Usnesení

40. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2. 6. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  3/15,  15/8,   19/16,  21/6,   21/14,  33/15, 34/2,  35/7,   36/1,  36/4,   36/19, 36/21,  36/23,    37/16, 37/17, 38/3,  38/14, 38/18, 39/1, 39/3, 39/4, 39/6, 39/16, 39/23.
 2. Obec Soběšovice, personální správa: změna odměňování členů zastupitelstva obce (NV č. 337/2004 Sb.
 3. Obec Soběšovice:  návrh programu 11. veřejného zasedání ZO Soběšovice.
 4. Krajský úřad MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: rozhodnutí č. j. ÚPS/165/04/Sn.
 5. Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61  Rožnov p. Radhoštěm: žádost o spolupráci při získání stanoviska k připravovanému návrhu nařízení vlády – seznam evropsky významných lokalit – Žermanický lom.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení  stavby „Kanalizační přípojka rekreační chaty“, stavebník p. Eva Wernerová.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení  stavby „Vodovodní přípojka k  rekreační chatě“, stavebník p. Monika Nováková.
 8. Důl Lazy, ved. odboru cen a obchodu Ing. R. Volek: zaslání návrhu na odkoupení vodovodní přípojky.
 9. P. Eva Kubíčková: žádost o zaměstnání.
 10. P. Jana Šlosarčíková: žádost o pracovní místo.
 11. Městský úřad, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: kolaudační rozhodnutí - povolení užívání stavby vodního díla  „ČOV typ VARIOcomp 5 a tlaková kanalizace v délce 196,5 m“, navrhovatel PLM International, s. r. o., Slezská č.p. 950, Orlová-Poruba.
 12. Exekutorský úřad Ostrava, Poděbradova 41, 702 00  Ostrava: usnesení  k č. j. EX 132/03-60.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Oplocení  pozemku“ – stanovení - lze provést jen na základě stavebního povolení, navrhovatelé p. Kukula  Otto a Drahomíra.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Stavební úpravy a přístavba tělocvičny k Základní škole Soběšovice čp. 141“, navrhovatel Obec Soběšovice.
 15. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Zichovou.
 16. Ing. Jiří Kovalčík: žádost o možnost umístění  speciální prodejny - přívěsu v areálu kempu.
 17. P. Ladislav Ryška: žádost o připojení vodovodní přípojky pro čp.
 18. Fa Orlík, projekce, Raisova 5, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory: návrh smlouvy o dílo č. 10/2004 na zhotovení projektu  „Přístavba tělocvičny – ZŠ Soběšovice“ mezi Obcí Soběšovice a Fa Orlík.
 19. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Přístavba terasy k rekreační chatě“, stavebník p. Jiřina Kudrnová.
 20. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  stavební povolení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebníci p. Vymazal Jiří a Marie.
 21. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebník p. Jana Elisová.
 22. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebníci p. Kožušník Jiří a Zdeňka.
 23. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebník p. Kateřina Vlachopulosová.
 24. Obec Soběšovice: zakoupení kalkulačky.
 25. Městský úřad Frýdek-Místek, Mgr. Milan Thiel: odměňování ředitelů škol.
 26. Český úřad zeměměřický a katastrální, ředitel odboru služeb uživatelům: informace k založení zákaznického účtu pro bezúplatný dálkový přístup obce  k datům KN.
 27. P. Zdeněk Hrabec: žádost o pronájem Kempu u Majáku a parkoviště.
 28. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava:  nabídka převzetí akcií společnosti.
 29. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava: oznámení o konání valné hromady a. s. dne 30. 6. 2004, od 10:00 h v  Ostravě, hotelu Atom  a výroční zpráva  a. s. za rok 2003.
 30. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o zastavení  řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením „Stavební úpravy stávajícího rodinného domku o 2 bj.“, stavebníci p. Libor Teper a p. Vlastimil Teper.
 31. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí  o povolení užívání stavby „Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 18 – 1 bj., vč. vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, NTL plynovodní přípojky a plynofikace  objektu, dešťové kanalizace a zpevněných ploch“, stavebník PLM International, s. r. o., Slezská 950, Orlová-Poruba.
 32. KÚ MS kraje, odbor DaSh, 28. října 117, 702 18  Ostrava: pozvání na připomínková jednání k JŘ drážní dopravy.
 33. P. Jaromír Vyoral: žádost o zařazení pozemků v územním plánu obce do plochy k výstavbě rodinných domů.
 34. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jaromírem Kičmerem.
 35. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Bronislavou Liczmanovou.
 36. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 61-62/h mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Onderkovou.
 37. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 63/h mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Onderkovou.
 38. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ervínem Pichem.
 39. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice  a p. Miroslavem Martinkem.
 40. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Eliškou Urbanovou.
 41. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby „Novostavba rodinného domku“ do 22. 3. 2006, stavebník p. Vladimír Chrobok.
 42. P. Miklánek Julián a Ilona: žádost o začlenění pozemku do územního plánu zástavby obce.
 43. Obec Soběšovice: návrh zařazení pozemku parc. č. 328/1, k. ú. Horní Soběšovice do ÚP pro zástavbu RD.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Upravit neprodleně měsíční odměnu člena rady; předložit v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce celkový návrh odměňování neuvolněných členů ZO s účinností od 1. 5. 2004  v souladu s NV č. 337/2004 Sb.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit  konání  11. zasedání ZO dne 16. června 2004; předložit návrh programu  zasedání členům zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce návrh kupní smlouvy  na odkoupení vodovodní přípojky mezi Obcí Soběšovice a OKD, a. s. Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpovědět p. Evě Kubíčkové k žádosti o zaměstnání.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpovědět p. Janě Šlosarčíkové k žádosti o zaměstnání.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít  smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Zichovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Ing. Jiřímu Kovalčíkovi  k žádosti o možnost umístění  speciální prodejny - přívěsu: možnost pronájmu je zapotřebí projednat s nájemcem Kempu pod Husarůvkou.

Zodp.. starosta, Popovičová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko obce p. Ladislavu Ryškovi k žádosti o připojení vodovodní přípojky pro čp.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo č. 10/2004 na zhotovení projektu  „Přístavba tělocvičny – ZŠ Soběšovice“ mezi Obcí Soběšovice a Fa Orlík projekce, Raisova 5, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zakoupit kalkulačku pro potřebu OÚ.

Zodp.: starosta

 1. Zaslat Službě škole  požadavek  vyplacení odměny ředitelce ZŠ ve výši  schváleného návrhu; sdělit ZŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit založení zákaznického účtu pro bezúplatný dálkový přístup obce  k datům KN u Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu Kempu u Majáku a parkoviště mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem na období 5 let, s nájmem v roce 2004 ve výši 20 000,00 Kč, se splatností 10 000,00 Kč do 31. 7. 2004 a 10 000,00 Kč do 31. 8. 2004.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zúčastnit se valné hromady SmVaK Ostrava a. s. a předložit v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce návrh na delegování starosty obce Ing. Karla Obluka jako zástupce obce na valné hromadě SmVak  Ostrava a. s.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce žádost p. Jaromíra Vyorala o zařazení pozemků v územním plánu obce do plochy k výstavbě rodinných domů.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jaromírem Kičmerem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Bronislavou Liczmanovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 61-62/h mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Onderkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 63/h mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Onderkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ervínem Pichem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice  a p. Miroslavem Martinkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Eliškou Urbanovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce žádost p. Miklánka Juliána a Ilony o začlenění pozemku do územního plánu zástavby obce.

Zodp.. starosta

 1. Předložit v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce návrh zařazení pozemku parc. č. 328/1, k. ú. Horní Soběšovice  do ÚP pro zástavbu RD.

Zodp.: starosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zrušení bodu 37/9.
 2. Úpravu měsíční odměny člena rady za měsíc květen 2004 a předložení v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce celkového návrhu odměňování neuvolněných členů ZO s účinností od 1. 5. 2004 v souladu s NV č. 337/2004 Sb.
 3. Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice a změnu termínu z 9. června na 16. června 2004 a  zveřejnění konání zasedání.
 4. Předložení návrhu kupní smlouvy  na odkoupení vodovodní přípojky mezi Obcí Soběšovice a OKD, a. s. Ostrava  v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce.
 5. Zařazení do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpověď  p. Evě Kubíčkové  k žádosti o zaměstnání.
 1. Zařazení do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpověď  p. Janě Šlosarčíkové  k žádosti o zaměstnání.
 2. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Zichovou.
 3. Odpověď Ing. Jiřímu Kovalčíkovi k žádosti o možnost umístění  speciální prodejny - přívěsu: možnost pronájmu je zapotřebí projednat s nájemcem Kempu pod Husarůvkou.
 4. Zaslání souhlasného stanoviska obce p. Ladislavu Ryškovi k žádosti o připojení vodovodní přípojky pro čp.
 5. Uzavření smlouvy o dílo č. 10/2004 na zhotovení projektu  „Přístavba tělocvičny – ZŠ Soběšovice“ mezi Obcí Soběšovice a Fa Orlík projekce, Raisova 5, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory.
 6. Zakoupení  kalkulačky  pro potřebu OÚ.
 7. Návrh odměny ředitelce ZŠ; zaslání  požadavku  vyplacení odměny ředitelce ZŠ ve výši  schváleného návrhu Službě škole F-M   a sdělení  ZŠ Soběšovice.
 8. Zajištění založení zákaznického účtu pro bezúplatný dálkový přístup obce  k datům KN u Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8.
 9. Uzavření smlouvy o nájmu Kempu u Majáku a parkoviště mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem na období 5 let, s nájmem v roce 2004 ve výši 20 000,00 Kč, se splatností 10 000,00 Kč do 31. 7. 2004 a 10 000,00 Kč do 31. 8. 2004.
 10. Účast na valné hromadě SmVaK Ostrava a. s. a předložení v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce návrhu na delegování starosty obce Ing. Karla Obluka jako zástupce obce na valné hromadě SmVak Ostrava a. s.
 11. Předložení v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce žádosti p. Jaromíra Vyorala o zařazení pozemků v územním plánu obce do plochy k výstavbě rodinných domů.
 12. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jaromírem Kičmerem.
 13. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Bronislavou Liczmanovou.
 14. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 61-62/h mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Onderkovou.
 15. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 63/h mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Onderkovou.
 16. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ervínem Pichem.
 17. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice  a p. Miroslavem Martinkem.
 18. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Eliškou Urbanovou.
 19. Předložení v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce žádosti p. Miklánka Juliána a Ilony o začlenění pozemku do územního plánu zástavby obce.
 20. Předložení v programu 11. zasedání zastupitelstvu obce návrhu zařazení pozemku parc. č. 328/1, k. ú. Horní Soběšovice  do ÚP pro zástavbu RD.

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

 1. Prodej akcií společnosti SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava novému majoritnímu  vlastníkovi.

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

 

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce