Usnesení

39. zasedání Rady obce Soběšovice dne 19. 5. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14,  33/15, 34/2, 35/2,  35/7, 35/13,   36/1,  36/4,   36/19, 36/21,  36/23,   37/9, 37/12, 37/16, 37/17, 38/3, 38/9, 38/14, 38/15, 38/18.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby „Novostavba rodinného domku“, stavebník p. Chrobok Vladimír.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby „Nástavba a vnitřní stavební úpravy v 2 NP se vznikem 2. bj. ve stávajícím rodinném domě“, lhůta do 24. 1. 2006,  stavebníci p. Válek Tomáš a Zdenka..
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení  „Prodloužení středotlakého plynovodního řadu, středotlaká a nízkotlaká plynovodní přípojka, vč. plynofikace rekreační chaty a přeložení STL  přípojky pro RCH“, navrhovatelé p. Madeja Martin a Jana.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby „Přístavba terasy k rekreační chatě“, stavebník p. Kudrnová Jiřina.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: potvrzení o existenci stavby „Rekreační chaty“ na pozemku zast. pl. – 116 o výměře 248 m2, v k. ú. Pitrov, Obec Soběšovice, žadatelé Ing. Šnapka Ivan a Lucie.
 7. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, Frýdek-Místek: ČOV typ AS VARIOcomp 5 a tlaková kanalizace na pozemcích parc. č. 263/10, 263/8, 263/1, 477/1, 327, v k. ú. Pitrov, obec Soběšovice.
 8. Krajský úřad MS kraje, odbor kontroly, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2003. 
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Kanalizační přípojka rekreační chaty“, navrhovatel p. Eva Wernerová.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o nařízení odstranění stavby „Tři buňky komunikačně propojené a užívané k rekreaci, dřevěná terasa navazující na tyto buňky  o půd. rozměrech 2,5 x 3 m  a opěrná zeď v hranici pozemku výšky cca 1,5 m“, stavebníci Achberger Zdeněk a Milena.
 11. P. Jaroslava Kapralová: žádost o pronájem nebytových prostor.
 12. P. Oborný Leo a Miroslava: žádost o zařazení parcel do připravovaného územního plánu obce.
 13. P. Kormaníková Naděžda, orgán SSD OÚ Lučina: výzva k odstranění závad nepozději do 31. 7. 2004 na pozemku parc. č. 340/102, k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, adresáti p. Jana Kuzníková a p. Jan Kot.
 14.  MŽP, Vršovická 65, 100 10  Praha 10: sdělení - doplnění nedostatků - příloha č. 5 žádosti o zařazení do podprogramu ISPROFIN 215 124 Řešení nestabilit svahů v ČR.
 15.  VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: Osvědčení o absolvování vzdělávacího semináře “Správní činnosti na úseku evidence obyvatel po novele zákona“ (průběžné vzdělávání úředníka ÚSC p. Milady Guziurové).
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení ÚŘ  „Dělení pozemků“  parc. č. 682/1, k. ú. Lučina, parc. č. 372/2, k. ú. Pitrov, parc. č. 310/7, k. ú. Horní Soběšovice.
 17. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení  a pozvání k ústnímu jednání  dne 20. 5. 2004 v 9:00 h, kolaudace stavby „Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 18 – 1 bj.  a nebytové prostory pro sídlo firmy, vč. vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, NTL plynovodní přípojky a plynofikace objektu, dešťové kanalizace a zpevněných ploch“, navrhovatel PLM International, s. r. o., Slezská 950, Orlová-Poruba.
 18. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení ÚŘ „Dělení pozemku“, parc. č. 340/106, k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, navrhovatel p. Bíbr Tomáš.
 19. Návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a Architektonickou kanceláří ARKOS s. r.o., Hrabákova 5, 702 00  Ostrava  - „Rekonstrukce objektu ZVS, informační centrum, služby, prodej a samospráva obce“ – autorský dozor projektanta.
 20. Beskydská stavební a. s.: návrh Dodatku č. 1  k SoD č. 12-105-04 ze dne 30. 1. 2004.
 21. Obec Soběšovice: návrh zajistit povolení vjezdu 2004.
 22. NOVEKO 96, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno: Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu “Přístup k informacím a ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy“ (průběžné vzdělávání úředníka ÚSC p. Milady Guziurové).
 23. Předseda komise redakční, p. Karel Mintěl: zápis a usnesení ze zasedání komise redakční dne 10. 5. 2004.
 24. Obec Soběšovice, personální správa: návrh uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (generální úklid DPS, výpomoc) v rozsahu  8,0 dnů,  24,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.
 25. Obec Soběšovice, personální správa: návrh uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek) v rozsahu   6 dnů,  44,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.
 26. Obec Soběšovice, personální správa: návrh uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou (distribuce hlasovacích lístků voličům) v rozsahu   6 dnů,  41,00 hodin, odměna dle  směrnice  MF ČR č. 124/472 055/2004 a VPP č. 2/2003.
 27. Asociace rodičů a přátel, zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST, Školní 4, P.O.Box 145, 796 40  Prostějov 1: žádost o příspěvek na zajištění činnosti.
 28. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Wunschem..
 29. Fa Pavel Šilbach, Sadová 606, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o inzerci ve zpravodaji.
 30. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava: návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Publikace obcí MŽaTP).
 31. P. Oldřich Rzepka: žádost o poskytnutí 1 pokoj. bytu v DPS.
 32. P. Marie Recmaníková: reklamace vodného a stočného za rok 2003.
 33. P. Dagmar Bjačková:  žádost o přidělení evidenčního čísla pro chatu, k. ú. Pitrov, obec Soběšovice.
 34. Návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a Ing. arch. Stanislavem Borákem, Lechowiczova 27/2853, Ostrava 1  - „Rekonstrukce objektu ZVS, informační centrum, služby, prodej a samospráva obce“ – studie a projekt interiéru.
 35. DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176, 708 00 Ostrava-Poruba: návrh smlouvy o dílo SOB04 mezi  Obcí Soběšovice a DIGIS, spol. s r. o. na tvorbu GIS obce Soběšovice v r. 2004.
 36. Obec Soběšovice: návrh zajištění hygienického vybavení stavby Stánek u hráze.
 37. Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Foukalem, st. (kácení stromů a demontáž kotelny ZVS) v rozsahu    13 dnů,  100,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.
 38. Obec Soběšovice: návrh poskytnutí příspěvku za konání vánočního koncertu ZUŠ Havířov.
 39. Česká spořitelna, a. s.: nabídka.
 40. Obec Soběšovice: návrh připravit obecně závaznou  vyhlášku (o pohybu psů).

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2003  Krajského úřadu MS kraje, odboru kontroly. 

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět p. Jaroslavě Kapralové k  žádosti o pronájem nebytových prostor: žádost je zařazena do pořadníku žadatelů.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit zastupitelstvu obce k projednání žádost p. Oborného Lea a Miroslavy o zařazení parcel do připravovaného územního plánu obce.

Zodp.: starosta

 1. Stavební komisi připravit stanovisko ke všem žádostem  o zařazení pozemku ke změně územního plánu.

Zodp.: předseda stavební komise

 1. Uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a Architektonickou kanceláří ARKOS s. r.o., Hrabákova 5, 702 00  Ostrava  - „Rekonstrukce objektu ZVS, informační centrum, služby, prodej a samospráva obce“ – autorský dozor projektanta, s úpravou bodu 6: vyloučit „nebo dodavatelem stavby“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce návrh  Dodatku č. 1  k SoD č. 12-105-04 ze dne 30. 1. 2004 mezi Obcí Soběšovice a Beskydskou stavební, a. s.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit  „Povolení vjezdu 2004“, objednat u fy VAN, s. r. o., Havířov.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Odvolat člena komise redakční p. Olgu Popovičovou; upravit text www.stránek obce; odměnit práci p. T. Dámka na aktualizaci www.stránek; umístit na www.stránkách obce informace o realizaci „Rekonstrukce objektu ZVS“ spolufinancované z programu SAPARD Evropské unie; prezentovat pouť na www.stránkách obce a zveřejnit  pouť ve zpravodaji – viz návrhy komise redakční; aktualizovat příslušné seznamy.

Zodp.: starosta, Guziurová, T. Dámek

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (generální úklid DPS, výpomoc) v rozsahu  8,0 dnů,  24,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek) v rozsahu   6 dnů,  44,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou (distribuce hlasovacích lístků voličům) v rozsahu   6 dnů,  41,00 hodin, odměna dle  směrnice  MF ČR č. 124/472 055/2004 a VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Wunschem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit ve zpravodaji  dle žádosti o inzerci ve zpravodaji fy Pavel Šilbach, Sadová 606, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: Popovičová, předseda komise redakční

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Publikace obcí MŽaTP) mezi Obcí Soběšovice a  Moravskoslezským krajem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zařadit   do  pořadníku žadatelů  o  umístění  a   odpovědět   p. Oldřichu Rzepkovi    k žádosti o poskytnutí 1 pokoj. bytu v DPS včetně sdělení základních podmínek k umístění.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit přemontování vodoměrů v objektu DPS.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Přidělit číslo domovní dle schváleného postupu  k žádosti  o přidělení evidenčního čísla pro rekreační chatu, k. ú. Pitrov, obec Soběšovice p. Dagmar Bjačkové.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a Ing. arch. Stanislavem Borákem, Lechowiczova 27/2853, Ostrava 1  - „Rekonstrukce objektu ZVS, informační centrum, služby, prodej a samospráva obce“ – studie a projekt interiéru.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo SOB04 mezi  Obcí Soběšovice a DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176, 708 00 Ostrava-Poruba  na tvorbu GIS obce Soběšovice v r. 2004.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit hygienické  vybavení stavby Stánek u hráze.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu  o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Foukalem, st. (kácení stromů a demontáž kotelny ZVS) v rozsahu    13 dnů,  100,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit  příspěvek za konání vánočního koncertu ZUŠ Havířov, Vrchlického ve výši 2 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit návrh obecně závazné  vyhlášky (o pohybu psů).

Zodp.: starosta, místostarosta

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Předložení  zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2003  Krajského úřadu MS kraje, odboru kontroly  příštímu zasedání zastupitelstva obce. 
 2. Odpověď p. Jaroslavě Kapralové k  žádosti o pronájem nebytových prostor a zařazení žádosti do pořadníku žadatelů.
 3. Předložení žádosti p. Oborného Lea a Miroslavy o zařazení parcel do připravovaného územního plánu obce k projednání zastupitelstvu obce.
 4. Úkol stavební komisi připravit stanovisko ke všem žádostem  o zařazení pozemku ke změně územního plánu.
 5. Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a Architektonickou kanceláří ARKOS s. r.o., Hrabákova 5, 702 00  Ostrava  - „Rekonstrukce objektu ZVS, informační centrum, služby, prodej a samospráva obce“ – autorský dozor projektanta, s úpravou bodu 6: vyloučit „nebo dodavatelem stavby“.
 6. Předložení návrhu  Dodatku č. 1  k SoD č. 12-105-04 ze dne 30. 1. 2004 mezi Obcí Soběšovice a Beskydskou stavební, a. s příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 7. Zajištění Povolení vjezdu 2004“, objednávku u fy VAN, s. r. o., Havířov.
 8. Odvolání člena komise redakční p. Olgy Popovičové; úpravu textu www.stránek obce; odměnění p. Tomáše Dámka za aktualizaci www.stránek; umístění na www.stránkách obce informace o realizaci „Rekonstrukce objektu ZVS“ spolufinancované z programu SAPARD Evropské unie; prezentaci poutě na www.stránkách obce a zveřejnění  poutě ve zpravodaji – viz návrhy komise redakční; aktualizaci příslušných seznamů.
 9. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou (generální úklid DPS, výpomoc) v rozsahu  8,0 dnů,  24,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.
 10. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek) v rozsahu   6 dnů,  44,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.
 11. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou (distribuce hlasovacích lístků voličům) v rozsahu   6 dnů,  41,00 hodin, odměna dle  směrnice  MF ČR č. 124/472 055/2004 a VPP č. 2/2003.
 12. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Wunschem.
 13. Zajištění úhrady a zveřejnění ve zpravodaji  dle žádosti o inzerci ve zpravodaji fy Pavel Šilbach, Sadová 606, 738 01  Frýdek-Místek.
 14. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Publikace obcí MŽaTP) mezi Obcí Soběšovice a  Moravskoslezským krajem.
 15. Zařazení do pořadníku žadatelů o umístění  a odpověď p. Oldřichu Rzepkovi k žádosti o poskytnutí 1 pokoj. bytu v DPS včetně sdělení základních podmínek k umístění.
 16. Zajištění  přemontování vodoměrů v objektu DPS.
 17. Přidělení čísla domovního dle schváleného postupu  k žádosti  o přidělení evidenčního čísla pro rekreační chatu, k. ú. Pitrov, obec Soběšovice p. Dagmar Bjačkové.
 18. Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a Ing. arch. Stanislavem Borákem, Lechowiczova 27/2853, Ostrava 1  - „Rekonstrukce objektu ZVS, informační centrum, služby, prodej a samospráva obce“ – studie a projekt interiéru.
 19. Uzavření smlouvy o dílo SOB04 mezi  Obcí Soběšovice a DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176, 708 00 Ostrava-Poruba  na tvorbu GIS obce Soběšovice v r. 2004.
 20. Zajištění   hygienického  vybavení  stavby Stánek u hráze.
 21. Uzavření dohody  o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Foukalem, st. (kácení stromů a demontáž kotelny ZVS) v rozsahu  13 dnů,  100,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.
 22. Příspěvek za konání vánočního koncertu ZUŠ Havířov, Vrchlického ve výši 2 000,00 Kč.
 23. Předložení návrhu obecně závazné  vyhlášky (o pohybu psů).

 

 

Zapsal:  p. Václav Křístek

              člen rady obce

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce