Usnesení

21. zasedání Rady obce Soběšovice dne 3. 9. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   5/3,  10/24,  12/13,  14/8,  15/8,  17/3,  17/22,  17/26, 18/2,  18/11, 19/14, 19/15, 19/16, 20/1.
 2. Předseda komise ŽPaR, Ing. Miroslav Peřina: návrh setkání osob zúčastněných na provozu rekreační sezóny v obci  v měsíci září 2003 na OÚ.
 3. MV ČR – GŘ HZS ČR: nabídka příručky pro obyvatele „Pro případ ohrožení“, vydavatelství EXISTENCIÁLIA, PhDr. Ivo Schovanec, Krosenská 533, 181 00  Praha 8 - Trója.
 4. KÚ MS kraje, odbor právní a organizační, 28. října 117, 702 00  Ostrava: pravidla pro zřízení úřední desky OÚ a zveřejňování písemností na úřední desce OÚ.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení a souhlas se změnou  pozemku parc. č. 446/13 z kult. ostatní plocha na kult. zahrada, k.ú. Horní Soběšovice, p. Marek Jiří a Dagmar.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení a souhlas se změnou pozemků parc. č. 456/11 z kult. orná půda na kult. ostatní plocha, parc. č. 479/11 z kult. orná půda na kult. ostatní plocha, parc. č. 479/12 z kult. orná půda na kult. ostatní plocha, parc. č. 479/16 z kult. orná půda na kult. ostatní plocha, k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  sdělení a souhlas se změnou pozemku parc. č. 397/43 z kult. orná půda na kult. ostatní plocha, k. ú. Pitrov, obec Soběšovice.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení SŘ pro stavbu “Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD čp. 18 – 1 bj., nebyt. prostory pro sídlo firmy, vč. vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, NTL plynov. přípojky a plynofikace objektu, dešťové kanalizace a zpevněných ploch“, stavebník PLM International, s. r. o., se sídlem Orlová-Poruba, Slezská 950.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: výzva č. 2 k odstranění stavby „Dřevěný objekt, vč. rozv. skříňky elektro, části  dřevěného oplocení“ – jednání na SÚ Lučina 25. 8. nebo 27. 8. 2003, stavebník p. Martina Pagáčová.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby „Kanalizační přípojka  pro stávající RD“, stavebník Ing. Hladík Tomáš a Ing. Pavlína.
 11. P. Jiřina Kišová, Penzion Aneta: směnná smlouva – návrh.
 12. SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: odkoupení kanalizace v obci Soběšovice.
 13. MUDr. Anna Bošková: vyjádření ke změně užívání přízemí RD – využití jako „Ordinace praktického lékaře“.
 14. Katastrální úřad ve Frýdku-Místku, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek: č. j. Z-6423/2003 -  žádost o opravu če. 041, duplicita čísel p. č. st. 229 v k. ú. Horní Soběšovice a p. č. st. 116 v k.ú. Pitrov.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o změně ve využití území: „Terénní úpravy pozemků – zpevnění příjezdu k RD“, navrhovatelka p. Hadvigová Andrea.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí – povolení změny stavby před dokončením: „Nástavba stávajícího RD vznikem 2 bj.“, stavebníci Ing. Chromečka Miroslav a Jana.
 17. Krajská hygienická stanice MS kraje, Na Bělidle 7, 702 00  Moravská Ostrava: rozhodnutí – zákaz koupání v povrchových vodách využívaných ke koupání v koupací oblasti celé vodní nádrže Žermanice.
 18. P. Jiří Bůžek, Lučina: nabídka brožury „Úplný průvodce č. 1 Těrlickou § Žermanickou přehradou“ (pův. cena 35,00 Kč/ks, nyní 15,00 Kč/ks).
 19. P. Marek Jiří a Dagmar: ohlášení drobné stavby „Zahradní besídka pro odpočinek a relaxaci u RD“, parc. č. 446/13, k. ú. Horní Soběšovice, kult. zahrada.
 20. Stará Husarůvka, s. r. o., Soběšovice 46: žádost o spolupráci při řešení úpravy prostoru před objektem Staré Husarůvky v části napojení na silnici.
 21. Krajská hygienická stanice MS kraje, ÚP Frýdek-Místek, Palackého 121, 738 02  Frýdek-Místek: rozhodnutí o prodloužení lhůty (osvětlení učeben do 31. 12. 2004, prostory k výuce TV do 31. 12. 2006).
 22.  P. Tomáš Dámek: zpráva o provozu www.stránek obce za období od 14. 6. 2003.
 23. Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou v rozsahu 15,0 dnů,  45,0 hodin  – generální úklid DPS.
 24. Obec Soběšovice:  návrh k zakoupení motorové pily a motorové travní sekačky (s košem) pro potřebu prací na údržbě obce.
 25. Obec Soběšovice: návrh na prominutí pohledávek (1. – 4., ve výši 7 786,10 Kč).
 26. Předseda komise stavební,  Ing. Karel Obluk:   Zápis včetně usnesení z jednání komise stavební ze dne 2003-09-02.
 27. Policie ČR, OŘ, služba KPaV, Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek: žádost o podání zprávy na občana, ČTS: ORFM-454/00K-108-2003.
 28. Obec Soběšovice: návrh programu 6. veřejného zasedání  Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 10. září 2003.
 29. P. Josef Kotula: návrh na poskytnutí dávky (služby) sociální péče - zavedení pečovatelské služby, donáška obědů.
 30. Obec Soběšovice: Smlouva o dílo mezi obcí Soběšovice a p. Alešem Bařinou na odstranění stromů v obecním lese na pozemku parc. č. 140/1 v k. ú. Pitrov.
 31. Ing. Miroslav Peřina: návrh dohody chemické likvidace nežádoucích náletových dřevin na pozemcích obce Soběšovice.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Připravit program  k jednání na setkání  k vyhodnocení rekreační sezóny dne 22. září 2003.

Zodp.:  předseda komise ŽP a rekreace

 1. Zajistit pořízení a instalaci úřední desky obecního úřadu.

Zodp.: místostarosta

 1. Zaslat p. Jiřině Kišové, Penzion Aneta návrh  na odkoupení pozemku p. č. 1112 v k. ú. Pitrov včetně nutných ploch pro údržbu ČS1 z pozemku p. č. 370/2, k. ú. Pitrov.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat odpověď dle skutečného stavu ke sdělení SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava - odkoupení kanalizace v obci Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko k žádosti MUDr. Anny Boškové o  vyjádření obce ke změně užívání přízemí RD – využití jako „Ordinace praktického lékaře“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Provést odstranění duplicity u RCH če. 041 dle žádosti Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek, č. j. Z-6423/2003 - oprava če. 041, duplicita čísel p. č. st. 229 v k. ú. Horní Soběšovice a p. č. st. 116 v k.ú. Pitrov.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Zaslat odpověď p. Jiřímu Bůžkovi, Lučina k nabídce brožury „Úplný průvodce č. 1 Těrlickou § Žermanickou přehradou“ (pův. cena 35,00 Kč/ks, nyní 15,00 Kč/ks) – rada obce neschválila zakoupení.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko p. Markovi Jiřímu a Dagmar k ohlášení drobné stavby „Zahradní besídka pro odpočinek a relaxaci u RD“, parc. č. 446/13, k. ú. Horní Soběšovice, kult. zahrada.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Projednat úpravu prostoru před objektem Stará Husarůvka s jednatelem fy Stará Husarůvka, s. r. o., Soběšovice 46 – žádost fy Stará Husarůvka, s. r. o. o spolupráci obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce zprávu p. Tomáše Dámka o provozu www.stránek obce za období od 14. 6. 2003.

Zodp.: Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou v rozsahu 15,0 dnů,  45,0 hodin, odměna dle vn. pl. př. III. – generální úklid DPS.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit zakoupení motorové pily  pro potřebu prací na údržbě obce.

Zodp.: starosta

 1. Prominout pohledávky  fa č. 43/99 na částku 918,00 Kč  a vyřadit (odepsat) z inventarizace 1 ks hasičského obleku v částce 1 089,70 Kč na základě protokolu PČR.

Zodp.: Popovičová

 1. Připravit projektovou dokumentaci na stavbu chodníku v obci od prodejny Jednoty ke kostelu – zápis z jednání komise stavební dne  2003-09-02.

Zodp.: starosta

 1. Připravit studii  tělocvičny   jako   přístavby  školy  -  zápis   z jednání   komise stavební  dne  2003-09-02.

Zodp.: starosta

 1. Zaslat odpověď na žádost Policie ČR, OŘ, služba KPaV, Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek o  podání zprávy na občana, ČTS: ORFM-454/00K-108-2003: dotyčný občan je dle dostupných informací občanů osobou konfliktní a vytvářející spory se sousedy.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit návrh programu 6. zasedání zastupitelstvu obce dne 10. 9. 2003.

Zodp.: starosta

 

 1. Vydat rozhodnutí  na poskytnutí dávky (služby) sociální péče - zavedení pečovatelské služby donášky obědů dle návrhu  p. Josefu Kotulovi.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Soběšovice a p. Alešem Bařinou na odstranění stromů v obecním lese na pozemku parc. č. 140/1 v k. ú. Pitrov.

Zodp.: starosta, Popovičová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zrušení úkolů  rady  pod  body  14/13  a  19/9.
 2. Přípravu programu  k jednání na setkání k vyhodnocení rekreační sezóny dne 22. září 2003. 
 3. Pořízení a instalaci úřední desky obecního úřadu.
 4. Zaslání návrhu p. Jiřině Kišové, Penzion Aneta na odkoupení pozemku p. č. 1112 v k. ú. Pitrov včetně nutných ploch pro údržbu ČS1 z pozemku p. č. 370/2, k. ú. Pitrov.
 5. Zaslání odpovědi dle skutečného stavu ke sdělení SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava - odkoupení kanalizace v obci Soběšovice.
 6. Zaslání souhlasného stanoviska k žádosti MUDr. Anny Boškové o  vyjádření obce ke změně užívání přízemí RD – využití jako „Ordinace praktického lékaře“.
 7. Provedení odstranění duplicity u RCH če. 041 dle žádosti Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek, č. j. Z-6423/2003 - oprava če. 041, duplicita čísel p. č. st. 229 v k. ú. Horní Soběšovice a p. č. st. 116 v k.ú. Pitrov.
 8. Zaslání souhlasného stanoviska p. Markovi Jiřímu a Dagmar k ohlášení drobné stavby „Zahradní besídka pro odpočinek a relaxaci u RD“, parc. č. 446/13, k. ú. Horní Soběšovice, kult. zahrada.
 9. Projednání úpravy prostoru před objektem Stará Husarůvka s jednatelem fy Stará Husarůvka, s. r. o., Soběšovice 46 – žádost fy Stará Husarůvka, s. r. o.  o spolupráci obce.
 10. Zveřejnění zprávy p. Tomáše Dámka o provozu www.stránek obce za období od 14. 6. 2003 ve zpravodaji obce.
 11. Uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou v rozsahu 15,0 dnů,  45,0 hodin, odměna  dle vn. pl. př. III. – generální úklid DPS.
 12. Zajištění zakoupení motorové pily  pro potřebu prací na údržbě obce.
 13. Prominutí pohledávek  fa č. 43/99 na částku 918,00 Kč a vyřazení (odepsání) z inventarizace 1 ks hasičského obleku v částce 1 089,70 Kč na základě protokolu PČR.
 14. Přípravu projektové dokumentace na stavbu chodníku v obci od prodejny Jednoty ke kostelu - zápis z jednání komise stavební dne  2003-09-02.
 15. Přípravu studie  tělocvičny   jako  přístavby  školy – zápis  z jednání  komise stavební   dne  2003-09-02.
 16. Zaslání odpovědi na žádost Policie ČR, OŘ, služba KPaV, Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek o  podání zprávy na občana, ČTS: ORFM-454/00K-108-2003: dotyčný občan je dle dostupných informací občanů osobou konfliktní a vytvářející spory se sousedy.
 17. Návrh  programu  6. veřejného  zasedání   Zastupitelstva obce  Soběšovice   konaného   dne 10. září 2003.
 18. Vydání rozhodnutí a poskytování dávky (služby) sociální péče - zavedení pečovatelské služby donášky obědů dle návrhu  p. Josefu Kotulovi.
 19. Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Soběšovice a p. Alešem Bařinou na odstranění stromů v obecním lese na pozemku parc. č. 140/1 v k. ú. Pitrov.

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 1. Zakoupení brožury „Úplný průvodce č. 1 Těrlickou a Žermanickou přehradou“ (pův. cena 35,00 Kč/ks, nyní 15,00 Kč/ks) dle nabídky p. Jiřího Bůžka, Lučina.
 2. Zakoupení motorové sekačky.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce