Usnesení

36. zasedání Rady obce Soběšovice dne 7. 4. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14, 21/15,    33/15, 34/2, 35/2, 35/3, 35/4, 35/7, 35/11, 35/13, 35/15, 35/23.
 2. MV ČR, ředitelka odboru pro místní správu:  informace o přestěhování sídel oddělení v MS kraji; nové kontaktní místo ve Frýdku-Místku, kontaktní adresa pro realizaci písemného styku od 1. 4. 2004: MV, odbor pro MS, odd. dozoru Ostrava, Ostrčilova 4, 702 17  Ostrava.
 3. ELPAS, spol. s r.o., Smetanovo nám. 8b, 702 00  Ostrava: nabídka vlajek.
 4. Grafické a tiskové studio, Slezská 136, 130 00  Praha 3:  nabídka vlajek a dalších volebních materiálů.
 5. K§K Řemesla, Březolupy: nabídka volebních materiálů.
 6. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor sociální péče, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek: informace o přesunu  dávek SSP na úřad práce od 1. 4. 2004; adresy kontaktních míst.
 7. SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11: výmaz zástavního práva podle smlouvy č. 06089471 a dodatku č. 1 ke smlouvě.
 8. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek: aktualizace povodňových plánů.
 9. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací  na obecním úřadě dne 1. 4. 2004.
 10. P. Miroslav Košař: žádost o pronájem  rekreačních zařízení.
 11. Obecní úřad, stavební úřad Lučina: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby  „Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu rodinného domu a stavba dvojgaráže“, stavebník Ing. Hovanec Stanislav.
 12. Obecní úřad, stavební úřad Lučina: oznámení zahájení kol. řízení stavby „Přístavba a stavební úpravy rodinného domu a provedení zemní přípojky nn, přípojky nízkotlaké plynovodní, vodovodní přípojky a vybudování nepropustné žumpy“   a pozvání k ústnímu jednání a místnímu šetření dne 13. 4. 2004 v 8:30 hod na místě samém, navrhovatelé Ing. Petržela Oldřich a Ing. Petrželová Vlasta.
 13. Krajský úřad MS kraje, ředitelka KÚ, 28. října 117, 702 18 Ostrava:  žádost o zasílání usnesení ZO Soběšovice (RO o změně ve f-ci starosty).
 14. Obecní úřad, stavební úřad Lučina: sdělení  o sloučení ÚŘ se SŘ  staveb „Vodovodní přípojky k rekreačních chatám če. 0161, 0162, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168“ (č. j. 196/2004, 193/2004, 192/2004, 197/2004, 195/2004, 194/2004, 204/2004).
 15. P. Eva Wernerová:   žádost   o   vyjádření    obce k realizaci kanalizační přípojky k RCH.
 16. NOVEKO 96, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00  Brno:  nabídka seminářů  („Ochrana osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb.)“,  dne 18. 5. 2004, Ostrava.
 17. Obec Křižany, Obecní úřad, čp. 340, 463 53  Křižany: výzva ke spoluúčasti na protestu.
 18. A.S.A: nabídka  způsobu platby likvidace odpadů.
 19. Obecní úřad Dolní Domaslavice čp. 4, 739 38: žádost o vyjádření k možnosti napojení nové vodovodní přípojky a přípojky na plynovodní řád obce Soběšovice – výstavba nového sociálního zařízení v tábořišti U Rybárny.
 20. Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7: dopis a stanoviska úřadu, č. j.  57-TISK/04; návrh obce  na změnu postupu při zpřístupňování a zveřejňování údajů.
 21. Obec Soběšovice: informace o plnění úkolů obce při zajišťování voleb do Evropského parlamentu.
 22. VCVS ČR, o. p. s, Ostrčilova 4, 702 00 Ostrava: nabídka semináře „Výherní hrací přístroje, povolování, provoz a kontrola“, dne 20. 4. 2004, Ostrava.
 23. VCVS ČR, o. p. s, Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Aplikace zákona o pohřebnictví v praxi obcí“, dne 4. května 2004, Ostrava.
 24. Obec Soběšovice: Směrnice č. 1  určující postupy  v účetnictví a v evidenci majetku obce.
 25. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi  obcí Soběšovice a p. Františkou Pavlokovou.
 26. Ing. Břetislav Szczotka: Energetický audit „ZŠ Soběšovice č. 141“.
 27. Obec Soběšovice, personální správa: návrh stanovit pro zaměstnavatele celkový rozsah přesčasové práce (nařízené, dohodnuté) u zaměstnance obce v kalendářním roce.
 28. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – duben 2004.
 29. Komise ŽP a rekreace: zápis z 9. jednání komise ŽP a rekreace ze dne  5. 4. 2004.
 30. P. Ludmila Peřinová: urgence úpravy terénu.
 31. PLM INTERNATIONAL, s. r. o., Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba: žádost o odkoupení pozemků.
 32. Obec Soběšovice: výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav ZŠ a přístavby tělocvičny ZŠ Soběšovice.
 33. Obec Soběšovice: výběrové řízení na dodavatele „Chodník Soběšovice – 2. část“.
 34. Obec Soběšovice: návrh výběrové komise pro výběrová řízení na dodavatele staveb: a)  stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Soběšovice, b) chodník Soběšovice – 2. část. 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 35/22: zajistit  pořízení a umístění  map obce Soběšovice a  Mikroregionu ŽaTp  a zajistit  pořízení a umístění stojanů na kola.

Zodp.: místostarosta

 1. Připravit potřebu a zajistit nákup  volebních materiálů u K§K Řemesla, Březolupy.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce informaci MěÚ Frýdek-Místek o přesunu  dávek SSP na úřad práce od 1. 4. 2004.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Předložit zápis výboru kontrolního o kontrole pokladních operací  na obecním úřadě dne 1. 4. 2004 příštímu zasedání ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Zařadit žádost o pronájem rekreačních zařízení  p. Miroslava Košaře do seznamu žadatelů.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět   dle   projektové  dokumentace   veřejné  kanalizace  k  žádosti   o vyjádření  obce   k realizaci kanalizační přípojky k RCH   p. Evy Wernerové. 

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře NOVEKO 96, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00  Brno „Ochrana osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb.“,  dne 18. 5. 2004, Ostrava.

Zodp.: Popovičová, Guziurová

 1. Zaslat odpověď OÚ Křižany: rada obce schválila účast obce Soběšovice  na protestu vůči „pokynu“ ministryně MŠMT ČR.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit dle možnosti finanční prostředky  firmě A.S.A dle  nabídky  způsobu platby likvidace odpadů.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Navrhnout společné jednání  ve věci realizace a následného provozu sociálního zařízení v tábořišti U Rybárny podle žádosti Obecního úřadu  Dolní Domaslavice o vyjádření k možnosti napojení nové vodovodní přípojky a přípojky na plynovodní řád obce Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit redukci osobních údajů (jméno a příjmení) u subjektů fyzických osob v usneseních a zápisech orgánů obce zveřejňovaných na www.stránkách  obce a postupovat při zveřejňování nebo zpřístupňování údajů podle stanovisek ÚOOÚ a dalších dozorových orgánů.

Zodp.: Guziurová, T. Dámek, obecní úřad

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře VCVS ČR, o. p. s, Ostrčilova 4, 702 00 Ostrava „Výherní hrací přístroje, povolování, provoz a kontrola“, dne 20. 4. 2004, Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře VCVS ČR, o. p. s, Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava „Aplikace zákona o pohřebnictví v praxi obcí“, dne 4. května 2004, Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Upravit  Směrnici č. 1  určující postupy  v účetnictví a v evidenci majetku obce.

Zodp.: Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi  obcí Soběšovice a p. Františkou Pavlokovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit investiční záměr na stavební úpravy ZŠ Soběšovice: výměna oken a dveří, rekonstrukce elektroinstalace, výměna ventilů, přístavba tělocvičny.

Zodp.: starosta

 1. Dodržovat stanovení pro zaměstnavatele celkového rozsahu přesčasové práce (nařízené, dohodnuté) na maximálně 372 hodin u jednotlivého zaměstnance obce v kalendářním roce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – duben 2004.

Zodp.: starosta

 1. Ad 36/I./29.: zaslat vlastníkům neudržovaných pozemků upozorňující dopisy.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Ad 36/I./29.: podat žádost na dolesnění a vyžínání pozemku parc. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Ad 36./I.29.: zajistit u firmy A.S.A kontejner na použitý papír.

Zodp.: místostarosta

 1. Dokončit úpravy a předat vlastníkovi p. Ludmile Peřinové - urgence úpravy pozemku.

Zodp.: starosta, Dominík

 1. Ad 36/I./31.: předložit příštímu zasedání ZO Soběšovice návrh směny pozemků p. č. 263/9, p. č. st. 45 a p. č. 264/1 v majetku obce  za pozemek parc. č. 326 a  část pozemku p. č. 327 vlastníka PLM INTERNATIONAL, s. r. o.  vedle pozemku p. č. 479, vše v k. ú. Pitrov.

Zodp.: starosta

 1. Jmenovat výběrovou komisi pro výběrová řízení na dodavatele staveb: a)  stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Soběšovice, b) chodník Soběšovice – 2. část,  ve složení: Ing. Viktor Sitek, Ing. Ivo Papala, p. Ivo Dominík, p. Václav Křístek, p. Andrej Šiba. 

Zodp.: starosta, Guziurová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Umístění informačních a cykloturistických  map  a sadové úpravy okolo stánku „Na hrázi“ dle návrhu komise ŽP a rekreace a zakoupení 3 ks stojanů (umístění – 1 ks oboustranný vedle map na hrázi, 1 ks jednostranný na hrázi pod oknem před WC, 1 ks jednostranný před ČS1 mezi mapami).
 2. Nákup potřebných volebních materiálů u fy K§K Řemesla, Březolupy.
 3. Zveřejnění ve zpravodaji obce informace MěÚ  Frýdek-Místek o přesunu  dávek SSP na úřad práce od 1. 4. 2004.
 4. Předložení  zápisu  výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací  na obecním úřadě dne 1. 4. 2004 příštímu zasedání ZO Soběšovice.
 5. Zařazení žádosti o pronájem rekreačních zařízení p.  Miroslava Košaře do seznamu žadatelů.
 6. Žádost p. Evy Wernerové  a odpověď dle  projektové  dokumentace   veřejné  kanalizace   k žádosti   o  vyjádření   obce k realizaci kanalizační přípojky  k RCH.
 7. Úhradu a účast  p. Milady Guziurové na  semináři  NOVEKO 96, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00  Brno  „Ochrana osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb.“,  dne 18. 5. 2004, Ostrava.
 8. Zaslání odpovědi OÚ Křižany: rada obce schválila účast obce Soběšovice na protestu vůči „pokynu“ ministryně MŠMT ČR.
 9. Úhradu dle možnosti finančních prostředků  firmě A.S.A dle  nabídky  způsobu platby likvidace odpadů.
 10. Žádost Obecního úřadu  Dolní Domaslavice o vyjádření k možnosti napojení nové vodovodní přípojky a přípojky na plynovodní řád obce Soběšovice a návrh společného jednání  ve věci realizace a následného provozu sociálního zařízení v tábořišti U Rybárny.
 11. Podle stanoviska č. 2/2004 ÚOOÚ Praha změnu postupu obce při zveřejňování nebo poskytování informací, redukci osobních údajů (jméno a příjmení) subjektů (fyzických osob) v usneseních a zápisech orgánů obce zveřejňovaných na www.stránkách obce a postup při zveřejňování nebo zpřístupňování údajů podle stanovisek ÚOOÚ a dalších dozorových orgánů.
 12. Úhradu a účast p. Olgy Popovičové na semináři VCVS ČR, o. p. s, Ostrčilova 4, 702 00 Ostrava  „Výherní hrací přístroje, povolování, provoz a kontrola“, dne 20. 4. 2004, Ostrava.
 13. Úhradu a účast p. Olgy Popovičové na semináři VCVS ČR, o. p. s, Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava  „Aplikace zákona o pohřebnictví v praxi obcí“, dne 4. května 2004, Ostrava.
 14. Úpravu Směrnice č. 1  určující postupy  v účetnictví a v evidenci majetku obce dle návrhu.
 15. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi  obcí Soběšovice a p. Františkou Pavlokovou.
 16. Přípravu investičního záměru na stavební úpravy ZŠ Soběšovice: výměna oken a dveří, rekonstrukce elektroinstalace, výměna ventilů, přístavba tělocvičny.
 17. Stanovení pro zaměstnavatele celkového rozsahu přesčasové práce (nařízené, dohodnuté) na maximálně 372 hodin u jednotlivého zaměstnance obce v kalendářním roce.
 18. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – duben 2004.
 19. Zaslání upozorňujících dopisů vlastníkům neudržovaných pozemků (ad 36./I./29).
 20. Podání žádosti na dolesnění a vyžínání pozemku parc. č. 175/21, k. ú. Dolní Soběšovice  (ad 36./I./29).
 21. Zajištění kontejneru na použitý papír u firmy A.S.A (ad 36:/I./29).
 22. Dokončení úprav a předání vlastníkovi p. Ludmile Peřinové - urgence úpravy pozemku.
 23. Předložení příštímu zasedání ZO Soběšovice návrhu směny pozemků p. č. 263/9, p. č. st. 45 a p. č. 264/1 v majetku obce  za pozemek parc. č. 326 a část pozemku p. č. 327 vlastníka PLM INTERNATIONAL, s. r. o.  vedle pozemku p. č. 479, vše v k. ú. Pitrov.
 24. Složení a jmenování výběrové komise pro výběrová řízení na dodavatele staveb: a)  stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Soběšovice, b) chodník Soběšovice – 2. část; Ing. Viktor Sitek, Ing. Ivo Papala, p. Ivo Dominík, p. Václav Křístek, p. Andrej Šiba. 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce