Usnesení

38. zasedání Rady obce Soběšovice dne 5. 5. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14,  33/15, 34/2, 35/2,  35/7, 35/13,   36/1,  36/4, 36/7,  36/19, 36/21, 36/22, 36/23, 36/24, 37/5, 37/6, 37/9, 37/12, 37/16, 37/17; bod 36/9 zrušen.
 2. P. Jaroslava Jozefová: žádost o zaměstnání.
 3. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi obcí Soběšovice a p.  Ilonou Feifičovou.
 4. ZŠ Soběšovice: záznam z prověrky stavu BOZP a PO v roce 2003.
 5. Krajský úřad MS kraje, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: stanovisko k řešení stabilizace svahu v obci Soběšovice.
 6. Předseda výboru kontrolního, p. Václav Křístek:  zápis výboru kontrolního ze dne 22. 4. 2004 o kontrole pokladních operací  v ZŠ Soběšovice.
 7. Cestovní kancelář JUHÁSZ a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně: žádost o vyjádření k předkládanému projektu - stavba krytého bazénu se zázemím a relaxační části ve sportovně-rekreačním areálu „Přístav Soběšovice“.
 8. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi obcí Soběšovice a p. Miroslavem Mintělem.
 9. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Jiřinou Janíkovou.
 10. Místní knihovna Dobrá, 739 51 Dobrá: internetizace knihoven - poplatky, další informace.
 11. Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava: kopie inspekční zprávy a protokolu z kompletní inspekce, ve dnech 16. – 18. 3. 2004 v ZŠ Soběšovice.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou stavby „Středotlaký plynovodní řad, vč. 4 ks středotlakých plynovodních přípojek, vodovodní řad, síť nn, účelová komunikace, vč. zřízení sjezdu ze silnice III/4735, 4 rodinné domy, každý o 1 bj., vč. přípojek – nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, elektro vodovodní, žadatel TT REAL SERVICE s. r. o., Všenory, K. Mašity 409, Praha-západ.
 13. Krajský úřad MS kraje, odbor SVaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: Informace  1/2004 MPSV ČR.
 14. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Vlastou Folvarčnou.
 15. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Drahomírou Slívovou.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení a souhlas  s navrhovanou změnou kultury pozemku v k. ú. Horní Soběšovice: parc. č. 488/13, z kult. orná půda na kult. ostatní pl., parc. č. 597/9 z kult. orná půda na kult. ostatní plocha.
 17. TECHSONIC: nabídka ozvučovací techniky, elektronických zařízení.
 18. Obecní úřad, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí o povolení užívání stavby „Stavební úpravy rodinného domu a provedení zemní přípojky nn, přípojky nízkotlaké plynovodní, vodovodní přípojky a vybudování nepropustné žumpy“, stavebníci  Ing. Oldřich a Ing. Vlasta Petrželovi.
 19. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení  staveb „Vodovodních přípojek k RCH 0162, 0166, 0168, 0165, 0164, 0167“ (č. j. 282/2004, 283/2004, 284/2004, 285/2004, 286/2004, 287/2004).
 20. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby „Nástavba a vnitřní stavební úpravy v 2. NP se vznikem 2. bj. ve stávajícím RD“, stavebníci p. Válek Tomáš a Zdenka.
 21. Policie České republiky, obvodní oddělení, 739 51  DOBRÁ: Informace pro obecní úřad – preventivní sdělení obyvatelům obcí.
 22. Svaz vodáků Moravy a Slezska, Dolní 30, 700 30  Ostrava-Zábřeh: pořádání veřejné akce – žádost o povolení konání „Mezinárodního závodu ve vodáckém víceboji P – 5 pro rok 2004“ ve dnech 12. – 13. 6. 2004.
 23. Obecní úřad Soběšovice: „Zásady postupu určení čísel  k označení budov (staveb) v obci Soběšovice“ a  návrh dnem 5. 5. 2004 zrušit usnesení RO:  „Postup přidělení čísel k označení budov (staveb) v obci Soběšovice“,  ze dne 26. března 2001.
 24. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – květen 2004.
 25. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Bardoněm.
 26. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Zichou.
 27. P. Hrabec Zdeněk: žádost o pronájem parkoviště U Masniců.
 28. Exekutorský úřad Ostrava, Poděbradova 41, 702 00  Ostrava: exekuční příkaz  č. j. EX  132/03-28.
 29. Krajský úřad MS kraje, odbor ŠMaS, 28. října 117, 702 18  Ostrava: výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v MS kraji za školní rok 2002/2003.
 30. Návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a VAN,  zhotovení 2 000 ks publikací  k 700. výročí vzniku obcí D. Domaslavice, Horní Domaslavice, Soběšovice a vzniku nové obce Lučina.
 31. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmu pozemku tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště.
 32. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Stánek u hráze“ a parkoviště.
 33. Návrh smlouvy o dílo  č. 2004-037 mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Prorokem, Koroptví 42/21, 724 00  Ostrava-Stará Bělá, IČ: 22983571 na realizaci  přeložky vedení NN v rámci stavby „Rekonstrukce objektu ZVS“.
 34. Obec Soběšovice: návrh na instalování cykloturistických map a orientačních plánů obce firmou SCARABEUS, s. r. o., Soběšovice 91, IČ: 46581065.
 35. Obec Soběšovice: návrh na odstranění UNIMObuňky p. M. Chybíka.
 36. Obec Soběšovice: návrh na údržbu zeleně místního hřbitova.
 37. Obec Soběšovice: návrh na zatravnění pozemku parc. č. 112/8 k. ú. Dolní Soběšovice.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpovědět k žádosti p. Jaroslavě Jozefové: jste zařazena do seznamu žadatelů, v případě požadavku budete obeslána.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi obcí Soběšovice a p.  Ilonou Feifičovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce  zápis výboru kontrolního ze dne 22. 4. 2004 o kontrole pokladních operací  v ZŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Sdělit souhlasné stanovisko CK JUHÁSZ a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o vyjádření k předkládanému projektu - stavba krytého bazénu se zázemím a relaxační části ve sportovně-rekreačním areálu „Přístav Soběšovice“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi obcí Soběšovice a p. Miroslavem Mintělem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Jiřinou Janíkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Vlastou Folvarčnou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Drahomírou Slívovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce Informace pro obecní úřad – preventivní sdělení obyvatelům obcí zaslané PČR, OO, Dobrá.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Postupovat nadále  při označování  budov   (staveb) v obci podle  Zásad postupu určení čísel  k označení budov (staveb) v obci Soběšovice ze dne 5. 5. 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová 

 1. Podepsat měsíční plán  výjezdu hasičského motorového vozidla – květen 2004 a žádanky.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Bardoněm.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Zichou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu parkoviště U Masniců mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem  za cenu 25 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a firmou Ing. Václav Bezecný - VAN,  Junácká 1, 736 01  Havířov-Podlesí na  zhotovení 2 000 ks publikací  k 700. výročí vzniku obcí D. Domaslavice, Horní Domaslavice, Soběšovice a vzniku nové obce Lučina.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmu pozemku tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště za cenu 200 000,00 Kč mezi Obcí Soběšovice a p. Miroslavem Košařem, TOPSVAR, IČ: 13014463.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu  o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Stánek u hráze“ a parkoviště za cenu: Stánek u hráze 25 000,00 Kč, parkoviště 40% pronajímatel, 60% nájemce  mezi Obcí Soběšovice a p. Milenou Pagurkovou.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vystavit objednávku na instalování cykloturistických map a orientačních plánů obce firmou SCARABEUS, s. r. o., Soběšovice 91, IČ: 46581065.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Zaslat výzvu p. Miroslavu Chybíkovi na odstranění  UNIMObuňky  z pozemku parc. č. 426/9, k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Ing. Miroslavu Peřinovi: rada obce schválila Váš návrh údržby zeleně místního hřbitova bez použití zaměstnanců obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Ing. Miroslavu Peřinovi: rada obce schválila zatravnění pozemku par. č. 112/8, k. ú. Dolní Soběšovice včetně postříkání ROUNDUPem, pohnojení a zaválcování; realizace Ing. Miroslavem Peřinou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zrušení bodu 36/9.
 2. Zařazení do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpověď k žádosti p. Jaroslavě Josefové: jste zařazena do seznamu žadatelů, v případě požadavku budete obeslána.
 3. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi obcí Soběšovice a p.  Ilonou Feifičovou.
 4. Předložení zápisu výboru kontrolního ze dne 22. 4. 2004 o kontrole pokladních operací  v ZŠ Soběšovice příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 5. Sdělení souhlasného stanoviska CK JUHÁSZ a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o vyjádření k předkládanému projektu - stavba krytého bazénu se zázemím a relaxační části ve sportovně-rekreačním areálu „Přístav Soběšovice“.
 6. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi obcí Soběšovice a p. Miroslavem Mintělem.
 7. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Jiřinou Janíkovou.
 8. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Vlastou Folvarčnou.
 9. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Drahomírou Slívovou.
 10. Zveřejnění  Informace pro obecní úřad – preventivního sdělení obyvatelům obcí zaslaného  PČR, OO, Dobrá  ve zpravodaji obce.
 11. Zásady postupu určení čísel k označení budov (staveb) v obci Soběšovice ze dne 5. 5. 2004 a zrušení usnesení rady obce – „Postup přidělení čísel k označení budov (staveb) v obci Soběšovice“ ze dne 26. 3. 2001  dnem 5. 5. 2004.
 12. Měsíční plán  výjezdu hasičského motorového vozidla – květen 2004.
 13. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Bardoněm.
 14. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Zichou.
 15. Uzavření smlouvy o nájmu parkoviště U Masniců mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem za cenu 25 000,00 Kč.
 16. Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a firmou Ing. Václav Bezecný - VAN,  Junácká 1, 736 01  Havířov-Podlesí na  zhotovení 2 000 ks publikací k 700. výročí vzniku obcí D. Domaslavice, Horní Domaslavice, Soběšovice a vzniku nové obce Lučina.
 17. Uzavření smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmu pozemku tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště za cenu 200 000,00 Kč mezi Obcí Soběšovice a p. Miroslavem Košařem, TOPSVAR, IČ: 13014463.
 18. Uzavření smlouvy  o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Stánek u hráze“ a parkoviště za cenu: Stánek u hráze 25 000,00 Kč, parkoviště 40% pronajímatel, 60% nájemce  mezi Obcí Soběšovice a p. Milenou Pagurkovou.
 19. Vystavení objednávky a instalování cykloturistických map a orientačních plánů obce firmou SCARABEUS, s. r. o., Soběšovice 91, IČ: 46581065.
 20. Zaslání výzvy p. Miroslavu Chybíkovi na odstranění  UNIMObuňky  z pozemku parc. č. 426/9, k. ú. Horní Soběšovice.
 21. Údržbu zeleně  místního hřbitova navrženou Ing. Miroslavem Peřinou bez použití zaměstnanců obce a zaslání odpovědi.
 22. Zatravnění pozemku par. č. 112/8, k. ú. Dolní Soběšovice včetně postříkání ROUNDUPem, pohnojení a zaválcování; realizace Ing. Miroslavem Peřinou a zaslání odpovědi.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce