Usnesení

34. zasedání Rady obce Soběšovice dne 3. 3. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14, 21/15,   26/7,  26/16,  33/14, 33/15, 33/17, 33/19.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Stavební úpravy  rekreační chaty“, stavebník p. Eva Wernerová.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Přístavba a stavební úpravy rekreační chaty“, stavebník p. Jana Elisová.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o vyhovění odvolání Obce Soběšovice ze dne 6. 1. 2004 a zrušení rozhodnutí OÚ Lučina, SÚ  ze dne 16. 12. 2003  pod čj. 935/03-328/Kor.
 5. Ing. Oldřich Číž: zřízení břemene na pozemku v k. ú. Horní Soběšovice – vodovod  a kanalizace.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby „Stavební úpravy objektu sociálního zařízení a sezónního bytu správce“, stavebníci p. Sysala Břetislav a Stanislava.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání 5. 3. 2004 v  9:00 h na SÚ Lučina – kolaudace stavby „Přístavba schodiště a přístřešku ke stávající rekreační chatě“, stavebník p. Žabková Zdenka.
 8. Krajský úřad MS kraje, odbor vnitřních věcí, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zaslání materiálů k volbám do Evropského parlamentu.
 9. Cestovní kancelář JUHÁSZ a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně: žádost o posouzení podnikatelského záměru „Budování sportovně-rekreačního areálu Přístav Soběšovice CK Juhász a. s.“.
 10. PROXIMA Bohemia, s. r. o., Masarykovo náměstí 134, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm: zápis do publikace MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ.
 11. Charita Český Těšín: poděkování za Tříkrálovou sbírku a přehled výsledku sbírky.
 12. Pozemkový fond ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení ve věci převodu  zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 13. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, odd. služeb knihovnám, Ostrava:   nabídka kurzů počítačové gramotnosti pracovníkům obecních knihoven.
 14. ZŠ Soběšovice: úprava návrhu rozpočtu ZŠ Soběšovice na rok 2004.
 15. TS a. s., tř. 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: nabídka TS a. s. na zajištění údržby veřejného osvětlení pro obec Soběšovice.
 16. P. Miroslav Peřina: žádost o dokumentaci k promenádnímu chodníku v Soběšovicích.
 17. ZŠ Soběšovice:   Směrnice č. 5/2003 – ODPISOVÝ PLÁN.
 18. P. Tomáš Kovalčík, p. Petr Štolba: žádost o vyjádření obce k plánované přestavbě chaty pro územní řízení.
 19. Obec Soběšovice: návrh programu 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 17. 3. 2004.
 20. Správa silnic  Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33  Frýdek-Místek: zimní údržba silnice III/4735A.
 21. P. Pavel Korený: návrh na poskytnutí dávky (služby) sociální péče.
 22. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava:  majetkoprávní vypořádání – uzavření směnné smlouvy mezi Povodím Odry, s. p. a Obcí Soběšovice.
 23. Obec Soběšovice: návrh rozpočtu na r. 2004.
 24. MO ČRS Lučina, 739 39:  žádost o pronájem sálu  dne 6. 3. 2004 od 14:00 hod do 17:00 hod z důvodu konání výroční členské schůze.
 25. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla  včetně žádanek – březen 2004.
 26. Obec Soběšovice: návrh změn proj. dokumentace rekonstrukce objektu ZVS – Nová Husarůvka: úprava vjezdu do 1. PP – rampa, zrušení nákladního výtahu do 1. PP z rampy a zrušení schodiště do 1. PP a plošiny pro vozíčkáře.
 27. Obec Soběšovice: návrh založení společnosti pro provoz restaurace Nová Husarůvka, stánek „Na hrázi“, parkoviště, kemp apod.
 28. Obec Soběšovice: návrh připravit výběrové řízení na ved. společnosti a správce budovy Nová Husarůvka.

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zaslat odpověď Ing. Oldřichu Čížovi ve věci zřízení břemene na pozemku v k. ú. Horní Soběšovice – vodovod  a kanalizace:  ve smyslu dokumentace kanalizace k rozhodnutí vodoprávního řízení a kolaudačního řízení této stavby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zabezpečit průběh voleb v obci do Evropského parlamentu dle harmonogramu úkolů a lhůt zaslaného KÚ MS kraje, Ostrava.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Sdělit souhlasné stanovisko obce  CK JUHÁSZ a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o posouzení podnikatelského záměru „Budování sportovně-rekreačního areálu Přístav Soběšovice CK Juhász a. s.“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zpracovat  reklamní text  včetně 1 ks barevné fotografie  a zaslat objednávku s úhradou na zpracování reklamního zápisu novinářům ve výši 1200,00 Kč na  text ½ strany dle nabídky PROXIMA Bohemia, s. r. o., Masarykovo náměstí 134, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm  - zápis do publikace MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ.

Zodp.:starosta, předseda komise kulturní, Popovičová

 1. Zveřejnit ve Zpravodaji obce 04/2004 poděkování za Tříkrálovou sbírku a přehled výsledku sbírky Charity Český Těšín.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zaslat odpověď dle schváleného územního plánu obce Pozemkovému fondu ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava na žádost o sdělení ve věci převodu  zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyslat knihovnici p. Jitku Ciencialovou na kurz počítačové gramotnosti pracovníků obecních knihoven dle nabídky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Zodp.: starosta, p. J. Ciencialová

 1. Odpovědět ZŠ Soběšovice k žádosti o úpravu rozpočtu ZŠ Soběšovice na rok 2004: rada obce žádost neschvaluje; použít přebytek z rozpočtu ZŠ  r. 2003  do rozpočtu ZŠ v r. 2004.

Zodp.: starosta, Popovičová 

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce  nabídku  TS a. s. tř. 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek na zajištění údržby veřejného osvětlení, závad a revizí pro obec Soběšovice  za cenu dle schválení.

Zodp.: starosta

 1. Zaslat sdělení Ing. Miroslavu Peřinovi  k žádosti o dokumentaci k promenádnímu chodníku v Soběšovicích: radou obce byla trasa promenádního chodníku schválena, předloženo bylo ZO;  v případě zájmu  je dokumentace k nahlédnutí na OÚ.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat  Směrnici č. 5/2003  ZŠ Soběšovice  – ODPISOVÝ PLÁN.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko k žádosti o vyjádření obce k plánované přestavbě chaty pro územní řízení  p. Tomáše Kovalčíka a p. Petra Štolby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit konání a předložit ZO návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 17. 3. 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí a zajistit poskytování pečovatelské služby p. Pavlu Korenému  dle  návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Objednat  zpracování  znaleckých  posudků   na   pozemky   par. č. 628/20   a   par. č.  st. 734 v  k. ú. Lučina, par. č. 443/14   v  k. ú. Horní Soběšovice   a  par. č. 682/31 v  k. ú. Lučina.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce návrh rozpočtu obce  na rok 2004.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět  MO ČRS Lučina, 739 39 na žádost o pronájem sálu  dne 6. 3. 2004 od 14:00 hod do 17:00 hod z důvodu konání výroční členské schůze: rada obce schvaluje  za podmínky úhrady nákladů provozu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice - březen 2004.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit změny projektové dokumentace rekonstrukce ZVS – Nová Husarůvka    dle  schválení.

Zodp.: starosta

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce návrh založení společnosti pro provoz restaurace Nová Husarůvka, stánku „Na hrázi“, parkovišť, kempu apod.

Zodp.: starosta

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce: připravit výběrové řízení na funkci vedoucího společnosti a správce budovy Nová Husarůvka.

Zodp.: starosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zaslání odpovědi Ing. Oldřichu Čížovi ve věci zřízení břemene na pozemku v k. ú. Horní Soběšovice – vodovod  a kanalizace:  ve smyslu dokumentace kanalizace k rozhodnutí vodoprávního řízení a kolaudačního řízení této stavby.
 2. Zabezpečení průběhu voleb v obci do Evropského parlamentu dle harmonogramu úkolů a lhůt zaslaného KÚ MS kraje, Ostrava.
 3. Sdělení souhlasného stanoviska obce  CK JUHÁSZ a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o posouzení podnikatelského záměru „Budování sportovně-rekreačního areálu Přístav Soběšovice CK Juhász a. s.“.
 4. Zpracování reklamního textu  včetně 1 ks barevné fotografie  a zaslání objednávky s úhradou na zpracování reklamního zápisu novinářům ve výši 1200,00 Kč na  text ½ strany dle nabídky PROXIMA Bohemia, s. r. o., Masarykovo náměstí 134, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm  - zápis do publikace MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ.
 5. Zveřejnění ve Zpravodaji obce 04/2004 poděkování za Tříkrálovou sbírku a přehledu výsledku sbírky  Charity Český Těšín.
 6. Zaslání odpovědi dle schváleného územního plánu obce Pozemkovému fondu ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava na žádost o sdělení ve věci převodu  zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 7. Vyslání knihovnice p. Jitku Ciencialovou na kurz počítačové gramotnosti pracovníků obecních knihoven dle nabídky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
 8. Odpověď ZŠ a použití přebytku z rozpočtu r. 2003  ZŠ Soběšovice do rozpočtu ZŠ Soběšovice v r. 2004.         
 9. Předložení  příštímu  zasedání  zastupitelstva obce  nabídky  TS a. s. tř. 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek na údržbu veřejného osvětlení v obci za cenu 14 088,00 Kč/měsíc a závady + revize za cenu 10 290,00 Kč/měsíc.
 10. Zaslání sdělení Ing. Miroslavu Peřinovi k žádosti o dokumentaci k promenádnímu chodníku v Soběšovicích: radou obce byla trasa promenádního chodníku schválena, předloženo bylo ZO;  v případě zájmu  je dokumentace k nahlédnutí na OÚ.
 11. Směrnici č. 5/2003  ZŠ Soběšovice – ODPISOVÝ PLÁN.
 12. Zaslání souhlasného stanoviska k žádosti o vyjádření obce k plánované přestavbě chaty pro územní řízení p. Tomáše Kovalčíka a p. Petra Štolby.
 13. Zveřejnění konání a návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 17. 3. 2004.
 14. Vydání rozhodnutí a zajištění poskytování pečovatelské služby p. Pavlu Korenému dle  návrhu.
 15. Objednání  zpracování   znaleckých posudků   na pozemky    par. č. 628/20   a  par. č.  st. 734  v k. ú. Lučina, par. č. 443/14  v k. ú. Horní Soběšovice a par. č. 682/31 v k. ú. Lučina.
 16. Rozpočet  obce na rok 2004  a předložení  příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 17. Odpověď MO ČRS Lučina, 739 39 na žádost o pronájem sálu  dne 6. 3. 2004 od 14:00 hod do 17:00 hod z důvodu konání výroční členské schůze: rada obce schvaluje  za podmínky úhrady nákladů provozu.
 18. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice - březen 2004.
 19. Zajištění změn projektové dokumentace rekonstrukce ZVS – Nová Husarůvka:

a)      úprava vjezdu - přístupu do 1.PP – zřízení rampou, 

b)      zrušení nákladního výtahu do 1.PP z rampy,

c)      zrušení schodiště 1.NP (informační centrum) do 1.PP,

d)      zrušení plošiny pro vozíčkáře.

 1. Založení společnosti pro provoz restaurace Nová Husarůvka, stánku „Na hrázi“, parkovišť, kempu apod.  a  předložení příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 2. Předložení příštímu zasedání zastupitelstva obce záměru připravit výběrové řízení na vedoucího společnosti a správce budovy Nová Husarůvka. 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

1.       Žádost ZŠ Soběšovice o úpravu návrhu rozpočtu ZŠ Soběšovice na rok 2004.

 

 

Zapsal:  p. Václav Křístek

             člen rady obce

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                   starosta obce