Usnesení

35. zasedání Rady obce Soběšovice dne 24. 3. 2004

 

I.         Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14, 21/15,   26/16,   33/15, 34/2, 34/5.
 2. Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69  Brno: stanovisko k   sesuvnému území v obci Soběšovice pro možnost čerpání podpory z podprogramu 215124-2 Řešení stabilizace svahů na území ČR, jejich geologický průzkum a monitoring.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Zahradní domek u rodinného domu“ – nejsou námitky, stavebníci Ing. Sedlář Milan a Marie.
 4. P. Jana Dámková: žádost o zaměstnání.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Vodovodní přípojka k rekreační chatě“, stavebníci p. Kubíček Pavel a Eva.
 6. Úřad práce, Nádražní 1088, 738 01 Frýdek-Místek: zaslání informací o Evropském sociálním fondu.
 7. P. Pavel Skokan, 739 51  Dobrá  716: žádost o zveřejnění reklamy ve zpravodaji.
 8. TSM, spol. s r. o., PP 72, Masarykovo nám. 80/8, 682 01  Vyškov: nabídka semináře „Veřejné zakázky v roce 2004“ , dne 9. dubna 2004, Hotelový dům Jindřich, Ostrava.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  kolaudační rozhodnutí stavby “ Přístavba schodiště a přístřešku ke stávající rekreační chatě“, stavebník p. Žabková Zdenka.
 10. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava: splnění povinností na ochranu odběratele – zaslání podmínek  pro uzavření písemné smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací včetně obchodních podmínek a reklamačního řádu;  žádost o zveřejnění údajů o zákaznickém centru.
 11.  P. Jaroslava Kapralová: žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu Nová Husarůvka (zřízení rychlého občerstvení, cukrárny a prodeje potravin).
 12. P. Jaroslava Kapralová: žádost o pronájem restaurace Nová Husarůvka.
 13. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: biologický rybník Soběšovice.
 14. Obec Soběšovice: návrh Zásad postupu v oblasti kulturní péče v obci Soběšovice.
 15. Okresní soud, Na Poříčí 3206, 738 01   Frýdek-Místek: dražební vyhláška ze dne 23. 2. 2004, 28 E 16/2001 – 98a).
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby „Přístavba solária a masérna při rehabilitační části objektu č. 2 (objekt Bessy) v rekreačním areálu CK JUHÁSZ“, stavebník CK JUHÁSZ, a. s., Masarykova tř. 752, Orlová-Lutyně.
 17. P. Ilona Miklánková: žádost o povolení ke zřízení novinového stánku.
 18. P. Milena Pagurková: žádost o pronájem zařízení obce nebo o zaměstnání.
 19. P. Šimon Štefan: žádost o přijetí do zaměstnání.
 20. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: oznámení zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, rozhodnutí OkÚ F-M, ze dne 9. 12. 2002, č. j. RR/344/2002-330/Rů.
 21. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Stavební úpravy objektu sociálního zařízení a sezónního bytu správce“, stavebníci p. Sysala Břetislav a Stanislava.
 22. Autovrakoviště Milata, 739 51  Dobrá 90: nabídka odběru, přepravy a provedení fyzického a ekologického odstranění automobilů označených za autovraky.
 23. Povodí Odry, s. p.: zápis z jednání ze dne 18. 2. 2004.
 24. P. Otto Kukula: žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě oplocení pozemku č. 37 a parc. č. 171/2, k. ú. Dolní Soběšovice.
 25. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení a souhlas se změnou kultury pozemku parc. č. 410/3 z kult. ost. plocha na kult. trvalý travní porost, k. ú. Pitrov, navrhovatelé p. Pavlok Miroslav, p. Pavloková Františka, Ing. Pavlok Antonín, p. Pavlok Jan, p. Molendová Marie.
 26. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení ÚŘ – pokračování v řízení  stavby „Rodinný dům o 1 bj. , vč. přípojky vodovodní, elektro, kanalizační, středotlaké a nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, sjezdu z místní komunikace a zpevněných ploch“, navrhovatelé Ing. Zahradníček Ladislav a Denisa.
 27. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu rodinnému domu a stavba dvojgaráže“, stavebník Ing. Hovanec Stanislav.
 28. Ostravské výstavy, a. s., Výstaviště Černá louka, 728 26  Ostrava: nabídka konference „Destinační management a zvýšení prodejnosti regionu“ konané ve dnech 15. – 16. 4. 2004, konferenční sál Výstaviště Černá louka.
 29. Okresní soud v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31  Karviná-Fryštát: žádost o sdělení  zprávy o pověsti občana, č. j. 6 T 32/2001.
 30. P. Zdeněk Šlusař: žádost o přizvání na radu obce dne 24. 3. 2004.
 31. Obec Soběšovice: návrh na kronikáře obce; návrh struktury kroniky obce; návrh složení schvalovacího orgánu pro zápis do kroniky obce.
 32. Obec Soběšovice, personální správa: návrh odměnění úspěšného splnění úkolů.
 33. Ing. Miroslav Peřina: žádost o odprodej klády z metasekvoje.
 34. P. Jiřina Kudrnová: doplnění požadavků dle úkolu 33/13.
 35. Obec Soběšovice: připravit návrh na umístění map, informačních cedulí apod. forma (cyklostezka, agrostezka);   připravit návrh sadových úprav okolí  stánku u hráze.
 36. Obec Soběšovice: zájezd  na kulturní akci - koncert skupiny „Kabát“ dne 15. 5. 2004 v Ostravě.

 

II.        Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpovědět p. Janě Dámkové, že bude uvědoměna v případě možnosti nástupu do zaměstnání.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit dle žádosti p. Pavla Skokana, 739 51  Dobrá  716 o zveřejnění reklamy ve zpravodaji.

Zodp.: předseda komise redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře „Veřejné zakázky v roce 2004“, dne 9. dubna 2004, Hotelový dům Jindřich, Ostrava, pořádaného TSM spol. s r. o., PP 72, Masarykovo nám. 80/8, 682 01  Vyškov.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce informace SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava o zákaznickém centru, s odkazem na stránky www.smvk.cz a s nabídkou občanům možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem SmVaK na OÚ.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů a odpovědět p. Jaroslavě  Kapralové k žádosti o pronájem nebytových prostorů v objektu Nová Husarůvka: v případě, že se bude pronajímat, budete uvědoměna.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Jaroslavě Kapralové k žádosti o pronájem restaurace Nová Husarůvka: žádosti nelze vyhovět, protože provoz restaurace bude provozován obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit převod pozemku biologického rybníka parc. č. 511/20, k. ú. Horní Soběšovice z druhu „lesní pozemek“  na druh  „vodní plocha“.

Zodp.: místostarosta

 1. Postupovat podle  Zásad postupu v oblasti kulturní péče v obci Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová, předseda kulturní komise

 1. Vyvěsit na úřední desce a zveřejnit ve zpravodaji obce dražební vyhlášku Okresního soudu,   Na Poříčí 3206, 738 01  Frýdek-Místek  ze dne 23. 2. 2004, 28 E 16/2001 – 98a).

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Odpovědět p. Iloně Miklánkové k žádosti o povolení ke zřízení novinového stánku: z předložené dokumentace není zřejmé, kde bude novinový stánek fakticky umístěn, upozorňujeme, že v daném místě se nachází kanal. šachta. Rada obce souhlasí se zřízením pouze novinového stánku, ale nesouhlasí s prodejem jiných výrobků, zejména alkoholických nápojů a tabákových výrobků, což předpokládá zásobování, které je v tomto místě velmi technicky náročné. Upozorňujeme, že prodej novin a časopisů bude realizován taktéž v nově rekonstruované budově ZVS – Nová Husarůvka. Žádost je zapotřebí předložit Stavebnímu úřadu v Lučině.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit podmínky pro případný pronájem zařízení obce nebo zaměstnanecký poměr; zařadit žádost do seznamu žadatelů a odpovědět p. Mileně Pagurkové k žádosti o pronájem zařízení obce nebo o zaměstnání: žádost je zařazena do seznamu žadatelů, rada uložila připravit podmínky pro případný pronájem zařízení obce nebo zaměstnanecký poměr.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpovědět p. Šimonu Štefanovi, že bude uvědoměn  v případě možnosti nástupu do zaměstnání.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit zveřejnění nabídky odběru, přepravy a provedení fyzického a ekologického odstranění automobilů označených za autovraky fy Milata, 739 51  Dobrá 90 ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

      

 1. Odpovědět podle vyhlášky o regulativech územního rozvoje p. Otto Kukulovi k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě oplocení pozemku č. 37 a parc. č. 171/2, k. ú. Dolní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit a zúčastnit se konference „Destinační management a zvýšení prodejnosti regionu“ konané ve dnech 15. – 16. 4. 2004, konferenční sál Výstaviště Černá louka, Ostrava.

Zodp:. starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Okresnímu soudu v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31  Karviná-Fryštát k žádosti o sdělení  zprávy o pověsti občana, č. j. 6 T 32/2001: dotyčný nebyl přestupkově projednáván.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Zdeňku Šlusařovi k žádosti o přizvání na radu obce dne 24. 3. 2004: rada souhlasí s účastí na jednání rady za předpokladu předložení otázek, na které je zapotřebí se připravit.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat jmenování kronikářem obce Ing. Markétě Uhrové; předat kronikáři obce strukturu kroniky.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyplatit odměny dle schváleného návrhu zaměstnancům obce za úspěšné splnění úkolů.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat nesouhlasné stanovisko Ing. Miroslavu Peřinovi k žádosti o odprodej klády z metasekvoje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko k žádosti o vyjádření obce k přístavbě rekreační chaty p. Jiřině Kudrnové.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Komisi  ŽP a rekreace  připravit  návrh   sadových   úprav   okolí  stánku   na  hrázi   a   návrh na umístění informačních a cykloturistických map v obci.

Zodp.: předseda komise ŽP a rekreace

 1. Zajistit výběr vstupného,  zveřejnit konání zájezdu  a objednat autobusovou přepravu - zájezd  na koncert skupiny „Kabát“ konaný dne 15. 5. 2004 v 19:30 h na stadionu FC Baník v Ostravě.

Zodp.: Popovičová, Guziurová, předseda komise kulturní

 

III.      Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zařazení žádosti do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpověď p. Janě Dámkové, že bude uvědoměna v případě možnosti nástupu do zaměstnání.
 2. Úhradu a zveřejnění reklamy ve zpravodaji dle žádosti p. Pavla Skokana, 739 51  Dobrá  716.
 3. Úhradu a účast starosty obce na semináři „Veřejné zakázky v roce 2004“, dne 9. dubna 2004, Hotelový dům Jindřich, Ostrava, pořádaného TSM spol. s r. o., PP 72, Masarykovo nám. 80/8, 682 01  Vyškov.
 4. Zveřejnění ve zpravodaji obce informace  SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava o zákaznickém centru, s odkazem na stránky www.smvk.cz a s nabídkou občanům možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem SmVaK na OÚ.
 5. Zařazení do seznamu žadatelů a odpověď p. Jaroslavě  Kapralové k žádosti o pronájem nebytových prostorů v objektu Nová Husarůvka: v případě, že se bude pronajímat, budete uvědoměna.
 6. Odpověď  p. Jaroslavě Kapralové k žádosti o pronájem restaurace Nová Husarůvka: žádosti nelze vyhovět, protože provoz restaurace bude provozován obcí Soběšovice.
 7. Zajištění převodu pozemku biologického rybníka parc. č. 511/20, k. ú. Horní Soběšovice z druhu „lesní pozemek“  na druh  „vodní plocha“.
 8. Zásady postupu v oblasti kulturní péče v obci Soběšovice.
 9. Zveřejnění na úřední desce a  ve zpravodaji obce dražební vyhlášky Okresního soudu, Na Poříčí 3206, 738 01  Frýdek-Místek  ze dne 23. 2. 2004,  28 E 16/2001 – 98a).
 10. Odpověď p. Iloně Miklánkové k žádosti o povolení ke zřízení novinového stánku: z předložené dokumentace není zřejmé, kde bude novinový stánek fakticky umístěn, upozorňujeme, že v daném místě se nachází kanal. šachta. Rada obce souhlasí se zřízením pouze novinového stánku, ale nesouhlasí s prodejem jiných výrobků, zejména alkoholických nápojů a tabákových výrobků, což předpokládá zásobování, které je v tomto místě velmi technicky náročné. Upozorňujeme, že prodej novin a časopisů bude realizován taktéž v nově rekonstruované budově ZVS – Nová Husarůvka. Žádost je zapotřebí předložit Stavebnímu úřadu v Lučině.
 11. Přípravu podmínek pro případný pronájem zařízení obce nebo zaměstnanecký poměr; zařazení  žádosti do seznamu žadatelů   a  odpověď  p. Mileně Pagurkové k žádosti o pronájem zařízení obce nebo o zaměstnání: žádost je zařazena do seznamu žadatelů, rada uložila připravit podmínky pro případný pronájem zařízení obce nebo zaměstnanecký poměr.
 12. Zařazení žádosti do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpověď  p. Šimonu Štefanovi,  že bude uvědoměn  v případě možnosti nástupu do zaměstnání.
 13. Zveřejnění nabídky odběru, přepravy a provedení fyzického a ekologického odstranění automobilů označených za autovraky fy Milata, 739 51  Dobrá 90 ve zpravodaji obce.
 14. Odpověď podle vyhlášky o regulativech územního rozvoje p. Otto Kukulovi  k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě oplocení pozemku č. 37 a parc. č. 171/2, k. ú. Dolní Soběšovice.
 15. Úhradu a účast starosty obce na konferenci „Destinační management a zvýšení prodejnosti regionu“ konané ve dnech 15. – 16. 4. 2004, konferenční sál Výstaviště Černá louka, Ostrava.
 16. Odpověď Okresnímu soudu v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31  Karviná-Fryštát k žádosti o sdělení  zprávy o pověsti občana, č. j. 6 T 32/2001: dotyčný nebyl přestupkově projednáván.
 17. Odpověď p. Zdeňku Šlusařovi k žádosti o přizvání na radu obce dne 24. 3. 2004: rada souhlasí s účastí na jednání rady za předpokladu předložení otázek, na které je zapotřebí se připravit.
 18. Jmenování  Ing. Markéty Uhrové kronikářem obce; strukturu kroniky dle návrhu; složení schvalovacího orgánu  pro zápis do kroniky obce: starosta, 2 členové ZO a  komise kulturní rady obce.
 19. Návrh odměnění úspěšného splnění úkolů zaměstnanců obce.
 20. Odpověď Ing. Miroslavu Peřinovi k žádosti o odkoupení klády z metasekvoje: rada obce odprodej  neschválila.
 21. Zaslání souhlasného stanoviska k žádosti o vyjádření obce k přístavbě rekreační chaty p. Jiřině Kudrnové.
 22. Úkol komisi ŽP a rekreace  připravit  návrh   sadových   úprav   okolí  stánku   na  hrázi   a   návrh na umístění informačních a cykloturistických map v obci.
 23. Konání zájezdu a úhradu autobusové přepravy - zájezdu  na koncert skupiny „Kabát“ konaný dne 15. 5. 2004 v 19:30 h na stadionu FC Baník v Ostravě.

 

IV.       Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

1.      Žádost p. Jaroslavy Kapralové o pronájem restaurace Nová Husarůvka.  

 1. Žádost Ing. Miroslava Peřiny  o odprodej klády z metasekvoje.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

  

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce