Usnesení

14. zasedání Rady obce Soběšovice dne 21. 5. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   3/15,   5/3,  5/7,  10/3,   10/14,  10/24, 11/4, 12/12, 12/13, 12/19, 13/1, 13/2, 13/6, 13/7.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o přerušení řízení a výzva k doplnění žádosti o změnu užívání stavby „RS če.  021 na administrativní zázemí firmy, b.j. správce objektu“ do 30. 9. 2003, stavebník Cestovní kancelář JUHÁSZ, a.s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně.
 3. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚP a SŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: opatření o odejmutí obci Soběšovice části  pravomoci stavebního úřadu v rozsahu ust. § 124 odst. 1 stavebního zákona: obec nemá podmínky pro odborné rozhodování o stavebně technických záležitostech, s účinností dnem doručení (9. 5. 2003), následně výkon pravomoci Obecní úřad Lučina, stavební úřad.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení kolaudačního řízení stavby: „přístavba a stavební úpravy RD se vznikem bj. a plynofikací“, 21. 5. 2003 v 9:00 hodin, stavebník MUDr. Jaroslav a MUDr. Anna Boškovi. 
 5. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava: návrh nájemní smlouvy č. 03.26/02.
 6. Návrhy firem – inzerce v mapě obce (ad 12/16).
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení „dělení pozemku“ parc. č. 154/36, k. ú. Dolní Soběšovice, navrhovatelé Zícha René a Daniela, RSDr. Kubík Zdeněk, Kubíková Dáša.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí - stavební povolení pro stavbu „sklad lodí vč. elektropřípojky“, stavebník TJ Baník Ostrava OKD, Budečská 2, 701 37 Ostrava-Moravská Ostrava.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: výzva k podání žádosti o dodatečné povolení stavby „terasa pro venkovní posezení“, do 6. 6. 2003,  stavebník R-Zátoka, spol. s r.o., Chelčického 8, Moravská Ostrava.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení kolaudačního řízení  stavby „přístavba ke stávající garáži a nástavba a stavební úpravy ve stáv.  RD vč. kryté terasy“ a  pozvání k ÚJ 29. 5. 2003 v 9:00 h, stavebník Lapišová Anna.
 11. Správa domény: oznámení o změně  držitele domény ze subjektu CK JUHÁSZ a.s  na subjekt  OBECSOBESOVICE.
 12. Revizní technik p. Pavliska Josef: zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení, veřejné osvětlení obce Soběšovice.
 13. P. Miroslav Lysek: návrh Stanov občanského sdružení „Beskydy – Varianta B“ k připomínkování.
 14. Nájemce Nové Husarůvky, p. Jan Hromek, Žermanice 5: žádost o výměnu bojleru v kuchyni pohostinství  Nová Husarůvka.
 15. GIS-STAVINVEX, a.s., Bučinská 1733, 735 41  Petřvald: nabídka na zpracování pasportizace místních komunikací.
 16. UDIMO, Sokolská tř. 8, 702 00  Ostrava: zaměření a nabídka prací v oblasti silničního a městského dopravního inženýrství.
 17. SmVaK, Ostrava, a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: oznámení o konání valné hromady dne 19. 6. 2003 od 10:00 h, hotel ATOM  Ostrava, zaslání výroční zprávy  a.s. SmVaK Ostrava za rok 2002.
 18. Institut pro MS Praha, Dlážděná 6, 110 00  Praha 1: smlouva o zajištění vzdělávací akce ve dnech 17. 6. – 19. 6. 2003 na KÚ MS kraje, 28. října 117 Ostrava, ověřování ZOZ pro výkon SČ při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu  - úředníka p. Olgy Popovičové.
 19. Obec Soběšovice, M. Guziurová: konečný návrh Jednacího řádu Rady obce Soběšovice.
 20. Pojišťovací poradce p. Jiří Hrabec, Soběšovice 48, GENERALI Pojišťovna, a.s.:  žádost občana obce o inzerci ve zpravodaji obce.
 21. Obec Soběšovice: záměna pozemků - p Kiša Karel a Jiřina.
 22. P. Kiša Karel a Jiřina: žádost o vyjádření obce k rozdělení pozemku dle GP č. 150-31/2003.
 23. České dráhy, a.s. – Správa dopravní cesty Ostrava, oddělení ekologie, SDC Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00  Ostrava: oznámení o provedení náhradní výsadby uložené rozhodnutím čj. 77/2003.
 24. Povodí Odry, s.p., Ostrava, Ing. Kratochvíl: záznam z jednání ve věci pronájmu pozemků na VD Žermanice ze dne 11. 4. 2003, zástupci obcí Lučina, Soběšovice, Dolní Domaslavice.
 25. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „oplocení stávajícího RD“ – není námitek, stavebník Karel Sojka.
 26. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení  k ohlášení drobné stavby „oplocení pozemku“ – doplnění náležitostí, stavebník Chovancová Anna.
 27. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „oplocení stávajícího RD“ – není námitek, stavebník Majer Vlastimil a Alena.
 28. Nájemce Nové Husarůvky, p Jan Hromek, Žermanice 5: žádost k projednání – možnost výběru parkovného v sezóně 2003.
 29. P. Vladimír Chrobok: žádost o přidělení další popelnice.
 30. P. Monika Labudová: žádost o vyjádření z hlediska ÚP obce ke stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu.
 31. P. Bařina Aleš, Soběšovice 185: nabídka včetně ceny  ke skácení jasanu.
 32. Komise životního prostředí a rekreace: zápis z jednání komise ze dne 14. 5. 2003; informace komise ŽPaR ve věci uschlého jasanu.
 33. PLM International, s.r.o., Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba: žádost o vyjádření k zastavovací studii areálu z hlediska územního plánu.
 34. Ing. Miroslav Peřina, Soběšovice 184: návrh úpravy zeleně před DPS.
 35. Kontrolní výbor zastupitelstva obce: zápis z jednání ze dne 7. 5. 2003.
 36. Horizont-Polášek, s.r.o., Široká 3, 736 01  Havířov: cenová nabídka na ozvučení sálu pohostinství Nová Husarůvka.
 37. Starosta obce: informace o problému při obcházení jasanu u Ing. V. Bezecného.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zaslat objednávku směrového dopravního značení na SÚS Moravskoslezského kraje dle schválení OkÚ (modrá tabule).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Karlu Bařinovi ve smyslu usnesení komise ŽPaR k jeho připomínce (odkanalizování ulice k ANETĚ). 

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit dodatek  mezi obcí Soběšovice a p. Jarmilou Kukučkovou na pronájem kempu „Pod Majákem“ v sezóně 2003 podle žádosti.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Zveřejnit opatření Krajského úřadu MS kraje o odejmutí části pravomoci stavebního úřadu obci Soběšovice.

Zodp.: Guziurová

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce návrh nájemní smlouvy č. 03.26/02 předložený  Povodím Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava.

Zodp.: starosta

 1. Požádat TS, a.s. o zpracování nabídky na odstranění závad  dle zprávy o pravidelné revizi elektrického zařízení, veřejného osvětlení obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit návrh na instalaci plynového bojleru  a odpovědět nájemci Nové Husarůvky p. Janu Hromkovi, Žermanice 5  na jeho žádost o výměnu bojleru v kuchyni pohostinství  Nová Husarůvka.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit dopracování nabídky UDIMO, Sokolská tř. 8, 702 00  Ostrava  na zpracování pasportizace místních komunikací v rámci MŽaTP.

Zodp.: starosta

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce oznámení o konání valné hromady SmVaK a.s. Ostrava dne 19. 6. 2003 od 10:00 h, hotel ATOM  Ostrava s návrhem  delegování zástupce obce Ing. K. Obluka.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o zajištění vzdělávací akce ve dnech 17. 6. – 19. 6. 2003 na KÚ MS kraje, 28. října 117 Ostrava, ověřování ZOZ pro výkon SČ při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu  - úředníka p. Olgy Popovičové, mezi obcí a Institutem pro MS Praha, Dlážděná 6, 110 00  Praha 1, provést úhradu a zúčastnit se.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit se ke schválení  konečného návrhu Jednacího řádu Rady obce Soběšovice na dalším zasedání rady obce.

Zodp: členové rady obce

 1. Zajistit ve zpravodaji obce zveřejnění inzerce občana obce, pojišťovacího poradce p. Jiřího Hrabce, Soběšovice 48, GENERALI Pojišťovna, a.s.

Zodp.:Guziurová

 1. Předložit na další zasedání zastupitelstva obce návrh smlouvy o záměně pozemků mezi obcí a  p. Kišou Karlem a Jiřinou.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět p.  Karlovi a Jiřině Kišovým k žádosti o vyjádření obce k rozdělení pozemku dle GP č. 150-31/2003: rada  obce souhlasí s dělením pozemků dle GP a upozorňuje, že nově vzniklé pozemky lze užívat jen v souladu s regulativy ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit návrh dodatku nájemní smlouvy mezi obcí a p. Janem Hromkem, Žermanice 5 k rozšíření o pronájem parkovišť  na pozemku parc. č.  449/3 k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zajistit 1100 l kontejner náhradou za popelnice v dané lokalitě a odpovědět p. Vladimíru Chrobokovi k  žádosti o přidělení další popelnice.

Zodp.: místostarosta

 1. Sdělit souhlasné stanovisko p. Monice Labudové k žádosti o vyjádření z hlediska ÚP obce ke stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit návrh smlouvy o dílo na odstranění uschlého jasanu mezi obcí a p. Alešem Bařinou, Soběšovice 185.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko z hlediska ÚP obce f-mě PLM International, s.r.o., Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba  k žádosti o vyjádření k zastavovací studii areálu z hlediska územního plánu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit na zasedání zastupitelstva obce zápis kontrolního výboru ZO z jednání ze dne 7. 5. 2003.

Zodp.:starosta

 1. Komisi ŽPaR  podat stanovisko k případnému odstranění  jasanu v chodníku mezi p. M. Křístkem a Ing. V. Bezecným.

Zodp.: předseda komise ŽPaR

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

1.       Zaslání objednávky na směrové dopravní značení na SÚS Moravskoslezského kraje (modrá tabule).

 1. Zaslání odpovědi p. Karlu Bařinovi ve smyslu usnesení komise ŽPaR k jeho připomínce (odkanalizování ulice k ANETĚ). 
 2. Přípravu dodatku  mezi obcí Soběšovice a p. Jarmilou Kukučkovou na pronájem kempu „Pod Majákem“ v sezóně 2003“ podle žádosti.
 3. Zveřejnění opatření Krajského úřadu MS kraje o odejmutí části pravomoci stavebního úřadu obci Soběšovice.
 4. Předložení návrhu nájemní smlouvy č. 03.26/02, Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava, na jednání zastupitelstva obce.

6.       Zaslání požadavku na TS, a.s. o zpracování nabídky na odstranění závad  dle zprávy o pravidelné revizi elektrického zařízení, veřejného osvětlení obce Soběšovice.

 1. Provizorní použití el. bojleru ze ZŠ a přípravu návrhu na instalaci plynového bojleru, odpovědˇ nájemci Nové Husarůvky p. Janu Hromkovi, Žermanice 5  na jeho žádost o výměnu bojleru v kuchyni pohostinství  Nová Husarůvka.
 2. Dopracování nabídky UDIMO, Sokolská tř. 8, 702 00  Ostrava  na zpracování pasportizace místních komunikací v rámci MŽaTP.
 3. Předložení na jednání zastupitelstva obce oznámení o konání valné hromady SmVaK a.s. Ostrava dne 19. 6. 2003 od 10:00 h, hotel ATOM  Ostrava s návrhem  delegování zástupce obce Ing. K. Obluka.
 4. Úhradu, účast a uzavření smlouvy o zajištění vzdělávací akce ve dnech 17. 6. – 19. 6. 2003 na KÚ MS kraje, 28. října 117 Ostrava, ověřování ZOZ pro výkon SČ při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu  - úředníka p. Olgy Popovičové, mezi obcí a Institutem pro MS Praha, Dlážděná 6, 110 00  Praha 1.
 5. Přípravu ke schválení  konečného návrhu Jednacího řádu Rady obce Soběšovice na dalším zasedání rady obce.
 6. Zveřejnění inzerce občana obce, pojišťovacího poradce p. Jiřího Hrabce, Soběšovice 48, GENERALI Pojišťovna, a.s.  ve zpravodaji obce.
 7. Předložení návrhu smlouvy o záměně pozemků mezi obcí a p. Kišou Karlem a Jiřinou příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 8. Odpovědˇ p.  Karlovi a Jiřině Kišovým k žádosti o vyjádření obce k rozdělení pozemku dle GP č. 150-31/2003: rada  obce souhlasí s dělením pozemků dle GP a upozorňuje, že nově vzniklé pozemky lze užívat jen v souladu s regulativy ÚP obce Soběšovice.
 9. Přípravu návrhu dodatku nájemní smlouvy mezi obcí a p. Janem Hromkem, Žermanice 5 k rozšíření o pronájem parkovišť  na pozemku parc. č.  449/3 k. ú. Horní Soběšovice.
 10. Zajištění 1100 l kontejneru náhradou za popelnice v dané lokalitě a odpověď p. Vladimíru Chrobokovi k  žádosti o přidělení další popelnice.
 11. Sdělení souhlasného stanoviska p. Monice Labudové k žádosti o vyjádření z hlediska ÚP obce ke stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu.
 12. Přípravu návrhu smlouvy o dílo na odstranění uschlého jasanu mezi obcí a p. Alešem Bařinou, Soběšovice 185.
 13. Zaslání souhlasného stanoviska z hlediska ÚP obce f-mě PLM International, s.r.o., Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba  k žádosti o vyjádření k zastavovací studii areálu z hlediska územního plánu.
 14. Předložení zápisu kontrolního výboru ZO z jednání ze dne 7. 5. 2003 na zasedání zastupitelstva obce.
 15. Úkol komisi ŽPaR k podání stanoviska k případnému odstranění  jasanu v chodníku mezi p. M. Křístkem a Ing. V. Bezecným.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

 

 

                                                                                                                                       Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                       starosta  obce