Usnesení

24.zasedání Rady obce Soběšovice dne 15. 10. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí: 

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   5/3,  10/24,  12/13,  14/8,  15/8,   18/2,   19/16,   21/2,  21/6,   21/14, 21/15,  22/8, 22/15, 23/5, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby „Nástavba a stavební úpravy rekreační chaty“, stavebníci Ing. Marel Milan a Libuše.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební řízení  o povolení stavby „Přístavba ke stávající RCH“, stavebníci p. Husvét Mikuláš a Jiřina, seznámení s podklady rozhodnutí  dne 6. 10. nebo 8. 10. 2003 v době 8:00-17:00 hodin na SÚ Lučina.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby „Přístavba a nástavba  RD“, stavebníci Ing. Žáček Oldřich a Antonie.
 5. VCVS pro VS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Aktuální platová politika ve veřejné správě od 1. 1. 2004“, dne 24. 11. 2003, Dům dětí a mládeže Ostrava.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o umístění stavby „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, středotlaké plynovodní, nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, dešťové kanalizace, sjezdu z místní komunikace, zpevněných ploch a  terasy“,  navrhovatelé p. Pazdziora Břetislav a Eva.
 7. EKO-KOM, a. s., PO BOX č. 160, Na Pankráci 1685/19, 140 21  PRAHA 4: informace o změnách v  systému  EKO-KOM  od 1. 7. 2003.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o zastavení ÚŘ o umístění stavby „6-individuálních rodinných domů“ – doplnění chybějících požadovaných údajů a podkladů, navrhovatel  Supergong, s. r. o., Tř. Osvobození 1722, Karviná-Nové Město.
 9. OMORIKA, Soběšovice 184, Ing. Miroslav Peřina: návrh údržby části zámkové dlažby na hřbitově v Soběšovicích.
 10. HORNSTAV CZ, s. r. o., Chrost 986, 735 35  Horní Suchá: návrh smlouvy o dílo č. 21/2003 mezi HORNSTAV CZ, s. r. o. a Obcí Soběšovice – zhotovení díla „Stánek u hráze – rekonstrukce“.
 11. Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Věroslavem Papalou  v rozsahu 1,0 den,  8,0 hodin – úprava břehů a oprava hrázky při realizaci akce „Obnova rybníčku v Soběšovicích“.
 12. Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Karlem Bařinou v rozsahu 1,0 den,  8,0 hodin  – úprava břehů a oprava hrázky při realizaci akce „Obnova rybníčku v Soběšovicích“.
 13. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1: pozemek parc. č. 372/2, k. ú Pitrov – žádost o vyjádření a souhlas obce s dělením pozemku.
 14. HZS MS kraje, ÚO Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 02  Frýdek-Místek: oznámení o zahrnutí obce do Havarijního plánu MS kraje.
 15. MěÚ Frýdek-Místek, odbor úz. a ekon. rozvoje, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: oznámení o zahájení projednávání návrhu změn č. 2 ÚPD obce Dolní Domaslavice.
 16. Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Havířov KARDIO, Škroupova 1383/1, Havířov-Podlesí: žádost o poskytnutí dotace na činnost.
 17. Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: návrh Kupní smlouvy č. I-2586/213/2003  „Soběšovice – odkoupení kanalizace“ mezi Obcí Soběšovice a SmVaK Ostrava a. s.
 18. AOPK ČR, Mgr. Zdeněk Unčovský: Protokol o převzetí realizovaných opatření z Programu péče o krajinu pro rok 2003 ze dne 14. 10. 2003.
 19. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby „Stavební úpravy a nástavba rodinného domu o 1 bj., vč. přípojky elektro a kanalizační“, stavebník p. René Kubiczek.
 20. Ministerstvo zemědělství, územní pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek: rozhodnutí o poskytnutí dotace na zalesnění pozemku parc. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice.
 21. Obecní úřad: program zastupitelstva obce dne 30. 10. 2003 v 17:00 hodin na OÚ – zasedací místnost.
 22. Obecní úřad: návrh na vyřazení majetku.
 23. Obecní úřad: nádoby na zimní posyp.
 24. Obecní úřad: udržovací péče o zeleň v obci.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá: 

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře VCVS pro VS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava „Aktuální platová politika ve veřejné správě od 1. 1. 2004“, dne 24. 11. 2003, Dům dětí a mládeže Ostrava.

Zodp.: Popovičová, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo č. 21/2003 mezi HORNSTAV CZ, s. r. o., Chrost 986, 735 35  Horní Suchá  a Obcí Soběšovice na zhotovení díla „Stánek u hráze – rekonstrukce“.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Věroslavem Papalou v rozsahu 1,0 den,  8,0 hodin, odměna dle vn. pl. př. III., na úpravě břehů a opravě hrázky při realizaci akce „Obnova rybníčku v Soběšovicích“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Karlem Bařinou v rozsahu 1,0 den,  8,0 hodin, odměna dle vn. pl. př. III., na úpravě břehů a opravě hrázky při realizaci akce „Obnova rybníčku v Soběšovicích“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit návrh Kupní smlouvy č. I-2586/213/2003  „Soběšovice – odkoupení kanalizace“ mezi Obcí  Soběšovice a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava   příštímu zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Vyřadit majetek obce dle návrhu likvidační komise ze dne 15. 10. 2003 z majetku obce.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit nákup šesti ks posypových nádob 110 l  na posyp chodníků.

Zodp.: starosta

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře  „Udržovací péče o zeleň“ konaném  ve dnech 19. -  21. listopadu 2003 v Luhačovicích.

Zodp.: Popovičová, Ing. M. Peřina

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje: 

 1. Úhradu a účast p. Milady Guziurové na semináři VCVS pro VS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava „Aktuální platová politika ve veřejné správě od 1. 1. 2004“, dne 24. 11. 2003, Dům dětí a mládeže Ostrava.
 2. Smlouvu o dílo č. 21/2003 mezi HORNSTAV CZ, s. r. o., Chrost 986, 735 35  Horní Suchá  a Obcí Soběšovice  na zhotovení díla „Stánek u hráze – rekonstrukce“.
 3. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Věroslavem Papalou v rozsahu 1,0 den,  8,0 hodin, odměna dle vn. pl. př. III., na úpravě břehů a opravě hrázky při realizaci akce „Obnova rybníčku v Soběšovicích“.
 4. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Karlem Bařinou v rozsahu 1,0 den,  8,0 hodin, odměna dle vn. pl. př. III., na úpravě břehů a opravě hrázky při realizaci akce „Obnova rybníčku v Soběšovicích“.
 5. Předložení návrhu Kupní smlouvy č. I-2586/213/2003  „Soběšovice – odkoupení kanalizace“ mezi Obcí  Soběšovice a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava  příštímu zasedání  zastupitelstva obce.
 6. Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 30. října 2003 od 17:00 hodin  v zasedací místnosti  OÚ Soběšovice.
 7. Vyřazení majetku obce dle návrhu likvidační komise ze dne 15. 10. 2003.
 8. Nákup šesti ks posypových nádob 110 l  na posyp chodníků.
 9. Úhradu účastnického poplatku a ubytování  a účast Ing. Miroslava Peřiny na semináři  „Udržovací péče o zeleň“,   konaném  ve dnech 19. -  21. listopadu 2003  v  Luhačovicích.

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

           

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce