Usnesení

26. zasedání Rady obce Soběšovice dne 12. 11. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   10/24,  12/13,  14/8,  15/8,   18/2,   19/16,    21/6,   21/14, 21/15,  22/8,  23/5,  25/2, 25/13.
 2. Ing. Teper Jiří a Monika: žádost o povolení úhrady dluhu formou splátek.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení stavebního řízení stavby „Přístavba rodinného domu“, stavebníci p. Pagurko Marián a Milena.
 4. Výkazy PO – ZŠ za III. čtvrtletí r. 2003.
 5. ČSÚ: sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 – základní informace o obci.
 6. ARPIA sdružení, Ing. Tomáš Chýlek, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o vyjádření ke stavbě plynovodní přípojky a plynofikace RCH.
 7. Obecní  úřad  Lučina,  stavební úřad:   rozhodnutí - stavební  povolení  stavby   „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, středotlaké plynovodní, nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, dešťové kanalizace, sjezdu z místní komunikace, zpevněných ploch a terasy“, stavebníci p. Pazdziora Břetislav a Eva.
 8. Obec Soběšovice:  návrh  smlouvy   o  nájmu  hrobového  místa   mezi  Obcí  Soběšovice   a p. Janem Kujavským.
 9. Fa GORDIC: seminář  GORDIC PAM-TRX  (informační systém o platech) dle nař. vl. č. 289/2002  Sb., konaný dne 13. 11. 2003 v Ostravě.
 10. P. Jarmila a Vladimír Kubečkovi: žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domku.
 11. P. Petr Orel, předseda ZO ČSOP v Novém Jičíně, Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě: poděkování za projednání žádosti a schválení finančního příspěvku spolu s požadavkem sdělení kontaktních údajů a osoby za účelem  dohody o provedení přednášky v ZŠ.
 12. Obec Soběšovice: zápis o výsledku inventarizace v objektu restaurace „Nová Husarůvka“ ze dne 31. 10. 2003.
 13. P. Pavel Znišťal: nabídka sestavy PC a tiskáren.
 14. JS ELEKTRONIK Jan Slonka, U Stružníku 17a, 736 01  Havířov-Bludovice: nabídka sestavy PC.
 15. TJ ZORA PRAHA, zrakově postižených sportovců, Pštrossova 33, box 330, 111 21  Praha 1: prosba o finanční příspěvek  a zaslání plánovacích kalendářů na r.  2004 (2 ks).
 16. Předseda komise kulturní a ved. šach. kroužku Ing. František Florián: požadavek na schválení proplacení odměn vítězům šachového turnaje  v celkové hodnotě  454,00 Kč.
 17. Třanovice služby, o. p. s., 739 53  Třanovice č. 1: návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s.
 18.  Ing. Oldřich Petržela: žádost o souhlas s napojením rozvodu veřejné části KTV  - z HUP u RD do HUP u RD žadatele.
 19. Komise ŽP a rekreace: zápis z jednání komise  životního prostředí a rekreace ze dne 22. 10. 2003.
 20. Obec Soběšovice: návrh rozdělení mikulášské nadílky dětem zaměstnanců (ve věku do 15 let) ve výši do  150  Kč/dítě. 
 21. Obec Soběšovice: návrh pořízení PF 2004 v počtu  85 ks, příspěvek ZŠ Dolní Domaslavice ve výši 2 000,00 Kč.
 22. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla včetně žádanek - listopad 2003.
 23. Obec Soběšovice: návrh úpravy současných stromů u restaurace „Nová Husarůvka“.
 24. Obec Soběšovice: návrh příspěvku na náklady pouťových atrakcí.
 25. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady:  zápis č. 7   z pracovní   schůzky  konané   dne 31. 10. 2003 v obci Dolní Domaslavice.
 26. Informace předsedy  finančního výboru o možnosti získání finančních prostředků na úpravu „Dřevjanky“. 
 27. Atlas consulting, spol. s r. o., Chocholouškova 9, 709 16  Ostrava: návrh smlouvy o převodu práv na právní informační systém Profidata.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zaslat manželům Ing. Teperovi Jiřímu  a Monice sdělení o schválení úhrady dluhu vůči obci  formou splátek ve výši 800,00 Kč měsíčně nejpozději do konce volebního období ZO.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  firmě  ARPIA sdružení, Ing. Tomáš Chýlek, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek k žádosti o vyjádření ke stavbě plynovodní přípojky a plynofikace RCH: rada obce schvaluje žádost za předpokladu splnění technických podmínek daných provozovatelem plynovodu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu  o  nájmu  hrobového  místa   mezi  Obcí  Soběšovice   a p. Janem Kujavským.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se na semináři  GORDIC PAM-TRX  (informační systém o platech) dle nař. vl. č. 289/2002  Sb., konaném dne 13. 11. 2003 v Ostravě.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Odpovědět manželům Kubečkovým Jarmile a Vladimíru k  žádosti o vyjádření ke stavbě rodinného domu: rada obce schvaluje za předpokladu splnění následujících podmínek:  a)  na pozemcích parc. č. 479/14 a parc. č. 479/17, k. ú. Horní Soběšovice bude realizována komunikace a včetně pozemků předána do majetku obce; b) na výše uvedených pozemcích budou realizovány inženýrské sítě pro plánovanou zástavbu v dané lokalitě.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předat ředitelce ZŠ k realizaci požadavek p. Petra Orla, předsedy ZO ČSOP v Novém Jičíně, Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, o sdělení kontaktních údajů a osoby za účelem  dohody o provedení přednášky v ZŠ.

Zodp.: místostarosta

 1. Připravit likvidaci nepotřebného zařízení v objektu Nová Husarůvka do konce r. 2003.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zaslat objednávku na dodávku a instalaci a zakoupit  1 ks počítače a 2 ks LCD monitorů 17“ od fy JS ELEKTRONIK Jan Slonka, U Stružníku 17a, 736 01  Havířov-Bludovice dle předložené nabídky.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zaslat příspěvek ve výši 100,00 Kč TJ ZORA PRAHA, zrakově postižených sportovců, Pštrossova 33, box 330, 111 21  Praha 1 k  prosbě o finanční příspěvek a za zaslání plánovacích kalendářů na r.  2004.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Proplatit předsedovi komise kulturní a ved. šach. kroužku Ing. Františku Floriánovi zakoupené odměny vítězům šachového turnaje  v celkové hodnotě  454,00 Kč.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo  mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. na zpracování dokumentace otevřeného nabídkového řízení, přípravu, organizaci a provedení otevřeného výběrového řízení na dodavatele prací pro realizaci projektu v rámci programu SAPARD „Soběšovice - Rekonstrukce objektu ZVS“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Ing. Oldřichu Petrželovi k žádosti o souhlas s napojením rozvodu veřejné části KTV  z HUP u RD  do HUP u RD žadatele: rada obce schvaluje s podmínkou, že obec dodá zemní kabel a vlastník RD - žadatel  následně zajistí provedení pokládky kabelu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Rozdělit mikulášskou nadílku dětem zaměstnanců dle návrhu a schválení.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit pořízení a rozeslání 85 ks PF 2004 a zaslat příspěvek ZŠ Dolní Domaslavice ve výši 2 000,00 Kč pro potřeby keramických kroužků za dodání kreslených vánočních pohlednic.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla včetně žádanek - listopad 2003.

Zodp.: starosta

 1. Komisi ŽP a rekreace posoudit  odstranění 2 metasekvojí  rostoucích v těsné blízkosti objektu Nová Husarůvka a posoudit i ostatní stromy.

Zodp.: předseda komise ŽP a rekreace

 1. Proplatit příspěvek ve výši 3 000,00 Kč na proběhlou pouť.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o převodu práv na právní informační systém Profidata mezi Obcí Soběšovice a firmou Atlas consulting, spol. s r. o., Chocholouškova 9, 709 16  Ostrava a uhradit základní dodávku ve výši 10 000,00 Kč  a jednoměsíční aktualizaci ve výši 4 000,00 Kč/rok.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Úhradu dluhu manželů Ing. Tepera Jiřího a Moniky vůči obci formou měsíčních splátek ve výši 800,00 Kč nejpozději do konce volebního období ZO a zaslání sdělení k žádosti manželů Teperových.
 2. Odpověď  firmě  ARPIA  sdružení,   Ing. Tomáš Chýlek,  4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek k žádosti o vyjádření ke stavbě plynovodní přípojky a plynofikace RCH: rada obce schvaluje žádost za předpokladu splnění technických podmínek daných provozovatelem plynovodu.
 3. Uzavření smlouvy  o  nájmu  hrobového  místa   mezi  Obcí  Soběšovice   a p. Janem Kujavským.
 4. Úhradu a účast  p. Milady Guziurové   na   semináři  GORDIC PAM-TRX  (informační   systém o platech) dle nař. vl. č. 289/2002  Sb., konaném dne 13. 11. 2003 v Ostravě.
 5. Odpověď manželům Kubečkovým Jarmile a Vladimíru k  žádosti o vyjádření ke stavbě rodinného domu: rada obce schvaluje za předpokladu splnění následujících podmínek:  a)  na pozemcích parc. č. 479/14 a parc. č. 479/17, k. ú. Horní Soběšovice bude realizována komunikace a včetně pozemků předána do majetku obce; b) na výše uvedených pozemcích budou realizovány inženýrské sítě pro plánovanou zástavbu v dané lokalitě.
 6. Předání požadavku o sdělení kontaktních údajů a osoby za účelem dohody o provedení přednášky v ZŠ p. Petra Orla, předsedy ZO ČSOP v Novém Jičíně, Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě  ředitelce ZŠ k realizaci.
 7. Přípravu  likvidace nepotřebného zařízení v objektu Nová Husarůvka do konce r. 2003.
 8. Zaslání objednávky na dodávku a instalaci a zakoupení 1 ks počítače a 2 ks LCD monitorů 17“ od fy JS ELEKTRONIK Jan Slonka, U Stružníku 17a, 736 01  Havířov-Bludovice dle předložené nabídky.
 9. Zaslání příspěvku ve výši 100,00 Kč TJ ZORA PRAHA, zrakově postižených sportovců, Pštrossova 33, box 330, 111 21  Praha 1 k  prosbě o finanční příspěvek a za zaslání plánovacích kalendářů na r.  2004.
 10. Proplacení předsedovi komise kulturní a ved. šach. kroužku Ing. Františku Floriánovi zakoupených odměn vítězům šachového turnaje  v celkové hodnotě  454,00 Kč.
 11. Uzavření smlouvy o dílo  mezi Obcí Soběšovice a Třanovice služby, o. p. s. na zpracování dokumentace otevřeného nabídkového řízení, přípravu, organizaci a provedení otevřeného výběrového řízení na dodavatele prací pro realizaci projektu v rámci programu SAPARD „Soběšovice - Rekonstrukce objektu ZVS“.
 12. Odpověď Ing. Oldřichu Petrželovi k žádosti o souhlas s napojením rozvodu veřejné části KTV  z HUP u RD  do HUP u RD žadatele: rada obce schvaluje s podmínkou, že obec dodá zemní kabel a vlastník RD – žadatel  následně zajistí provedení pokládky kabelu.
 13. Rozdělení mikulášské nadílky dětem zaměstnanců ve výši do 150,00 Kč/dítě do 15 let věku.
 14. Zajištění pořízení a rozeslání 85 ks PF 2004 a zaslání příspěvku ZŠ Dolní Domaslavice ve výši 2 000,00 Kč pro potřeby keramických kroužků za dodání kreslených vánočních pohlednic.
 15. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla včetně žádanek - listopad 2003.
 16. Úkol komisi ŽP a rekreace posoudit  odstranění 2 metasekvojí rostoucích v těsné blízkosti objektu Nová Husarůvka a posoudit i ostatní stromy.
 17. Proplacení příspěvku ve výši 3 000,00 Kč na proběhlou pouť.
 18. Uzavření smlouvy o převodu práv na právní informační systém Profidata mezi Obcí Soběšovice a firmou Atlas consulting, spol. s r. o., Chocholouškova 9, 709 16  Ostrava a úhradu za základní dodávku ve výši 10 000,00 Kč  a jednoměsíční aktualizaci ve výši 4 000,00 Kč/rok.

 

 Zapsal:  Ing. Ivo Papala

                místostarosta obce

 

 

                                                                                                                                  Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                  starosta obce