Usnesení

29. zasedání Rady obce Soběšovice ze dne 17. 12. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,    14/8,  15/8,     19/16,    21/6,   21/14, 21/15,  22/8,    26/7, 26/8, 26/16, 27/9,  27/16.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby „Chodník v obci Soběšovice“ na pozemcích – liniová stavba v k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice.
 3. Ing. Miroslav Peřina,  předseda  komise  ŽPaR:   zpráva  ze  semináře  v  Luhačovicích   2003 o zeleni.
 4. Městský úřad, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 01  Frýdek-Místek: povinnosti vlastníků kanalizací – sdělení vodoprávního úřadu.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Rekonstrukce stánku u hráze, vč. přípojek elektro, kanalizační a vodovodní“, ústní jednání dne 18. 12. t. r. v  9:00 h, stavebník Obec Soběšovice.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Rozšíření veřejného osvětlení a provedení zemní přípojky nn pro márnici a zrušení stávající vzdušné přípojky nn“, ústní jednání dne 18. 12. t. r. v 9:30 h, stavebník Obec Soběšovice.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Přístavba solária a masérna při rehabilitační části objektu č. 2 (objekt Bessy) v rekreačním areálu CK JUHÁSZ“, ústní jednání dne 16. 12. t. r. v 9:00 h, stavebník CK JUHÁSZ, a. s., Orlová-Lutyně, Masarykova tř. 752.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Stavba tribun ze tří stran stávajícího sportoviště a areál beachvolley-ballu“, ústní jednání 16. 12. t. r. v 9:30 h.
 9. Základní škola Soběšovice: odměny zaměstnanců ZŠ, měsíc 11. a 12./2003.
 10. ATLAS consulting, spol. s r. o., Chocholouškova 9, 709 16  Ostrava: program služeb pro zákazníky „COMFORT PACK Free“, instalační protokol, smlouva o dodávce a odběru aktualizací edice Profidata.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení  o změně užívání části stavby RD (bez stavebních úprav) na „ordinace všeobecného lékaře, vč. sociálního zařízení“, stavebníci MUDr. Boška Jaroslav a MUDr. Anna.
 12. P. Pyszko René a Darina: stížnost na umístění kontejneru na směsný odpad a žádost o jeho přemístění, případně zrušení.
 13. Obec Soběšovice: příkaz č. 2/3003 k provedení řádné inventarizace  ke dni 31. 12. 2003, úsek OÚ, SDH.
 14. Místní knihovna, 739 51  Dobrá: návrh dodatku ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou  Dobrá.
 15. ASPI Publishing, U Nákladového nádraží 6, 130 00  Praha 3: nabídka „Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu“.
 16. P. Otto Kukula: žádost o povolení ke kácení dřevin  - jasanu, na pozemku p. č. st. 37, k. ú. Dolní Soběšovice.
 17. Vita – občanské sdružení, Informační středisko pro NNO, Ahepjukova 2, 702 00  Ostrava: pozvánka na setkání  odborníků a uživatelů biomasy a dalších zdrojů „Biomasa 2004 a jiné obnovitelné zdroje v MS kraji“ , ve dnech 15. a 16. 1. 2004 v Ostravě.
 18. Obec  Soběšovice:  návrh  smlouvy  o nájmu  hrobového  místa  mezi  Obcí   Soběšovice   a p. Gyoriová Věra.
 19. KÚ MS kraje, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení povolení k provozování vodovodů pro veřejnou potřebu pro SmVaK Ostrava, a. s.
 20. P. Jiří Fluksa, MATTYS GROUP,  J. Čapka 3086, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění reklamy – inzerce ve zpravodaji obce.
 21. SmP, a. s., Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava-Moravská Ostrava: informace o restrukturalizaci a službách společnosti.
 22. P. Eva Kubíčková: žádost o vyjádření k projektu pro realizaci vodovodní přípojky.
 23. HZS MS kraje, ÚO F-M, Pavlíkova 2264, 738 02  Frýdek-Místek: inventarizace prostředků požární ochrany, upřesnění členů ve vybraných funkcích jednotek SDH.
 24. HZS MS kraje, ÚO F-M, Pavlíkova 2264, 738 02  Frýdek-Místek:  zaslání osvědčení o odborné způsobilosti a protokolů o zkouškách odborné způsobilosti.
 25. Katastrální úřad, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek: informace o změně organizační struktury resortu a změně názvu od 1. 1. 2004: Katastrální úřad pro MS kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.
 26. P. Pavol Korený: žádost o přidělení bytové jednotky v DPS Soběšovice.
 27. KÚ MS kraje, vedoucí odboru školství, mládeže, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zaslání pomocných materiálů k zařazování ředitelů PO obcí v oblasti školství do platových tříd od 1. 1. 2004.
 28. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí  o povolení užívání stavby „Rodinný dům o 1 bytové jednotce, vč. garáže, zřízení sjezdu, přípojky elektro vzdušným a zemním vedením, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a tepelného čerpadla“, stavebníci Ing. Tomáš Wunsch  a Ing. Soňa Wunschová.
 29. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: oznámení o zahájení řízení stavby „Kanalizace a ČOV“,  stavebník PLM International, s. r. o. , Slezská čp. 950, Orlová-Poruba.
 30. Obec Soběšovice, personální správa: návrhy  Vnitřních platových předpisů Obce Soběšovice č. 1/2003, č. 2/2003 a č. 3/2003.
 31. Obec Soběšovice, personální správa: návrh zařazení ředitelky ZŠ  a zaměstnanců obce, zařazených  do OÚ, s účinností od 1. 1. 2004.
 32. Obec Soběšovice, personální správa:  návrh  změny - zvýšení rozsahu  pracovního  úvazku   u  zaměstnance p. Věry Nogolové,  domovník (pečovatel),  s účinností  od 1. 1. 2004.
 33. Obec Soběšovice, personální správa:  návrh změny PPV na dobu neurčitou a zařazení p. Rudolfa Foukala do zaměstnanců zařazených do obecního úřadu, s účinností od 1. 1. 2004; změna organizačního řádu.
 34. Obec Soběšovice, personální správa: návrh uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (zástup v DPS) v rozsahu 6 dnů, 18,00 hodin, odměna dle Dodatku č. 1 k VPP č. III/1996.
 35. Obec Soběšovice, personální správa: návrh uzavření - prodloužení dohody o pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a p. Olgou Ivičicovou,  od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, v rozsahu 25 hodin/měsíc,  odměna dle VPP č. 2/2003.
 36. Obec Soběšovice, personální správa: návrh uzavření - prodloužení dohody o  pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a p. Miroslavem Masnicou, od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, v rozsahu 20,00 hodin/měsíc, odměna dle VPP č. 2/2003.
 37. Obec Soběšovice, komise kulturní: ukončení členství p. Anny Vašutové  v komisi.
 38. Obec Soběšovice, komise sociální: ukončení členství MUDr. Heleny Paszkové v komisi.
 39. Obec Soběšovice: návrh složení  komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce ZVS - Husarůvka“.
 40. Obec Soběšovice: nabídka  seminářů  NOVEKO 96, spol. s r. o., Hudcova 76, Brno, část  „Mzdová účetní“,  ve dnech 22. 1., 27. 1., 29. 1. 2004, Ostrava.
 41. Obec Soběšovice: návrh řešení separovaného odpadu fy A.S.A (6 kontejnerů na plasty, 5 kontejnerů na sklo).
 42. Obec Soběšovice, komise ŽPaR: zápis ze 7. jednání komise ŽPaR ze dne 4. 12. 2003.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zaslání Službě škole, Frýdek-Místek požadavku k vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace  ZŠ Soběšovice Mgr L. Michálkové  dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Prověřit smlouvu o dodávce a odběru aktualizací edice Profidata uzavřenou mezi Obcí Soběšovice a  ATLAS consulting, spol. s r. o., Chocholouškova 9, 709 16  Ostrava.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Prošetřit  stav   umístění   kontejneru  a   na  základě výsledku šetření  odpovědět  na stížnost  p.  Pyszkovi  Renému  a Darině.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Provést inventarizaci na svěřených úsecích dle schválení.

Zodp.: předsedové inventarizačních komisí

 1. Uzavřít  dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou  Dobrá.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit komisi ŽP a rekreace k posouzení žádost o povolení ke kácení dřevin  - jasanu, na pozemku p. č. st. 37, k. ú. Dolní Soběšovice  p. Otto Kukuly.

Zodp.: předseda komise ŽPaR

 1. Uzavřít  smlouvu  o nájmu  hrobového  místa  mezi  Obcí   Soběšovice   a p. Gyoriovou Věrou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit zveřejnění a úhradu dle schválení (měsíce 3 – 4/2004) k žádosti o zveřejnění reklamy – inzerce ve zpravodaji obce p. Jiřího Fluksy, MATTYS GROUP,  J. Čapka 3086, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: předseda komise redakční, Popovičová

 1. Zajistit zveřejnění informací o restrukturalizaci a službách společnosti SmP, a. s., Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava-Moravská Ostrava  ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko p. Evě Kubíčkové k žádosti o vyjádření k projektu pro realizaci vodovodní přípojky k RCH.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předat SDH osvědčení  o odborné způsobilosti a protokoly o zkouškách odborné způsobilosti zaslaných HZS MS kraje, ÚO F-M, Pavlíkova 2264, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit zveřejnění informací Katastrálního úřadu, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek o  změně organizační struktury resortu a změně názvu od 1. 1. 2004: Katastrální úřad pro MS kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zaslat odpověď o zařazení do pořadníku žadatelů p. Pavlu Korenému k žádosti o přidělení bytové jednotky v DPS Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat a seznámit  zaměstnance obce se schválenými  Vnitřními platovými předpisy Obce Soběšovice: č. 1/2003, č. 2/2003 a č. 3/2003.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyhotovit, podepsat a předat ředitelce ZŠ a příslušným zaměstnancům obce  platové výměry v souladu se schváleným návrhem jejich zařazení, s účinností od 1. 1. 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o změně PS se zaměstnancem  p. Věrou Nogolovou (zvýšení pracovního úvazku ze stávajících 4,00 h/den, 20,00 h/týden  na 5,00 h/den, 25,00 h/týden), s účinností od 1. 1. 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dodatek – dohodu o změně PS s p. Rudolfem Foukalem na dobu určitou; změnit, podepsat a  zveřejnit organizační řád,  rozšířit okruh zaměstnanců zařazených  do obecního úřadu o zaměstnance p. Rudolfa Foukala, dělník (čištění obce, manipulační);  vše s účinností od 1. 1. 2004.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (zástup v DPS) v rozsahu 6 dnů, 18,00 hodin, odměna dle Dodatku č. 1 k VPP č. III/1996.

Zodp.:  starosta, Guziurová

 1. Uzavřít - prodloužit dohodu o pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a p. Olgou Ivičicovou,  od 1. 1. 2004 do  31. 12. 2004, v rozsahu 25 hodin/měsíc,  odměna dle VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít - prodloužit dohodu o  pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a p. Miroslavem Masnicou,   od  1. 1. 2004 do 31. 12. 2004,  v rozsahu  20,00 hodin/měsíc,  odměna   dle  VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Aktualizovat příslušné seznamy vzhledem k ukončení členství p. Anny Vašutové  v komisi kulturní.

Zodp.: Guziurová

 1. Aktualizovat příslušné seznamy vzhledem k ukončení členství MUDr. Heleny Paszkové   v komisi sociální.

Zodp.: Guziurová

 1. Zúčastnit se výběrového řízení na dodavatele prací  pro realizaci projektu (stavby) v rámci programu SAPARD „Soběšovice – Rekonstrukce objektu ZVS“ v lokalitě obce Soběšovice.

Zodp.: členové komise

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře NOVEKO 96, spol. s r. o., Hudcova 76, Brno  „Mzdová účetní 1, 2, 3“  ve dnech  22. 1., 27. 1. a 29. 1. 2004, Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Změnit systém řešení likvidace  separovaného odpadu (sklo, plasty) výměnou zvonů za 1100 l kontejnery a připravit  příslušné  dodatky  ke  smlouvám s firmami A.S.A a Frýdecká skládka, a. s.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Stanovení odměny ředitelce ZŠ Mgr. L. Michálkové ve výši dle předloženého návrhu a zaslání požadavku k vyplacení   Službě škole, Frýdek-Místek.
 2. Uzavření a prověření smlouvy o dodávce a odběru aktualizací edice Profidata mezi Obcí Soběšovice a  ATLAS consulting, spol. s r. o., Chocholouškova 9, 709 16  Ostrava.
 3. Prošetření stavu  umístění   kontejneru  a  na základě výsledku šetření  zaslání odpovědi  na stížnost  p.  Pyszkovi  Renému  a Darině.
 4. Provedení  inventarizací na svěřených úsecích ve složení komisí: OÚ  (předseda Ing. Ivo Papala, p. Jan Kotásek,  p. Jan Chrobok), SDH (předseda Ing. Miroslav Peřina, p. Václav Křístek, p. Andrej Šiba), zástupce v ZŠ (p. Ivo Dominík).
 5. Uzavření dodatku  ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou  Dobrá.
 6. Předložení k posouzení  komisi ŽP a rekreace  žádosti o povolení ke kácení dřevin  - jasanu, na pozemku p. č. st. 37, k. ú. Dolní Soběšovice p. Otto Kukuly.
 7. Uzavření  smlouvy  o nájmu  hrobového  místa  mezi  Obcí   Soběšovice   a p. Gyoriovou Věrou.
 8. Zveřejnění reklamy – inzerce p. Jiřího Fluksy, MATTYS GROUP,  J. Čapka 3086, 738 01  Frýdek-Místek ve zpravodaji obce v měsících 3 – 4/2004 po provedení úhrady  vzhledem k rozsahu zpravodaje.
 9. Zveřejnění informací o restrukturalizaci a službách společnosti SmP, a. s., Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava-Moravská Ostrava  ve zpravodaji obce.
 10. Realizaci a zaslání souhlasného stanoviska obce p. Evě Kubíčkové k žádosti o vyjádření k projektu pro realizaci vodovodní přípojky k RCH.
 11. Předání SDH osvědčení  o odborné způsobilosti a protokolů o zkouškách odborné způsobilosti zaslaných HZS MS kraje, ÚO F-M, Pavlíkova 2264, 738 02  Frýdek-Místek.
 12. Zveřejnění informací Katastrálního úřadu, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek o  změně organizační struktury resortu a změně názvu od 1. 1. 2004: Katastrální úřad pro MS kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.
 13. Zařazení do pořadníku žadatelů a zaslání odpovědi p. Pavlu Korenému k žádosti o přidělení bytové jednotky v DPS Soběšovice.
 14. Vnitřní platový předpis Obce Soběšovice č. 1/2003, Vnitřní platový předpis Obce Soběšovice č. 2/2003 a Vnitřní platový předpis Obce Soběšovice č. 3/2003.
 15. Zařazení ředitelky ZŠ  a zaměstnanců obce, zařazených  do OÚ, podle výkonu jejich práce do platových tříd dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2004.
 16. Zvýšení pracovního úvazku u zaměstnance pečovatel (domovník), p. Věra Nogolová, ze stávajících 4,00 h/den, 20,00 h/týden  na 5,00 h/den, 25,00 h/týden, s účinností od 1. 1. 2004.
 17. Uzavření dodatku – dohody o změně PS s p. Rudolfem Foukalem na dobu neurčitou; změnu organizačního řádu a rozšíření okruhu zaměstnanců zařazených do obecního úřadu o zaměstnance  p. Rudolfa Foukala, dělník (čištění obce, manipulační), s účinností od 1. 1. 2004 a  zařazení tohoto zaměstnance dle návrhu.
 18. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (zástup v DPS) v rozsahu 6 dnů, 18,00 hodin, odměna dle Dodatku č. 1 k VPP č. III/1996.
 19. Uzavření - prodloužení dohody o pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a p. Olgou Ivičicovou,  od  1. 1. 2004  do 31. 12. 2004,   v  rozsahu   25 hodin/měsíc,   odměna  dle   VPP č. 2/2003.
 20. Uzavření - prodloužení dohody o  pracovní činnosti mezi Obcí Soběšovice a p. Miroslavem Masnicou,   od  1. 1. 2004  do 31. 12. 2004,  v  rozsahu  20,00 hodin/měsíc,  odměna  dle  VPP č. 2/2003.
 21. Aktualizaci příslušných seznamů a odvolání z funkce člena komise na návrh předsedy komise vzhledem k ukončení členství p. Anny Vašutové  v komisi kulturní.
 22. Aktualizaci příslušných seznamů a odvolání z funkce člena komise vzhledem k vlastní žádosti o ukončení členství MUDr. Heleny Paszkové   v komisi sociální.
 23. Složení komise pro provedení VŘ dle návrhu a účast členů komise na výběrovém řízení na dodavatele prací  pro realizaci projektu (stavby) v rámci programu SAPARD „Soběšovice – Rekonstrukce objektu ZVS“ v lokalitě obce Soběšovice.
 24. Úhradu a účast p. Milady Guziurové na seminářích NOVEKO 96, spol. s  r. o., Hudcova 76, Brno   „Mzdová účetní“  ve dnech 22. 1., 27. 1 a 29. 1. 2004 v Ostravě.
 25. Změnu systému  řešení  likvidace   separovaného   odpadu   (sklo, plasty)   výměnou   zvonů za  1100 l  kontejnery   dle   návrhu   komise ŽP  a  rekreace    a   přípravu    příslušných   dodatků ke smlouvám s firmami A.S.A a Frýdecká skládka, a. s.

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce