Usnesení

33. zasedání Rady obce Soběšovice dne 18. 2. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14, 21/15,   26/7, 26/8, 26/16,  32/1, 32/6, 32/9, 32/12.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení  stavby „Vodovodní přípojka k RCH“, stavebníci p. Kubíček Pavel a Eva.
 3. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., Důl Lazy, č. p. 605, 735 12  Orlová-Lazy: sdělení k žádosti o odkoupení části vodovodní přípojky k RS.
 4. Ing. Ladislav Zahradníček: žádost o povolení vstupu na pozemek a vedení kanalizační přípojky přes pozemek parc. č. 488/13, k. ú. Horní Soběšovice.
 5. Obec Soběšovice: roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2003.
 6. Ing. Oldřich Číž: odvoz domovního odpadu.
 7. Ing. Oldřich Číž: žádost o zařazení stavby do územního plánu obce; urgence vyjádření obce.
 8. ČSAD Frýdek- Místek, a. s., Politických obětí 2238, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o vyplnění přiloženého dotazníku.
 9. ZŠ Soběšovice: výroční zpráva o hospodaření za rok 2003.
 10. ZŠ Soběšovice: směrnice k provádění doplňkové činnosti.
 11. ZŠ Soběšovice: zpráva o výsledku inventarizace ZŠ Soběšovice  za rok 2003 (k 31. 12. 2003).
 12. ZŠ Soběšovice: účetní závěrka ZŠ Soběšovice  k 31. 12. 2003.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení stavebních úprav „Přestavba koupelny na bezbariérovou“, stavebník - p. Vítězslav Kremzar, vlastník stavby - SBD ve Frýdku-Místku, Družstevní 844, Frýdek-Místek.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: seznámení s podklady rozhodnutí – odstranění stavby „tři buňky komunikačně propojené a užívané k rekreaci, dřevěná terasa  navazující na tyto buňky o půd. rozměrech 2,5 x 3 m a opěrná zeď v hranici pozemku výšky cca 1,5 m“ na pozemku parc. č. 154/34 v k. ú. Dolní Soběšovice, postavené bez stavebního povolení.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  seznámení s podklady rozhodnutí  - odstranění stavby  „Dřevěná stavba“ na pozemku parc. č. 443/26 v k. ú. Horní Soběšovice, postavené bez stavebního povolení.
 16. Ministerstvo informatiky  ČR a ČESKÝ TELECOM, a. s., Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě: informace o projektu internetizace knihoven.
 17. Ing. Sedlář Milan a Marie: ohlášení drobné stavby na pozemku parc. č. 317/1 v k. ú. Pitrov -  zahradní domek dřevěný 4,5 x 3,5 m.
 18. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Dagmar Jančovou.
 19. ČZS Soběšovice: poplatek ze vstupného – žádost o poskytnutí úlevy na „Bálový večer“  dne 27. 2. 2004.
 20. P. Kateřina Vlachopulosová:  žádost o povolení k zahájení stavebního řízení – rekonstrukce vodovodního řádu.
 21. Pozemkový fond ČR, Husinecká 11a, 130 00  Praha 3: oznámení o zrušení územního pracoviště PF ČR ve Frýdku-Místku a sloučení s územním pracovištěm PF ČR Ostrava.
 22. ZŠ Soběšovice:  Směrnice č. 5/2003 – ODPISOVÝ PLÁN.
 23. ZŠ Soběšovice: čerpání rozpočtu Základní školy v Soběšovicích k 31. 12. 2003.
 24. P. Jiřina Kudrnová: žádost o vyjádření k projektu přístavby rekreační chaty umístěné na pozemku parc. č. 148, k. ú. Pitrov, obec Soběšovice.
 25. VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře “Místní poplatky v praxi obcí“.
 26. Katastrální úřad pro MS kraj, Kat. pracoviště F-M, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek: duplicity čísel popisných a evidenčních, seznam - žádost o vyjádření (popř. opravu).
 27. Obec Soběšovice: zakoupení motorové sekačky na trávu.
 28. Obec Soběšovice: žádost o skácení stromů (rekonstrukce ZVS).
 29. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, 702 00  Ostrava-Přívoz: sdělení o výsledcích jednání Územní komise NPÚ v Ostravě – posouzení návrhu objektu čp. 52 v obci Soběšovice  na prohlášení za kulturní památku.
 30. P. Zdeněk Šlusař: žádost o údaje a informace Obecního úřadu Soběšovice.
 31. ČSAD Frýdek-Místek a. s., Politických obětí 2238, 738 02  Frýdek-Místek: vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za období leden-prosinec 2003.
 32. Ing. Stanislava Kalová, GEODIS BRNO, spol. s r. o., Lazaretní 11a, 615 00  Brno: Licenční smlouva č. L4108.
 33. Obec Soběšovice: návrh na zakoupení šachových  hodin pro potřebu šachového kroužku.
 34. Obec Soběšovice: návrh na změnu termínu konání ZO z 10. 3. na 17. 3. 2004.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zaslat souhlasné stanovisko obce Ing. Ladislavu Zahradníčkovi k žádosti o povolení vstupu na pozemek a vedení kanalizační přípojky přes pozemek parc. č. 488/13, k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  Ing.  Oldřichu  Čížovi k jeho sdělení ve věci domovního odpadu  dle OZV č. 2/2001 a OZV č. 2/2003:  poplatek se platí podle místa trvalého pobytu, odpadová nádoba pro RD  na odkládání zbytkového komunálního odpadu je 1100 l kontejner před školou nebo 1100 l kontejner před RD čp. 263. 

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Odpovědět Ing. Oldřichu Čížovi na urgenci vyjádření obce dle písemné dokumentace.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyplnit a zaslat dotazník na ČSAD Frýdek- Místek, a. s., Politických obětí 2238, 738 02  Frýdek-Místek.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Upravit číslo směrnice  ZŠ k provádění doplňkové činnosti  z č. 2  na č. 3.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Provést převedení  hospodářského  výsledku   ve  výši  74,67 Kč  za rok 2003 PO ZŠ Soběšovice do rezervního fondu.

Zodp.: ředitelka ZŠ

 1. Zaslat souhlasné stanovisko obce Ing. Sedlářovi Milanovi a Marii k ohlášení drobné stavby zahradního domku na pozemku parc. č. 317/1 v k. ú. Pitrov.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Dagmar Jančovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět ČZS Soběšovice k žádosti o poskytnutí úlevy z poplatku ze vstupného na „Bálový večer“  dne 27. 2. 2004: dle OZV č. 3/2003 jsou od poplatku osvobozeny akce pořádané místními dobrovolnými sdruženími a příspěvkovými organizacemi zřízenými obcí.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko obce p. Kateřině Vlachopulosové k žádosti o povolení k zahájení stavebního řízení na rekonstrukci vodovodního řádu dle návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce oznámení PF ČR, Husinecká 11a, 130 00  Praha 3  o zrušení územního pracoviště PF ČR ve Frýdku-Místku a sloučení s územním pracovištěm Pozemkového fondu ČR Ostrava.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Provést převod rozdílu čerpání rozpočtu obce PO ZŠ Soběšovice ve výši 4 051,45 Kč do rozpočtu roku 2004.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat  stanovisko  obce  p.  Jiřině Kudrnové   k   žádosti o vyjádření k projektu přístavby rekreační chaty umístěné na pozemku parc. č. st. 148, k. ú. Pitrov, obec Soběšovice:  požadujeme  doplnit  projektovou   dokumentaci   o  situační  výkres s umístěním stavby, sdělit způsob napojení na veřejnou kanalizaci, zajistit zachování jednotnosti přístaveb sousedních RCH a podat žádost na přidělení čísla evidenčního na OÚ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava “Místní poplatky v praxi obcí“ dne 23. 3. 2004 v Ostravě.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřešit duplicitu čísel popisných dle předloženého seznamu Katastrálního úřadu pro MS kraj, Katastrálního  pracoviště F-M, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Zajistit zakoupení motorové sekačky na trávu.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Připravit rozhodnutí ke kácení stromů vzhledem k rekonstrukci ZVS dle schválení; upravit 2. metasekvoj před vstupem do restaurace ZVS pro potřebu nadstavby budovy ZVS.

Zodp.: předseda komise ŽP a rekreace, Guziurová

 1. Odpovědět p. Zdeňku Šlusařovi k žádosti o údaje a informace Obecního úřadu Soběšovice: starosta a místostarosta byli zvoleni na ustavujícím zasedání ZO, stánek bude sloužit jako veřejné WC, služby pro cyklisty .

Zodp.: starosta,  Guziurová

 1. Zajistit zakoupení 2 ks šachových hodin pro potřebu šachového kroužku.

Zodp.: předseda komise kulturní

 1. Zveřejnit změnu termínu konání zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 3.  na den 17. března 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Ad 14/8 – zrušení bodu 14/8.
 2. Zaslání souhlasného stanoviska obce Ing. Ladislavu Zahradníčkovi k žádosti o povolení vstupu na pozemek a vedení kanalizační přípojky přes pozemek parc. č. 488/13, k. ú. Horní Soběšovice.
 3. Odpověď Ing.  Oldřichu  Čížovi k jeho sdělení ve věci domovního odpadu  dle OZV č. 2/2001 a OZV č. 2/2003:  poplatek se platí podle místa trvalého pobytu, odpadová nádoba pro RD na odkládání zbytkového komunálního odpadu je 1100 l kontejner před školou nebo 1100 l kontejner před RD čp. 263. 
 4. Odpověď Ing. Oldřichu Čížovi  na urgenci vyjádření obce dle písemné dokumentace.
 5. Zaslání vyplněného dotazníku na ČSAD Frýdek- Místek, a. s., Politických obětí 2238, 738 02  Frýdek-Místek.
 6. Opravu čísla směrnice  ZŠ k provádění doplňkové činnosti  z č. 2 na č. 3.
 7. Převedení   hospodářského   výsledku   ve   výši  74,67     za   rok   2003  PO ZŠ   Soběšovice do  rezervního fondu.
 8. Zaslání   souhlasného   stanoviska   obce   Ing. Sedlářovi Milanovi  a  Marii  k ohlášení drobné stavby zahradního domku na pozemku parc. č. 317/1 v k. ú. Pitrov.
 9. Uzavření  smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Dagmar Jančovou.
 10. Odpověď ČZS Soběšovice k žádosti o poskytnutí úlevy z poplatku ze vstupného na „Bálový večer“  dne 27. 2. 2004: dle OZV č. 3/2003 jsou od poplatku osvobozeny akce pořádané místními dobrovolnými sdruženími a příspěvkovými organizacemi zřízenými obcí.
 11. Zaslání souhlasného stanoviska obce p. Kateřině Vlachopulosové k žádosti o povolení k zahájení stavebního řízení na rekonstrukci vodovodního řádu dle návrhu.
 12. Zveřejnění ve zpravodaji obce oznámení PF ČR, Husinecká 11a, 130 00  Praha 3  o zrušení územního pracoviště PF ČR ve Frýdku-Místku a sloučení s územním pracovištěm Pozemkového fondu ČR Ostrava.
 13. Převod  rozdílu čerpání rozpočtu obce PO ZŠ Soběšovice ve výši 4 051,45 Kč do rozpočtu roku 2004.
 14. Zaslání   stanoviska  obce    p.  Jiřině   Kudrnové  k   žádosti o vyjádření k projektu přístavby rekreační chaty umístěné na pozemku parc. č. st. 148, k. ú. Pitrov, obec Soběšovice: požadujeme doplnit projektovou dokumentaci o situační výkres s umístěním stavby, sdělit způsob napojení na veřejnou kanalizaci, zajistit zachování jednotnosti přístaveb sousedních RCH  a  podat žádost na přidělení čísla evidenčního na OÚ Soběšovice.
 15. Úhradu a účast p. Olgy Popovičové na semináři VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava “Místní poplatky v praxi obcí“ dne 23. 3. 2004 v Ostravě.
 16. Vyřešení duplicity čísel popisných dle předloženého seznamu Katastrálního úřadu pro MS kraj, Katastrálního  pracoviště F-M, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek.
 17. Zakoupení  motorové sekačky na trávu.
 18. Skácení 1 metasekvoje čínské před sálem objektu ZVS a skácení stromů za budovou ZVS v rozsahu nutné potřeby  pro realizaci zpevněných ploch (po schůzce komise ŽP a rekreace dne 27. 2. 2004), dále ukládá upravit 2. metasekvoj před vstupem do restaurace ZVS pro potřebu nadstavby budovy ZVS a přípravu rozhodnutí ke kácení.
 19. Odpověď p. Zdeňku Šlusařovi k žádosti o údaje a informace Obecního úřadu Soběšovice: starosta a místostarosta byli zvoleni na ustavujícím zasedání ZO, stánek bude sloužit jako veřejné WC, služby pro cyklisty .
 20. Zakoupení 2 ks šachových hodin pro potřebu šachového kroužku.
 21. Změnu termínu  konání zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 3.  na den 17. března 2004.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

 

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce