Usnesení

22. zasedání Rady obce Soběšovice dne 17. 9. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   5/3,  10/24,  12/13,  14/8,  15/8,   17/26, 18/2,   19/16, 20/1, 21/1, 21/2, 21/3, 21/6, 21/10, 21/12, 21/14, 21/15.
 2. Obec Soběšovice, rada obce: vydání – předání Osvědčení p. Jiřímu Polochovi, o  tom, že se dne  9. září 2003 stal členem Zastupitelstva obce Soběšovice.
 3. Obec Soběšovice: aktualizace Přílohy č. 1 JŘ ZO Soběšovice - Složení Zastupitelstva obce Soběšovice na základě usnesení ZO ze dne 10. září 2003.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby „Přístavba a stavební úpravy RD, vč. kanalizační přípojky“, stavebník Monika Labudová.
 5. P. Jan Bílovský: žádost o podporu obcí ohrožených zánikem –  šance pro obec Nové Heřminovy aj. 
 6. Okresní soud ve Frýdku-Místku, Frýdek-Místek: dražební vyhláška k usnesení OS ze dne 26. 10. 2000, č. j. 28 E 373/2000-18.
 7. VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Obec a místní komunikace“ dne 2. 10. 2003,  Dům dětí a mládeže, Ostrčilova 19, Ostrava.
 8. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 01  Frýdek-Místek: rozhodnutí – povolení pro SmVaK Ostrava a. s., ul. 28. října 169, 709 45  Ostrava  k vypouštění odpadních vod z ČOV Soběšovice do vodního toku Lučina. 
 9. Vydavatelství Srdce, s. r. o., Na Bunčáku 2, 710 00  Ostrava: nabídka – příprava reprezentativní publikace „Česká republika na prahu nového tisíciletí“.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby: „Nástavba a stavební úpravy rekreační chaty“, navrhovatelé Ing. Marel Milan a Libuše.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí – zastavení ÚŘ o umístění stavby: „Rodinný dům o 1 bj. vč. garáže, zřízení sjezdu, přípojky elektro zemním vedením, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, přípojky středotlaké plynovodní, nízkotlaké a plynofikace objektu a telekomunikační přípojky“, navrhovatel Ing. Vladimír Hladík.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení SŘ stavby: „Přístavba ke stávající RCH“, stavebníci p. Husvét Mikuláš a Jiřina.
 13. KÚ MS kraje, odbor ÚP a SŘ, 28. října 117, 0strava: pozvánka na pracovní a konzultační poradu o rozpracovaném konceptu Územního generelu infrastruktury CR Ostrava – Karviná dne 9. 10. 2003 v 9:00 h v budově KÚ MS kraje.
 14. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ostrava, Trocnovská 2, 702 00  Ostrava: Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu péče o krajinu pro r. 2003 Obci Soběšovice ve výši  18 540,00 Kč.
 15. ČZS Soběšovice, předsedkyně p. Anna Nytrová: žádost o pomoc při zajištění VINOBRANÍ konaného dne 20. 9. 2003 – žádost o příspěvek do tomboly a žádost o prominutí poplatku ze vstupného.
 16. MUDr. Helena Paszková: rezignace na funkci předsedkyně komise sociální ke dni 30. 9. 2003 ze zdravotních důvodů.
 17. Geometra    Opava,  spol.    r. o.,    Nemocniční  13,   Ostrava 1:    Protokol  č.   453-49/2003

   o vytyčení hranice pozemků. 

 1. Poruchová služba – plyn, Jindřich Waloszek, nám. Míru 558, 739 61  Třinec: objednávka inzerce ve zpravodaji,  říjen 2003 – únor 2004.
 2. P. Miroslav Bazala, Lučina 324: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji, říjen 2003.
 3. MI ČR, ministr Vladimír Mlynář: zahájení provozu Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz).
 4. Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek: žádost o zaslání zprávy o pověsti občana, zn: 3 Nt 1009/2003.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o povolení odstranění části stavby: „Hospodářská budova živočišné výroby“, stavebník PLM International, s. r. o.,  se sídlem Orlová-Poruba, Slezská 950.
 6. SDH Soběšovice, starosta p. Jaromír Pašek: žádost o prominutí poplatku ze vstupného z taneční zábavy dne 29. 8. 2003.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Stavební úpravy a nástavba rodinného domu o 1 bj., vč. přípojky elektro a kanalizační“,  stavebník p. René Kubiczek.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Přístavba a nástavba rodinného domu“, stavebníci Ing. Žáček Oldřich a Antonie.
 9. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor soc. péče a SP, Palackého 115, Frýdek-Místek: informace k  vyřizování  a poskytování dávek sociální péče a státní podpory.
 10. Obec Soběšovice: návrh dohody o užívání rybníčku  pozemek p. č. 333, k. ú. Pitrov mezi Obcí Soběšovice a p. Ludmilou Peřinovou, vlastníkem pozemku.
 11. Obec Soběšovice: příkaz č. 1/2003  k provedení mimořádné  inventarizace  ke dni 31. 10. 2003, inventarizační úsek Obecní úřad - restaurace „Nová Husarůvka“.
 12. P. Aloisie Dámková: žádost o pronájem hrobového místa  - zřízení urnového místa, s rozměrem 1 m x 1,20 m.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení na stavbu: „Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 18 – 1 bj. a nebytové prostory pro sídlo firmy, vč. vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, NTL plynovodní přípojky a plynofikace objektu, dešťové kanalizace a zpevněných ploch“, stavebník PLM International, s. r. o., se sídlem Orlová-Poruba, Slezská 950.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení  - nejsou požadované náležitosti - k ohlášení drobné stavební  úpravy – opravy rekreační chaty na pozemku parc. č. st. 384, stavebník p. Monika Nováková.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení ÚŘ stavby: „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, středotlaké plynovodní, nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, dešťové kanalizace, sjezdu z MK, zpevněných ploch a terasy“, navrhovatelé p. Pazdziora Břetislav a Eva.
 16. Ing. Ladislav Zahradníček: žádost o povolení vstupu na pozemek parc. č. 488/14, k. ú. Horní Soběšovice a překopu místní komunikace za účelem provedení přípojek elektro a kanalizační.
 17. P. Marie Korená: návrh na poskytnutí dávky (služby) sociální péče – zavedení pečovatelské služby, donáška obědů.
 18. Moravskoslezský kraj, HZS, 28. října 117, 702 18  Ostrava: přidělení dotace z rozpočtu MS kraje pro rok 2003 pro jednotku SDH v obci (včetně návrhu smlouvy) a doporučený přehled dodavatelů věcných prostředků za nejnižší ceny dle průzkumu HZS.
 19. Fa Enhof, Třebíč: katalog - nabídka informačních skříní.
 20. Obec Soběšovice: návrh na zvýšení osobního příplatku p. Mariána Pagurka na měsíc září 2003.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Předat  Osvědčení  člena Zastupitelstva obce Soběšovice   p. Jiřímu Polochovi.

Zodp.: starosta

 1. Aktualizovat Přílohu č. 1 JŘ ZO Soběšovice - Složení Zastupitelstva obce Soběšovice na základě usnesení ZO ze dne 10. září 2003.

Zodp.: Guziurová

 1. Zajistit realizaci obnovy rybníčku v Soběšovicích na pozemku parc. č. 333, k. ú. Pitrov dle  Rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí dotace obci z Programu péče o krajinu pro r. 2003  v termínu.

Zodp.: místostarosta

 1. Vyplatit příspěvek do tomboly ve výši 500,00 Kč a prominutí poplatku ze vstupného na VINOBRANÍ konané dne 20. 9. 2003  dle  žádosti  předsedkyně ČZS Soběšovice, p. Anny Nytrové.

Zodp.: Popovičová

 1. Zpoplatnit a zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce  říjen 2003 – únor 2004 dle objednávky Poruchová služba – plyn, Jindřich Waloszek, nám. Míru 558, 739 61  Třinec.

Zodp.: Popovičová, Guziurová

 1. Zpoplatnit a zveřejnit  inzerci ve zpravodaji obce  říjen 2003 dle žádosti p. Miroslava Bazaly, Lučina 324.

Zodp.: Popovičová, Guziurová

 1. Zveřejnit informaci MI ČR, ministra Vladimíra Mlynáře o zahájení provozu Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz)  ve zpravodaji obce.

Zodp.: Guziurová

 1. Připravit  vyjádření pro Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek k žádosti  o zaslání zprávy o pověsti občana, zn: 3 Nt 1009/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Odpovědět na žádost SDH Soběšovice, starosty p. Jaromíra Paška o prominutí poplatku ze vstupného z taneční zábavy dne 29. 8. 2003: rada obce žádost schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce informace Městského úřadu Frýdek-Místek, odboru soc. péče a SP, Palackého 115, Frýdek-Místek o změně sídla části odboru ( vyřizování a poskytování dávek sociální péče a státní podpory) a projednat s vedoucím odboru SPaSP MěÚ F-M žádost o spolupráci.                                  

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o užívání rybníčku na  pozemku p. č. 333, k. ú. Pitrov  jako kluziště mezi Obcí Soběšovice a p. Ludmilou Peřinovou, vlastníkem pozemku.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Zaslat  souhlasné stanovisko p. Aloisii Dámkové k žádosti o pronájem hrobového místa  - zřízení urnového místa, s rozměrem 1 m x 1,20 m   na  místním hřbitově.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Odpovědět Ing. Ladislavu Zahradníčkovi na žádost o povolení vstupu na pozemek parc. č. 488/14, k. ú. Horní Soběšovice a překopu místní komunikace za účelem provedení přípojek elektro a kanalizační: rada obce schvaluje vstup na pozemek parc. č.  488/14, k. ú. Horní Soběšovice za účelem zřízení el. přípojky za daných podmínek a nesouhlasí s napojením splaškové kanalizace dle návrhu – doporučuje přepracovat napojení splaškové kanalizace na sběrač A2-3.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí na poskytnutí dávky (služby) sociální péče – zavedení pečovatelské služby donášky obědů  dle návrhu  p. Marii Korené.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit na příští zasedání ZO návrh smlouvy o přidělení dotace z rozpočtu MS kraje pro rok 2003 pro jednotku SDH v obci.

Zodp.: starosta

 1. Objednat  úřední desku  - informační skříňku  velikosti 2  dle katalogu  fy ENHOF Třebíč.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Poskytnout a vyplatit zaměstnanci obce p. Mariánu Pagurkovi osobní příplatek na měsíc září ve schválené výši (zvýšení pro období 09/2003 podle příslušných platových předpisů a platového zařazení).

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Vydání – předání  Osvědčení  p. Jiřímu Polochovi,   o  tom,  že  se  dne  9. září 2003 stal členem Zastupitelstva obce Soběšovice.
 2. Aktualizaci Přílohy č. 1 JŘ ZO Soběšovice - Složení Zastupitelstva obce Soběšovice na základě usnesení ZO ze dne 10. září 2003.
 3. Realizaci obnovy rybníčku na pozemku parc. č. 333, k. ú. Pitrov Soběšovice - Rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí dotace z Programu péče o krajinu pro r. 2003 Obci Soběšovice ve výši  18 540,00 Kč  (Agentura  ochrany  přírody  a krajiny ČR,  středisko  Ostrava,  Trocnovská  2, 702 00  Ostrava).
 4. Příspěvek do tomboly ve výši 500,00 Kč a prominutí poplatku ze vstupného na VINOBRANÍ konané dne 20. 9. 2003 – žádost  ČZS Soběšovice, předsedkyně p. Anny Nytrové o pomoc při zajištění této akce.
 5. Zpoplatnění a zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce  říjen 2003 – únor 2004 dle objednávky Poruchová služba – plyn, Jindřich Waloszek, nám. Míru 558, 739 61  Třinec.
 6. Zpoplatnění a zveřejnění  inzerce ve zpravodaji obce  říjen 2003 dle žádosti p. Miroslava Bazaly, Lučina 324.
 7. Zveřejnění informace MI ČR, ministra Vladimíra Mlynáře o zahájení provozu Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz)  ve zpravodaji obce.
 8. Přípravu  vyjádření pro Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek  k žádosti  o zaslání zprávy o pověsti občana, zn: 3 Nt 1009/2003.
 9. Žádost SDH Soběšovice, starosty p. Jaromíra Paška o prominutí poplatku ze vstupného z taneční zábavy dne 29. 8. 2003.
 10. Zveřejnění  informací Městského úřadu Frýdek-Místek, odboru soc. péče a SP, Palackého 115, Frýdek-Místek o změně sídla části odboru (vyřizování a poskytování dávek sociální péče a státní podpory) ve zpravodaji obce a projednání  žádosti o spolupráci s vedoucím odboru SPaSP MěÚ F-M.                                 
 11. Uzavření dohody o užívání rybníčku na  pozemku p. č. 333, k. ú. Pitrov  jako kluziště mezi Obcí Soběšovice a p. Ludmilou Peřinovou, vlastníkem pozemku.
 12. Zaslání  souhlasného stanoviska p. Aloisii Dámkové k žádosti o pronájem hrobového místa  - zřízení urnového místa, s rozměrem 1 m x 1,20 m   na  místním hřbitově.
 13. Zaslání stanoviska Ing. Ladislavu Zahradníčkovi k žádosti o povolení vstupu na pozemek parc. č. 488/14, k. ú. Horní Soběšovice a překopu místní komunikace za účelem provedení přípojek elektro a kanalizační: rada obce schvaluje vstup na pozemek parc. č.  488/14, k. ú. Horní Soběšovice za účelem zřízení el. přípojky za daných podmínek a nesouhlasí s napojením splaškové kanalizace dle návrhu – doporučuje přepracovat napojení splaškové kanalizace na sběrač A2-3.
 14. Vydání rozhodnutí a poskytování dávky (služby) sociální péče – zavedení pečovatelské služby donášky obědů dle návrhu p. Marii Korené.
 15. Předložení návrhu smlouvy o přidělení dotace z rozpočtu MS kraje pro rok 2003 pro jednotku SDH v obci na  příštím zasedání zastupitelstva obce.
 16. Pořízení úřední desky -  informační skříňky  velikosti 2 dle katalogu fy ENHOF, Třebíč. 
 17. Poskytnutí a vyplacení  osobního příplatku p. Mariánu Pagurkovi  za měsíc září 2003  ve výši dle návrhu (podle příslušných platových předpisů a platového zařazení tohoto zaměstnance obce).   

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce