Usnesení

37. zasedání Rady obce Soběšovice dne 21. 4. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14, 21/15,    33/15, 34/2, 35/2, 35/4, 35/7, 35/13,   36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/7, 36/9, 36/11, 36/13, 36/16, 36/19, 36/21, 36/22, 36/23, 36/24.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením „Stavební úpravy stávajícího rodinného domu o 2 bj.“, stavebníci p. Teper Libor a p. Teper Vlastimil.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení  o sloučení územního řízení se stavebním řízením stavby „Přístavba terasy k rekreační chatě“, navrhovatel p. Jiřina Kudrnová.
 4.  Místní knihovna Dobrá: roční výkaz o knihovně za rok 2003.
 5. ARKO, s. r. o., Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1: žádosti o povolení sjezdu z komunikace a napojení na vodovod RD manželů Hladíkových.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o umístění stavby „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, elektro, kanalizační,  středotlaké a nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, sjezdu z místní komunikace a zpevněných ploch“, navrhovatelé Ing. Zahradníček  Ladislav a Denisa.
 7. Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01  Český Těšín: žádost o podporu při zajištění evropské podnikatelské hry.
 8. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek: udělení dodatečného souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro místní komunikace na pozemcích parc. č. 488/13 a 597/9, orná půda, v katastrálním území Horní Soběšovice, obec Soběšovice.
 9. OKD, a. s., člen koncernu  KARBON INVEST, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30  Ostrava-Moravská Ostrava: sdělení ve věci návrhu prodeje komplexu RS Soběšovice.
 10. Moravskoslezský kraj, KÚ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: program obnovy venkova – neinvestiční dotace na Publikaci obcí Mikroregionu Žermanické  a Těrlické přehrady.
 11. VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Evidence obyvatel po novele“, 11. 5. 2004, Ostrava.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení a souhlas se změnou kultury pozemků, navrhovatelka p. Evženie Pastrňáková.
 13. P. Jarmila Kukučková, Hálkova 2, 792 01  Bruntál: žádost o pronájem Kempu pod Majákem včetně sociálního zařízení a parkoviště v r. 2004.
 14. Ing. Miroslav Peřina, Soběšovice 184: návrh prací na údržbě zeleně v obci Soběšovice v r. 2004.
 15. Katastrální úřad pro MS kraj, k. p. F-M, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek: Rozhodnutí sp. zn. OR 86/2001-802-1.
 16. P. T. Dámek, p. K. Sojka: žádost o příspěvek na II. ročník fotbalového turnaje „Veterán Cup“.
 17. P. Karel Slicho: žádost o zřízení chodníku.
 18. Obec Soběšovice: návrh vlastníka – žádost o přidělení čísla domovního pro stavbu (budovu) „Stánek u hráze“.
 19. Obec Soběšovice: v souvislosti  s uzavřením smlouvy s TS, a. s. Frýdek-Místek na komplexní správu VO - projednání uzavřené dohody o pracovní činnosti na údržbu a opravy VO na dobu určitou do 31. 12. 2004 s p. Miroslavem Masnicou.
 20.  Předseda komise kulturní,  Ing. František Florián: žádost o schválení příspěvku - úhrady odměn vítězům šachového turnaje.
 21. Předseda komise stavební, Ing.  Karel Obluk: zápis z pracovního jednání komise stavební ze dne 19. 4. 2004.
 22. Obec Soběšovice: závěrečný účet obce  za rok 2003.
 23. B.A.T. Program s.r.o., Ing. M. Svobodová: kalkulace na zpracování velkoplošných map.
 24. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: výzva k doplnění návrhu a rozhodnutí o přerušení kolaudačního řízení stavby „Přístavba a stavební úpravy RD a provedení zemní přípojky nn, přípojky nízkotlaké plynovodní, vodovodní přípojky a vybudování nepropustné žumpy“, navrhovatelé Ing. Petržela Oldřich a Ing. Petrželová Vlasta.
 25. Ing. Miroslav Peřina: návrh prací (orientační rozpočet) – úpravy okolí  Stánku u hráze.
 26. Předseda komise stavební, Ing. Karel Obluk: návrh odvolání člena komise stavební p. Jana Kotáska a návrh jmenování člena komise stavební p. Jiřího Polocha.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 35/11:   Zveřejnit záměr pronajmout  tato zařízení obce na rekreační sezónu 2004, a to: 1. Stánek u hráze a parkoviště, 2. Kemp a parkoviště pod Husarůvkou, 3. Parkoviště „u Masniců“, 4. Kemp a parkoviště u Majáku.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět dle současného stavu k žádosti ARKO, s. r. o., Poděbradova 61, 702 00  Ostrava  o povolení sjezdu z komunikace a napojení na vodovod RD manželů Hladíkových: je zapotřebí podat žádost na povolení zřízení sjezdu a čeká se na schválení představenstvem OKD, a. s. o odkup vodovodního řádu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit prominutí poplatků za rekr. pobyt a z ubytovací kapacity a propagační materiály k žádosti o podporu při zajištění evropské podnikatelské hry Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01  Český Těšín.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podat návrh na vydání územního rozhodnutí o změně využití území na SÚ Lučina  na pozemcích parc. č. 488/13 a parc. č. 597/9, orná půda, v katastrálním území Horní Soběšovice, obec Soběšovice,  na ostatní plochu.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o přijetí dotace Moravskoslezského kraje z Programu obnovy venkova ve výši 300 000,00 Kč na realizaci projektu  Publikace obcí Mikroregionu Žermanické  a Těrlické přehrady.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava „Evidence obyvatel po novele“, 11. 5. 2004, Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Odpovědět p. Jarmile Kukučkové, Hálkova 2, 792 01  Bruntál k žádosti o pronájem Kempu pod Majákem včetně sociálního zařízení a parkoviště v r. 2004: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o pronájem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Ing. Miroslavu Peřinovi, Soběšovice 184 k návrhu prací na údržbě zeleně v obci Soběšovice v r. 2004: košení budou provádět zaměstnanci obce novou sekačkou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit příspěvek ve výši 1000,00 Kč  na  II. ročník fotbalového turnaje „Veterán Cup“ dle žádosti p. T. Dámka a p. K. Sojky.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Realizovat zřízení chodníku od objektu ZVS Nová Husarůvka k objektu bytového domu a odpovědět k  žádosti o zřízení chodníku p. Karlu Slichovi.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat rozhodnutí o přidělení čísla domovního pro stavbu (budovu) „Stánek u hráze“ dle návrhu (žádosti) vlastníka obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Ukončit PPV a uzavřít Dohodu o změně – zrušení Dohody o PČ  (Dodatku – prodloužení PPV od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, uzavřené dne 31. 12. 2003),  dnem 31. května 2004, s p. Miroslavem Masnicou a obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce informaci o změně údržby VO v obci Soběšovice.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Proplatit předsedovi komise kulturní Ing. Františku Floriánovi úhradu odměn vítězům šachového turnaje dle žádosti o příspěvek ve výši do 550,00 Kč.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podat žádost  o dotaci z MF na stavební úpravy ZŠ (výměna oken a vnějších dveří, rekonstrukce elektroinstalace, montáž termohlavic na ÚT, výměna podlah na chodbách) a přístavbu tělocvičny k objektu ZŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit dosavadní žádosti o změnu územního plánu obce příštímu zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Předložit závěrečný účet obce  za rok 2003 příštímu zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Objednat 4 ks velkoplošných map obce Soběšovice dle návrhu fy B.A.T Program s.r.o.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Odpovědět Ing. Miroslavu Peřinovi  k návrhu prací (orientačnímu rozpočtu) – úpravy okolí  „Stánku u hráze“: rada obce schválila výsadbu stromů.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Aktualizovat příslušné seznamy členů komisí rady obce (odvolání člena komise stavební, jmenování člena komise stavební).

Zodp.: Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Záměr pronájmu a jeho zveřejnění těchto zařízení obce na rekreační sezónu 2004, a to: 1. Stánek u hráze a parkoviště, 2. Kemp a parkoviště pod Husarůvkou, 3. Parkoviště „u Masniců“, 4. Kemp a parkoviště u Majáku.
 2. Odpověď dle současného stavu k žádosti ARKO, s. r. o., Poděbradova 61, 702 00  Ostrava  o povolení sjezdu z komunikace a napojení na vodovod RD manželů Hladíkových: je zapotřebí podat žádost na povolení zřízení sjezdu a čeká se na schválení představenstvem OKD, a. s. o odkup vodovodního řádu.
 3. Prominutí poplatků za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity  a zajištění propagačních materiálů na akci Evropské podnikatelské dny dle žádosti o podporu při zajištění evropské podnikatelské hry  Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01  Český Těšín.
 4. Podání návrhu na vydání územního rozhodnutí o změně využití území na SÚ Lučina  na pozemcích parc. č. 488/13 a parc. č. 597/9, orná půda, v katastrálním území Horní Soběšovice, obec Soběšovice,  na ostatní plochu.
 5. Přijetí dotace Moravskoslezského kraje z Programu obnovy venkova ve výši 300 000,00 Kč na realizaci projektu  Publikace obcí Mikroregionu Žermanické  a Těrlické přehrady.
 6. Úhradu a účast p. Milady Guziurové na semináři VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava „Evidence obyvatel po novele“, 11. 5. 2004, Ostrava.
 7. Zařazení do seznamu žadatelů o pronájem a odpověď p. Jarmile Kukučkové, Hálkova 2, 792 01  Bruntál k žádosti o pronájem Kempu pod Majákem včetně sociálního zařízení a parkoviště v r. 2004.
 8. Návrh prací na údržbě zeleně bez košení a odpověď Ing. Miroslavu Peřinovi, Soběšovice 184 k návrhu prací na údržbě zeleně v obci Soběšovice v r. 2004: košení budou provádět zaměstnanci obce novou sekačkou.
 9. Úhradu příspěvku ve výši 1000,00 Kč  na  II. ročník fotbalového turnaje „Veterán Cup“ dle žádosti p. T. Dámka a p. K. Sojky.
 10. Zřízení chodníku od objektu ZVS Nová Husarůvka k objektu bytového domu  a odpověď  k žádosti o zřízení chodníku p. Karlu Slichovi.
 11. Žádost vlastníka obce Soběšovice a vydání rozhodnutí o přidělení čísla domovního pro stavbu (budovu) „Stánek u hráze“ dle návrhu (žádosti).
 12. Ukončení PPV a uzavření Dohody o změně – zrušení Dohody o PČ  (Dodatku – prodloužení PPV od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, uzavřené dne 31. 12. 2003),  dnem 31. května 2004, s p. Miroslavem Masnicou a obcí Soběšovice.
 13. Zveřejnění informace o  změně údržby VO v obci Soběšovice ve zpravodaji obce.
 14. Příspěvek a úhradu odměn vítězům šachového turnaje dle žádosti předsedovi komise kulturní Ing. Františku Floriánovi  do výše 550,00 Kč.
 15. Podání žádosti  o dotaci z MF na stavební úpravy ZŠ (výměna oken a vnějších dveří, rekonstrukce elektroinstalace, montáž termohlavic na ÚT, výměna podlah na chodbách) a přístavbu tělocvičny k objektu ZŠ Soběšovice.
 16. Předložení dosavadních žádostí o změnu územního plánu obce příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 17. Předložení závěrečného účtu obce  za rok 2003 příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 18. Pořízení a objednávku  4 ks velkoplošných map obce Soběšovice dle návrhu fy B.A.T Program s.r.o.
 19. Odpověď Ing. Miroslavu Peřinovi  k návrhu prací (orientačnímu rozpočtu) – úpravy okolí  Stánku u hráze: rada obce schválila výsadbu stromů.
 20. Odvolání člena komise stavební p. Jana Kotáska a  jmenování člena komise stavební p. Jiřího Polocha;  aktualizaci příslušných seznamů komisí rady obce.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce