Usnesení

18. zasedání Rady obce Soběšovice dne 23. 7. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   5/3,  10/24,  12/13,  14/8,  14/13, 15/1, 15/8, 16/6, 17/3, 17/17, 17/20, 17/22, 17/25, 17/26.
 2. P. Miroslav Sluštík: ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a udržovacích prací – rodinný dům, oprava oplocení, výměna střešní krytiny, výměna oken a dveří.
 3. Petice občanů a chatařů  ze dne 14. 7. 2003, čj. 421/2003:  žádost o omezení provozu  občerstvení zařízení Monika, Zátoka, Fara do 24:00 hodin.
 4. P. Eva a Břetislav Pazdziorovi: žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.
 5. P. Eva a Břetislav Pazdziorovi: žádost o vyjádření OÚ Soběšovice k projektu pro územní řízení rodinného domu na parc. č. 479/3 a parc. č. 480/2, k. ú. Horní Soběšovice.
 6. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červenec 2003.
 7. Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město: oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 14 ÚP obce Těrlicko.
 8. P. Milada Guziurová: žádost o zajištění zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva obce, rady obce za účelem plnění úkolů zapisovatele.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí - povolení užívání stavby „kanalizační přípojka k  RCH“, stavebník p. Surma Oldřich.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení odstranění stavby „hospodářská budova“, stavebník PLM International, s.r.o., Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  výzva -  projednání odstranění stavby „dřevěný objekt o půdorysných rozměrech 4,62m x 5,90 m, vč. rozvodné skříňky elektro, části dřevěného oplocení výšky cca 0,60 m“, stavebník p. Martina Pagáčová, dne 23. 7. nebo 28. 7. 2003 od 8:00-16:00 h na SÚ Lučina.
 12. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou.
 13. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Josefem Brňákem.
 14. Obec Soběšovice: smlouva o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Františkem Malinou.
 15. P. Roman Stříž: oznámení SÚ Lučina o započetí demolice chaty na pozemku parc. č. 443/8 v Soběšovicích.
 16. ZŠ Soběšovice, PO: rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky – k 6/2003.
 17. Eurocontrol, a. s., v likvidaci, Reální 6, Ostrava 1: žádost o vyjádření k návrhu na vydání územního rozhodnutí na dělení pozemků dle  GP č. 447-49/2003. 
 18. Komise životního prostředí a rekreace: zápis z jednání ze dne 14. 7. 2003.
 19. Pronajmout objekt „dřevjanky“ ZO ČZS Soběšovice.
 20. Plán obce Soběšovice – mapa, přidělit pro každou nemovitost s čp. a če. s trvalým pobytem občanů.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 16/7: zaslat odpověď manželům Kišovým Jiřině a Karlovi na žádost o přečíslování objektu – po prošetření rada obce dospěla k závěru, že není vážných důvodů pro přečíslování nemovitosti, jeden z vážných důvodů by byla duplicita čísel.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Ad 17/24: připravit návrh dohody na údržbu obecního lesa.

Zodp.: místostarosta

 1. Vydat souhlasné stanovisko k ohlášení v souladu s ÚP obce p. Miroslavu Sluštíkovi: ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a udržovacích prací – rodinný dům, oprava oplocení, výměna střešní krytiny, výměna oken a dveří.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět na petici občanů a chatařů  ze dne 14. 7. 2003, čj. 421/2003 -  rada ukládá připravit doplnění OZV č. 1/2001  k upevnění veřejného pořádku  na území obce Soběšovice s doplněním doby provozu restauračních zařízení a sankčních opatření.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko p. Evě a Břetislavu Pazdziorovým k žádosti o vyjádření OÚ Soběšovice k projektu pro územní řízení rodinného domu na parc. č. 479/3 a parc. č. 480/2, k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice na měsíc červenec 2003.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Josefem Brňákem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Františkem Malinou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko obce k žádosti Eurocontrolu, a. s., v likvidaci, Reální 6, Ostrava 1 o vyjádření k návrhu na vydání územního rozhodnutí - k dělení pozemků dle  GP č. 447-49/2003. 

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Ad 18/I/18: zajistit a provést ošetření příkop od náletů na místních a účelových komunikacích.

Zodp.: místostarosta

 1. Ad 18/I/18: zaslat upozorňující dopisy vlastníkům neudržovaných pozemků.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Ad 18/I/18:  aktualizovat  Přílohu č. 2 Jednacího řádu Rady obce Soběšovice a www.stránky obce – jmenování p. Vladislava Žurka dalším členem komise životního prostředí a rekreace.

Zodp.: Guziurová, T. Dámek

 1. Zveřejnit informaci ve zpravodaji, že si 1 ks plánu obce Soběšovice  na nemovitost s čp. nebo če., ve které je občan přihlášený k trvalému pobytu, mohou občané bezplatně na OÚ vyzvednout a přidělovat plán obce občanům.

Zodp.: Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Ad 16/7: odpověď manželům Kišovým Jiřině a Karlovi na žádost o přečíslování objektu – po prošetření rada obce dospěla k závěru, že není vážných důvodů pro přečíslování nemovitosti, jeden z vážných důvodů by byla duplicita čísel.
 2. Ad 17/24: přípravu návrhu dohody na údržbu obecního lesa.
 3. Vydání souhlasného stanoviska k ohlášení v souladu s ÚP obce p. Miroslavu Sluštíkovi: ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a udržovacích prací – rodinný dům, oprava oplocení, výměna střešní krytiny, výměna oken a dveří.
 4. Přípravu doplnění OZV vyhlášky a odpověď na petici občanů a chatařů  ze dne 14. 7. 2003, čj. 421/2003 -  rada ukládá připravit  doplnění OZV č. 1/2001 k upevnění veřejného pořádku na území obce Soběšovice s doplněním doby provozu restauračních zařízení a sankčních opatření.
 5. Zaslání souhlasného stanoviska p. Evě a Břetislavu Pazdziorovým k žádosti o vyjádření OÚ Soběšovice k projektu pro územní řízení rodinného domu na parc. č. 479/3 a parc. č. 480/2, k. ú. Horní Soběšovice.
 6. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice na měsíc červenec 2003.
 7. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou.
 8. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Josefem Brňákem.
 9. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi obcí Soběšovice a p. Františkem Malinou.
 10. Vydání souhlasného stanoviska obce k dělení pozemků dle  GP č. 447-49/2003 - žádost Eurocontrolu, a. s., v likvidaci, Reální 6, Ostrava 1 o vyjádření k návrhu na vydání územního rozhodnutí.
 11. Ad 18/I/18: zajištění a provedení ošetření příkop od náletů na místních a účelových komunikacích.
 12. Ad 18/I/18: zaslání upozorňujících dopisů vlastníkům neudržovaných pozemků.
 13. Ad 18/I/18: jmenování p. Vladislava Žurka členem komise životního prostředí a rekreace  a aktualizaci Přílohy č. 2 Jednacího řádu Rady obce Soběšovice a www.stránek obce.
 14. Přidělení 1 ks plánu obce na každou nemovitost s čp. a če., ve které je občan přihlášený k trvalému pobytu a zveřejnění informace ve zpravodaji, že si plán mohou občané bezplatně na OÚ vyzvednout.

 

   

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

   

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce