Usnesení

9. zasedání Rady obce Soběšovice dne 5. 3. 2003

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   3/15,  4/18,  5/3, 5/6, 5/7, 5/11,  6/1,  6/6,  7/11, 7/12, 7/14, 8/5, 8/8, 8/18, 8/20.
 2. P. Jiří Tomek, Sdružení Goodwill, 17. listopadu 76, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění propagačních materiálů  ve zpravodaji.
 3. KÚ MS kraje, odbor právní a organizační, 28. října 117, 702 18  Ostrava: stanovisko k neslučitelnosti f-ce zastupitelstva obce.
 4. P. Miroslav Tomíček, Dolní Domaslavice 248, malířství: nabídka služeb.
 5. ČSAD Frýdek-Místek, a.s.,  Politických obětí  2238:  vyhodnocení  ztráty  na  autobusových  linkách 01-12/2002.
 6. Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219/58, poštovní přihrádka 02, Praha 9, 225 02  Praha 025: osvědčení o registraci  č. 0195/2003-610.
 7. Mgr. Lucie Michálková, ředitelka ZŠ Soběšovice: návrh navýšení rozpočtu ZŠ na r. 2003.
 8. Zahradnictví Korner, Hřbitovní 356, 711 00  Ostrava-Koblov: informace o pořádání 7. jarní zahradnické výstavy 1. – 4. 5. 2003.
 9. P. René Kubiczek: oznámení pokácení ovocných stromů u RD.
 10. P. Lenka Mozgalová: žádost o přidělení druhé popelnice k RD.
 11. Česká pojišťovna a.s.,  jednatel p. Karel Hrabec: žádost o zveřejnění reklamní inzerce.
 12. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub „RADOST“, P.O.Box 145, Školní 4, 796 40  Prostějov 1: žádost o příspěvek pro činnost pro zdravotně postižené děti.
 13. DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176, 708 00  Ostrava-Poruba: návrh smlouvy o dílo na tvorbu GIS obce.
 14. P. Pavla Konůpková, Pionýrů 806, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce – kosmetické služby v provozovně Dobrá.
 15. GORDIC s.r.o., p. Pavel Znišťál: nabídka služeb v oblasti výpočetní a kancelářské techniky.
 16.  Klimo Josef – Stavební údržba, Mickiewiczova 361, 733 01  Karviná-Mizerov: cenová nabídka prací r. 2003.
 17. Policie ČR, OŘ, SKPaV, Svatopluka Čecha 1, 736 01  Havířov-Město: žádost o vypracování posudku ČTS: ORKA-176/OOK-03-2003/We.
 18. P. Josef Nogol: problémy dvou stromů u kříže (křižovatka u B. Picha).
 19. Odborné semináře – Peter Kučera, Divadelní 6, 602 00  Brno: nabídka semináře Finanční kontrola v obci i v příspěvkové organizaci, Odlišnosti v účtování majetku obcí i PO, dne 28. 3. 2003, Národní dům Frýdek-Místek.
 20. Okresní správa sociálního zabezpečení, ul. Pionýrů 1757, 738 02 Frýdek-Místek:  Protokol č. 450/03  o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění Obce Soběšovice provedené dne 2003-03-04.
 21. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18 Ostrava: rozhodnutí o odvolání, zamítnutí odvolání Ing. O. Číže a potvrzení  rozhodnutí Obecního úřadu, SÚ,  Lučina ze dne 30. 10. 2002, čj. 1085/02-328/Švi.
 22. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Josefem Kotulou.
 23. TJ SOKOL Dolní Domaslavice,  ohlášení veřejné produkce - Sokolský ples dne 8. 3. 2003 a žádost o snížení poplatků ze vstupného.
 24. Obecní úřad, stavební úřad, Lučina: oznámení o zahájení SŘ – rekonstrukce objektu ZVS na IC, služby, prodej a samosprávu obce.
 25. SDH Soběšovice: Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – březen 2003.
 26. Obec Soběšovice: návrh k zakoupení baterie do mobilního telefonu obce ALCATEL.
 27. Obec Soběšovice: návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z ministerstva zemědělství na dolesnění zalesněného pozemku parc. č. 112/1 k. ú. Dolní Soběšovice.
 28. Obec Soběšovice: návrh úhrady nákladů (kontejneru) úklidu lesních pozemků občany od odpadů.
 29. Obec Soběšovice: návrh programu  VZ ZO dne 12. 3. 2003.
 30. Předseda komise kulturní Ing. František Florián: oznámení o rezignaci členek komise kulturní.
 31. Předseda komise kulturní Ing. František Florián: návrh  dalších členek komise kulturní.
 32. Starosta obce Ing. Karel Obluk: návrh na provedení kontroly postupů při projednávání změny č. 2/21 ÚP obce  (Ing. René Riedl).
 33. Starosta obce Ing. Karel Obluk: návrh na zjištění stavu napojení nemovitostí na splaškovou a dešťovou kanalizaci na ulici směrem k Anetě na základě připomínky p. K. Bařiny ze zasedání ZO dne 12. 2. 2003.

 

II.         Rada obce Soběšovice ukládá:

 1. Uzavřít smlouvu na košení pozemků mezi Obcí Soběšovice a  p. Slavomírem Kulhánkem, poskytování technických služeb, Horní Domaslavice 69.

Zodp.: starosta

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce a zajistit úhradu za zveřejnění propagačních materiálů - žádost p. Jiřího Tomka, Sdružení Goodwill, 17. listopadu 76, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce  a zajistit úhradu za zveřejnění nabídky služeb p. Miroslava Tomíčka, Dolní Domaslavice 248, malířství.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

 1. Zařadit do rozpočtu obce na r. 2003 návrh ředitelky ZŠ Soběšovice o navýšení rozpočtu PO ZŠ Soběšovice.

Zodp.: předseda  výb. finančního, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce a zajistit úhradu za zveřejnění informací o pořádání 7. jarní zahradnické výstavy 1. – 4. 5. 2003  - žádost  Zahradnictví Korner, Hřbitovní 356, 711 00  Ostrava-Koblov.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

 1. Odpovědět na žádost o přidělení druhé popelnice k RD p. Lence Mozgalové,  projednat s vlastníky umístění kontejneru, v případě nesouhlasu  prozatímně umístit popelnici.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce a zajistit úhradu za zveřejnění reklamní inzerce – žádost jednatele p. Karla Hrabce, Česká pojišťovna a.s.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

 1. Odpovědět na návrh smlouvy o dílo na tvorbu GIS obce,  DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176, 708 00  Ostrava-Poruba: vzhledem k současným finančním možnostem obce nelze v letošním roce smlouvu uzavřít.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce a zajistit úhradu za zveřejnění inzerce - kosmetické služby v provozovně Dobrá na žádost p. Pavly Konůpkové, Pionýrů 806, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: Guziurová, Popovičová

 1. Odpovědět Policii ČR, OŘ, SKPaV, Svatopluka Čecha 1, 736 01  Havířov-Město na žádost o vypracování posudku ČTS: ORKA-176/OOK-03-2003/We.: jmenovaná občanka nebyla přestupkově projednávána.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Postoupit k prošetření předsedovi komise ŽPaR  žádost p. Josefa Nogola - problémy dvou stromů u kříže (křižovatka u B. Picha).

Zodp.: předseda komise ŽPaR

 1. Objednat, uhradit a zúčastnit se semináře  „Finanční kontrola v obci i v příspěvkové organizaci, Odlišnosti v účtování majetku obcí i PO,  dne 28. 3. 2003, Národní dům Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu  o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice  a p. Josefem Kotulou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prominout ½ poplatků ze vstupného na žádost o snížení poplatků TJ SOKOL Dolní Domaslavice z ohlášené veřejné produkce  Sokolský ples dne 8. 3. 2003.

Zodp.: Popovičová

 1. Zajistit zakoupení baterie do mobilního telefonu obce ALCATEL.

Zodp.: místostarosta

 1. Podat žádost  obce o poskytnutí dotace z ministerstva zemědělství na dolesnění a vyžínání zalesněného pozemku parc. č. 112/1 k. ú. Dolní Soběšovice.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Posuzovat jednotlivě žádosti občanů k úhradě nákladů úklidu lesních pozemků od odpadů.

Zodp.: rada obce

 1. Předložit program 4. veřejného zasedání zastupitelstvu obce dne  12. 3. 2003.

Zodp.: starosta

 1. Provést kontrolu  postupů při projednávání změny č. 2/21 ÚP obce  (Ing. René Riedl).

Zodp.: předseda výb. kontrolního, místostarosta

 1. Zjistit stav napojení  nemovitostí na splaškovou a dešťovou kanalizaci na ulici směrem k Anetě.

Zodp.: předseda komise ŽPaR

 

III.        Rada obce Soběšovice schvaluje:

 1. Uzavření smlouvy na košení pozemků mezi Obcí Soběšovice a  p. Slavomírem Kulhánkem, poskytování technických služeb, Horní Domaslavice 69.
 2. Zveřejnění ve zpravodaji obce a zajištění úhrady za zveřejnění propagačních materiálů  na žádost p. Jiřího Tomka, Sdružení Goodwill, 17. listopadu 76, 738 02  Frýdek-Místek.
 3. Zveřejnění ve zpravodaji obce a zajištění úhrady za zveřejnění nabídky služeb p. Miroslava Tomíčka, Dolní Domaslavice 248, malířství.
 4. Zařazení navýšení rozpočtu PO ZŠ Soběšovice do rozpočtu obce na r. 2003  na žádost ředitelky ZŠ.
 5. Zveřejnění ve zpravodaji obce a zajištění úhrady za zveřejnění informací o pořádání 7. jarní zahradnické výstavy 1. – 4. 5. 2003  na žádost Zahradnictví Korner, Hřbitovní 356, 711 00  Ostrava-Koblov.
 6. Odpověď na žádost o přidělení druhé popelnice k RD p. Lenky Mozgalové, po projednání s vlastníky umístění kontejneru nebo prozatímní umístění popelnice.
 7. Zveřejnění ve zpravodaji obce a zajištění úhrady za zveřejnění reklamní inzerce na žádost jednatele p. Karla Hrabce, Česká pojišťovna a.s.
 8. Zveřejnění ve zpravodaji obce a zajištění úhrady za zveřejnění inzerce - kosmetické služby v provozovně Dobrá na žádost p. Pavly Konůpkové, Pionýrů 806, 738 01  Frýdek-Místek.
 9. Vypracování a zaslání posudku na žádost Policie ČR, OŘ, SKPaV, Svatopluka Čecha 1, 736 01  Havířov-Město ČTS: ORKA-176/OOK-03-2003/We. (jmenovaná občanka nebyla přestupkově projednávána).
 10. Postoupení  k prošetření předsedovi komise ŽPaR  žádosti p. Josefa Nogola - problémy dvou stromů u kříže (křižovatka u B. Picha).
 11. Úhradu a účast účetní obce na semináři  „Finanční kontrola v obci i v příspěvkové organizaci, Odlišnosti v účtování majetku obcí i PO, dne 28. 3. 2003, Národní dům Frýdek-Místek.
 12. Uzavření smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice  a p. Josefem Kotulou.
 13. Prominutí ½ poplatků ze vstupného na žádost o snížení poplatků TJ SOKOL Dolní Domaslavice z ohlášené veřejné produkce  Sokolský ples dne  8. 3. 2003.
 14. Měsíční plán výjezdu vozidla SDH Soběšovice – březen 2003.
 15. Zakoupení  baterie do mobilního telefonu obce ALCATEL.
 16. Podání žádosti obce o poskytnutí dotace z ministerstva zemědělství na dolesnění a vyžínání zalesněného pozemku parc. č. 112/1 k. ú. Dolní Soběšovice.
 17. Úhradu nákladů úklidu lesních pozemků od odpadů (přistavení kontejneru a uložení obsahu na skládce), jednotlivé posuzování žádostí občanů.
 18. Program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 12. 3. 2003.
 19. Odvolání členek komise kulturní: p. Irena Voznicová, Mgr. Ludmila Peřinová a p. Anna Mintělová na základě oznámení předsedy komise kulturní o jejich rezignaci.
 20. Jmenování dalších členek komise kulturní: p. Věra Nogolová, p. Anna Vašutová dle návrhu předsedy komise kulturní.
 21. Provedení  kontroly  postupů při projednávání změny č. 2/21 ÚP obce  (Ing. René Riedl).
 22. Zajištění zjištění stavu napojení nemovitostí na splaškovou a dešťovou kanalizaci na ulici směrem Anetě.


IV.        Rada obce Soběšovice neschvaluje:

 1. Návrh smlouvy o dílo na tvorbu GIS obce,  DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176, 708 00  Ostrava-Poruba  vzhledem k současným finančním možnostem obce.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

   

 

                                                                                                                                       Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                       starosta  obce