Usnesení

16. zasedání Rady obce Soběšovice dne 18. 6. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   3/15,   5/3,  10/24,  12/13,   14/8,  14/11,  14/13, 15/1, 15/8.
 2. P. Jaroslava Tichá, Komenského 1150, 735 81  Bohumín: žádost o přidělení místa o rozloze 2m2 od 19. 6. – 31. 8. 2003.
 3. P. Jarmila Kubečková, Soběšovice 19: žádost o souhlas s přenecháním předmětu nájmu do užívání p. Evě Pavlasové, 17. listopadu 20/1701, 736 01  Havířov.
 4. Obec Soběšovice: návrh smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Emou Dordovou.
 5. Městský úřad, odbor ŠKMaT, Frýdek-Místek: sdělení k odměnám ředitelů škol a školských zařízení.
 6. Městský úřad, odbor ÚaR, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek:  Program obnovy venkova 2003 – oznámení o schválení dotace.
 7. P. Václav Kolesár: žádost o povolení připojení nemovitosti  k pozemní komunikaci.
 8. P. Jiřina a p. Karel Kišovi: žádost o přidělení čísla popisného z důvodu jediného a trvalého bydliště pro nemovitost.
 9. Odborné semináře – Ing. Alena Kučerová, Divadelní 6, 602 00  Brno:  vnitřní směrnice a vnitřní kontrolní systém územních samosprávných celků a příspěvkových organizací; podvojné účetnictví pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.
 10. TISCALI Telekomunikace, Dělnická 12, 170 04  Praha 7: vyúčtování telekomunikačních poplatků.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: vyjádření z hlediska ÚP obce Soběšovice k oplocení a ohlášení stavebních úprav RCH, stavebníci p. Velčovský Zdeněk a Zdeňka. 
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 154/36 a parc. č.154/3, p. Zícha René a Daniela, RSDr. Zdeněk Kubík a p. Dáša Kubíková.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o dodatečném povolení stavby „terasa pro venkovní posezení“, stavebník  R-Zátoka, spol. s r.o., Chelčického 8, Moravská Ostrava.
 14. Ing. Petra Schnirchová, MěÚ F-M: avizo možnosti podávání žádostí POV pro r. 2004 včetně formulářů.
 15. P. Hana Windischová, MěÚ F-M: Region Beskydy, zaslání pozvánky na akci „Sport bez hranic“ ve dnech  11. – 12. 7. 2003 ve Strečnu.
 16. Ing. Miroslav Peřina: upozornění na překážku  v komunikaci u RD čp. 135.
 17. P. Ludmila Peřinová: žádost o sjednání nápravy - nepořádek na pozemku  parc. č. 329/3, k. ú. H. Soběšovice.
 18. Ing. J. Bureš, Stavitelství BAHIS, s.r.o., Zámecké náměstí 47, 738 01 Frýdek-Místek: žádost o vyjádření obce ke stavbě RD na pozemku parc. č. 479/3 a parc. č. 480/2, k. ú. Horní Soběšovice.
 19. P. Brzuchanská Danuše: žádost vlastníků chatek (u Koliby) o vystavení povolení vjezdu na r. 2003 (2 auta), parkování na pozemku parc. č. 243/2 OKD, a. s.
 20. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: vyjádření z hlediska ÚP obce Soběšovice k ohlášení drobné stavby – oplocení pozemku parc. č. 391/36 a parc. č.  391/37, k. ú. Pitrov, stavebníci p. Chalota Ladislav a Jana.
 21. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: vyjádření z hlediska ÚP obce Soběšovice k ohlášení drobné stavby: oplocení pozemku parc. č. 391/34, k. ú. Pitrov, skleníku a  zahradního domku na pozemku parc. č. 391/34, k. ú. Pitrov, stavebníci p. Žurek Vladislav a Vlasta.
 22. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o dílo  k provedení vyžínání  zalesněných pozemků parc. č. 112/1 a parc. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Alešem Bařinou, Soběšovice 185.
 23. Evropská databanka, a.s., Jiráskova 490, 738 01  Frýdek-Místek: zaslání 2 verzí bannerů EDB k posouzení za účelem  umístění na první www.stránce obce,  na základě smlouvy mezi Evropskou databankou, a.s. a Obcí Soběšovice.
 24. Obec Soběšovice: provedení zámkové dlažby u sociálního zařízení v kempu „Pod Husarůvkou“.
 25. Ing. Viktor Sitek: koupání psů v Žermanické přehradě.
 26. Ing. Viktor Sitek: návrh na odměnění p. Tomáše Dámka.
 27. Ing. Ivo Papala: návrh na dořešení úhrady odvodňovacích žlabů u Ing. L. Křístka.
 28. P. Ivo Dominík: návrh na dořešení odstranění černých staveb.
 29. Ing. Karel Obluk: protinávrhy jednacího řádu komisí rady obce (příloha).

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 14/11: zapracovat do návrhu jednacího řádu komisí rady obce schválené protinávrhy (ad 15/29).

Zodp.: Guziurová

 1. Vyřídit  žádost o přidělení místa o rozloze 2m2 od 19. 6. – 31. 8. 2003 p. Jaroslavy Tiché, Komenského 1150, 735 81 Bohumín, s umístěním např. v kempu, včetně zpoplatnění za celé období.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko k žádosti p. Jarmily Kubečkové k přenechání předmětu nájmu ze smlouvy o nájmu kempu „Pod Husarůvkou“  podnájemci  dle  její  žádosti.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Emou Dordovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit odměnu ředitelce ZŠ Soběšovice, PO  - sdělit požadavek k vyplacení zpracovateli  mezd (Služba škole F-M)  a ZŠ, PO.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit převedení pozemku parc. č. 119/2, k. ú. Dolní Soběšovice na ostatní plochu a projednat možnost převedení pozemku pod příjezdovou komunikací na p. V. Kolesára (žádost o povolení připojení nemovitosti  k pozemní komunikaci).

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Prošetřit možnost změny čísla evidenčního na číslo popisné: žádost p. Jiřiny a p. Karla Kišových.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat odpověď dle regulativů ÚP obce: nesouhlasné stanovisko k žádosti o oplocení a souhlasné stanovisko k ohlášení stavebních úprav RCH pro OÚ Lučina, stavební úřad, stavebníci p. Velčovský Zdeněk a Zdeňka. 

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odstranit závadu na komunikaci na pozemku parc. č. 488/14, k. ú. Horní Soběšovice a odpovědět Ing. Miroslavu Peřinovi na upozornění na překážku  v komunikaci u RD.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Sjednat nápravu dle žádosti a odpovědět p. Ludmile Peřinové k žádosti o sjednání nápravy (nepořádek na pozemku  parc. č. 329/3 k. ú. H. Soběšovice).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko v souladu s regulativy ÚP obce k žádosti o vyjádření obce ke stavbě RD na pozemku parc. č. 479/3 a parc. č. 480/2, k. ú. Horní Soběšovice Ing. J. Bureše, Stavitelství BAHIS, s.r.o., Zámecké náměstí 47, 738 01 Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat nesouhlasné stanovisko (nelze bez předložení potvrzení vlastníka o možnosti parkování mimo komunikaci) k žádosti p. Brzuchanské Danuše - vlastníků chatek (u Koliby) o vystavení povolení vjezdu na r. 2003 (2 auta), parkování na pozemku parc. č. 243/2 OKD, a. s.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat odpověď dle regulativů ÚP obce: nesouhlasné stanovisko k žádosti o oplocení  pozemku parc. č. 391/36 a parc. č.  391/37, k. ú. Pitrov, z hlediska ÚP obce pro OÚ Lučina, stavební úřad, stavebníci p. Chalota Ladislav a Jana.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat odpověď dle regulativů ÚP obce: nesouhlasné  stanovisko k žádosti o stavbu skleníku, zahradního domku a oplocení pozemku parc. č. 391/34, k. ú. Pitrov, z hlediska ÚP obce pro OÚ Lučina, stavební úřad, stavebníci p. Žurek Vladislav a Vlasta.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít  smlouvu o dílo  k provedení vyžínání  zalesněných pozemků parc. č. 112/1 a parc. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice  mezi obcí Soběšovice a p. Alešem Bařinou, Soběšovice 185.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prošetřit zveřejnění  reklamy - banneru EDB  na  www.stránkách obce,  na základě smlouvy mezi Evropskou databankou, a.s. a Obcí Soběšovice.

Zodp.: místostarosta, komise redakční

 1. Zajistit provedení a úhradu zámkové dlažby u sociálního zařízení v kempu „Pod Husarůvkou“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prošetřit možnost omezení koupání psů v Žermanické přehradě.

Zodp.: místostarosta, komise ŽPaR

 1. Připravit návrh na odměnění p. Tomáše Dámka za realizaci www.stránek obce Soběšovice.

Zodp.: předseda finančního výboru, Guziurová

 1. Uhradit náklady spojené s realizací odvodňovacích žlabů před RD  Ing. L. Křístka v rámci stavby chodníku.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Sdělit obci Lučina žádost  SÚ o zahájení výkonu rozhodnutí odstranění nepovolených staveb stavebníků: p. Miroslav Humplík, p. Martina Pagáčová  a informovat o usnesení ZO Soběšovice o schválení finančních prostředků na odstranění těchto staveb.

Zodp.: starosta, Guziurová

  

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Ad 14/11: protinávrhy k návrhu jednacího řádu komisí Rady obce Soběšovice (viz 15/29).
 2. Zrušení bodu  15/9.
 3. Souhlasné vyřízení žádosti o přidělení místa o rozloze 2m2 od 19. 6. – 31. 8. 2003 p. Jaroslavy Tiché, Komenského 1150, 735 81 Bohumín, s umístěním např. v kempu, včetně zpoplatnění za celé období.
 4. Zaslání souhlasného stanoviska k žádosti p. Jarmily Kubečkové k přenechání předmětu nájmu ze smlouvy o nájmu kempu „Pod Husarůvkou“  podnájemci  dle  její žádosti.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Emou Dordovou.
 6. Návrh a vyřízení  odměny ředitelce  ZŠ Soběšovice, PO dle návrhu.
 7. Zajištění a převedení pozemku parc. č. 119/2, k. ú. Dolní Soběšovice na ostatní plochu, projednání možnosti převedení pozemku pod příjezdovou komunikací na p. V. Kolesára (žádost o povolení připojení nemovitosti k pozemní komunikaci).
 8. Prošetření možnosti změny čísla evidenčního na číslo popisné: žádost p. Jiřiny a p. Karla Kišových.
 9. Sdělení nesouhlasného stanoviska k žádosti o oplocení a souhlasného stanoviska k ohlášení stavebních úprav RCH z hlediska ÚP obce pro OÚ Lučina, stavební úřad, stavebníci p. Velčovský Zdeněk a Zdeňka. 
 10. Odstranění závady na komunikaci na pozemku parc. č. 488/14, k. ú. Horní Soběšovice   a odpověď Ing. Miroslavu Peřinovi na upozornění na překážku  v komunikaci u RD.
 11. Sjednání nápravy dle žádosti a odpověď p. Ludmile Peřinové k žádosti o sjednání nápravy (nepořádek na pozemku  parc. č. 329/3 k. ú. H. Soběšovice).
 12. Zaslání souhlasného stanoviska v souladu s regulativy ÚP obce k žádosti o vyjádření obce ke stavbě RD na pozemku parc. č. 479/3 a parc. č. 480/2, k. ú. Horní Soběšovice Ing. J. Bureše, Stavitelství BAHIS, s.r.o., Zámecké náměstí 47, 738 01 Frýdek-Místek.
 13. Zaslání nesouhlasného stanoviska (nelze bez předložení potvrzení vlastníka o možnosti parkování mimo komunikaci) k žádosti p. Brzuchanské Danuše - vlastníků chatek (u Koliby) o vystavení povolení vjezdu na r. 2003 (2 auta), parkování na pozemku parc. č. 243/2 OKD, a. s.
 14. Sdělení nesouhlasného stanoviska k žádosti o oplocení  pozemku parc. č. 391/36 a parc. č.  391/37, k. ú. Pitrov, z hlediska ÚP obce pro OÚ Lučina, stavební úřad, stavebníci p. Chalota Ladislav a Jana.
 15. Sdělení nesouhlasného stanoviska k žádosti o stavbu skleníku, zahradního domku a oplocení pozemku parc. č. 391/34, k. ú. Pitrov, z hlediska ÚP obce pro OÚ Lučina, stavební úřad, stavebníci p. Žurek Vladislav a Vlasta.
 16. Uzavření  smlouvy o dílo  k provedení vyžínání  zalesněných pozemků parc. č. 112/1 a parc. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Alešem Bařinou, Soběšovice 185.
 17. Prošetření zveřejnění  reklamy - banneru EDB  na  www.stránkách obce,  na základě smlouvy mezi Evropskou databankou, a.s. a Obcí Soběšovice.
 18. Zajištění provedení a úhradu zámkové dlažby u sociálního zařízení v kempu „Pod Husarůvkou“.
 19. Prošetření možnosti omezení koupání psů v Žermanické přehradě.
 20. Odměnění p. Tomáše Dámka za realizaci www.stránek obce Soběšovice.
 21. Úhradu nákladů spojených s realizací odvodňovacích žlabů před RD  Ing. L. Křístka v rámci stavby chodníku.
 22. Sdělení obci Lučina žádosti SÚ o zahájení výkonu rozhodnutí odstranění nepovolených staveb stavebníků: p. Miroslav Humplík, p. Martina Pagáčová  a informace o usnesení ZO Soběšovice o schválení finančních prostředků na odstranění těchto staveb.

  

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce