Usnesení

27. zasedání Rady obce Soběšovice dne 26. 11. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  3/15,   10/24,   14/8,  15/8,     19/16,    21/6,   21/14, 21/15,  22/8,   25/2,  26/1, 26/5, 26/7, 26/8, 26/13, 26/14, 26/16.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení  stavby „Nástavba a stavební úpravy rekreační chaty“,  stavebníci Ing. Marel Milan a Libuše.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Stavební úpravy a nástavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vč. přípojky elektro a kanalizační“, stavebník p. René Kubiczek.
 4. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice  a p. Alžbětou Waloschkovou.
 5. P. Jana Elisová: žádost o vyjádření k žádosti o povolení stavby  - přístavby RCH, parc. st. 445, na pozemku parc. č. 340/281, v k. ú. Horní Soběšovice.
 6. Arnika Ostrava, Bohumínská 63, 710 00  Ostrava 2: podpora obci Nové Heřminovy – zaslání výzvy úřadu vlády.
 7. Obec Soběšovice: návrh termínů zasedání rady obce a zastupitelstva obce v roce 2004.
 8. Obec Soběšovice: přehled dovolené na zotavenou zaměstnanců a uvolněného člena ZO včetně návrhu na opatření zaměstnavatele.
 9. P. Miroslav Drahotůský: žádost o přidělení další popelnice z důvodu vysokého počtu osob v objektu.
 10. SmVaK Ostrava, a. s., regionální správa Frýdek-Místek, Beskydská 124, 738 01  Frýdek-Místek: vyhlášení cen vodného a stočného  pro  rok  2004   (voda pitná 17,98 Kč,  voda odvedená 16,24 Kč, + 5% DPH,  celkem  35,93 Kč).
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení změny stavby „Rekonstrukce  stánku u hráze, vč. přípojek elektro, kanalizační a vodovodní“, stavebník Obec Soběšovice.
 12. VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Vodovody a kanalizace“ (zákon a chystaná novela prováděcí vyhlášky) dne 18. 12. 2003, Dům dětí a mládeže, Ostrčilova 19, Ostrava.
 13. Charita Český Těšín, Štefánikova 3, Český Těšín: informace o tříkrálové sbírce.
 14. R. K. KING, Zdeněk Valíček, ul. TGM 1131, Frýdek-Místek:  žádost o zveřejnění následujících informací.
 15. Povodí Odry, s. p., Varenská 48, 701 26  Ostrava 1: narovnání  majetkoprávního vztahu.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení stavby „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, elektro, kanalizační, středotlaké a nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, sjezdu z místní komunikace a zpevněných ploch“, stavebníci Ing. Zahradníček Ladislav a Denisa.
 17. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  sdělení  a souhlas s  navrhovanou  změnou pozemku  v k. ú. Pitrov, parc. č. 372/9 z kult. ostatní pl. (ostatní komunikace) na kult. vodní plocha (vodní nádrž umělá).
 18. ZŠ Soběšovice: Vnitřní kontrolní systém, Směrnice č. 2.
 19. Škola obnovy venkova, 739 53 Třanovice: nabídka semináře „Zákon o finanční kontrole z pohledu vedoucích pracovníků ve veřejné správě“.
 20. Územní odbor Frýdek-Místek, HZS MS kraje: materiál k problematice zdravotní způsobilosti a lékařských prohlídek členů jednotek SDH.
 21. Obec Soběšovice: návrh pronájmu  sálu Nová Husarůvka dne 18. 11. t. r.
 22. ČSAD Frýdek-Místek, a. s., Politických obětí 2238: návrh zajištění smlouvy o zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok 2004.
 23. Pozemkový fond ČR, ÚP Frýdek-Místek, 4. května 217: oznámení o sloučení činnosti s ÚP PF ČR Ostrava a o zrušení územního pracoviště Frýdek-Místek, včetně sdělení nové kontaktní adresy: Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava.
 24. Výbor kontrolní ZO: výběr poplatků – rekreace.
 25. Obec Soběšovice:  návrh zajištění XI. Obecního bálu.
 26. Obec Soběšovice: DPS –pečovatelská služba.
 27. Odměny prac. OÚ.

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 18/2: Uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a p. Alešem Bařinou, Soběšovice 185 na údržbu části lesního porostu na pozemku parc. č. 140/1, v k. ú. Pitrov o výměře 0,3 ha, tj. odstranění nepotřebných křovin včetně zapěstování 30 ks stromů z náletů.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice  a p. Alžbětou Waloschkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko  p. Janě Elisové na žádost o vyjádření obce k žádosti o povolení stavby  - přístavby RCH, parc. st. 445, na pozemku parc. č. 340/281, v k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat návrh termínů zasedání rady obce a zastupitelstva obce v roce 2004 a rozdělit členům zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zajistit opatření zaměstnavatele – stanovení vyčerpání zůstatků dovolené zaměstnanců obce v roce 2003, s případným proplacením zůstatku dovolené při pracovní neschopnosti.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit  výměnu  popelnic za kontejner a  odpovědět  Miroslavu  Drahotůskému k žádosti o přidělení další popelnice z důvodu vysokého počtu osob v objektu: rada schválila vyřešení náhradou popelnic v daném místě za 1 ks kontejneru.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Zajistit zveřejnění cen vodného a stočného  pro  rok  2004 dle vyhlášení SmVaK Ostrava, a. s., regionální správa Frýdek-Místek, Beskydská 124, 738 01  Frýdek-Místek ve Zpravodaji obce.

Zodp.: Guziurová

 1. Zajistit zveřejnění  informací o tříkrálové sbírce organizované Charitou Český Těšín, Štefánikova 3, Český Těšín ve Zpravodaji obce.

Zodp.: Guziurová

 1. Zajistit zveřejnění ve Zpravodaji obce a úhradu za inzerci dle žádosti R. K. KING, Zdeněk Valíček, ul. TGM 1131, Frýdek-Místek.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit změnu využití  pozemku parc. č. 372/9, k. ú. Horní Soběšovice se Stavebním úřadem v Lučině dle regulativů ÚP obce a ukládá vyřídit.

Zodp.: starosta

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře Školy obnovy venkova, 739 53 Třanovice „Zákon o finanční kontrole z pohledu vedoucích pracovníků ve veřejné správě“ dne 5. 12. t. r. v Třanovicích.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit seznam zásahové jednotky SDH  dle materiálu Územního  odboru Frýdek-Místek, HZS MS kraje k problematice zdravotní způsobilosti a lékařských prohlídek členů jednotek SDH.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit úhradu  za pronájem  sálu Nová Husarůvka dne 18. 11. t. r. ve výši 600,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce návrh smlouvy ČSAD Frýdek-Místek, a. s., Politických obětí 2238  o zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok 2004.

Zodp.: starosta

 1. Zaslat urgenční dopisy v návaznosti na zápisy z kontrol úhrady místních poplatků.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit pořízení  - zakoupení DVD přehrávače na XI. Obecní bál  ve výši do  5000,00 Kč.

Zodp.: Ing. Viktor Sitek

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Uzavření  smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a p. Alešem Bařinou, Soběšovice 185 na údržbu části lesního porostu na pozemku parc. č. 140/1, v k. ú. Pitrov o výměře 0,3 ha, tj. odstranění nepotřebných křovin včetně zapěstování 30 ks stromů z náletů.
 2. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice  a p. Alžbětou Waloschkovou.
 3. Zaslání souhlasného stanoviska  p. Janě Elisové na žádost o vyjádření obce k žádosti o povolení stavby  - přístavby RCH, parc. st. 445, na pozemku parc. č. 340/281, v k. ú. Horní Soběšovice
 4. Termíny zasedání rady obce a zastupitelstva obce v r. 2004 a rozdělení členům zastupitelstva obce.
 5. Zajištění opatření zaměstnavatele – stanovení vyčerpání zůstatků dovolené na zotavenou zaměstnanců obce v roce 2003, s případným převodem nebo proplacením zůstatku DnZ (pracovní neschopnost apod.).
 6. Odpovědˇ  Miroslavu Drahotůskému k žádosti o přidělení další popelnice z důvodu vysokého počtu osob v objektu: rada schválila vyřešení náhradou popelnic v daném místě za 1 ks kontejneru a zajištění výměny popelnic za kontejner.
 7. Zajištění zveřejnění cen vodného a stočného  pro  rok  2004 dle vyhlášení SmVaK Ostrava, a. s., regionální správa Frýdek-Místek, Beskydská 124, 738 01  Frýdek-Místek ve Zpravodaji obce.
 8. Zajištění zveřejnění  informací o tříkrálové sbírce organizované Charitou Český Těšín, Štefánikova 3, Český Těšín ve Zpravodaji obce.
 9. Zajištění zveřejnění  a úhrady za inzerci ve Zpravodaji obce dle žádosti R. K. KING, Zdeněk Valíček, ul. TGM 1131, Frýdek-Místek.
 10. Vyřízení změny využití  pozemku parc. č. 372/9, k. ú. Horní Soběšovice se Stavebním úřadem v Lučině dle regulativů ÚP obce.
 11. Úhradu a účast p. Olgy Popovičové na semináři Školy obnovy venkova, 739 53 Třanovice „Zákon o finanční kontrole z pohledu vedoucích pracovníků ve veřejné správě“ dne 5. 12. t. r. v Třanovicích.
 12. Přípravu seznamu zásahové jednotky SDH  dle materiálu Územního  odboru Frýdek-Místek, HZS MS kraje k problematice zdravotní způsobilosti a lékařských prohlídek členů jednotek SDH.
 13. Zajištění úhrady a  pronájem  sálu Nová Husarůvka dne 18. 11. t. r. za úhradu ve výši 600,00 Kč.
 14. Předložení návrhu smlouvy ČSAD Frýdek-Místek, a. s., Politických obětí 2238  o zajištění ostatní  dopravní obslužnosti na rok 2004  příštímu zasedání  zastupitelstva obce.
 15. Zaslání urgenčních  dopisů  v návaznosti  na  zápisy  z kontrol úhrady místních poplatků.
 16. Zajištění pořízení  - zakoupení DVD přehrávače na XI. Obecní bál  ve výši do 5000,00 Kč.

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

 

                                                                                                                                   Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                   starosta  obce