Usnesení

23.zasedání Rady obce Soběšovice dne 1. 10. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   5/3,  10/24,  12/13,  14/8,  15/8,   18/2,   19/16, 20/1,  21/2, 21/3, 21/6,   21/14, 21/15, 22/3, 22/8, 22/15.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení a souhlas se změnou kultury pozemku parc. č. 119/2, k. ú. Dolní Soběšovice, z kultury „vodní plocha“   na  kulturu  „ostatní plocha“.
 3. VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obcí a příspěvkových organizací za rok 2003“, dne 23. 10. 2003, Dům dětí a mládeže, Ostrava.
 4. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava: žádost o změnu využití území, k. ú. Pitrov, pozemek parc. č. 372/9, změna využití z „ostatní plocha“ na „vodní plocha, vodní nádrž umělá“.
 5. Aport.cz, Jiřina Molinková, Meziveská 517, 719 00  Ostrava-Kunčice: nabídka propagace obce při  vydání propagační brožury pro Frýdecko-Místecko, v rámci projektu PROMĚNY.
 6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Irenou Turskou.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení na stavbu  „Přístavba a stavební úpravy rodinného domu, vč. kanalizační přípojky“, stavebník p. Monika Labudová.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby  „Zahradní besídka u rodinného domu“,  stavebníci p. Marek Jiří a Dagmar.
 9. P. Oto Gawlas: žádost o schválení změny ÚP obce zařazením pozemku parc. č. 496/2, k. ú. Horní Soběšovice do zóny zástavby (možnost výstavby RD).
 10. EVROPSKÁ DATABANKA a. s., Jiráskova 490, 738 01  Frýdek-Místek: článek pro uveřejnění v místním zpravodaji.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby  „Přístavba   rodinného domu“, navrhovatelé p. Pagurko Marián a Milena.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení odstranění stavby  „Hospodářská budova živočišné výroby“, k. ú. Pitrov, vlastník  PLM International, s. r. o., Slezská 950, Orlová Poruba.
 13. Obec Soběšovice:  návrh  smlouvy  o  nájmu  hrobového  místa   mezi  Obcí   Soběšovice  a p. Alenou Funiokovou.
 14. NOVEKO 96 spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno: nabídka školení „Rozpočtová skladba v praktických příkladech“, dne 16. 10. 2003, KD Vítkovice, Ostrava.
 15. VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Rozpočet obce v roce 2004“, dne 6. listopadu 2003, Dům dětí a mládeže, Ostrava.
 16. Obec Soběšovice:  návrh  smlouvy  o  nájmu  hrobového  místa   mezi   Obcí  Soběšovice  a p. Josefem Adámkem.

17.   SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – říjen 2003, včetně žádanek.   

18.   Poštovní spořitelna, Ing. Michaela Virágová: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji.

19.   Základní škola Soběšovice: Výroční zpráva, školní rok 2002/2003; protokol  o výsledku finanční kontroly  dne 22. 9. 2003; ZŠ Soběšovice - Směrnice.

20.   P. Věroslav Papala: žádost o vyjádření k provedení opravných prací hrobového zařízení na místním hřbitově.

21.   ČZS Soběšovice, předsedkyně p. A. Nytrová: sdělení k dopisu ve věci „Dřevěné roubené stavby“.

22.   Obec Soběšovice:  informace o realizaci „Rekonstrukce objektu ZVS“ financované z 2. kola SAPARD.

23.   Obec Soběšovice: informace o realizaci „Stánek u hráze – rekonstrukce“ financované v rámci Regionálního programu podpory rozvoje Ostravského regionu.

24.   Obec Soběšovice: Zápis z veřejné schůzky k hodnocení rekreační sezóny v roce 2003 konané dne 22. září 2003.

25.   Zajištění zpracování podkladů pro vydání publikace u příležitosti výročí 700 let vzniku obce.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava „Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obcí a příspěvkových organizací za rok 2003“, dne 23. 10. 2003, Dům dětí a mládeže, Ostrava.

Zodp.: Popovičová        

 1. Projednat záměnu pozemku parc. č. 772/9, k. ú. Pitrov v majetku obce za část pozemku  parc. č. 682/1, k. ú. Lučina a pozemek parc. č. 443/14, k. ú. Horní Soběšovice v majetku Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Irenou Turskou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Oto Gawlasovi k žádosti o schválení změny ÚP obce zařazením pozemku parc. č. 496/2, k. ú. Horní Soběšovice do zóny zástavby (možnost výstavby RD): žádost bude zařazena do projednání změny ÚP obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit článek  EVROPSKÉ DATABANKY a. s., Jiráskova 490, 738 01  Frýdek-Místek  ve  zpravodaji obce.

Zodp.: Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o  nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Alenou Funiokovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se školení NOVEKO 96 spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno „Rozpočtová skladba v praktických příkladech“, dne 16. 10. 2003, KD Vítkovice, Ostrava.

Zodp.: Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava  „Rozpočet obce v roce 2004“, dne 6. listopadu 2003, Dům dětí a mládeže, Ostrava.

Zodp.: Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Josefem Adámkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – říjen 2003, včetně žádanek.   

Zodp.: starosta

 1. Zajistit zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce na žádost Poštovní spořitelny, Ing. Michaely Virágové.

Zodp.: Popovičová, Guziurová

 1. Odpovědět  dle  Řádu pohřebiště  obce Soběšovice  p. Věroslavu  Papalovi k žádosti o vyjádření k provedení opravných prací hrobového zařízení na místním hřbitově.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zajistit zpracování výběrového řízení  pro realizaci „Rekonstrukce objektu ZVS“  firmou Třanovice - služby, o. p. s.

Zodp.: starosta

 1. Předložit komisi životního prostředí a rekreace zápis ze dne 22. září 2003 ke zpracování výsledku veřejné schůzky k hodnocení rekreační sezóny v roce 2003.

Zodp.: místostarosta

 1. Zpracovat osnovu včetně odpovědnosti pro zajištění podkladů pro realizaci publikace k výročí  700 let vzniku obce.

Zodp.: předseda komise kulturní

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Účast p. Olgy Popovičové na semináři VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava „Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obcí a příspěvkových organizací za rok 2003“, dne 23. 10. 2003, Dům dětí a mládeže, Ostrava.
 2. Projednání záměny pozemku parc. č. 772/9, k. ú. Pitrov v majetku obce za část pozemku  parc. č. 682/1, k. ú. Lučina a pozemek parc. č. 443/14, k. ú. Horní Soběšovice v majetku Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava.
 3. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Irenou Turskou.
 4. Odpovědˇ p. Oto Gawlasovi k žádosti o schválení změny ÚP obce zařazením pozemku parc. č. 496/2, k. ú. Horní Soběšovice do zóny zástavby (možnost výstavby RD): žádost bude zařazena do projednání změny ÚP obce.
 5. Zveřejnění článku  EVROPSKÉ DATABANKY a. s., Jiráskova 490, 738 01  Frýdek-Místek  ve  zpravodaji obce.
 6. Uzavření smlouvy o  nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Alenou Funiokovou.
 7. Účast p. Olgy Popovičové na školení NOVEKO 96 spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno „Rozpočtová skladba v praktických příkladech“, dne 16. 10. 2003, KD Vítkovice, Ostrava.
 8. Účast p. Olgy Popovičové na semináři VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava  „Rozpočet obce v roce 2004“, dne 6. listopadu 2003, Dům dětí a mládeže, Ostrava.
 9. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Josefem Adámkem.
 10. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – říjen 2003, včetně žádanek.   
 11. Žádost Poštovní spořitelny, Ing. Michaely Virágové o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 12. Směrnici Základní školy Soběšovice pro oběh účetních dokladů.
 13. Odpovědˇ dle  Řádu  pohřebiště  obce  Soběšovice   p. Věroslavu Papalovi k žádosti o vyjádření k provedení opravných prací hrobového zařízení na místním hřbitově.
 14. Zpracování výběrového řízení  pro realizaci „Rekonstrukce objektu ZVS“  firmou Třanovice - služby, o. p. s.
 15. Předání zápisu ze dne  22. září 2003  ke zpracování výsledku veřejné schůzky k hodnocení rekreační sezóny v roce 2003 komisi životního prostředí a rekreace.
 16. Uložení zpracování osnovy včetně odpovědnosti pro zajištění podkladů pro realizaci publikace k výročí  700 let vzniku obce.

 

   

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

  

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce