka o 1 rok do 31. 3. 2004 a zrušení pevné tlf. linky  558688229 a neschválila příspěvek na nedoplatek za vyúčtování  topného období.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Monice Ponczové  na žádost o zaměstnání: pracovní místa jsou obsazena.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo na zalesnění a oplocení pozemku p. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice, obec Soběšovice   mezi obcí Soběšovice a p. Alešem Bařinou, Soběšovice 185.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zjistit stav a navrhnout opatření ve věci  odstranění suchého jasanu na pozemku parc. č. 391/5, k. ú. Pitrov.

Zodp.: místostarosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Návrh jednacího řádu rady obce s přílohami 1, 2, 3 a doplněním dle připomínek rady obce: a)  § 3 Příprava jednání rady obce, odst. 2 v poslední větě se vypustí slova „podle obsahu a významu ústní nebo“ ; b) v § 8 Hlasování členů rady, bod 7. se v 1. větě přidává „souhrn usnesení rady obce“  a doplňuje se další věta „V případě nedostupnosti místostarosty ve lhůtě pořízení zápisu podepíše souhrn usnesení rady obce další člen rady.“ Ad 25. (návrh): doplnění návrhu jednacího řádu rady obce: v § 10 o bod 5.: „Jednací řád komisí rady obce upravuje další postupy, pravidla a podrobnosti činnosti komisí a je závazný pro všechny komise radou obce zřízené.“; termín předložení upraveného  návrhu JŘ RO na jednání 2003-05-21.

Ad 25. (návrh): doplnění návrhu jednacího řádu zastupitelstva obce:  v § 3 o bod 4.;  v § 13 o body 4., 5., 6., 7., 8., 9   a  zaslání  upraveného návrhu    ZO   členům  zastupitelstva  obce.

 1. Změnu nabídky na zveřejnění inzerátu firem v mapě obce takto: formát 5 cm x 10 cm  = 1 000,00 Kč, formát 10 cm x 10 cm = 2 000,00 Kč, formát 20 cm x 10  cm = 4 000,00 Kč.
 2. Zrušení bodu rady 12/31 v souvislosti s podáním ohlášení vlastníka.
 3. Zaslání 3 ks odznaků s heraldickým znakem obce (včetně zbývající úhrady) sběrateli p. Ludˇkovi Králíčkovi.
 4. Zaslání souhlasného stanoviska p. Daniele Zíchové k žádosti o vyjádření k návrhu na vydání územního rozhodnutí na dělení pozemků parc. č. 154/3 a parc. č. 154/36, dle přiloženého GP, k. ú. Dolní Soběšovice.
 5. Sdělení požadavku ředitelce PO ZŠ  Soběšovice na zpracování návrhu na odstranění zjištěných závad z prověrky BOZ a PO na ZŠ Soběšovice dne 2003-04-18 a předložení na jednání rady obce dne 4. 6. 2003.
 6. Dopracování návrhu veřejnoprávní smlouvy o výkonu ochrany veřejného pořádku  městskou policií s městy Frýdek-Místek a Havířov.
 7. Předložení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce  za rok 2002 zpracované KÚ MS kraje, odborem kontroly  na zasedání zastupitelstva obce.
 8. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – květen 2003  SDH Soběšovice.
 9. Realizaci rozšíření  programů kabelové TV o program „TV Markíza“.
 10. Uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou v rozsahu 12,0 dnů,  36,0 hodin  – generální úklid DPS.
 11. Zaslání odpovědi Ing. Miroslavu Peřinovi, OMORIKA, Soběšovice 184 se souhlasným stanoviskem rady obce k předloženým návrhům úpravy zeleně (DPS, ZŠ, hřbitov)  v  roce 2003.
 12. Přípravu dodatku k nájemní smlouvě a zaslání odpovědi  nájemci pohostinství Nová Husarůvka p. Janu Hromkovi k jeho žádosti: rada schválila prodloužení bezplatného nájmu objektu Nová Husarůvka o 1 rok do 31. 3. 2004 a zrušení pevné tlf. linky  558688229 a neschválila příspěvek na nedoplatek za vyúčtování  topného období.
 13. Uzavření smlouvy o dílo na zalesnění a oplocení pozemku p. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice, obec Soběšovice   mezi obcí Soběšovice a p. Alešem Bařinou, Soběšovice 185.
 14. Zjištění stavu včetně přípravy návrhu opatření ve věci odstranění suchého jasanu na pozemku parc. č. 391/5, k. ú. Pitrov.

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

1.       Návrh  p. M. Lyska na regionální kalendář v r. 2004.

2.       Žádost p. Moniky Ponczové o pracovní místo na obecním úřadě vzhledem k obsazení  všech pracovních míst.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

  

 

                                                                                                                                       Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                       starosta  obce