Usnesení

15. zasedání Rady obce Soběšovice dne 4. 6. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   3/15,   5/3,  10/24, 11/4, 12/12, 12/13,  13/7, 14/5, 14/8, 14/9, 14/11, 14/13.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí pro stavbu “přístavba a stavební úpravy RD se vznikem nové b.j. a plynofikace RD“, stavebníci MUDr. Jaroslav Boška a MUDr. Anna Bošková.
 3. Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha 9:  rozhodnutí  čj. 15060/2003-603 (změna výše pokuty na 15 000,00 Kč).
 4. CASSAL, s.r.o., T. G. Masaryka 1134, 738 01 Frýdek-Místek:  žádost o povolení provozu VHP, 13.6.-12.9. 2003, R-Zátoka.
 5. Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 28  Ostrava-Mariánské Hory: pozvání na červnový seminář  „Proces veřejnoprávní kontroly“, dne 16. 6. 2003 od 9:00 h v Domě techniky Ostrava.
 6. Informace k činnosti sboru dobrovolných hasičů v obcích.
 7. SHARP CENTRUM Ostrava, s.r.o., Kafkova 6, 702 00  Moravská Ostrava, Jiří Pindur, obchodní zástupce: aktuální nabídka digitálních kopírovacích strojů a laserových tiskáren.
 8. Pozemkový fond ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek: zveřejnění nabídky pozemků k převodu ze správy PF ČR, 26. 5. – 26. 8. 2003.
 9. P. Jarmila Kubečková, Soběšovice 19: žádost o pronájem kempu „Pod Husarůvkou“, parkoviště „Pod Husarůvkou“, parkoviště „U hráze“,  v sezóně 2003.
 10. Městský úřad, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: oznámení o zahájeném řízení, uznání společenstevní honitby Lučina-Soběšovice-Žermanice a registrace   Honebního společenstva Lučina-Soběšovice-Žermanice.
 11. Základní škola Soběšovice, PO: návrh na odstranění zjištěných závad z prověrky BOZP a PO na ZŠ Soběšovice.
 12. Základní škola Soběšovice, PO: žádost o úpravu rozpočtu na rok 2003 – navýšení.
 13. Nadační fond Betlém nenarozeným, 739 51 Dobrá 26: žádost o příspěvek na částečnou dotaci rekonstrukce domu pro těhotné matky s dětmi.
 14. Místní knihovna Dobrá: materiály zaslané Národní knihovnou ČR.
 15. P. Marie Mecová:  návrh na poskytnutí dávky sociální péče – rozšíření pečovatelské služby (donáška oběda).
 16. Obec Soběšovice: návrh k zakoupení  1 ks STIHL FS 80.
 17. Statutární město Havířov, Magistrát města Havířova, Svornosti 1, 736 01  Havířov-Město: návrh smlouvy k výkonu úkolů policie na území obce Soběšovice Městskou policií Havířov.
 18. Rada obce: návrh programu 5.  zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 11. června 2003 v 17:00 hodin v pohostinství Nová Husarůvka.
 19. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení ÚŘ „dělení pozemku“, p. Kiša Karel a Jiřina.
 20. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí stavby “přístavba garáže a stav. úpravy RD vč. terasy“, stavebník p. Anna Lapišová.
 21. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení – nejsou námitky, k ohlášení drobné stavby „oplocení pozemku u RD, stavebník p. Anna Chovancová.
 22. Ministerstvo vnitra ČR: osvědčení o vykonání zkoušky podle zák. č. 312/2002 Sb. k ověření ZOZ úředníka ÚSC p. Milady Guziurové.
 23. Obec Soběšovice: návrh předání majetku v hodnotě 9 212 244,60 Kč do správy PO ZŠ k hospodářskému využití.
 24. Obec Soběšovice: návrh na zakoupení minerálních vod pro zaměstnance obce pracující celý den na slunci.
 25. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červen 2003.
 26. Obec Soběšovice: návrh nájemní smlouvy mezi obcí Soběšovice a p. Jarmilou Kukučkovou, Hálkova 2, Bruntál.
 27. Obec Soběšovice: návrh dodatku k nájemní smlouvě mezi obcí Soběšovice a p. Janem Hromkem, Žermanice 5.
 28. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o dílo mezi obcí Soběšovice a p. Karlem Bařinou, Soběšovice 185.
 29. Obec Soběšovice: návrh – objednávka na výrobu mapy obce s čísly popisnými.
 30. Obec Soběšovice: návrh záměru na pronajmutí parkoviště na pozemku parc. č. 449/3 k. ú. Horní Soběšovice.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 12/19: Dopracovat  způsob údržby obecního lesa v návaznosti na pochůzku s odborným lesním hospodářem a na základě jeho doporučení.

Zodp.: místostarosta, předseda komise ŽPaR

 1. Uzavřít nájemní smlouvu mezi obcí Soběšovice a p. Jarmilou Kukučkovou, Hálkova 2, Bruntál na nájem kempu „Pod Majákem“ včetně sociálního zařízení a parkoviště za cenu 15 000,00 Kč v sezóně 2003.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít dodatek ke smlouvě mezi obcí Soběšovice a p. Janem Hromkem, Žermanice 5  na pronájem parkoviště na pozemku parc. č. 449/3 k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu  o dílo mezi obcí Soběšovice a p. Karlem Bařinou, Soběšovice 185 na odstranění suchého jasanu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 449/3 k. ú. Horní Soběšovice s parkovištěm.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit nabídku pozemků k převodu ze správy PF ČR, od 26. 5. do 26. 8. 2003, z Pozemkového fondu ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek, na úřední desce OÚ.

Zodp.: Guziurová

 1. Uzavřít nájemní smlouvu mezi obcí Soběšovice a p. Jarmilou Kubečkovou, Soběšovice 19 o pronájmu kempu  „Pod Husarůvkou“, parkoviště „Pod Husarůvkou“, parkoviště „U hráze“ a parkoviště „Pod Lapišem“  v sezóně 2003  za úhradu  60% tržby pro nájemce a 40% tržby pro obec.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zajistit realizaci odstranění zjištěných závad z prověrky BOZP a PO na ZŠ Soběšovice dle návrhu ZŠ pod body 1,2,3 a sdělit ředitelce ZŠ a ukládá ředitelce ZŠ připravit propočet nákladů  bodů 4,5 a předložit jako požadavek do rozpočtu obce na r. 2004.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová, Mgr. Michálková

 1. Zaslat přihlášku a účastnit se  semináře  „Proces veřejnoprávní kontroly“, dne 16. 6. 2003 od 9:00 h v Domě techniky Ostrava.

Zodp.: Popovičová, J. Nogol

 1. Odpovědět ředitelce ZŠ Soběšovice, PO k žádosti o úpravu rozpočtu na rok 2003 (navýšení): požadavek bude zařazen do změny rozpočtu obce na dalším zasedání zastupitelstva obce.

Zodp: starosta, předseda finančního výboru

 1. Vydat rozhodnutí o poskytování pečovatelské služby (rozšíření o donášku obědů) pro p. Marii Mecovou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit zakoupení křovinořezu STIHL FS 80.

Zodp.: starosta

 1. Svolat ZO a předložit návrh programu 5. zasedání  Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2003 v 17:00 hodin v pohostinství Nová Husarůvka. 

Zodp.: starosta

 1. Předat majetek do správy k hospodářskému využití ZŠ Soběšovice, PO: budova ZŠ v hodnotě 9 143 177,00 Kč, počítač PC 486 v hodnotě 64 909,60 Kč, programové vybavení v hodnotě 4 158,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit nákup minerálních vod pro zaměstnance obce pracující v extrémních pracovních podmínkách.

Zodp.: místostarosta

 1. Objednat výrobu 4 000 ks map obce s čísly popisnými formátu A2 a 1 ks venkovní mapy formátu A0.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Dopracování  způsobu údržby obecního lesa v návaznosti na pochůzku s odborným lesním hospodářem a na základě jeho doporučení.
 2. Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Soběšovice a p. Jarmilou Kukučkovou, Hálkova 2, Bruntál na nájem kempu „Pod Majákem“ včetně sociálního zařízení a parkoviště za cenu 15 000,00 Kč v sezóně 2003.
 3. Uzavření dodatku ke smlouvě mezi obcí Soběšovice a p. Janem Hromkem, Žermanice 5  na pronájem parkoviště na pozemku parc. č. 449/3 k. ú. Horní Soběšovice.
 4. Uzavření  smlouvy  o dílo mezi obcí Soběšovice a p. Karlem Bařinou, Soběšovice 185 na odstranění suchého jasanu.
 5. Zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 449/3 k. ú. Horní Soběšovice s parkovištěm.
 6. Zveřejnění nabídky pozemků k převodu ze správy PF ČR, od 26. 5. do 26. 8. 2003, z Pozemkového fondu ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek, na úřední desce OÚ.
 7. Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Soběšovice a p. Jarmilou Kubečkovou, Soběšovice 19 o pronájmu kempu  „Pod Husarůvkou“, parkoviště „Pod Husarůvkou“, parkoviště „U hráze“ a parkoviště „Pod Lapišem“  v sezóně 2003  za úhradu  60% tržby pro nájemce a 40% tržby pro obec.
 8. Zajištění realizace odstranění zjištěných závad z prověrky BOZP a PO na ZŠ Soběšovice dle návrhu ZŠ pod body 1,2,3 včetně sdělení ředitelce ZŠ a úkol ředitelce ZŠ připravit propočet nákladů  bodů 4,5 s předložením požadavku do rozpočtu obce na r. 2004.
 9. Zaslání přihlášky a účast p. Josefa Nogola na  semináři  „Proces veřejnoprávní kontroly“, dne 16. 6. 2003 od 9:00 h v Domě techniky Ostrava.
 10. Sdělení ředitelce ZŠ Soběšovice, PO k žádosti o úpravu rozpočtu na rok 2003 (navýšení) – požadavek bude zařazen do změny rozpočtu obce na dalším zasedání zastupitelstva obce.
 11. Vydání rozhodnutí o rozšíření poskytování pečovatelské služby pro p. Marii Mecovou dle návrhu.
 12. Zakoupení křovinořezu STIHL FS 80.
 13. Svolání  ZO  a  návrh  programu   5.  zasedání  Zastupitelstva  obce  Soběšovice  konaného   dne 11. června 2003  v 17:00 hodin  v pohostinství  Nová  Husarůvka. 
 14. Předání majetku do správy k hospodářskému využití ZŠ Soběšovice, PO: budova ZŠ v hodnotě 9 143 177,00 Kč, počítač PC 486 v hodnotě 64 909,60 Kč, programové vybavení v hodnotě 4 158,00 Kč.
 15. Nákup minerálních vod pro zaměstnance obce pracující v extrémních pracovních podmínkách.
 16. Objednávku výroby 4 000 ks map obce s čísly popisnými formátu A2 a 1 ks venkovní mapy formátu A0.

 

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

  

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce