Usnesení 

20. zasedání Rady obce Soběšovice dne 20. 8. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   5/3,  10/24,  12/13,  14/8,  14/13, 15/1, 15/8,  17/3,  17/22, 17/25, 17/26, 18/2,  18/11,19/9, 19/14, 19/15, 19/16.
 2. Předseda kulturní komise, Ing. František Florián: návrh uspořádání zájezdu do ND Praha. 
 3. ČSAD Havířov, a.s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: termíny pro předkládání úprav jízdního řádu.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Přístavba ke stávající RCH“, stavebníci p. Husvét Mikuláš a Jiřina.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Kanalizační přípojka pro RD“, ÚJ a MŠ dne 19. 8. 2003 v 8:00 h na SÚ Lučina, stavebníci Ing. Hladík Tomáš a Ing. Pavlína.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby (před  jejím dokončením) „Nástavba stávajícího RD“, stavebníci Ing. Chromečka Miroslav a Jana.
 7. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Janem Pindurem.
 8. P. Naděžda Kormaníková, orgán státního stavebního dohledu OÚ Lučina: výzva – vykonání SSD dne 22. 8. 2003,  9:30-10:00 h,  na pozemku parc. č. 340/102,  p. Kališ Štěpán a Božena, p. Jan Kot,  p. Jana Kuzníková.
 9. Škola obnovy venkova Třanovice: pozvánka na exkurzi do mikroregionu Buchlov ve dnech 28. – 29. 8. 2003.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Přístavba a stavební úpravy RD, vč. kanalizační přípojky“, stavebník Mgr. Monika Labudová.
 11. Městský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 01  Frýdek-Místek: uznání honitby a registrace honebního společenstva, uznání společenstevní honitby „Lučina-Soběšovice-Žermanice“.
 12. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚP a SŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: rozhodnutí č. j.  ve věci odvolání  Ing. Oldřicha Číže.
 13. P. Josef Kotula: žádost o přidělení bytové jednotky v DPS.
 14. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115,  Frýdek-Místek: souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro odstavné parkoviště u hřbitova, pozemek parc. č. 397/43.
 15. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, Frýdek-Místek: souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro místní komunikaci, pozemky parc. č. 456/11, 479/11, 479/12, 479/16.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „výměna střešní krytiny a oprava komínového tělesa v RD a HB“ – nejsou námitky, stavebníci p. Nelhübel  Ivo  a Jiřina.
 17. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí „o dělení pozemků“, navrhovatel JUDr. Macháč Petr, ul. 28. října 150, Ostrava-Moravská Ostrava, likvidátor fy Eurocontrol A.S. v likvidaci.
 18. ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.,  Starobělská 56, 704 16  Ostrava-Zábřeh: dodatek č. 2 (030620D0003) ke smlouvě č. 320 – 3896 mezi ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. a obcí Soběšovice.
 19. Pozemkový fond ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, k. ú. Pitrov, pozemek parc. č. 318/2.
 20. Finanční úřad Ostrava 1, Jurečkova 2, 700 39  Moravská Ostrava: rozhodnutí o zastavení výkonu rozhodnutí - zastavení řízení ve věci vymáhání nedoplatku exekučním příkazem na prodej nemovitostí č.j.: 81257/03/388941/1187 ze dne 16. 5. 2003.
 21. Ing. Tomáš Wunsch: žádost o vyjádření obce k záměru oplocení u novostavby RD.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Uhradit příspěvek ve výši 50% nákladů na dopravu za účastníky zájezdu na kulturní představení do  Prahy a zpět a zveřejnit informace o pořádání zájezdu na představení „Maryša“ dne 4. 10. 2003 v Národním divadle ve zpravodaji obce.

Zodp.: starosta, Popovičová, předsedové komisí

          redakční a kulturní, Guziurová

 1. Zveřejnit výzvu občanům ve zpravodaji k podání připomínek  v termínu   do 10. 9. 2003 na OÚ

      k jízdním řádům ČSAD Havířov, a.s.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Janem Pindurem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zúčastnit se při vykonání SSD OÚ Lučina dne 22. 8. 2003,  9:30-10:00 h,  na pozemku parc. č. 340/102,  p. Kališ Štěpán a Božena, p. Jan Kot, p. Jana Kuzníková.

Zodp.: starosta

 1. Zúčastnit se na exkurzi do mikroregionu Buchlov ve dnech 28. – 29. 8. 2003, pořadatel Škola obnovy venkova Třanovice.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět p. Josefu Kotulovi k žádosti o přidělení bytové jednotky v DPS: žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dodatek č. 2 (030620D0003) ke smlouvě č. 320 – 3896 mezi ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., Starobělská 56, 704 16  Ostrava-Zábřeh a obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat vyjádření v souladu s ÚP obce  Pozemkovému fondu ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek k žádosti o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, k. ú. Pitrov, pozemek parc. č. 318/2.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit na příští jednání rady obce stanovisko komise stavební k žádosti Ing. Tomáše Wunsche o vyjádření obce k záměru oplocení u novostavby RD.

Zodp.: předseda komise stavební

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Úhradu příspěvku ve výši 50% nákladů na dopravu za účastníky zájezdu na kulturní představení do  Prahy a zpět a zveřejnění informace o pořádání zájezdu na představení „Maryša“ dne 4. 10. 2003 v Národním divadle ve zpravodaji obce.
 2. Zveřejnění výzvy občanům ve zpravodaji k podání připomínek  v termínu   do 10. 9. 2003 na OÚ  k jízdním řádům ČSAD Havířov, a.s.
 3. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Janem Pindurem.
 4. Účast starosty obce při vykonání SSD OÚ Lučina dne 22. 8. 2003,  9:30-10:00 h,  na pozemku parc. č. 340/102,  p. Kališ Štěpán a Božena, p. Jan Kot, p. Jana Kuzníková.
 5. Účast starosty obce na exkurzi do mikroregionu Buchlov ve dnech 28. – 29. 8. 2003, pořadatel Škola obnovy venkova Třanovice.
 6. Odpověď  p. Josefu Kotulovi k žádosti o přidělení bytové jednotky v DPS: žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů.
 7. Uzavření dodatku č. 2 (030620D0003) ke smlouvě č. 320 – 3896 mezi ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., Starobělská 56, 704 16  Ostrava-Zábřeh a obcí Soběšovice.
 8. Zaslání vyjádření v souladu s ÚP obce  Pozemkovému fondu ČR, ÚP F-M, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek k žádosti o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, k. ú. Pitrov, pozemek parc. č. 318/2.
 9. Předložení na příští jednání rady obce stanoviska komise stavební  k žádosti Ing. Tomáše Wunsche o vyjádření obce k záměru oplocení u novostavby RD.

 

 

Zapsal:  Václav Křístek

              člen rady obce

 

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce