Usnesení

32. zasedání Rady obce Soběšovice dne 4. 2. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15, 14/8,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14, 21/15,   26/7, 26/8, 26/16,  30/9, 31/1.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobných stavebních úprav objektu na pozemku zast. pl.  – 659 a parc. č. 408/16 a 408/13, v k. ú. Horní Soběšovice – nesplňují podmínky ohlášení, navrhovatelé p. Sysala Břetislav a Stanislava.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby „Stavební úpravy rekreační chaty“, stavebník p. Eva Wernerová.
 4. P. Milena Pagurková: žádost o pronájem sálu pohostinství Nová Husarůvka ve dnech 7. 2. a 14. 2.  2004.
 5. Obecní úřad Dolní Domaslavice:  zaslání podkladu k projednání na mikroregionální úrovni - předpokládaný rozvoj obce D. Domaslavice v rámci sdružení  MŽaTP (v letech 2004-2014).
 6. Krajský úřad MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: Dotační programy MS kraje pro rok 2004.
 7. ČZS Soběšovice: žádost o ohodnocení vyhlášené soutěže o květinovou výzdobu v obci r. 2003 – zakoupení odměny.
 8. P. Karin Čížová: žádost o obecní byt.
 9. ČSAD Frýdek-Místek, ved. provozu os. dopravy V. Pavlásek: sdělení ve věci připomínek k JŘ, autobusové spoje -  linky  č. 860336, 860307.
 10. Krajský úřad MS kraje, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: rozhodnutí o povolení provozování vodovodu  právnické osobě SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, Ostrava.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí o povolení užívání stavby „Garáž u stávajícího rodinného domu“, stavebník p. Anna Lapišová.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení  stavby „Přístavba a stavební úpravy rekreační chaty“, stavebník p. Jana Elisová.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby „Přístavba a přestavba stáv. rekreační chaty“, stavebník p. Hana Hlasná.
 14. Vsign, s. r. o., Dolní Lištná 20, 739 61  Třinec: příloha k nájemní smlouvě  uzavřené mezi Obcí Soběšovice a Vsign, s. r. o.  dne 26. 2. 1999.
 15. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o., Cihelní 410, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o bezplatné zveřejnění informací o škole ve zpravodaji.
 16. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – únor 2004.
 17. Kominictví Luboš Czyž, Harcovská 1474, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí: nabídka měření spalovacího zdroje a vypouštěných látek a kontrola spalinových cest.
 18. Lignus Frýdek-Místek s. r. o., AP Husqvarna, 739 04  Pražmo 166: objednávka zveřejnění plošné reklamy ve zpravodaji 03 – 05/2004.
 19. Sokol Dolní Domaslavice: žádost o snížení poplatků ze vstupného z akce „Sokolský ples“ dne 14. 2. 2004.
 20. Sokol Dolní Domaslavice: žádost o pronájem sálu pro konání Sokolského plesu dne 12. 2. 2005.
 21. SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací.
 22. ZŠ D. Domaslavice, p. Eva Foukalová: žádost o zveřejnění příspěvku ve zpravodaji.
 23. P. Vítězslav Kremzar: žádost o vyjádření k povolení přestavby koupelny, pro stavební řízení na OÚ Lučina.
 24. Krajský úřad MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zaslání  kapitoly  A.6.Doprava, konceptu ÚG infrastruktury CR  Ostrava-Karviná.
 25. KAOS – KOVY spol. s r. o., U dvora 4/352, 735 64  Havířov-Suchá:  Kupní smlouva č. 2/2004 (kovový odpad) mezi Obcí Soběšovice a KAOS-KOVY, spol. s  r. o., U dvora 4/352, Havířov-Suchá.
 26. NOVEKO 96 spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno: nabídka seminářů na r. 2004.
 27. NOVEKO 96 spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno: osvědčení  o ukončení vzdělávacího kurzu PV úředníka p. Milady Guziurové  č.   AK I./PV-134/2003  „Mzdová účetní“.
 28. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o zastavení ÚŘ na vydání ÚR o dělení pozemku „parc. č. 340/212 a 340/149“ v k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, navrhovatel p. Václav Bezecný.
 29. Komise ŽP a rekreace: zápis a usnesení z 8. jednání komise ŽPaR ze dne 29. 1. 2004.
 30. Moraviapress, a. s., U póny 3061, 690 02  Břeclav: nabídka Sbírky mezinárodních smluv.
 31. P. Miroslav Křístek: žádost o prominutí poplatku za komunální odpad.
 32. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 01  Frýdek-Místek: řešení nestabilit svahů v ČR - informace odboru geologie MŽP ČR.
 33. SDH Soběšovice: návrh rozpočtu JPO při obci Soběšovice.
 34. ZŠ Soběšovice: směrnice k provádění doplňkové činnosti – Směrnice č. 2 ZŠ Soběšovice.
 35. Komise redakční: zápis a usnesení ze zasedání komise redakční ze dne 2004-01-26.
 36. Komise kulturní:  návštěva kulturního představení  v ND Ostrava.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 30/3:  Podat připomínky k ÚG infrastruktury cestovního ruchu  Ostrava-Karviná.

Zodp.: místostarosta, starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Mileně  Pagurkové k žádosti o pronájem sálu pohostinství Nová Husarůvka ve dnech 7. 2. a 14. 2.  2004: rada obce souhlasí za podmínek úhrady pronájmu (1 000,00 Kč) a vzniklých nákladů.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit dle žádosti a odpovědět na žádost ČZS Soběšovice o ohodnocení vyhlášené soutěže o květinovou výzdobu  v obci v r. 2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  p. Karin Čížové na žádost o obecní byt: obec eviduje dva obecní byty, které jsou v současné době pronajaty.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat a uhradit  přílohu k nájemní smlouvě  uzavřené mezi Obcí Soběšovice a Vsign, s. r. o., Dolní Lištná 20, 739 61  Třinec  ze dne 26. 2. 1999.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět a zajistit zveřejnění (bez úhrady) ve zpravodaji obce  na žádost Čtyřletého a osmiletého gymnázia, s. r. o., Cihelní 410, 738 01  Frýdek-Místek o bezplatné zveřejnění informací o škole.

Zodp.: Guziurová, předseda komise redakční

 1. Podepsat žádanky a měsíční plán výjezdu  hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice – únor 2004.

Zodp.: starosta

 1. Objednat měření spalovacích zdrojů a vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest ve spalovacích zdrojích obce dle nabídky Kominictví Luboš Czyž, Harcovská 1474, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět, vyúčtovat a zveřejnit ve zpravodaji obce dle objednávky fy Lignus Frýdek-Místek s. r. o., AP Husqvarna, 739 04  Pražmo 166  -  plošnou reklamu  ve zpravodaji 03 – 05/2004.

Zodp.: Popovičová, předseda komise redakční

 1. Odpovědět a vyúčtovat SOKOLu Dolní Domaslavice k žádosti o snížení poplatků ze vstupného z akce „Sokolský ples“ dne 14. 2. 2004: rada obce snižuje úhradu na 1/2.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět SOKOLu Dolní Domaslavice k žádosti o pronájem sálu pro konání Sokolského plesu  dne 12. 2. 2005:   rada   schvaluje   pronájem,   podmínky pronájmu   budou   sděleny po rekonstrukci objektu ZVS, tj. do konce r. 2004.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit zveřejnění ve zpravodaji obce dle žádosti ZŠ  D. Domaslavice, p. Evy Foukalové o zveřejnění příspěvku.

Zodp.: Guziurová, předseda komise redakční

 1. Zaslat  souhlasné   stanovisko  obce  k žádosti  p. Vítězslava   Kremzara o povolení  přestavby koupelny,   pro stavební řízení  na OÚ Lučina.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít kupní smlouvu č. 2/2004 (kovový odpad) mezi Obcí Soběšovice a KAOS-KOVY, spol. s  r. o., U dvora 4/352, Havířov-Suchá.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře „Rozpočtové určení daní“ konaného dne 19. 2. 2004 v Ostravě, dle nabídky seminářů  r. 2004  fy NOVEKO 96 spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat požadavek na Správu silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek  na opětovnou údržbu komunikace přes hráz na základě návrhu komise ŽP a rekreace (zápis a usnesení 8. jednání komise ŽPaR).

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Miroslavu Křístkovi k žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad: rada obce neschvaluje prominutí poplatku za KO vzhledem k platnosti  OZ vyhlášky  č. 2/2003.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Prošetřit  využití podprogramu č. 215124  „Řešení nestabilit svahů v ČR“ v rámci programu ISPROFIN č. 215120  „Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými  jevy“ pro stabilizaci svahů kolem Žermanické přehrady.

Zodp.: místostarosta, starosta

 1. Připravit do návrhu rozpočtu obce na r. 2004  - požadavek  JPO při obci Soběšovice.

Zodp.: předseda výboru finančního

 1. Podepsat směrnici č. 2 ZŠ Soběšovice  k provádění doplňkové činnosti.

Zodp.: starosta

 1. Uhradit a objednat dopravu osob jedním autobusem do Ostravy a zpět dne 12. 2. 2004 na operu „Židovka“  v ND Ostrava.

Zodp.: starosta, Guziurová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Podání připomínek  k ÚG infrastruktury cestovního ruchu Ostrava-Karviná.
 2. Odpověď p. Mileně  Pagurkové k žádosti o pronájem sálu pohostinství Nová Husarůvka ve dnech 7. 2. a 14. 2.  2004: rada obce souhlasí za podmínek úhrady pronájmu (1 000,00 Kč) a vzniklých nákladů.
 3. Úhradu dle žádosti  a odpověď  na žádost ČZS Soběšovice o ohodnocení vyhlášené soutěže o květinovou výzdobu  v obci v r. 2003.
 4. Odpověď p. Karin Čížové na žádost o obecní byt: obec eviduje dva obecní byty, které jsou v současné době pronajaty.
 5. Přílohu k nájemní smlouvě  uzavřené mezi Obcí Soběšovice a Vsign, s. r. o., Dolní Lištná 20, 739 61  Třinec  dne 26. 2. 1999  a úhradu.
 6. Odpověď a zveřejnění (bez úhrady) ve zpravodaji obce  na žádost Čtyřletého a osmiletého gymnázia, s. r. o., Cihelní 410, 738 01  Frýdek-Místek o bezplatné zveřejnění informací o škole.
 7. Měsíční plán  výjezdu  hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice – únor 2004.
 8. Měření spalovacích zdrojů a vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest ve spalovacích zdrojích obce a objednávku u Kominictví Luboš Czyž, Harcovská 1474, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí.
 9. Odpověď, vyúčtování a zveřejnění ve zpravodaji obce dle objednávky fy Lignus Frýdek-Místek s. r. o., AP Husqvarna, 739 04  Pražmo 166  -  plošná reklama  ve zpravodaji 03 – 05/2004.
 10. Odpověď a vyúčtování SOKOLu Dolní Domaslavice k žádosti o snížení poplatků ze vstupného z akce „Sokolský ples“ dne 14. 2. 2004: rada obce snižuje úhradu na 1/2.
 11. Odpověď SOKOLu Dolní Domaslavice k žádosti o pronájem sálu pro konání Sokolského plesu dne 12. 2. 2005: rada schvaluje pronájem, podmínky pronájmu budou sděleny po rekonstrukci objektu ZVS, tj. do konce r. 2004.
 12. Zveřejnění ve zpravodaji obce dle žádosti ZŠ  D. Domaslavice, p. Evy Foukalové o zveřejnění příspěvku.
 13. Zaslání souhlasného   stanoviska  obce  k žádosti  p. Vítězslava   Kremzara o povolení přestavby koupelny,  pro stavební řízení  na OÚ Lučina.
 14. Uzavření kupní smlouvy č. 2/2004 (kovový odpad) mezi Obcí Soběšovice a KAOS-KOVY, spol. s  r. o., U dvora 4/352, Havířov-Suchá.
 15. Úhradu a účast p. Olgy Popovičové na semináři „Rozpočtové určení daní“ konaného dne 19. 2. 2004 v Ostravě, dle nabídky seminářů  r. 2004  fy NOVEKO 96 spol. s  r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno.
 16. Zaslání požadavku na Správu silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek  na opětovnou údržbu komunikace přes hráz  na základě návrhu komise ŽP a rekreace (zápis a usnesení 8. jednání komise ŽPaR).
 17. Odpověď p. Miroslavu Křístkovi k žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad: rada obce neschvaluje prominutí poplatku za KO vzhledem k platnosti OZ vyhlášky  č. 2/2003.
 18. Prošetření využití podprogramu č. 215124  „Řešení nestabilit svahů v ČR“ v rámci programu ISPROFIN č. 215120  „Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými  jevy“   pro stabilizaci svahů  kolem Žermanické přehrady.
 19. Přípravu do návrhu rozpočtu obce na r. 2004  - požadavek  JPO při obci Soběšovice.
 20. Směrnici č. 2 ZŠ Soběšovice  k provádění doplňkové činnosti.
 21. Úhradu a objednávku dopravy osob jedním autobusem do Ostravy a zpět dne 12. 2. 2004 na operu „Židovka“  v ND Ostrava.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

  

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce