Usnesení

7. zasedání Rady obce Soběšovice dne 5. 2. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   3/15,  4/18,  5/3, 5/6, 5/7, 5/11, 5/13,  6/1,  6/6.
 2. Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou osobní dopravou v r. 2003.
 3. Středisko cenných papírů, Rybná 14, 110 05  Praha 1: výpis z účtu majitele CP – obce Soběšovice.
 4. KAFIRA, občanské sdružení, Olomoucká 24, 746 01  Opava: projekt „Pomoci těžce zrakově postiženým  spoluobčanům při překonávání informačních bariér a zpřístupnění trhu práce“.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí novostavby RCH, stavebník p. Tomáš Gřivna.
 6. Obecní úřad, stavební úřad: rozhodnutí o prodloužení k dokončení stavby RCH do 31. 1. 2005, stavebník p. Ladislav Bočánek.
 7. P. Helena Ščerbová: návrh na zavedení pečovatelské služby.
 8. P. Milan Ščerba: návrh na zavedení pečovatelské služby.
 9. P. Michal Falega: oznámení provedení zateplení a nové omítky RD.
 10. Ing. Jiří Cienciala, CSc.:  žádost o zrušení stavební uzávěry, parc. č. 154/1, k. ú. Dolní Soběšovice.
 11. Svaz důchodců ČR, MO Středisko sociální pomoci a služeb, 17. listopadu 147, Frýdek-Místek 2: nabídka spolupráce pečovatelské  služby.
 12. Krajský úřad MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: sdělení k podnětu (dělení pozemku parc. č. 391/8, k. ú. Pitrov,  PF ČR).
 13. Spolek pro obnovu venkova, Bělotín 151: informace o činnosti SPOV a faktura.
 14. P. Soňa Stanovská: žádost o povolení rozdělení pozemků.
 15. MMR ČR, Praha: aktualizace předložených žádostí o dotaci ze státního rozpočtu, „Stánek u hráze – rekonstrukce“.
 16. Krajský úřad MS kraje, odbor právní a organizační, 28. října 117, 702 18  Ostrava: vydávání metodických listů.
 17. Okresní soud, Sady B. Smetany, 733 31  Karviná: žádost o sdělení pověsti občana, zn. 6 T 32/2001.
 18. MS kraj, náměstek hejtmana Ing. Carbol: informace KÚ MS kraje  - nový program „Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti“.
 19. Základní škola Dolní Domaslavice: poděkování za finanční příspěvek (keramický kroužek).
 20. MS kraj, náměstek hejtmana Ing. Wantula: financování údržby, oprav a modernizace silnic – návrh dotačního programu pro obce.
 21. ČZS Soběšovice: žádost o poskytnutí odměn nejlepším v soutěži „O nejkrásnější květinovou výzdobu a nejlepší předzahrádku“  v r. 2002.
 22. KÚ MS kraje, odbor RR, 28. října 117, 702 18  Ostrava:  MMR ČR – zásady pro poskytování dotací – termíny pro podání žádostí.
 23. Obec Soběšovice: zpráva o výsledku inventarizace obce za rok 2002 (k 31. 12. 2002).
 24. Vzdělávací centrum pro VS ČR, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka 5-dílného  kurzu (akredit. MV ČR) „Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC“ – Nová radnice, Ostrava 6.3, 7.3., 13.3., 14.3., 20.3. 2003.
 25. P. Rudolf Foukal: žádost o přijetí do pracovního poměru u Obce Soběšovice.
 26. P. Jaromír Vyoral: ohlášení stavebních úprav RD.
 27. P. Anna Nytrová: žádost o zařazení pozemku parc. č. 397/44, k. ú. Pitrov do ÚP pro budoucí zástavbu k individuálnímu bydlení.
 28. Pozemkový fond ČR, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o sdělení k pozemku parc. č. 614/1, k. ú. Horní Soběšovice – převod pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 29. KÚ MS kraje, náměstek hejtmana: zaslání tiskovin pro periodikum obce.
 30. ČD, a.s., Správa dopravní cesty, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava: žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
 31. MěÚ, Frýdek-Místek, odbor dopravy a SH: formuláře žádostí  o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 32. Obec Soběšovice: informace o plnění rozpočtu za rok 2002.
 33. Obec Soběšovice: návrh k vydání rozhodnutí o přečíslování a přidělení čísla evidenčního pro stavbu „rekreační středisko v Soběšovicích“, na pozemku parc. č. 385/3 a zast. plocha – 280, k. ú. Horní Soběšovice, vlastník ČD, s.o., DDC, o.z., SDC Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00  Ostrava 1.
 34. ČZS Soběšovice: péče o zeleň kolem pohostinství Nová Husarůvka  a podmínky pořádání Vinobraní 21. 9. 2003.
 35. Institut pro MS Praha, Dlážděná 6, 110 00  Praha 1: oznámení o termínu zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, 28. – 30. 4. 2003, FIN.
 36. OÚ Horní Bludovice: informace o nabídce údržby zeleně kolem komunikací, p. Svatomír Marenčák.
 37. P. René Kubiczek: žádost o vyjádření obce k povolení o odstranění stavby RD.
 1. Obec Soběšovice: návrh objednávky č. 2/2003 – ASPI, verze 1 počítač (single) včetně dvouměsíční aktualizace - mimořádná nabídka pro města a obce ze dne 7. 1. 2003.
 2. Manželé Peterkovi: žádost o přidělení popelnice pro odvoz TDO.
 3. Česká pojišťovna, a.s., Jiráskova 457, 738 01  Frýdek-Místek, pojišťovací poradce p. Kamil Hrabec: žádost o pronájem místnosti k provozování obchodního zastoupení ČP, a.s.
 4. Obec Soběšovice: návrh na schválení ročního nájemného za pronájem hrobových míst 3,00 Kč/m2 a návrh roční ceny za služby 27,00 Kč/m2.
 5. Ing. Josef Peřich: žádost o povolení ke kácení dřevin – modřín za RCH.
 6. Obec Soběšovice: návrh na doplnění výpočetní techniky.
 7. Obec Soběšovice: informace o schůzce starosty obce se členy komise StaŽP předch. volebního období.

 

II.                  Rada obce Soběšovice ukládá:

 

 1. Vydat rozhodnutí o poskytnutí pečovatelské služby (bod 10. úhrady PS) dle návrhu na zavedení PS pro p. Helenu Ščerbovou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí o poskytnutí pečovatelské služby (bod 10. úhrady PS) dle návrhu na zavedení PS pro p. Milana  Ščerbu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Michalu Falegovi k ohlášení stavebních úprav RD:  nejsou námitky.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět dle ÚP obce Soběšovice na žádost o zrušení stavební uzávěry, parc. č. 154/1, k. ú. Dolní Soběšovice Ing. Jiřímu Ciencialovi, CSc.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit zkrácenou verzi nabídky spolupráce pečovatelské  služby zaslané Svazem důchodců ČR, MO Středisko sociální pomoci a služeb, 17. listopadu 147, Frýdek-Místek 2  ve zpravodaji obce.

Zodp.: Guziurová

 1. Uhradit příspěvek ve výši 2 000,00 Kč za obec Soběšovice na rok 2003 Spolku pro obnovu venkova, Bělotín 151 - faktura.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Soně Stanovské  na žádost o povolení rozdělení pozemků – rada obce nemá námitek a souhlasí s dělením.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na akci  „Stánek u hráze – rekonstrukce“  do 17. 2. 2003 na  MMR ČR, Praha.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Okresnímu soudu, Sady B. Smetany, 733 31  Karviná na žádost o sdělení pověsti občana, zn. 6 T 32/2001: osobní údaje, nebyl přestupkově projednáván.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět ČZS Soběšovice na žádost o poskytnutí odměn nejlepším v soutěži „O nejkrásnější květinovou výzdobu a nejlepší předzahrádku“  v r. 2002  a uhradit příspěvek ve výši 1 500,00 Kč.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Připravit žádost o poskytnutí dotace v rámci regionálního programu podpory rozvoje SZ Čech a Ostravského regionu (čj. 23 632/2000-12) za účelem vybudování parkoviště (pod Lapišem) a na dovybudování cyklostezky (u Vilčka).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce zprávu o výsledku inventarizace obce za rok 2002.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Přihlásit na vstupní školení p. Guziurovou M. a p. Popovičovou O. a uhradit kurz „Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC“  VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Projednat patřičné náležitosti na ÚP Frýdek-Místek a písemně potvrdit souhlasné stanovisko p. Rudolfu Foukalovi  k jeho žádosti o přijetí do pracovního poměru u Obce Soběšovice na VPP.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  p. Jaromíru Vyoralovi  k ohlášení stavebních úprav RD: nejsou námitky.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět dle ÚP obce Soběšovice p. Anně Nytrové a zařadit žádost o zařazení pozemku parc. č. 397/44, k. ú. Pitrov do ÚP pro budoucí zástavbu k individuálnímu bydlení do programu aktualizace na jednání  zastupitelstva obce.

Zodp.:  starosta, Guziurová

         

 1. Odpovědět dle ÚP obce Soběšovice Pozemkovému fondu ČR, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek na žádost o sdělení k pozemku parc. č. 614/1, k. ú. Horní Soběšovice – převod pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Prošetřit a vydat rozhodnutí ve věci likvidace zeleně rostoucí mimo les k žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ČD, a.s., Správa dopravní cesty, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava.

Zodp.: starosta, předseda komise ŽPaR, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí o přečíslování a přidělení čísla evidenčního pro stavbu „rekreační středisko v Soběšovicích“, na pozemku parc. č. 385/3 a zast. plocha – 280, k. ú. Horní Soběšovice, vlastník ČD, s.o., DDC, o.z., SDC Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00  Ostrava 1 a provést náležité ohlášení  KÚ Frýdek-Místek a zajistit zakoupení nových čísel.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Odpovědět na žádost ČZS Soběšovice k  podmínkám pořádání Vinobraní 21. 9. 2003 –  o výsledku projednání s nájemcem pohostinství Nová Husarůvka budete informováni.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zjistit nabídkovou cenu p. Svatomíra Marenčáka, Horní Bludovice 218  údržby zeleně kolem komunikací.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Dořešit se SÚ Lučina a zaslat souhlasné stanovisko p. René Kubiczkovi na žádost o vyjádření obce k povolení odstranění stavby RD.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Objednat a uhradit  ASPI, verze 1 počítač (single) včetně dvouměsíční aktualizace dle mimořádné nabídky pro města a obce ze dne 7. 1. 2003.

Zodp.: místostarosta, Guziurová, Popovičová

 1. Dořešit likvidaci TDO z RD na žádost manželů Peterkových v návaznosti na okolní RD další popelnicí nebo společným kontejnerem.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Pronajmout ZM OÚ (každé pondělí, 12:30-17:00 h, á 100,00 Kč)  pojišťovacímu poradci p. Kamilu Hrabcovi, Novodvorská 375, Frýdek-Místek k provozování obchodního zastoupení ČP, a.s., Jiráskova 457, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prošetřit a vydat rozhodnutí ve věci likvidace zeleně rostoucí mimo les k žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Ing. Josefa Peřicha.

Zodp.: starosta, předseda komise ŽPaR, Guziurová

 1. Doplnit výpočetní techniku ve školní jídelně o mechaniku CD-ROM, u počítače z MMR ČR  pro potřebu dětí v MŠ o mechaniku CD-ROM, výměna šasi, doplnění paměti,  zakoupit inkoustovou tiskárnu pro potřebu obce.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 

III.                Rada obce Soběšovice schvaluje:

 

 1. Vydání rozhodnutí o poskytnutí a zavedení pečovatelské služby dle návrhu (bod 10. úhrady PS)  pro p. Helenu Ščerbovou.
 2. Vydání rozhodnutí o poskytnutí a zavedení pečovatelské služby dle návrhu (bod 10. úhrady PS) pro p. Milana Ščerbu.
 3. Zaslání sdělení, že nejsou námitky k ohlášeným stavebním úpravám RD p. Michalu Falegovi.
 4. Zaslání stanoviska dle ÚP obce Soběšovice na žádost o zrušení stavební uzávěry, parc. č. 154/1, k. ú. Dolní Soběšovice Ing. Jiřímu Ciencialovi, CSc..
 5. Zveřejnění zkrácené verze nabídky spolupráce pečovatelské  služby zaslané Svazem důchodců ČR, MO Středisko sociální pomoci a služeb, 17. listopadu 147, Frýdek-Místek 2 ve zpravodaji obce.
 6. Příspěvek ve výši 2 000,00 Kč za obec Soběšovice na rok 2003 Spolku pro obnovu venkova, Bělotín 151.
 7. Zaslání  souhlasného  stanoviska  na žádost  o povolení  rozdělení  pozemků  p. Soně  Stanovské.
 8. Podání žádosti MMR ČR, Praha o dotaci ze státního rozpočtu na akci  „Stánek u hráze – rekonstrukce“.
 9. Zaslání sdělení Okresnímu soudu, Sady B. Smetany, 733 31  Karviná na žádost o sdělení pověsti občana, zn. 6 T 32/2001: osobní údaje, nebyl přestupkově projednáván.
 10. Zaslání sdělení ČZS Soběšovice na žádost o poskytnutí odměn nejlepším v soutěži „O nejkrásnější květinovou výzdobu a nejlepší předzahrádku“  v r. 2002  a úhradu příspěvku ve výši 1 500,00 Kč.
 1. Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci regionálního programu podpory rozvoje SZ Čech a Ostravského regionu (čj. 23 632/2000-12) za účelem vybudování parkoviště (pod Lapišem) a na dovybudování cyklostezky (u Vilčka).
 2. Vstupní školení úředníků ÚSC p. Guziurové M. a p. Popovičové O. a úhradu kurzu „Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC“  pořádané VCVS ČR, o.p.s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava.
 3. Přijetí do pracovního poměru u Obce Soběšovice na veřejně prospěšné práce  a písemné sdělení kladného stanoviska k žádosti p. Rudolfa Foukala.
 4. Zaslání sdělení, že nejsou námitky p. Jaromíru Vyoralovi k ohlášení stavebních úprav RD.
 5. Zaslání stanoviska dle ÚP obce Soběšovice p. Anně Nytrové a zařazení žádosti o zařazení pozemku parc. č. 397/44, k. ú. Pitrov do ÚP pro budoucí zástavbu k individuálnímu bydlení do programu aktualizace na jednání  zastupitelstva obce.
 6. Zaslání stanoviska dle ÚP obce Soběšovice Pozemkovému fondu ČR, 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek k žádosti o sdělení k pozemku parc. č. 614/1, k. ú. Horní Soběšovice ve věci převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 7. Prošetření a vydání rozhodnutí ve věci likvidace zeleně rostoucí mimo les k žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ČD, a.s., Správa dopravní cesty, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava.
 8. Přečíslování a přidělení čísla evidenčního pro stavbu „rekreační středisko v Soběšovicích“, na pozemku parc. č. 385/3 a zast. plocha – 280, k. ú. Horní Soběšovice, vlastník ČD, s.o., DDC, o.z., SDC Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00  Ostrava 1, provedení náležitého ohlášení KÚ F-M a zakoupení nových čísel.
 9. Zaslání sdělení k žádosti ČZS Soběšovice k  podmínkám pořádání Vinobraní 21. 9. 2003 o následném informování o výsledku projednání  s nájemcem pohostinství Nová Husarůvka.
 10. Zaslání souhlasného stanoviska p. René Kubiczkovi na žádost o vyjádření obce k povolení odstranění stavby RD,  dořešení se SÚ Lučina.
 11. Zakoupení  ASPI, verze 1 počítač (single) včetně dvouměsíční aktualizace dle mimořádné nabídky pro města a obce ze dne 7. 1. 2003.
 12. Přidělení popelnice k žádosti manželů Peterkových nebo umístění kontejneru  v návaznosti na okolní RD.
 13. Pronájem zasedací místnosti OÚ (každé pondělí, 12:30-17:00 h, á 100,00 Kč)  pojišťovacímu poradci p. Kamilu Hrabcovi, Novodvorská 375, Frýdek-Místek k provozování obchodního zastoupení ČP, a.s., Jiráskova 457, 738 01  Frýdek-Místek.
 14. Roční nájemné za pronájem hrobových míst ve výši 3,00 Kč/m2 a  roční cenu za služby s nájmem související ve výši 27,00 Kč/m2.
 15. Prošetření a vydání rozhodnutí ve věci likvidace zeleně rostoucí mimo les k žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Ing. Josefa Peřicha.
 16. Doplnění výpočetní techniky ve školní jídelně o mechaniku CD-ROM, u počítače z MMR ČR  pro potřebu dětí v MŠ o mechaniku CD-ROM, výměna šasi, doplnění paměti,  zakoupení inkoustové tiskárny pro potřebu obce.

 

 

  

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

 

  

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce