Usnesení

31. zasedání Rady obce Soběšovice ze dne 21. 1. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15, 14/8,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14, 21/15,   26/7, 26/8, 26/16,  29/6,  29/24, 29/25, 30/3, 30/4, 30/9.
 2. Správa silnic MS kraje, středisko F-M, Horymírova 2287, 738 33  Frýdek-Místek: žádost k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod silnicemi  II. a III. třídy;  případně i zaslání kopie listu vlastnictví a katastrálního snímku parcel a souhlasu s bezúplatným převodem na MS kraj.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení  k ohlášení stavby „zastřešení dvou parkovacích míst u rodinného domu“  - nejedná se o drobnou stavbu (přesahuje 16m2), nutné vydání pravomocného stavebního povolení, stavebníci p. Strýček Zdeněk a Jana.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby „Přístavba a přestavba stáv. rekreační chaty“, stavebník p. Hana Hlasná.
 5. Pavel Jochim, HnojníkNet, Hnojník 272, 739 53  Frýdek-Místek: nabídka  bezdrátového připojení k internetu.
 6. Základní škola Soběšovice: vyúčtování účelové dotace k 31. 12. 2003.
 7. Základní škola Soběšovice: žádost o vyjádření k protokolům o kontrole Krajské hygienické stanice MS kraje.
 8. Úřad práce, Frýdek-Místek: informace -  zaměření poskytování finančních příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
 9. Ing. Pavel Kus, Skalice 324, 739 08  Frýdek-Místek 10: nabídka projekčních prací.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby “Přístavba rodinného domu“, stavebníci p. Pagurko Marián a Milena.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí – povolení změny  v užívání  části stavby  v přízemí RD na „ordinace všeobecného lékaře, vč. sociálního zařízení“ bez stavebních úprav, navrhovatelé MUDr. Boška Jaroslav a MUDr. Anna.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Přístavba a stavební úpravy rekreační chaty“, navrhovatel p. Jana Elisová.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Vodovodní přípojka k rekreační chatě“, navrhovatelé p. Kubíček Pavel a Eva..
 14. Lignus Frýdek-Místek, s. r. o., Pražmo čp. 166, 739 04  Pražmo: nabídka výrobků, náhradních dílů  a příslušenství;  Husqvarna obcím  regionu.
 15. P. Marta Ryšková: návrh na poskytování  - rozšíření pečovatelské služby.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení - nejsou námitky, k ohlášení drobné stavby „Přístřešek u rodinného domu, stavebníci Strýček Zdeněk a Jana.
 17. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor vnitřních věcí, přestupkové oddělení, Palackého 115, 738 02 Frýdek-Místek: přestupková agenda -výkaz pro rok 2003.
 18. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 02 Frýdek-Místek: rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod z ČOV  typ AS-VARIOcomp 5 na pozemku parc. č. 263/10 v kat. území Pitrov, obec Soběšovice do vod povrchových - Čaplovického potoka, PLM International, s. r. o., Slezská č. 950, Orlová-Poruba.
 19. Okresní soud, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek: žádost o sdělení zprávy o pověsti občana, č. j. 3 T 162/2002 - kal 15/2.
 20. Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02  Pardubice: osvědčení p. Olze Popovičové o ukončení vzdělávacího programu průběžného vzdělávání   „Kontrolní systém ČR – zákon o finanční kontrole“.
 21. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 20. 1. 2004.
 22. MAK-FES, s. r. o., Farní 15, 738 01  Frýdek-Místek: návrh Dohody o spolupráci na programu „Obec seniorům“.
 23. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Soběšovice a ZŠ Soběšovice.
 24. Obec Soběšovice: Výroční zpráva za rok 2003 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 25. Třanovice služby, o. p. s., 739 53 Třanovice 1: otevřené nabídkové řízení na místní úrovni „Soběšovice - Rekonstrukce objektu ZVS“.
 26. Třanovice služby, o. p. s., 739 53  Třanovice 1: návrh smlouvy mandátní mezi Obcí Soběšovice  a Třanovice služby, o. p. s. 
 27. LUSTON, o. p. s., Soběšovice čp. 10: návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor  mezi Obcí Soběšovice a LUSTON, o. p. s.
 28. KÚ MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: informace o možnosti získání mapového souboru „Ortofotomapa Moravskoslezského kraje s přesahem za jeho hranice“.
 29. Obecní úřad  Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Přístavba ke stávající garáži u RD“  a pozvání k ústnímu jednání dne 23. 1. 2004 v 8:00 hodin na SÚ Lučina, stavebník p. Anna Lapišová.
 30. Ing. Pavel Kus, Skalice 324, 739 08  Frýdek-Místek 10: návrh smlouvy o dílo č. 1/2004 na projektovou dokumentaci.
 31. KÚ MS kraje, odbor kanceláře hejtmana kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava: žádost o podporu projektu „Cvičení s Monikou“.
 32. MVM EKO, s. r. o., Pivovarská 29, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm: nabídka č. 007/2004 na zpracování energetického auditu.
 33. Obec Soběšovice: návrh programu 9. zasedání  ZO Soběšovice dne 28. ledna 2004.
 34. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady: naučná stezka a promenádní chodník, dokumentace pro ÚŘ.
 35. P. Jiřina Chroboková: žádost o zaměstnání.
 36. Obec Soběšovice: návrh vydání rozhodnutí podle přehodnocení - zvýšení úhrad pečovatelské služby (donášky obědů)  v závislosti na doručení oznámení ČSSZ Praha o úpravě dávek důchodového zabezpečení.
 37. Mikroregion ŽaTp: zápis č. 8 ze zasedání dne 8. 11. 2003.
 38. Obec Soběšovice: zápisy o výsledku inventarizace v účetní jednotce.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Vyřídit žádost Správy silnic MS kraje, středisko F-M, Horymírova 2287, 738 33  Frýdek-Místek k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod silnicemi  II. a III. třídy (včetně zaslání kopie listu vlastnictví a katastrálního snímku parcel a souhlasu s bezúplatným převodem na MS kraj).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prověřit možnost a podmínky bezdrátového připojení k internetu  dle nabídky p. Pavla Jochima, HnojníkNet, Hnojník 272, 739 53  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Zaslat stanovisko k   protokolům o kontrole Krajské hygienické stanice MS kraje dle žádosti Základní školy Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vydat rozhodnutí a zajistit poskytování  - rozšíření pečovatelské služby pro p. Martu Ryškovou dle návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost Okresního soudu, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek  o sdělení zprávy o pověsti občana, č. j. 3 T 162/2002 - kal 15/2. 

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce  zápis výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 20. 1. 2004.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Soběšovice a ZŠ Soběšovice na objekt budovy ZŠ.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět firmám zúčastněným v otevřeném nabídkovém řízení ve smyslu závěrečné zprávy z otevřeného nabídkového řízení na místní úrovni „Soběšovice - Rekonstrukce objektu ZVS“  a projednat návrh smlouvy s vítězem řízení a předložit jej ZO ke schválení.

                                          Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu mandátní mezi Obcí Soběšovice  a Třanovice služby, o. p. s., 739 53  Třanovice 1 a  předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce.

                                          Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  smlouvu o nájmu nebytových prostor  mezi Obcí Soběšovice a LUSTON, o. p. s., Soběšovice čp. 10.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit zakoupení 1 ks DVD a 1 ks CD mapového souboru „Ortofotomapa Moravskoslezského kraje s přesahem za jeho hranice“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo č. 1/2004 na projektovou dokumentaci „Vyčištění biologického rybníku“ mezi Obcí Soběšovice a p. Pavlem  Kusem, Skalice 324, 739 08  Frýdek-Místek 10.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit zpracování energetického auditu dle nabídky č. 007/2004 na zpracování energetického auditu  MVM EKO, s. r. o., Pivovarská 29, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm na objekt ZŠ Soběšovice.

Zodp.:starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit program 9. zasedání  ZO Soběšovice dne 28. ledna 2004 a předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 1. Založit seznam, zařadit do seznamu požadavků  a odpovědět p. Jiřině  Chrobokové na její žádost  o zaměstnání.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydávat rozhodnutí (při odlišné úhradě pečovatelské služby)  ode dne zjištění úpravy dávek důchodového zabezpečení. 

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Vyřízení dle žádosti Správy silnic MS kraje, středisko F-M, Horymírova 2287, 738 33  Frýdek-Místek k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod silnicemi  II. a III. třídy (včetně zaslání kopie listu vlastnictví a katastrálního snímku parcel a souhlasu s bezúplatným převodem na MS kraj).
 2. Prověření  možnosti a podmínek bezdrátového připojení k internetu  dle nabídky p. Pavla Jochima, HnojníkNet, Hnojník 272, 739 53  Frýdek-Místek.
 3. Zaslání stanoviska  k protokolům o kontrole Krajské hygienické stanice MS kraje dle žádosti Základní školy Soběšovice.
 4. Vydání rozhodnutí a zajištění poskytování  - rozšíření pečovatelské služby pro p. Martu Ryškovou dle návrhu.
 5. Vyřízení žádosti Okresního soudu, Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek  o sdělení zprávy o pověsti občana, č. j. 3 T 162/2002 - kal 15/2. 
 6. Předložení příštímu zasedání zastupitelstva obce  zápisu výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 20. 1. 2004.
 7. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Soběšovice a ZŠ Soběšovice na objekt budovy ZŠ a změnu usnesení č. 15/III/14 ze dne 4. 6. 2003.
 8. Zaslání odpovědi firmám zúčastněným v otevřeném nabídkovém řízení ve smyslu závěrečné zprávy z otevřeného nabídkového řízení na místní úrovni „Soběšovice - Rekonstrukce objektu ZVS“  a projednání návrhu smlouvy s vítězem řízení  a předložení  ZO ke schválení.
 9. Uzavření smlouvy mandátní mezi Obcí Soběšovice  a Třanovice služby, o. p. s., 739 53  Třanovice 1  a předložení  příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 10. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor  mezi Obcí Soběšovice a LUSTON, o. p. s., Soběšovice čp. 10.
 11. Zajištění zakoupení 1 ks DVD a 1 ks CD mapového souboru „Ortofotomapa Moravskoslezského kraje s přesahem za jeho hranice“.
 12. Uzavření smlouvy o dílo č. 1/2004 na projektovou dokumentaci „Vyčištění biologického rybníku“ mezi Obcí Soběšovice a p. Pavlem  Kusem, Skalice 324, 739 08  Frýdek-Místek 10.
 13. Zajištění zpracování energetického auditu dle nabídky č. 007/2004 na zpracování energetického auditu MVM EKO, s. r. o., Pivovarská 29, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm na objekt ZŠ Soběšovice.
 14. Program 9. zasedání ZO Soběšovice dne 28. 1. 2004, jeho zveřejnění a předložení příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 15. Založení seznamu, zařazení  do seznamu požadavků  a odpověď  p. Jiřině  Chrobokové na její žádost  o zaměstnání.
 16. Vydávání rozhodnutí (při odlišné úhradě pečovatelské služby)  ode dne zjištění úpravy dávek důchodového zabezpečení.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce