Usnesení

28. zasedání Rady obce Soběšovice ze dne 3. 12. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí: 

 1. Úkoly, trvá:  3/15,    14/8,  15/8,     19/16,    21/6,   21/14, 21/15,  22/8,    26/7, 26/8, 26/16, 27/9, 27/12, 27/14, 27/16.
 2. GORDIC, p. Pavel Znišťál: nabídka k zakoupení software před zvýšením DPH, včetně příkladů cen programů GORDIC.
 3. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu SDH v prosinci 2003 včetně žádanek.
 4. Výbor kontrolní ZO Soběšovice: zápis o kontrole pokladních operací dne 28. 11. 2003 na OÚ.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení kolaudačního řízení  a pozvání k ústnímu jednání stavby „Rodinný dům o 1 bj., včetně garáže, zřízení sjezdu, přípojky elektro vzdušným a zemním vedením, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a tepelného čerpadla“ dne 12. 12. t. r., stavebníci Ing. Wunsch Tomáš  a Ing. Wunschová Soňa. 
 6. P. Jiřina a Karel Kišovi: sdělení – předložení vlastního návrhu k narovnání právních vztahů.
 7. REGIONSERVIS, Panská 13, 602 00  BRNO: setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje  dne 19. 12. 2003, Dům kultury NH, Ostrava.
 8. Policie ČR, OŘ Karviná, služba KPaV, Svatopluka Čecha 1: žádost o vypracování posudku na občana, ČTS: ORKA-976/0K-03-2003/We.
 9. Ing. arch. Petra Schnirchová: informace o přípravě propagačního filmu Regionu Beskydy včetně požadavku na zaslání tipů na turisticky nejlákavější místa.
 10. P. Milena Pagurková: žádost o pronájem pohostinství dne 31. 12. 2003  a žádost o prominutí poplatků ze vstupného.
 11. MUDr. Helena Paszková: písemná rezignace na výkon funkce člena zastupitelstva obce a člena komise sociální rady obce ze dne 2. 12. 2003.
 12. Obec Soběšovice: nástup náhradníka volební strany KDU-ČSL p. Stanislava Hrabce na uprázdněný mandát člena zastupitelstva dnem 3. 12. 2003.
 13. ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2 b, 736 01  Havířov:  návrh smlouvy o zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2004.
 14. Vsign, s. r. o., Dolní Lištná 20, 739 61  Třinec: návrh dodatku ke stávající smlouvě.
 15. Obec Soběšovice: návrh organizačního řádu obecního úřadu.
 16. Obec Soběšovice návrh programu VIII. veřejného zasedání dne 10. 12. 2003.
 17. TS, a. s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: návrh smlouvy  č. 600/009/2004 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce Soběšovice.
 18. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o dílo k zajištění shrnování sněhu na místních komunikacích v zimním období 2003/2004 s p. Petrem Pavlokem, Soběšovice 1.
 19. Nabídka TS, a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek: nabídka zajištění provozu VO.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 10/24: seznámit zaměstnance se schváleným organizačním řádem  obecního úřadu a příslušným způsobem OŘ zveřejnit.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit zakoupení  a úhradu software fy GORDIC: Pokladna pro 1000 dokladů/rok a Správa hřbitovů.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat měsíční plán  výjezdu SDH Soběšovice  v prosinci 2003 včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Předložit na příští zasedání ZO zápis výboru kontrolního ZO o kontrole pokladních operací dne 28. 11. 2003 na OÚ.

Zodp.: starosta

 1. Uhradit a zúčastnit se  Setkání starostů a místostarostů MS kraje  dne 19. 12. 2003, Dům kultury NH, Ostrava  pořádaném f-mou REGIONSERVIS, Panská 13, 602 00  BRNO.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vypracovat a odeslat posudek na občana k žádosti Policie ČR, OŘ Karviná, služba KPaV, Svatopluka Čecha 1, žádost o posudek ČTS: ORKA-976/0K-03-2003/We.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  p. Mileně Pagurkové  k žádosti o pronájem pohostinství  dne 31. 12. 2003  a žádosti o prominutí poplatků ze vstupného: rada obce žádosti schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit písemnou rezignaci na výkon funkce člena zastupitelstva obce a člena komise sociální rady obce MUDr. Heleny Paszkové ze dne 2. 12. 2003  příštímu zasedání ZO.

Zodp.: starosta

 

 1. Předat osvědčení o nástupu člena ZO (náhradníka volební strany KDU-ČSL na uprázdněný mandát člena ZO dnem 3. 12. 2003)  p. Stanislavu Hrabcovi  na příštím zasedání ZO.

Zodp.: starosta

 1. Předložit na příštím zasedání ZO návrh smlouvy o zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2004  předložený  ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2 b, 736 01  Havířov. 

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít dodatek ke  smlouvě mezi Obcí Soběšovice a f-mou Vsign, s. r. o., Dolní Lištná 20, 739 61  Třinec.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. V souvislosti s účinností schváleného organizačního řádu ukládá uzavřít dohody o změně pracovních smluv zaměstnanců; na jednání příští schůze rady obce předložit celkový návrh v souvislosti s nařízením vl. č. 330/2003 Sb.

Zodp: starosta, Guziurová

 1. Předložit na příštím zasedání ZO návrh programu VIII. veřejného zasedání dne 10. 12. 2003 dle schválení rady obce.

Zodp.: starosta

 1. Předložit na příštím zasedání ZO návrh smlouvy č. 600/009/2004 k zajištění oprav a údržby VO obce Soběšovice předložený TS, a. s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o dílo k zajištění shrnování sněhu na místních komunikacích v zimním období 2003/2004 mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Pavlokem, Soběšovice 1.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Ad 10/24:  Organizační řád obecního úřadu; zveřejnění OŘ.
 2. Zakoupení a úhradu software fy GORDIC: Pokladna pro 1000 dokladů/rok a Správa hřbitovů.
 3. Měsíční plán  výjezdu SDH Soběšovice v prosinci 2003 včetně žádanek.
 4. Předložení zápisu výboru kontrolního ZO o kontrole pokladních operací dne 28. 11. 2003 na OÚ  na příštím zasedání ZO.
 5. Úhradu a účast starosty a místostarosty na Setkání starostů a místostarostů MS kraje  dne 19. 12. 2003, Dům kultury NH, Ostrava  pořádaném f-mou REGIONSERVIS, Panská 13, 602 00  BRNO.
 6. Vypracování a odeslání posudku na občana k žádosti Policie ČR, OŘ Karviná, služba KPaV, Svatopluka Čecha 1, žádost o posudek ČTS: ORKA-976/0K-03-2003/We.
 7. Zaslání odpovědi p. Mileně Pagurkové  k žádosti o pronájem pohostinství  dne 31. 12. 2003  a žádosti o prominutí poplatků ze vstupného: rada obce žádosti schválila.
 8. Předložení písemné rezignace na výkon funkce člena zastupitelstva obce a člena komise sociální rady obce MUDr. Heleny Paszkové ze dne 2. 12. 2003  příštímu zasedání ZO.
 9. Vydání a předání osvědčení o nástupu člena ZO (náhradníka volební strany KDU-ČSL na uprázdněný mandát člena ZO dnem 3. 12. 2003)  p. Stanislavu Hrabcovi  na příštím zasedání ZO.
 10. Předložení návrhu smlouvy o zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2004  předložené ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2 b, 736 01  Havířov na příštím zasedání ZO. 
 11. Uzavření dodatku ke  smlouvě mezi Obcí Soběšovice a f-mou Vsign, s. r. o., Dolní Lištná 20, 739 61  Třinec.
 12. Uzavření dohod o změně pracovních smluv zaměstnanců (dle účinnosti OŘ); na jednání příští schůze rady obce předložení celkového návrhu v souvislosti s nařízením vl. č. 330/2003 Sb.
 13. Předložení návrhu programu VIII. veřejného zasedání dne 10. 12. 2003 schváleného radou obce na příštím zasedání ZO.
 14. Předložení návrhu smlouvy č. 600/009/2004 k zajištění oprav a údržby VO obce Soběšovice předloženého TS, a. s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek na příštím zasedání ZO.
 15. Uzavření smlouvy o dílo k zajištění shrnování sněhu na místních komunikacích v zimním období 2003/2004 mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Pavlokem, Soběšovice 1.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce