Usnesení

6. zasedání Rady obce Soběšovice dne 22. 1. 2003

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  3/12, 3/15,  4/18, 5/2, 5/3, 5/6, 5/7, 5/11, 5/13, 5/14, 5/17.
 2. Petr Masnica: žádost o přidělení bytové jednotky  v DPS  Soběšovice.
 3. Český telekomunikační úřad, odbor pro SM oblast, SIR, Kukučínova 8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory: protokol č. 10/2002-T, o kontrole.
 4. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu SDH  včetně žádanek – leden 2003.
 5. MMR, odbor podpory bydlení, Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1: ukončení závěrečného vyhodnocení akce a definitivní přiznání dotace – DPS.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o “dělení pozemku“ p. č. 243/1 v k. ú. Dolní Soběšovice, navrhovatel OKD, a.s. Ostrava  a  OKD, a.s., Důl Lazy.
 7. Obecní úřad  Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení změny užívání stavby se stavebními úpravami -  RS če. 021, stavebník CK JUHÁSZ, a.s., Orlová-Lutyně.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před dokončením  - RCH na pozemku parc. č. 391/32, stavebník Štubňa Anton a Věra.
 9. Česká katolická charita: protokol ke sbírkové pokladničce č. 8-002/072, částka 3 160,00 Kč.
 10. MEDIATEL, spol. s r.o., Chámova 16/137, 186 00  Praha  8: návrh smlouvy o zveřejnění inzerce.
 11. Česká katolická charita: žádost o zveřejnění poděkování za sbírku  ve zpravodaji obce.
 12. ČR: úplná znění zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  a 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o změně stavby před dokončením, přístavba a přestavba RD, stavebník MUDr. Jaroslav a MUDr. Anna Boškovi.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení o sloučení ÚŘ se SŘ, stavební úpravy RD, stavebník Guziur Břetislav a Ludmila.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k návrhu na vydání ÚR o umístění stavby sklad lodí vč. elektropřípojky, žadatel – stavebník TJ Baník Ostrava OKD.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o přerušení řízení o odstranění stavby (terasa pro venkovní posezení) a výzva k doložení podkladů do 30. 6. 2003, stavebník R-Zátoka, spol. s r.o..
 17. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 04  Frýdek-Místek:  žádost o sdělení  - převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 18. Ministerstvo kultury ČR, Milady Horákové 139, P. B. 214, 160 41  Praha 6: osvědčení o zápisu do evidence knihoven, Mistní knihovna Soběšovice, základní knihovna,  e.č. 3881/2003.
 19. Obec Soběšovice: zákon č. 312/2002 Sb. (o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů) s účinností od 1. 1. 2003.
 20. Obec Soběšovice: návrh  stanovit celkový počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu na 5 zaměstnanců /Věra Nogolová, Olga Popovičová, Marián Pagurko, Milada Guziurová (HPP), Milada Guziurová (VPP)/, z toho úředníci obce: Milada Guziurová (HPP), Olga Popovičová.
 21. Obec Soběšovice: návrhy platových výměrů zaměstnanců obce  v OÚ s účinností od 1. 1. 2003: Věra Nogolová (plat. tř. 3, plat. st. 12,  os. příplatek),

      Olga Popovičová (plat. tř. 7, plat. st. 8, os. příplatek),

      Marián Pagurko (plat. tř. 7, plat. st. 10, os. příplatek),

      Milada Guziurová-HPP (plat. tř. 7, plat. st. 9, os. příplatek),

      Milada Guziurová-VPP (plat. tř. 2, plat. st. 12, os. příplatek ).

 1. ASPI Publishing, s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 130 00  Praha 3: mimořádná nabídka systému ASPI.
 2. Ing. Hynek Přeček: žádost o potvrzení – pozemek parc. č. 329/45 - stavební pozemek dle ÚP obce.
 3. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 04  Frýdek-Místek: dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 4 NO2/55.
 4. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – únor 2003.
 5. Členové komise StaŽP předch. volebního období: návrh na uskutečnění setkání.
 6. Obec Soběšovice : návrh příspěvku  2 000,00 Kč ZUŠ (Vánoční koncert).
 7. Obec Soběšovice: návrh 3. VZ zasedání ZO Soběšovice dne 12. 2. 2003, program: Změna č. 2, aktualizace ÚP obce.
 8. Obec Soběšovice: návrh dalších členů stavební komise: p. Andrej Šiba, p. Jan Kotásek, p. Petr Voznica, p. Rudolf Foukal ml., p. Miroslav Kovář, p. Zdeněk Strýček, další návrhy:  Ing. Miroslav Peřina, Ing. Ivo Papala.
 9. Obec Soběšovice: návrh příspěvku 1 000,00 Kč pro ZŠ Dolní Domaslavice na činnost kroužků při ZŠ. 

 

II.   Rada obce Soběšovice ukládá:

 

      1.   Zrušit bod 4/4,  prověřit navýšení počtu strávníků  ve ŠJ  na KHS MS kraje Frýdek-Místek.

        Zodp.: starosta

2. Zrušit bod 4/8, zadat zpracování rozhledových trojúhelníků projektantu znalému dopravní problematiky,    rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (oplocení), stavebník MUDr. Eduard Siuda a p. Věra Siudová.

        Zodp.: starosta, místostarosta

3.  Zařadit žádost o přidělení bytové jednotky  v DPS Soběšovice p. Petra Masnicy do seznamu žadatelů o umístění v DPS,  písemně  sdělit  žadateli.

Zodp.: starosta, Guziurová

4.   Zveřejnit ve zpravodaji obce poděkování za  tříkrálovou sbírku na žádost  České katolické charity.

Zodp.: Guziurová

5. Odpovědět Pozemkovému fondu ČR, územní pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 04  Frýdek-Místek k žádosti o sdělení  - převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - pozemky parc. č. 318 (k. ú. H. Soběšovice), 363/8 (k. ú. Pitrov) a 363/57 (k. ú. Pitrov) se nenachází v zastavitelném území obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

6.  Připravit program vzdělávání úředníků obce v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zodp.: starosta

7.  Stanovit celkový počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu na 5 zaměstnanců /nyní: Věra Nogolová, Olga Popovičová, Marián Pagurko, Milada Guziurová (HPP), Milada Guziurová (VPP)/, z toho úředníci obce: Milada Guziurová (HPP), Olga Popovičová.

Zodp.: starosta, Guziurová

8.   Připravit návrh  do rozpočtu obce na r. 2003 k zakoupení systému ASPI a jeho aktualizace.

Zodp.: místostarosta

9.  Vydat potvrzení dle ÚP obce k žádosti Ing. Hynka Přečka  o potvrzení – pozemek parc. č. 329/45 - stavební pozemek dle ÚP.

Zodp.: starosta, Guziurová

10. Uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 4 NO2/55 s Pozemkovým fondem ČR, územní pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 04  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

11.  Zaslat příspěvek  2 000,00 Kč  ZUŠ Havířov.

Zodp.: starosta, Popovičová  

12. Pozvat členy zastupitelstva obce dne 5. 2. na 19:00 h na OÚ Soběšovice, projednání  3. VZ zasedání ZO Soběšovice dne 12. 2. 2003, s programem: Změna č. 2 ÚP obce, aktualizace ÚP obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

13.  Zaslat příspěvek pro ZŠ Dolní Domaslavice na činnost kroužků při ZŠ ve výši 1 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová  

 

III.   Rada obce Soběšovice schvaluje:

 

 1. Zrušení bodu 4/4, prověření navýšení počtu strávníků ve ŠJ na KHS MS kraje Frýdek-Místek.
 2. Zrušení bodu 4/8, zadání zpracování rozhledových trojúhelníků projektantu znalému dopravní problematiky, rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (oplocení), stavebník MUDr. Eduard Siuda a p. Věra Siudová.
 3. Zařazení žádosti p. Petra Masnicy o přidělení bytové jednotky  v DPS Soběšovice do seznamu žadatelů o umístění v DPS.
 4. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH  Soběšovice  na měsíc leden 2003.
 5. Zveřejnění poděkování za  tříkrálovou sbírku na žádost  České katolické charity ve zpravodaji obce.
 6. Odpovědˇ Pozemkovému fondu ČR, územní pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 04  Frýdek-Místek k žádosti o sdělení  - převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby  - pozemky parc. č. 318 (k. ú. H. Soběšovice), 363/8 (k. ú. Pitrov) a 363/57 (k. ú. Pitrov) se nenachází v zastavitelném území obce.
 7. Přípravu programu vzdělávání úředníků obce v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 8. Stanovení celkového počtu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu na 5 zaměstnanců /nyní: Věra Nogolová, Olga Popovičová, Marián Pagurko, Milada Guziurová (HPP), Milada Guziurová (VPP)/, z toho úředníci obce: Milada Guziurová (HPP), Olga Popovičová.
 9. Přípravu návrhu  do rozpočtu obce na r. 2003 k zakoupení systému ASPI a jeho aktualizace.
 1. Vydání potvrzení dle ÚP obce k žádosti Ing. Hynka Přečka, CSc. o potvrzení – pozemek parc. č. 329/45 - stavební pozemek dle ÚP.
 2. Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4 NO2/55 s Pozemkovým fondem ČR, územní pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 04  Frýdek-Místek.
 3. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice na měsíc únor 2003.
 4. Poskytnutí  příspěvku ve výši 2 000,00 Kč ZUŠ Havířov.
 5. Konání 3. VZ zasedání ZO Soběšovice dne 12. 2. 2003, s programem: Změna č. 2 ÚP obce, aktualizace ÚP obce, pozvání členů zastupitelstva obce k projednání dne 5. 2. na 19:00 h na OÚ Soběšovice.
 6. Jmenování dalších členů komise stavební: p. Andrej Šiba, p. Jan Kotásek, p. Petr Voznica, p. Rudolf Foukal ml., p. Zdeněk Strýček, p. Miroslav Kovář.
 7. Poskytnutí příspěvku ve výši  1 000,00 Kč pro ZŠ Dolní Domaslavice na činnost kroužků při ZŠ.

 

 

IV.  Rada obce Soběšovice neschvaluje:

 

      1. Návrh smlouvy o zveřejnění inzerce s f-ou MEDIATEL, spol.s r.o., Chámova 16/137, 186 00  Praha  8.

      2. Další návrhy na člena komise stavební: Ing. Miroslav Peřina, Ing. Ivo Papala.

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

 

 

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce