Usnesení

5. zasedání Rady obce Soběšovice dne 8. 1. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice projednala  a bere na vědomí:

 

1.       Úkoly, trvá:  3/12, 3/15, 4/4, 4/8, 4/18.

2.       Ing. Peřich Josef a Evženie: povolení skácení 2 modřínů – urgence.

3.       Region Beskydy, Ing. Petra Schnirchová: pozvánka na Regiontour 2003  ve dnech 9. – 12. 1. 2003 v Brně.

4.       CK JUHÁSZ, a.s., Masarykova 752, Orlová-Lutyně: sdělení ve věci doména www.sobesovice.cz.

5.       Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí novostavby RD, stavebník p. Oliva František a Dobromila.

6.       Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí novostavby RD, stavebník p. Kamila Bujasová.

7.       Obecní úřad Lučina, stavební úřad: výzva a rozhodnutí k doplnění návrhu na vydání ÚR o umístění stavby (sklad lodí včetně EP) – přerušení řízení.

8.       Obec Soběšovice, kontrolní výbor: zápisy o kontrolách pokladních operací:OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ.

9.       P. Štěpánka Palarčíková: sdělení ve věci stížnosti - nájem terasy.

10.   Institut pro místní správu Praha: program vzdělávání r. 2003.

11.   Okresní úřad, kancelář přednosty, Frýdek-Místek: nařízení OkÚ – sdělení – chráněné přírodní výtvory – stromy.

12.   Obecní úřad, stavební úřad Lučina: oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před dokončením, přístavba a stavební úpravy RD, stavebník MUDr. Jaroslav a  MUDr. Anna Boškovi.

13.   Obecní úřad, stavební úřad, Lučina: oznámení o zahájení  kolaudačního řízení „stavba RCH parc. č. 391/29, k. ú. Pitrov“,  ústní jednání 21. 1. 2003 v  9:00 h, stavebník p. Tomáš Gřivna.

14.   A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32  Vratimov: svozový kalendář na 1. pololetí 2003.

15.   BIC, náměstí Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek: pozvánka na 12. veletrh  REGIONTOUR Brno, 9. – 12. 1. 2003, brněnské výstaviště.

16.   Obecní úřad, stavební úřad, Lučina: kolaudační rozhodnutí „přístavba a nástavba RD“, stavebník Ing. Karel Obluk a p. Karla Peterková.

17.   Ing. Viktor Sitek: návrh darovací smlouvy, darování CD a MC v celkové ceně 2 195,00 Kč Obci Soběšovice.

18.   Obec Soběšovice: návrh prodeje zbývající části akce Kanalizace a ČOV Soběšovice dle podkladu pro jednání 10. 1. 2003.

19.   Obec Soběšovice: návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Pavlokem,  Soběšovice 1, plužení MK Soběšovice v r. 2003.

20.   Místní knihovna Dobrá: aktualizace knižního fondu – k návrhu seznamu úbytků.

21.   GORDIC, Kosmonautů 12, 736 01 Havířov-Město: nabídka programů PO ZŠ Soběšovice.

 

II.    Rada obce Soběšovice ukládá:

 

 1. Zrušit bod 76/7, plán ukrytí  bude dopracován až v návaznosti na požadavek nadřízeného orgánu.
 2. Zrušit bod 78/1 a vyžádat nabídky na projekt rekonstrukce VO v obci.

Zodp.: starosta

 1. Zrušit bod 84/14 a dokončit realizaci osvětlení kostela ve smyslu stavebního povolení.

Zodp.: místostarosta,  V. Křístek

 1. Zrušit bod 84/15 a zajistit odměření  a převod pozemků pod plánovanou cyklostezkou od RS OKD Doprava  až po RS Česká pošta, a.s.

Zodp.: starosta

 1. Zrušit bod 87/9  a oslovit f-mu SUPERGONG, s.r.o. ve vztahu k realizaci kanalizačního sběrače a převodu pozemků.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zrušit bod 91/15 a zařadit realizaci retardéru před školou do rozpočtu obce na r. 2003.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Zrušit bod 92/19 a projednat financování směrového dopravního značení s krajským úřadem.

Zodp.: starosta

 1. Zrušit bod 98/2 a požádat Stavební úřad Lučina o sdělení o stavu  odstranění 3 nepovolených staveb v k. ú. Dolní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 1. Zrušit bod 98/8.
 2. Zrušit bod 99/1.
 3. Zrušit bod 3/8 a zařadit do rozpočtu obce na r. 2003.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřadit knihy MK Soběšovice dle seznamu předloženého MK Dobrá.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit zakoupení programů fy GORDIC pro ZŠ Soběšovice: pokladna, kniha došlých faktur.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Vyřešit urgenci žádosti o povolení skácení 2 modřínů p. Josefa a Evženie Peřichových.

Zodp.: předseda komise ŽP a rekreace

 1. Zaslat sdělení a prominout  nájemné za terasu p. Štěpánce Palarčíkové a p. Jaroslavu Palarčíkovi do doby realizace oplocení.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předat nařízení OkÚ  Frýdek-Místek – sdělení ve věci chráněných přírodních výtvorů – stromů komisi ŽP a rekreace.

Zodp.: místostarosta

 1. Zveřejnit  svozový kalendář na 1. pololetí 2003 fy A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32  Vratimov ve zpravodaji obce.

Zodp.: Guziurová

 1. Uzavřít darovací smlouvu mezi Ing. Viktorem Sitkem a Obcí Soběšovice, darování obci CD a MC v celkové ceně 2 195,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Pavlokem,  Soběšovice 1, plužení MK Soběšovice v r. 2003 za cenu 400,00 Kč/hod.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.   Rada obce Soběšovice schvaluje:

 

 1. Zrušení úkolů – bodů:  76/7, 78/1, 84/14, 84/15, 87/9, 91/15, 92/19, 98/2, 98/8, 99/1, 3/8   a uložení úkolů – bodů:  5/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  11.
 2. Vyřazení knih v MK Soběšovice  dle seznamu předloženého MK Dobrá.
 3. Zakoupení programů fy GORDIC pro ZŠ Soběšovice: pokladna, kniha došlých faktur.
 4. Řešení urgence povolení skácení 2 modřínů p. Josefa a Evženie Peřichových komisí ŽP a rekreace.
 5. Prominutí nájemného za terasu p. Štěpánce Palarčíkové a p. Jaroslavu Palarčíkovi do doby realizace oplocení.
 6. Předání nařízení OkÚ  Frýdek-Místek – sdělení ve věci chráněných přírodních výtvorů – stromů komisi ŽP a rekreace.
 7. Zveřejnění  svozového kalendáře na 1. pololetí 2003 fy A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32  Vratimov ve zpravodaji obce.
 8. Darovací smlouvu mezi Ing. Viktorem Sitkem a Obcí Soběšovice, darování obci CD a MC v celkové ceně 2 195,00 Kč.
 9. Smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Pavlokem, Soběšovice 1, plužení MK Soběšovice v r. 2003 za cenu 400,00 Kč/hod.

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce