Usnesení

17. zasedání Rady obce Soběšovice dne 9. 7. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   5/3,  10/24,  12/13,  14/8,  14/13, 15/1, 15/8, 16/6, 16/7, 16/16, 16/18.
 2. P. Marie Szlauerová: žádost o vyjádření k návrhu geometrického plánu.
 3. Živnostenská banka, a.s., Na Příkopě 858/20, P.O.Box 421, 113 80 Praha 1, pobočka Ostrava, ul. Kostelní 13:  nabídka bankovních produktů.
 4. PhDr. Zuzana Břízová, ředitelka Muzea Beskyd: stanovisko k objektu „roubenky“ ve vlastnictví obce Soběšovice.
 5. Ministerstvo vnitra ČR: osvědčení o vykonání zkoušky podle zák. č. 312/2002 Sb. k ověření ZOZ úředníka ÚSC p. Olgy Popovičové.
 6. Obec Soběšovice: smlouva o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Vítězslavem Liczmanem.
 7. Obec Soběšovice: smlouva o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a MUDr. Annou Boškovou.
 8. Obec Soběšovice: smlouva o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Miroslavem Masnicou.
 9. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Lenkou Garbovou.
 10. P. Eva a Břetislav Pazdziorovi: žádost o předchozí souhlas k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci parc. č. 479/3, k. ú. Horní Soběšovice.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí „dělení pozemků“ parc. č. 363/3 a parc. č. 372/1, k. ú. Pitrov, p. Jiřina a Karel Kišovi.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „plastová nádoba – bazén u RD“ – nejsou námitky, stavebníci Ing. Karel Obluk, p. Peterková Karla.
 13. P. Václav Kolesár: žádost o vyjádření  k realizaci příjezdové komunikace od RD k hranici pozemku parc. č. 132/1 k 119/2, k.ú. Dolní Soběšovice.
 14. P. Jan Hromek, Žermanice 5: žádost o projednání možnosti prodeje restaurace Nová Husarůvka.
 15. Obec Soběšovice: návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi obcí Soběšovice a p. Janem Hromkem, Žermanice 5 ze dne 28. 11. 2002.
 16. Ing. Oldřich Číž v zastoupení Ing. René Riedla: návrh na ÚR, umístění RD na parc. č. 479/26 – žádost o vyjádření obce z hlediska ÚP, vydání povolení ke sjezdu z MK na parc. č. 479/14, vyjádření k žádosti o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
 17. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115: ČOV Soběšovice – změna povolení k nakládání s vodami, oznámení o zahájení vodoprávního řízení.
 18. Krajský úřad MS kraje, odbor vnitřních věcí, 28. října 117, 702 18  Ostrava: poděkování za organizování referenda o vstupu ČR do EU ve dnech 13. – 14. 6. 2003.
 19. P. Anna Vyoralová: žádost o vyjádření obce z hlediska ÚP k ohlášení SÚ Lučina drobné stavby „pergola“.
 20. P. Tomáš Dámek: žádost na its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant n. Ostravicí  o zaslání návrhu smlouvy k propagaci - vizitka obce -  obci Soběšovice.
 21. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zpracování územního generelu infrastruktury cestovního ruchu Ostrava – Karviná.
 22. Magistrát města Havířova, odbor ÚR, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město: oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 13 ÚP obce Těrlicko.
 23. Ing. Tomáš Wunsch: žádost o vyjádření k záměru drobné stavby.
 24. Its Beskydy, s.r.o., Revoluční 159, 739 11  Frýdlant n. Ostr.:  návrh smlouvy o poskytování informačních systémů Beskydy.cz a E-Česko.cz.
 25. Supergong, s.r.o., Špálova 2/413, 702 00  Ostrava-Přívoz: nabídka pozemků k odprodeji.
 26. Ing. Miroslav Peřina, předseda návrhové komise 5. zasedání ZO: sdělení k zápisu - připomínka k obsahu dodatečné úpravy ověřovatelů zápisu.
 27. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení územního řízení „dělení pozemku“  parc. č. 408/1, k. ú. Horní Soběšovice, p. Marie Szlauerová.
 28. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby  „výměna stávající brány a branky u stávajícího oplocení u RD“ - nejsou námitky, stavebník p. Zemánková Yveta.
 29. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby „hospodářské budovy“, stavebník PLM International, s.r.o., Slezská 950, Orlová-Poruba.
 30. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení stavebních úprav „úprava vstupu u stávající RCH“ – nejsou námitky, stavebníci p. Velčovský Zdeněk a Zdeňka.
 31. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „oplocení u RCH“ – ohlášenou drobnou stavbu lze provést jen na základě stavebního povolení, stavebníci p. Velčovský Zdeněk a Zdeňka.
 32. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „oplocení u RCH“ – ohlášenou drobnou stavbu lze provést jen na základě stavebního povolení, stavebníci p. Chalota Ladislav a Jana.
 33. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „zahradní domek, skleník, oplocení u RCH“ – ohlášenou drobnou stavbu lze provést jen na základě stavebního povolení, stavebníci  p. Žurek Vladislav a Vlasta.
 34. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „oplocení pozemku u stávajícího rodinného domu“ – nejsou námitky, stavebníci Ing. Tomáš Hladík a Ing. Pavlína Hladíková.
 35. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení kolaudačního řízení „kanalizační přípojka ke stávající RCH“, ÚJ a MŠ dne 16. 7. 2003, 8:00 - 16:00 h, stavebník p. Surma Oldřich.
 36. P. Jan Balint, 739 37  Horní Bludovice 229: žádost o zveřejnění  inzerce ve zpravodaji obce v měsících 08 – 12/2003.
 37. P. Božena Weisserová: sdělení - upozornění ve věci chování člena ZO p. K. Mintěla v místní MŠ.
 38. Ing. Miroslav a Jana Chromečkovi: žádost o vyjádření k dobudování podkroví v rodinném domě.
 39. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava: zaslání Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 03.26/02.
 40. Obec Soběšovice: návrh úhrady nákladů (586,00 Kč) za přezkoušení svářeče -  zaměstnance obce p. Mariána Pagurka.
 41. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, Frýdek-Místek: upozornění na povinnost údržby lesů – napadení kůrovcem.
 42. Ing. Miroslav Peřina, člen ZO: oprava dřevěné roubené stavby (pův. majitel p. Karel Kožušník), střecha - lepenka.
 43. Místostarosta obce: návrh na náhradu popelnic za kontejnery v obci. 
 44. Komise životního prostředí a rekreace: zápis z jednání komise ze dne 19. 6. 2003.
 45. ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s.: cenová nabídka na provedení prací  dle poptávky – stavba „oprava MK v obci“.
 46. Starosta obce: seznámení členů rady obce s nabídkou úpravy veřejného osvětlení v obci.

 

II.   Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 14/11: Nakopírovat Jednací řád Rady obce Soběšovice členům rady obce, předsedům komisí, výborů, zaměstnancům zařazeným v OÚ,   případně dalším oprávněným osobám.

Zodp.: Guziurová

 1. Ad 16/19: Uzavřít dohodu o provedení práce s p. Tomášem Dámkem na realizaci www.stránek obce v rozsahu 100,00 hodin, odměna dle vn. pl. př. III.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Ad 16/19: Předložit na dalším zasedání zastupitelstva obce návrh na úpravu odměňování předsedy komise redakční v souvislosti s údržbou www.stránek obce.

Zodp.: starosta

 1. Zaslat souhlasné stanovisko obce k dělení pozemků s upozorněním na platnost vyhlášky o regulativech p. Marii Szlauerové k žádosti o vyjádření k návrhu geometrického plánu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Vítězslavem Liczmanem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a MUDr. Annou Boškovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Miroslavem Masnicou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Lenkou Garbovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko obce k žádosti o předchozí souhlas k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci parc. č. 479/3, k. ú. Horní Soběšovice p. Evy a Břetislava Pazdziorových.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Václavu Kolesárovi k žádosti o vyjádření  k realizaci příjezdové komunikace od RD k hranici pozemku parc. č. 132/1 k 119/2, k.ú. Dolní Soběšovice: rada obce nemá k realizaci příjezdové komunikace námitek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Janu Hromkovi, Žermanice 5 a předložit jeho žádost o projednání možnosti prodeje restaurace Nová Husarůvka dalšímu zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi obcí Soběšovice a p. Janem Hromkem, Žermanice 5 ze dne 28. 11. 2002 na nájem parkoviště.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět dle schváleného ÚP obce k podáním Ing. Oldřicha Číže v zastoupení Ing. René Riedla: návrh na ÚR, umístění RD na parc. č. 479/26 – žádost o vyjádření obce z hlediska ÚP, vydání povolení ke sjezdu z MK na parc. č. 479/14, vyjádření k žádosti o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko obce p. Anně Vyoralové k žádosti o vyjádření obce z hlediska ÚP k ohlášení SÚ Lučina drobné stavby „pergola“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit dotazník územního generelu infrastruktury cestovního ruchu (KÚ MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zpracování územního generelu infrastruktury cestovního ruchu Ostrava – Karviná).

Zodp.: místostarosta, komise ŽPaR

 1. Odpovědět Ing. Tomáši Wunschovi k žádosti o vyjádření k záměru drobné stavby: rada obce nesouhlasí s navrhovanou délkou sjezdu a požaduje navrhované technické řešení změnit s vazbou na podmínky povolení zřízení sjezdu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu mezi obcí Soběšovice a f-ou its Beskydy, s.r.o., Revoluční 159, 739 11  Frýdlant n. Ostr.  o poskytování informačních systémů Beskydy.cz a E-Česko.cz.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět f-mě Supergong, s.r.o., Špálova 2/413, 702 00  Ostrava-Přívoz k nabídce pozemků k odprodeji: obec má zájem zakoupit uvedené pozemky včetně budovy čp. 133 za cenu 1,7 mil. Kč.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Ing. Miroslavu Peřinovi, předsedovi návrhové komise 5. zasedání ZO ke sdělení k zápisu - připomínce k obsahu dodatečné úpravy ověřovatelů zápisu: nešlo o dodatečné úpravy ověřovatelů zápisu, ale o doplnění po kontrole čistopisu zápisu před podpisem ověřovateli zápisu, doplnění návrhu ověřovateli je objektivní.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost a zveřejnit inzerci p. Jan Balinta, 739 37  Horní Bludovice 229 ve zpravodaji obce v měsících 08 – 12/2003.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko obce Ing. Miroslavu a Janě Chromečkovým k žádosti o vyjádření k dobudování podkroví v rodinném domě.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 03.26/02 mezi obcí Soběšovice a Povodím Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava  dalšímu zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Proplatit  náklady za přezkoušení svářeče – zaměstnance obce p. Mariána Pagurka.

Zodp.: Guziurová

 1. Vyvěsit na ÚD obce a zapracovat v komisi životního prostředí a rekreace povinnosti do údržby obecního lesa dle upozornění zaslaného Městským úřadem Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, Frýdek-Místek (povinnost údržby lesů – napadení kůrovcem).

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Zajistit rozvezení kontejnerů v obci dle návrhu na náhradu popelnic za kontejnery. 

Zodp.: místostarosta

 1. Zajistit úpravu komunikací: a) p. Šiba, p. Marek; b) ZŠ – p. Turská; c) od křižovatky ke hřbitovu (cenová nabídka  ODS -Dopravní stavby Ostrava, a.s. na provedení prací  dle poptávky – stavba „oprava MK v obci“).

Zodp.: starosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Jednací řád Rady obce Soběšovice (včetně přílohy: č. 1, č. 2 a č. 3).
 2. Odměnu za realizaci www.stránek obce pro p. Tomáše Dámka ve schválené výši  a uzavření dohody o provedení práce v rozsahu 100,00 hodin.
 3. Předložení návrhu na úpravu odměňování předsedy komise redakční v souvislosti s údržbou www.stránek obce na dalším zasedání zastupitelstva obce.
 4. Zaslání souhlasného stanoviska obce k dělení pozemků s upozorněním na platnost vyhlášky o regulativech  p. Marii Szlauerové  k žádosti o vyjádření k návrhu geometrického plánu.
 5. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Vítězslavem Liczmanem.
 6. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a MUDr. Annou Boškovou.
 7. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Miroslavem Masnicou.
 8. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Lenkou Garbovou.
 9. Zaslání souhlasného stanoviska obce k žádosti o předchozí souhlas k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci parc. č. 479/3, k. ú. Horní Soběšovice p. Evy a Břetislava Pazdziorových.
 10. Sdělení p. Václavu Kolesárovi k žádosti o vyjádření  k realizaci příjezdové komunikace od RD k hranici pozemku parc. č. 132/1 k 119/2, k.ú. Dolní Soběšovice -  rada obce nemá k realizaci příjezdové komunikace námitek.
 11. Předložení žádosti p. Jana Hromka, Žermanice 5 o projednání možnosti prodeje restaurace Nová Husarůvka dalšímu zasedání zastupitelstva obce a sdělení p. Janu Hromkovi.
 12. Uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi obcí Soběšovice a p. Janem Hromkem, Žermanice 5 ze dne 28. 11. 2002 na nájem parkoviště.
 13. Odpovědi dle schváleného ÚP obce k podáním Ing. Oldřicha Číže v zastoupení Ing. René Riedla: návrh na ÚR, umístění RD na parc. č. 479/26 – žádost o vyjádření obce z hlediska ÚP, vydání povolení ke sjezdu z MK na parc. č. 479/14, vyjádření k žádosti o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
 14. Zaslání  souhlasného stanoviska  obce p. Anně Vyoralové  k žádosti o vyjádření obce z hlediska ÚP k ohlášení SÚ Lučina drobné stavby „pergola“.
 15. Přípravu dotazníku územního generelu infrastruktury cestovního ruchu (KÚ MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zpracování územního generelu infrastruktury cestovního ruchu Ostrava – Karviná).
 16. Odpověď  Ing. Tomáši Wunschovi k žádosti o vyjádření k záměru drobné stavby: rada obce nesouhlasí s navrhovanou délkou sjezdu a požaduje navrhované technické řešení změnit s vazbou na podmínky povolení zřízení sjezdu.
 17. Uzavření smlouvy mezi obcí Soběšovice a f-ou its Beskydy, s.r.o., Revoluční 159, 739 11  Frýdlant n. Ostr.  o poskytování informačních systémů Beskydy.cz a E-Česko.cz.
 18. Odpověď f-mě Supergong, s.r.o., Špálova 2/413, 702 00  Ostrava-Přívoz k nabídce pozemků k odprodeji: obec má zájem zakoupit uvedené pozemky včetně budovy čp. 133 za cenu 1,7 mil. Kč.
 19. Odpověď Ing. Miroslavu Peřinovi, předsedovi návrhové komise 5. zasedání ZO ke sdělení k zápisu - připomínce k obsahu dodatečné úpravy ověřovatelů zápisu: nešlo o dodatečné úpravy ověřovatelů zápisu, ale o doplnění po kontrole čistopisu zápisu před podpisem ověřovateli zápisu, doplnění návrhu ověřovateli je objektivní.
 20. Vyřízení žádosti a zveřejnění inzerce p. Jana Balinta, 739 37  Horní Bludovice 229 ve zpravodaji obce v měsících 08 – 12/2003.
 21. Obsah dopisu zaslaného p. Boženě Weisserové ke sdělení - upozornění ve věci chování člena ZO p. K. Mintěla v místní MŠ.
 22. Zaslání souhlasného stanoviska obce Ing. Miroslavu a Janě Chromečkovým k žádosti o vyjádření k dobudování podkroví v rodinném domě.
 23. Předložení Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 03.26/02 mezi obcí Soběšovice a Povodím Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava dalšímu zasedání zastupitelstva obce.
 24. Úhradu nákladů  ve výši 586,00 Kč za přezkoušení svářeče – zaměstnance obce p. Mariána Pagurka.
 25. Zveřejnění  na ÚD obce a zapracování v komisi životního prostředí a rekreace povinností do údržby obecního lesa dle upozornění zaslaného Městským úřadem Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, Frýdek-Místek (povinnost údržby lesů – napadení kůrovcem).
 26. Zajištění rozvezení kontejnerů v obci dle návrhu na náhradu popelnic za kontejnery. 
 27. Zajištění úpravy komunikací: a) p. Šiba, p. Marek; b) ZŠ – p. Turská; od křožovatky ke hřbitovu (cenová nabídka ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. na provedení prací  dle poptávky – stavba „oprava MK v obci“).

 

IV.        Rada obce Soběšovice neschvaluje:

 1. Návrh odepsat p. Karlu Mintělovi  ke sdělení - upozornění p. Boženy Weisserové ve věci chování člena ZO p. K. Mintěla  v místní MŠ. 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce