Usnesení

8. zasedání Rady obce Soběšovice dne 19. 2. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   3/15,  4/18,  5/3, 5/6, 5/7, 5/11,  6/1,  6/6, 7/5, 7/11, 7/12, 7/14, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/27.
 2. P. Slavomír Kulhánek, poskytování technických služeb, Horní Domaslavice 69: nabídka kosení příkop.
 3. Diakonie ČCE – středisko ve Val. Meziřící, substředisko Hospic, Vrbenská 803, 757 01  Valašské Meziříčí: žádost o finanční podporu stavby Centra hospicové a respitní péče ve Val. Meziříčí pro rok 2003.
 4. Český telekomunikační úřad, odbor pro severomoravskou oblast, Kukučínova 8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory: zahájení správního řízení s obcí Soběšovice - vykonávání telekomunikačních činností bez platného osvědčení o registraci a rozporu s podmínkami stanovenými správním rozhodnutím nebo generální licencí.
 5. Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava, Plynární 6, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava: restrukturalizace  k 1. 1. 2003 a související změny v úředním styku.
 6. KÚ MS kraje, odbor financí, 28. října 117, 702 18  Ostrava: stanovisko MF k postupu při vracení prostředků do SR v r. 2003.
 7. MS kraj, KÚ, odbor dopravy a SH, 28. října 117, Ostrava: podmínky dotačního programu pro obce v oblasti dopravy.
 8. Místní knihovna, 739 51  Dobrá: roční výkaz o knihovně a hospodaření pracoviště, r. 2002.
 9. P. Daniel Michálek, Dolní Tošanovice 25, 739 53 Hnojník: žádost o zveřejnění inzerce VELUX,  04/2003.
 10. Městský úřad, odbor ŽPaZ, Palackého 115, Frýdek-Místek: žádost o zaslání usnesení ZO, schválení ÚP    Soběšovice.
 11. Magistrát města Havířova, odbor ÚR, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město: oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 15 ÚP obce Těrlicko.
 12. Region Beskydy, Ing. arch. Petra Schnirchová: stručný přehled připravovaných a aktuálních fondů.
 13. Obecní úřad, stavební úřad, Lučina: změna stavby „rekreační chaty“ před dokončením, provedení stavebních úprav a přístavby, stavebníci Štubňa Anton a Věra.
 14. Obecní úřad, stavební úřad, Lučina: oznámení o zahájení územního řízení „dělení pozemku“ parc. č. 418/1, 418/7, k. ú. Pitrov.
 15. ASPI Publishing, s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 130 00  Praha 3: návrh smlouvy o dílo a o postoupení užívacích práv.
 16. Obecní úřad, stavební úřad, Lučina: vyjádření k žádosti o  sdělení stavu řízení ve věci odstranění nepovolených staveb.
 17. Výbor ČZS Soběšovice: informace podávané zahrádkářům na VČS.
 18. ČR: Sb. zákonů č. 36/2003 a 37/2003.
 19. Obec Soběšovice: autobusová přeprava návštěvníků  divadelního představení v březnu 2003.
 20. P. Marcel Kaduch: žádost o přidání 1 ks popelnice.
 21. Institut pro Místní správu Praha, Dlážděná 6,  110 00  Praha 1: smlouva o zajištění vzdělávací akce ZOZ úředníka ÚSC (VS 115301031, Guziurová Milada).
 22. Svaz měst a obcí ČR: setkání představitelů měst a obcí MS kraje  dne 27. 3. 2003 od 9:00 h Hotel Atom, Ostrava.
 23. Top Real, p. Dana Oberreiterová, Lučina 15: žádost o zveřejnění inzerátu.
 24. Městský úřad Frýdek-Místek: zaslání metodiky KÚ MS kraje pro zpracování povodňového plánu obce.
 25. MS kraj, KÚ, odbor RR, 28. října 117, 702 18  Ostrava: podmínky dotačního programu „Příprava projektů pro získání finanční podpory z prostředků Evropské unie“.
 26. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa, p. Vlasta Polochová.
 27. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa, p. Olga Peterková.
 28. Obec Soběšovice: příprava rekreační sezóny r. 2003.
 29. Obec Soběšovice: návrh na zakoupení 17“ monitoru a zajištění připojení na síť ZŠ + 2x tiskárna.
 30. Ing. Radim Čech: výpočet rozhledových trojúhelníků při výjezdu ze zahrady domu čp. 256.
 31. Obec Soběšovice: způsob vyřešení umístění vzrostlých jasanů v nově budovaném chodníku.

 

II.         Rada obce Soběšovice ukládá:

 1. Ad 7/20: zaslat sdělení ČZS Soběšovice k žádosti k  podmínkám pořádání Vinobraní 21. 9. 2003: nájemce pohostinství Nová Husarůvka p. Jan Hromek souhlasí s uvolněním baru za podmínky, že v ceně vstupenky bude večeře.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Rozhodnout nabídku kosení příkop p. Slavomíra Kulhánka, poskytování technických služeb, Horní Domaslavice 69 na zasedání příští rady po doručení jiných nabídek.

Zodp.: rada obce

 1. Odpovědět Českému telekomunikačnímu úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, Kukučínova 8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory ve věci  zahájení správního řízení s obcí Soběšovice - vykonávání telekomunikačních činností bez platného osvědčení o registraci a rozporu s podmínkami stanovenými správním rozhodnutím nebo generální licencí: k neposlání oznámení došlo administrativním nedopatřením, k nedodržení normy uvádíme, že v době měření bylo mimořádně špatné počasí – námraza, jindy nebyly žádné problémy.

Zodp.. starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit informace Severomoravské plynárenské, a.s. Ostrava, Plynární 6, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava  o restrukturalizaci  k 1. 1. 2003 a souvisejících změnách v úředním styku ve zpravodaji obce.

Zodp.: Guziurová

 1. Podat žádost o dotaci  z dotačního programu pro obce v oblasti dopravy (MS kraj, KÚ, odbor dopravy a SH, 28. října 117, Ostrava) na realizaci rozšíření okresní komunikace v rámci realizace chodníku.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce 04/2003 a  zajistit úhradu za zveřejnění nabídky služeb p. Daniela Michálka, Dolní Tošanovice 25, 739 53 Hnojník - žádost o zveřejnění inzerce VELUX  ve zpravodaji obce 04/2003.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

 1. Zaslat Městskému úřadu, odboru ŽPaZ, Palackého 115, Frýdek-Místek k žádosti o zaslání usnesení ZO, schválení ÚP    Soběšovice:  OZV č. 1/2003  po nabytí PM  a usnesení 3. VZ ZO Soběšovice.

Zodp.: Guziurová

 1. Zaslat stanovisko Magistrátu města Havířova, odbor ÚR, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město k oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 15 ÚP obce Těrlicko – ochranné pásmo komunikace R 67: obec Soběšovice požaduje průjezd pod rychlostní komunikací ve směru za kravínem.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo a o postoupení užívacích práv mezi obcí a ASPI Publishing, s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 130 00  Praha 3.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Požádat Obecní úřad, stavební úřad, Lučina  o nové zahájení řízení o odstranění nepovolených staveb na pozemcích p. č. 154/29, p. č. 154/30, p. č.  154/31, vše  v k. ú. Dolní Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zajistit a uhradit  autobusovou přepravu návštěvníků divadelního představení v Ostravě v měsíci březnu 2003.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Odpovědět p. Marcelu Kaduchovi na žádost o přidání 1 ks popelnice: přebytky TDO lze ukládat do kontejneru u p. S. Kubíčka.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu, zajistit úhradu dle smlouvy, zúčastnit se akce dle smlouvy o zajištění vzdělávací akce ZOZ úředníka ÚSC (VS 115301031, Guziurová Milada) mezi obcí a Místní správou Praha, Dlážděná 6,  110 00  Praha 1.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Zaslat přihlášku a uhradit účast na VIII. Sněmu SMO ČR, zúčastnit se setkání  představitelů měst a obcí MS kraje  dne 27. 3. 2003 od 9:00 h Hotel Atom, Ostrava, SMO ČR a na VIII. Sněmu SMO ČR 29. – 30. 5. 2003 v Hradci Králové.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce a zajistit úhradu za zveřejnění inzerce na žádost Top Real, p. Dana Oberreiterová, Lučina 15.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a  p. Vlastou Polochovou.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a  p. Olgou Peterkovou.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. a) Komisi ŽP a rekreace podat návrh na využití objektu čp. 43 v kempu pod Husarůvkou a na celkovou úpravu kempu.

Zodp.: předseda komise ŽPaR

      b)  Udělat výběrové řízení na pronájmy kempů a parkovišť v sezóně 2003.

Zodp.: místostarosta

 1. Zajistit zakoupení, úhradu a připojení na síť ZŠ 17“ monitoru pro potřebu MŠ a 2 tiskáren pro potřebu MŠ a jídelny.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Podat žádost o přezkum  na KÚ MS kraje ve věci dodatečného povolení stavby oplocení ve vztahu k rozhledovým trojúhelníkům u RD čp. 256.

Zodp.: starosta, místostarosta

 

III.        Rada obce Soběšovice schvaluje:

 1. Ad 7:20: zaslání sdělení ČZS Soběšovice k žádosti k  podmínkám pořádání Vinobraní 21. 9. 2003 dle výsledku projednání  s nájemcem pohostinství Nová Husarůvka p. Janem Hromkem.
 2. Rozhodnutí o nabídce kosení příkop p. Slavomíra Kulhánka, poskytování technických služeb, Horní Domaslavice 69   zasedáním  rady  obce  až po doručení jiných nabídek.
 3. Zaslání odpovědi Českému telekomunikačnímu úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, Kukučínova 8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory ve věci  zahájení správního řízení s obcí Soběšovice - vykonávání telekomunikačních činností bez platného osvědčení o registraci a rozporu s podmínkami stanovenými správním rozhodnutím nebo generální licencí: k neposlání oznámení došlo administrativním nedopatřením, k nedodržení normy: v době měření bylo mimořádně špatné počasí – námraza, jindy žádné problémy.
 4. Zveřejnění informací Severomoravské plynárenské, a.s. Ostrava, Plynární 6, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava  o restrukturalizaci  k 1. 1. 2003 a souvisejících změnách v úředním styku ve zpravodaji obce.
 5. Podání žádosti o dotaci  z dotačního programu pro obce v oblasti dopravy (MS kraj, KÚ, odbor dopravy a SH, 28. října 117, Ostrava) na realizaci rozšíření okresní komunikace v rámci realizace chodníku.
 6. Zveřejnění ve zpravodaji obce 04/2003 a  zajištění úhrady za zveřejnění nabídky služeb p. Daniela Michálka, Dolní Tošanovice 25, 739 53 Hnojník - žádost o zveřejnění inzerce VELUX  ve zpravodaji obce 04/2003.
 7. Zaslání OZV č. 1/2003  po nabytí PM  a usnesení 3. VZ ZO Soběšovice Městskému úřadu, odboru ŽPaZ, Palackého 115, Frýdek-Místek na žádost o zaslání usnesení ZO, schválení ÚP SÚ  Soběšovice. 
 8. Zaslání stanoviska obce s požadavkem průjezdu pod rychlostní komunikací R 67 ve směru za kravínem Magistrátu města Havířova, odbor ÚR, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město k oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 15 ÚP obce Těrlicko.
 9. Uzavření Smlouvy o dílo a o postoupení užívacích práv mezi Obcí Soběšovice a ASPI Publishing, s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 130 00  Praha 3.
 10. Podání žádosti Obecnímu úřadu, stavebnímu úřadu, Lučina  o nové zahájení řízení o odstranění nepovolených staveb na pozemcích p. č. 154/29, p. č. 154/30, p. č. 154/31, vše  v  k. ú. Dolní Soběšovice.
 11. Zajištění a úhradu  autobusové přepravy návštěvníků divadelního představení v Ostravě v měsíci březnu 2003.
 12. Zaslání odpovědi p. Marcelu Kaduchovi na žádost o přidání 1 ks popelnice: přebytky TDO lze ukládat do kontejneru u p. S. Kubíčka.
 13. Uzavření, úhradu a účast dle Smlouvy o zajištění vzdělávací akce ZOZ úředníka ÚSC (VS 115301031, Guziurová Milada) mezi Obcí Soběšovice a Místní správou Praha, Dlážděná 6, 110 00  Praha 1.
 14. Přihlášení, úhradu a účast starosty obce na VIII. Sněmu SMO ČR 29. – 30. 5. 2003 v Hradci Králové a účast na setkání  představitelů měst a obcí MS kraje  dne 27. 3. 2003 od 9:00 h Hotel Atom, Ostrava, SMO ČR
 15. Zveřejnění ve zpravodaji obce a zajištění úhrady za zveřejnění inzerce Top Real, p. Dana Oberreiterová, Lučina 15.
 16. Uzavření Smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi  Obcí Soběšovice  a  p. Vlastou Polochovou.
 17. Uzavření Smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi  Obcí Soběšovice  a  p. Olgou Peterkovou.
 18. a) Výzvu k podání návrhu na využití objektu čp. 43 v kempu pod Husarůvkou a na celkovou úpravu kempu.

b)  Vyhlášení výběrového řízení  na pronájmy kempů a parkovišť obce v sezóně r. 2003.

 1. Zakoupení, úhradu a připojení na síť ZŠ 17“ monitoru pro potřebu MŠ a 2 tiskáren pro potřebu MŠ a jídelny.
 2. Podání žádosti o přezkum  na KÚ MS kraje ve věci dodatečného povolení stavby oplocení ve vztahu k rozhledovým trojúhelníkům u RD čp. 256.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

  

 

                                                                                                                                       Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                       starosta  obce