Usnesení

25. zasedání Rady obce Soběšovice dne 29. 10. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   10/24,  12/13,  14/8,  15/8,   18/2,   19/16,    21/6,   21/14, 21/15,  22/8, 22/15, 23/5,  23/13,  23/15, 24/5.
 2. Česká pošta, s. p., obvod Frýdek-Místek, Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek: Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – pošta Soběšovice.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o přerušení stavebního řízení stavby „Přístavba ke stávající RCH“, stavebníci p. Husvét Mikuláš a Jiřina, námitka č. 1 účastníků řízení Ing. Žáčka Oldřicha a Antonie.
 4. Městský úřad, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Frýdek-Místek:  zaslání stanoviska č. j. NH4/639/03 ze dne 14. 10. 2003 zaslaného starostce Města Frýdek-Místek Ing. Evě Richtrové náměstkyní hejtmana MS kraje PhDr. Jaroslavou Wenigerovou.
 5. Městský úřad, ved. org.ekon. oddělení Mgr. Milan Thiel, Frýdek-Místek: sdělení ve věci odměn ředitelům škol a školských zařízení – celkové čerpání státního rozpočtu.
 6. ZO ČSOP v Novém Jičíně, Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, PSČ 742 54: sdělení  o činnosti střediska  spolu  se žádostí o finanční podporu občanskému sdružení na činnost tohoto odborného zařízení.
 7. Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r. o., Okrajová 41/1414, 736 01  Havířov-Podlesí: cenová nabídka na výměnu oken v ZŠ Soběšovice, zaslaná ředitelce ZŠ Mgr. L. Michálkové.
 8. Česká pošta, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o zajištění instalace okenních žaluzií v prostorách pošty v Soběšovicích, případně o stvrzení souhlasu s provedením technického zhodnocení cizí budovy.
 9. P. Bařina A., Soběšovice 185: návrh na opětovné zalesnění pozemku parc. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice - uschnutí části sazenic vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám r. 2003.
 10. Ing. Tomáš Wunsch: žádost o překop  místní komunikace na pozemku parc. č. 488/14, k. ú. Horní Soběšovice.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jarmilou Beranovou.
 12. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: žádost o povolení provozování vodovodu – souhlas vlastníka s podáním žádosti.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením „Rekonstrukce stánku u hráze, vč. přípojek elektro, kanalizační a vodovodní“.
 14. Ministerstvo pro místní rozvoj, ministr JUDr. P. Němec: sdělení o poskytnutí finanční dotace  ve výši 1,370 tis. Kč na projekt „Stánek u hráze – rekonstrukce“.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení stavby „Přístavba a nástavba rodinného domu“, stavebníci Ing. Žáček Oldřich a Antonie.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení  stavby „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, středotlaké plynovodní, nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, dešťové kanalizace, sjezdu z místní komunikace, zpevněných ploch a terasy“, stavebníci p. Pazdziora Břetislav a Eva.
 17. Magistrát města Havířov, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město: oznamovací povinnost – plnění povinné školní docházky žáků.
 18. Ing. Ladislav Zahradníček: žádost o rozhodnutí o povolení zásahu do  místní komunikace.
 19. Obec Soběšovice: návrh jmenování MUDr. Anny Boškové do funkce předsedy komise sociální rady obce.        
 20. Komise ŽP a rekreace: návrh dotazníku k zaslání provozovatelům rekreačních zařízení a zařízení sloužících cestovnímu ruchu v obci Soběšovice.
 21. Mikulášská nadílka – příspěvek obce 4 500,00 Kč.
 22. Delegace LEADER – LAG – p. Ivo Dominík.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  (pošta Soběšovice) týkající se změny likvidace odpadů  mezi Obcí Soběšovice a  Českou poštou, s. p., obvod Frýdek-Místek, Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit příspěvek a zajistit Mikulášskou nadílku konanou dne 5. 12. 2003.

Zodp.: Popovičová, místostarosta, předseda komise kulturní

 1. Sdělit Službě škole Frýdek-Místek a na vědomí ředitelce ZŠ Soběšovice – vyplacení odměny ze státního rozpočtu ředitelce ZŠ Soběšovice, PO  ve výši  schválené radou obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět ZO ČSOP v Novém Jičíně, Stanici pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, PSČ 742 54 na žádost o finanční podporu: rada obce schválila příspěvek ve výši do 2 000,00 Kč za předpokladu provedení 1 hodinové přednášky s ukázkou zvířat  v místní ZŠ.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Podepsat stvrzení souhlasu s provedením technického zhodnocení budovy čp. 45 na žádost České pošty, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek - instalace okenních žaluzií v prostorách pošty v Soběšovicích.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět na návrh p. Bařiny A., Soběšovice 185 na opětovné zalesnění pozemku parc. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice: rada schvaluje dolesnění pozemku dle návrhu v jarních měsících r. 2004 za předpokladu oznámení zahájení prací navrhovatelem před jejich započetím.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí se souhlasným stanoviskem obce Ing. Tomáši Wunschovi k žádosti o překop  místní komunikace na pozemku parc. č. 488/14, k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jarmilou Beranovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat žádost o povolení provozování vodovodu SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odsouhlasit a odeslat Magistrátu města Havířov, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město seznam dětí navštěvujících ZŠ  v městě  Havířově.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí se souhlasným stanoviskem obce Ing. Ladislavu Zahradníčkovi k žádosti o povolení zásahu do  místní komunikace na pozemku parc. č. 488/14, k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Aktualizovat Přílohu č. 2 JŘ RO Soběšovice (Komise Rady obce Soběšovice a jejich složení).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit rozeslání dotazníku předloženého komisí ŽP a rekreace provozovatelům RS a zařízení sloužících cestovnímu ruchu a vložit a zajistit rozeslání dotazníku ve zpravodaji 12/2003.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Delegovat p. Ivo Dominíka jako zástupce obce Soběšovice do programu LEADER a do místní skupiny LAG.

Zodp.: starosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje: 

 1. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  (pošta Soběšovice) týkající se změny likvidace odpadů  mezi Obcí Soběšovice a  Českou poštou, s. p., obvod Frýdek-Místek, Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek.
 2. Příspěvek obce ve výši 4 500,00 Kč na akci „Mikulášská nadílka“, konanou dne 5. 12. 2003.
 3. Odměnu  ředitelce ZŠ Soběšovice  ve schválené výši dle návrhu ze státního rozpočtu.
 4. Odpověď ZO ČSOP v Novém Jičíně, Stanici pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, PSČ 742 54 na žádost o finanční podporu: rada obce schválila příspěvek ve výši do 2 000,00 Kč za předpokladu provedení 1 hodinové přednášky s ukázkou zvířat  v místní ZŠ.
 5. Souhlas  České poště, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek  k provedení technického zhodnocení budovy čp. 45 - instalace okenních žaluzií v prostorách pošty v Soběšovicích.
 6. Dolesnění pozemku   parc. č. 175/21, k. ú.   Dolní Soběšovice  v   jarních měsících   r. 2004 za předpokladu oznámení zahájení prací před jejich započetím a odpověď p. A. Bařinovi, Soběšovice 185.
 7. Překop MK a vydání rozhodnutí se souhlasným stanoviskem obce Ing. Tomáši Wunschovi  k žádosti  o překop  místní komunikace na pozemku parc. č. 488/14, k. ú. Horní Soběšovice.
 8. Uzavření smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jarmilou Beranovou.
 9. Žádost o povolení provozování vodovodu SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava.
 10. Odeslání odsouhlaseného seznamu dětí navštěvujících ZŠ  v městě  Havířově   Magistrátu města Havířov, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město.
 11. Překop MK a vydání rozhodnutí se souhlasným stanoviskem obce Ing. Ladislavu Zahradníčkovi  k žádosti o povolení zásahu do  místní komunikace na pozemku parc. č. 488/14, k. ú. Horní Soběšovice.
 12. Jmenování MUDr. Anny Boškové předsedou komise sociální  a aktualizaci  Přílohy č. 2 JŘ RO Soběšovice (Komise Rady obce Soběšovice a jejich složení).
 13. Rozeslání dotazníku předloženého komisí ŽP a rekreace provozovatelům RS a zařízení sloužících cestovnímu ruchu  a vložení dotazníku a zajištění rozeslání ve zpravodaji 12/2003.
 14. Delegování p. Ivo Dominíka jako zástupce obce Soběšovice do programu LEADER a do místní skupiny LAG.

 

 

  

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

  

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce