Usnesení

19. zasedání Rady obce Soběšovice dne 6. 8. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   5/3,  10/24,  12/13,  14/8,  14/13, 15/1, 15/8,  17/3,  17/22, 17/25, 17/26, 18/2, 18/4, 18/11.
 2. Policie České republiky, okresní ředitelství, služba KPaV, Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek: žádost o podání zprávy na občana obce, č. j. ČTS: ORFM-411/OOK-109-2003.
 3. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: seznámení s podklady rozhodnutí, č. j.  ÚPS/1460/03/Bá, ve věci umístění stavby RD na pozemku parc. č. 479/26, k. ú. Horní Soběšovice.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „přístavba, nástavba a stav. úpravy RD čp. 18“, stavebník PLM International, s.r.o., Slezská 950, Orlová-Poruba.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení ve věci odstranění nepovolených staveb (p. Humplík Miroslav, p. Pagáčová Martina).
 6. Finanční úřad Ostrava 1, Jurečkova 2, 700 39  Ostrava 39: čj. 81257/03/388941/1187, exekuční příkaz na prodej nemovitostí.
 7. P. Jan Hromek, Žermanice 5: výpověď z pronájmu restaurace Nová Husarůvka.
 8. Ing. Tomáš Wunsch a Ing. Soňa Wunschová: žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením (zřízení sjezdu).
 9. P. Marek Jiří a Dagmar: ohlášení drobné stavby zahradní besídky pro odpočinek a relaxaci.
 10. ALDA, nakladatelská společnost s r.o., Švédská 3, 772 00  Olomouc: nabídka publikací (Pranostiky pro každý den, Data českých dějin).
 11. P. Jarmila Kukučková, Hálkova 2, Bruntál: žádost o snížení nájemného dle smlouvy o pronájmu Kempu u Majáku.
 12. Fa Herot Miroslav ml., 739 03 Pržno 1: nabídka  služeb - údržba travnatých ploch mulčovačem apod.
 13. ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s., Starobělská 56, 704 16 Ostrava: smlouva o dílo č. 030726M0032 (4183) mezi ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s. a obcí Soběšovice, zhotovení díla „Oprava MK v obci“.
 14. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim: nabídka semináře „Jak získat finanční prostředky z dotačních programů EU, Výhledy a možnosti pro léta 2004-2006 pro obce, města a mikroregiony“, dne 17. září 2003 v 9:00 h, hotel Energetik, Rožnov pod Radhoštěm.
 15. VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Řízení o místních poplatcích“  dne 16. 9. 2003 v Ostravě.
 16. Obec Soběšovice: návrh smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Annou Bárovou.
 17. Krajský úřad MS kraje, 28. října 117, Ostrava: požadavky sdělení informací k  podpoře nestátních neziskových organizací pracujících v oblasti dětí a mládeže a informací k problematice školních autobusů.
 18. VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem (ČSN 01 6910)“  dne 9. 9. 2003 v Ostravě.
 19. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení – změna ve využití území „terénní úpravy pozemků – zpevnění příjezdu  k RD“, navrhovatelka p. Andrea Hadvigová.
 20. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby a udržovacích prací „oplocení pozemků, výměna střešní krytiny a oprava trámů krovu RD čp. 18“ - nejsou námitky, stavebník PLM International,  s.r.o., Slezská 950, Orlová-Poruba.
 21. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o „dělení pozemku“, navrhovatelka p. Marie Szlauerová.
 22. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací „oprava stávajícího oplocení, střechy, výměna oken a dveří v RD“ – nejsou námitky, stavebník p. Miroslav Sluštík.
 23. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „zahradní pergola u RD“ – nejsou námitky, stavebník p. Anna Vyoralová.
 24. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení ÚŘ „dělení pozemků“, navrhovatel JUDr. Petr Macháč, ul. 28. října 150, Ostrava-Moravská Ostrava, likvidátor fy Eurocontrol A.S. se sídlem Ostrava 1, Reální 6.
 25. Obec Soběšovice: návrh Směrnice č. 1 určující postupy v účetnictví a v evidenci majetku obce.
 26. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení k ohlášení drobné stavby „oplocení pozemku“ – chybějící náležitosti, stavebník p. Třaska Leon a Drahomíra.
 27. Předseda výboru kontrolního p. Václav Křístek: zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 2003-07-15,  včetně usnesení.
 28. Obec Soběšovice: návrh na  převod pozemků pod místními komunikacemi do majetku obce.
 29. Obec Soběšovice: návrh na přípravu žádosti o dotaci ze SFŽP ČR pro vyčištění biorybníku a likvidaci septiku.
 30. Obec Soběšovice: návrh na prodej orientačních map obce.
 31. Obec Soběšovice: návrh projednání plnění nájemní smlouvy Kempu pod Husarůvkou.
 32. Obec Soběšovice: návrh dodatku k Účastnické smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb mezi obcí Soběšovice a T-Mobile Czech Republic a.s., Londýnská 730, 120 00  Praha 2.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 14/13: Zajistit vytyčení hranice obecního lesa pozemku par. č. 140/1, k. ú. Pitrov s hranicí obce Těrlicko.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět na žádost Policie České republiky, okresní ředitelství, služba KPaV, Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek  o podání zprávy na občana obce, č. j. ČTS: ORFM-411/OOK-109-2003: dotyčný nebyl přestupkově projednáván.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  p. Janu Hromkovi, Žermanice 5 k jeho výpovědi z pronájmu restaurace Nová Husarůvka: rada obce akceptuje výpověď z pronájmu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Ing. Tomáši Wunschovi a Ing. Soně Wunschové na žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením (úprava sjezdu): rada obce schvaluje za předpokladu kladného stanoviska vlastníků inženýrských sítí a vydání rozhodnutí o povolení připojení sousedních nemovitostí  k místní komunikaci.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Markovi Jiřímu a Dagmar na ohlášení drobné stavby zahradní besídky pro odpočinek a relaxaci: jedná se o 1. stavbu na pozemku, není v souladu s ÚP obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Objednat publikace (Pranostiky pro každý den = 1 ks , Data českých dějin = 1 ks) dle nabídky fy ALDA, nakladatelská společnost s r.o., Švédská 3, 772 00  Olomouc.

Zodp.: Popovičová

 1. Odpovědět p. Jarmile Kukučková, Hálkova 2, Bruntál na žádost o snížení nájemného dle smlouvy o pronájmu Kempu u Majáku a vyřídit snížení nájemného o 4 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  smlouvu o dílo č. 030726M0032 (4183) mezi ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s., Starobělská 56, 704 16 Ostrava a obcí Soběšovice, zhotovení díla „Oprava MK v obci“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat přihlášku na pracovní seminář - Dotace EU, pořadatel  Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim: „Jak získat finanční prostředky z dotačních programů EU, Výhledy a možnosti pro léta 2004-2006 pro obce, města a mikroregiony“, dne 17. 9. a 18. 9. 2003, hotel Energetik, Rožnov pod Radhoštěm.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat přihlášku a zúčastnit se na semináři VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava:  „Řízení o místních poplatcích“,  dne 16. 9. 2003 v Ostravě.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Annou Bárovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podat informaci  k požadavku Krajského úřadu MS kraje, 28. října 117, Ostrava: Základní škola v Soběšovicích bude zachována.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat přihlášku a zúčastnit se na semináři VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava:  „Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem (ČSN 01 6910)“,  dne 9. 9. 2003 v Ostravě.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Předložit na příští zasedání zastupitelstva obce zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 2003-07-15,  včetně usnesení.

Zodp.: starosta

 1. Připravit seznam vlastníků pozemků pod místními komunikacemi a následně připravit smlouvy o převodu těchto pozemků do majetku obce ke schválení zastupitelstvu obce.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Připravit žádost o dotaci ze SFŽP ČR pro vyčištění biorybníku a likvidaci septiku.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Zajistit prodej orientačních map obce dle schválení  a rozeslat dopisy na jednotlivé inzerenty.

Zodp.: Popovičová

 1. Pozvat  nájemkyni Kempu pod Husarůvkou p. Jarmilu Kubečkovou na den 13. 8. 2003 v 15:00 h  na OÚ za účelem projednání plnění nájemní smlouvy.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb mezi obcí Soběšovice a T-Mobile Czech Republic a.s., Londýnská 730, 120 00  Praha 2.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Ad 14/13: Zajištění vytyčení hranice obecního lesa pozemku par. č. 140/1, k. ú. Pitrov s hranicí obce Těrlicko.
 2. Odpověď na žádost Policie České republiky, okresní ředitelství, služba KPaV, Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek  o podání zprávy na občana obce, č. j. ČTS: ORFM-411/OOK-109-2003: dotyčný nebyl přestupkově projednáván.
 3. Odpověď p. Janu Hromkovi, Žermanice 5 k jeho výpovědi z pronájmu restaurace Nová Husarůvka: rada obce akceptuje výpověď z pronájmu.
 4. Odpověď Ing. Tomáši Wunschovi a Ing. Soně Wunschové na žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením (úprava sjezdu): rada obce schvaluje za předpokladu kladného stanoviska vlastníků inženýrských sítí a vydání rozhodnutí o povolení připojení sousedních nemovitostí  k místní komunikaci.
 5. Odpověď  p. Markovi Jiřímu a Dagmar na ohlášení drobné stavby zahradní besídky pro odpočinek a relaxaci: jedná se o 1. stavbu na  pozemku, není v souladu s ÚP obce.
 6. Zakoupení publikací (Pranostiky pro každý den = 1 ks , Data českých dějin = 1 ks) dle nabídky fy ALDA, nakladatelská společnost s r.o., Švédská 3, 772 00  Olomouc.
 7. Odpověď p. Jarmile Kukučková, Hálkova 2, Bruntál na žádost o snížení nájemného dle smlouvy o pronájmu Kempu u Majáku  a snížení nájemného o 4 000,00 Kč.
 8. Uzavření smlouvy o dílo č. 030726M0032 (4183) mezi ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s., Starobělská 56, 704 16 Ostrava a obcí Soběšovice, zhotovení díla „Oprava MK v obci“.
 9. Účast starosty obce na semináři: „Jak získat finanční prostředky z dotačních programů EU, Výhledy a možnosti pro léta 2004-2006 pro obce, města a mikroregiony“, dne 17. 9. a 18. 9. září 2003,  hotel Energetik, Rožnov pod Radhoštěm.
 10. Účast p. Olgy Popovičové na semináři VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava:  „Řízení o místních poplatcích“,  dne 16. 9. 2003 v Ostravě.
 11. Uzavření smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Annou Bárovou.
 12. Podání informace  k požadavku Krajského úřadu MS kraje, 28. října 117, Ostrava: Základní škola v Soběšovicích bude zachována.
 13. Účast p. Milady Guziurové na semináři VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava:  „Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem (ČSN 01 6910)“,  dne 9. 9. 2003 v Ostravě.
 14. Směrnici č. 1 určující postupy v účetnictví a v evidenci majetku obce a zrušení Směrnice č. 1 určující postupy v účetnictví a v evidenci majetku ze dne 1. 1. 2001.
 15. Přípravu seznamu vlastníků pozemků pod místními komunikacemi a následnou přípravu smluv o převodu těchto pozemků do majetku obce ke schválení zastupitelstvu obce.
 16. Přípravu žádosti o dotaci ze SFŽP ČR pro vyčištění biorybníku a likvidaci septiku.
 17. Prodej orientačních map obce za pořizovací náklady a rozeslání dopisů  jednotlivým inzerentům.
 18. Pozvání nájemkyně Kempu pod Husarůvkou p. Jarmily Kubečkové na den 13. 8. 2003 v 15:00 h  na OÚ za účelem projednání plnění nájemní smlouvy.
 19. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb mezi obcí Soběšovice a T-Mobile Czech Republic a.s., Londýnská 730, 120 00  Praha 2.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

  

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce