Usnesení

30. zasedání Rady obce Soběšovice ze dne 7. 1. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15, 14/8,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14, 21/15,   26/7, 26/8, 26/16,  29/4, 29/6, 29/23, 29/24, 29/25.
 2. Magistrát města Havířova, odbor ÚR, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město: zahájení přípravných prací pro zpracování ÚP obce Těrlicko.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Přístavba ke stávající RCH“, stavebníci p. Husvét Mikuláš a Jiřina.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o umístění stavby „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, elektro, kanalizační, středotlaké a nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, sjezdu z místní komunikace a zpevněných ploch“, stavebníci Ing. Zahradníček Ladislav  a  Denisa.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby „Stavba tribun ze tří stran stávajícího sportoviště a areál beachvolley-ballu“, stavebník Cestovní kancelář JUHÁSZ, a. s., Masarykova tř. 752, Orlová-Lutyně.
 6. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: oznámení o vystavení konceptu  Územního generelu infrastruktury cestovního ruchu Ostrava-Karviná k veřejnému nahlédnutí od 5. 1. do  5. 2. 2004.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: výzva k odstranění závad a rozhodnutí o přerušení kolaudačního řízení  části stavby „Přístavba solária a masérna při rehabilitační části objektu č. 2 (objekt Bessy) v rekreačním areálu CK JUHÁSZ“ do 31. 1. 2004, stavebník Cestovní kancelář JUHÁSZ, a. s., Masarykova tř. 752, Orlová-Lutyně.
 8. H audit, s. r. o., Petroncova 648/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh: nabídka služeb auditorské společnosti.
 9. MS kraj, náměstek hejtmana Ing. Zdislav Wantula, 28. října 117, 702 18  Ostrava: koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MS kraje – veřejné projednání díla
 10. Krajský úřad MS kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18  Ostrava: udělování výjimek základním školám.
 11. A.S.A., Ostrava: svozový kalendář na 1. pololetí 2004.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí - povolení užívání stavby „Rekonstrukce stánku u hráze, vč. přípojek elektro, kanalizační a vodovodní“.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby „Rozšíření veřejného osvětlení, provedení zemní přípojky nn a zrušení vzdušné přípojky nn“.
 14. Předseda komise stavební, Ing. Karel Obluk: zápis včetně usnesení z jednání komise stavební dne 2003-12-18.
 15. Sdružení Region Beskydy, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: pozvánka na prohlídku expozice  „Euroregion Beskydy“ ve dnech 8. – 11. 1. 2004 v areálu BVV, Brno.
 16. ČZS Soběšovice, předseda p. A. Nytrová: žádost o vyjádření ve věci  pořádání Vinobraní 2004 na Nové Husarůvce.
 17. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu vozidla – leden 2004, včetně žádanek.
 18. Ing. Miroslav Peřina: sdělení ke trase promenádního chodníku kolem nádrže Žermanické přehrady.
 19. KÚ MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: žádost o doplnění registračních listů ÚPD obce Soběšovice.
 20. Předseda komise kulturní, Ing. František Florián: Vítání občánků dne 14. 2. 2004, výše upomínkových darů dětem.
 21. Ing. Viktor Sitek: návrh darovací smlouvy.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Uzavřít  smlouvu  o dodávce a odběru aktualizací edice Profidata  číslo W/23/004334 mezi Obcí Soběšovice a firmou Atlas consulting, spol. s r. o., Chocholouškova 9, 709 16  Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat připomínky do 27. 2. 2004 k zahájení přípravných prací pro zpracování územního plánu obce Těrlicko: zachovat průjezd do obce Těrlicko přes Pitrov pod rychlostní komunikací.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Nahlédnout do konceptu Územního generelu infrastruktury cestovního ruchu Ostrava-Karviná na KÚ MS kraje  a informovat na jednání rady obce.

Zodp.: starosta, předseda komise ŽP a rekreace

 1. Zveřejnit Svozový plán  odvozu odpadů  v I. pol.  r. 2004  firmy  A.S.A  ve Zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Odpovědět ČZS Soběšovice, předs. p. A. Nytrové k žádosti o vyjádření ve věci  pořádání Vinobraní 2004 na Nové Husarůvce: stavební práce budou ukončeny do 10/2004 a projekt bude ukončen do 20. 11. 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat  měsíční plán výjezdu vozidla SDH Soběšovice – leden 2004, včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Pokračovat  v navržené trase promenádního chodníku kolem nádrže Žermanické přehrady.

Zodp.: starosta

 1. Projednat  na KÚ MS kraje  rozsah  doplnění  územně  plánovací  dokumentace  obce (žádost o doplnění registračních listů ÚPD obce Soběšovice zaslaná KÚ MS kraje).

Zodp.: starosta

 1. Zajistit na Vítání občánků dne 14. 2. t. r.  upomínky dětem  dle schválení.

Zodp.: předseda komise kulturní

 1. Uzavřít darovací smlouvu mezi Obcí Soběšovice (obdarovaným) a Ing. Viktorem Sitkem (dárcem)  na darování CD a VHS v celkové ceně  1 498,00 Kč na obecní ples.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podat do 29. 2. 2004 připomínky k JŘ ČSAD Frýdek-Místek, k trati 860336 směr Dolní Domaslavice přes Dobrou,  spoj s odjezdem ze stanice F-M, Revoluční  v 6:10 h posunout na 6:15 h nebo  aby počkal výše zmíněný spoj  na linku směr z F-M (přes Bruzovice) - Havířov 860307 a měl z Žermanic odjezd v 6:50 h.

Zodp.: starosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Uzavření  smlouvy  o dodávce a odběru aktualizací edice Profidata  číslo W/23/004334 mezi Obcí Soběšovice a firmou Atlas consulting, spol. s r. o., Chocholouškova 9, 709 16  Ostrava.
 2. Zaslání připomínek do 27. 2. 2004 k zahájení přípravných prací pro zpracování územního plánu obce Těrlicko: zachovat průjezd do obce Těrlicko přes Pitrov pod rychlostní komunikací.
 3. Zaslání odvolání k územnímu rozhodnutí o umístění stavby „RD o 1 bj., včetně přípojky vodovodní, elektro, kanalizační, středotlaké a nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, sjezdu z místní komunikace a zpevněných ploch“, stavebníci Ing. Zahradníček Ladislav  a  Denisa:  nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím a stanovisky, vydanými Obcí Soběšovice.
 4. Úkol nahlédnout do konceptu Územního generelu infrastruktury cestovního ruchu Ostrava-Karviná na KÚ MS kraje  a informovat na jednání rady obce.
 5. Zveřejnění Svozového plánu  odvozu odpadů v  I. pol. r. 2004 firmy  A.S.A  ve Zpravodaji obce.
 6. Odpověď ČZS Soběšovice, předs. p. A. Nytrové  k žádosti o vyjádření ve věci  pořádání Vinobraní 2004 na Nové Husarůvce: stavební práce budou ukončeny do 10/2004 a projekt bude ukončen do 20. 11. 2004.
 7. Měsíční plán výjezdu vozidla SDH Soběšovice  – leden 2004, včetně žádanek
 8. Pokračovat  v navržené trase promenádního chodníku kolem nádrže Žermanické přehrady.
 9. Projednání  na KÚ MS kraje  rozsahu  doplnění  územně  plánovací  dokumentace  obce (žádost o doplnění registračních listů ÚPD obce Soběšovice zaslaná KÚ MS kraje).
 10. Zajištění upomínek dětem na Vítání občánků dne 14. 2. t. r., od r. 2004 upomínka ve výši 1 000,00 Kč/dítě.
 11. Uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Soběšovice (obdarovaným) a Ing. Viktorem Sitkem (dárcem)  na darování CD a VHS v celkové ceně  1 498,00 Kč na obecní ples.
 12. Podání připomínky do 29. 2. 2004 k JŘ ČSAD Frýdek-Místek, k trati 860336 směr Dolní Domaslavice přes Dobrou,  spoj s odjezdem ze stanice F-M, Revoluční  v 6:10 h posunout na 6:15 h nebo aby počkal výše zmíněný spoj  na linku směr z F-M (přes Bruzovice) - Havířov 860307 a měl z Žermanic odjezd v 6:50 h.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce