Usnesení

41. zasedání Rady obce Soběšovice dne 23. 6. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  15/8,   19/16,  21/14,  33/15,  35/7,   36/1,  36/19, 36/21,   38/14, 39/16, 40/10, 40/14.
 2. Obec Soběšovice:  program 12. zasedání zastupitelstva obce dne 29. června 2004.
 3. Katastrální úřad pro MS kraj, KP Frýdek-Místek,  T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek: duplicity čísel popisných a evidenčních.
 4. P. Petr Horkel: oznámení o poškození.
 5. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červen 2004.
 6. Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00  Brno: nabídka semináře „Ekologické přístupy v  nakládání s KO“, dne 24. 6. 2004 od 9:00 h, Ostravská univerzita, budova FiF, Třída čs. legií 9 a exkurze dne 25. 6. 2004.
 7. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Petrem Valoškem, CSc.
 8. MUDr. Ivana Poláková, DS Lučina:  informace o termínu dovolené na DS Lučina.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemku par. č. 340/106 v k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatel p. Tomáš Bíbr.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení ÚŘ „Dělení pozemků“ parc. č. 179/1, 370, 372/1 a 480 v k. ú. Pitrov, navrhovatel Obec Soběšovice.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Kanalizační přípojka rekreační chaty“, stavebník p. Eva Wernerová.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Přístavba garáže ke stávajícímu rodinnému domu“ a pozvání k ÚJ dne 29. 6. 2004 v 9:00 h, navrhovatelé p. Pavlík Josef a Miroslava.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 682/1 v k. ú. Lučina, parc. č. 310/7 v k. ú. Horní Soběšovice, parc. č. 372/2 v k. ú. Pitrov; navrhovatel Obec Soběšovice.
 14. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2: sdělení v souvislosti  s vyloučením pozemku par. č. 340/23 v k. ú. Horní Soběšovice z převodu.
 15. MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1 – Malá Strana: protokol o provedení změny (jídelna  ZŠ  - školní jídelna úplná).
 16. Obec Soběšovice:  návrh úpravy ceny nájmu - smlouva o nájmu parkoviště U Masniců mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem.
 17. Komise ŽP a rekreace, předseda Ing. Miroslav Peřina: zápis a usnesení z 10. jednání komise ŽPaR ze dne 3. 6. 2004.
 18. Místní knihovna Dobrá: přeposlání zprávy Národní knihovny ČR (poplatky za služby).
 19. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Vladislavem Budinským.
 20. P. Jiřina Marková: žádost o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou.
 21. P. Anna Wrublová: návrh na zavedení  (rozšíření) pečovatelské služby.
 22. MI ČR, ministr: informace k elektronickému podpisu.
 23. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/19, 140 21  Praha 4: změny v systému EKO-KOM.
 24. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení  stavby „Vodovodní přípojka k rekreační chatě“, stavebník p. Monika Nováková.
 25. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebník p. Jiří Danel.
 26. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Vodovodní přípojka po vodoměrnou šachtu vč. přípojky k rekreační chatě“, stavebníci  p. Řezáč Pavel a Martina.
 27. P. Ludmila Steigerová:  žádost o zaměstnání.
 28. NOVEKO 96 spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00  Brno: nabídka semináře  „Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v podmínkách veřejné správy“, Ostrava dne 14. 10. 2004.
 29. P. Jan Ondračka, 739 36  Sedliště 114: nový ceník prací v útulku Sedliště od 1. 6. 2004.
 30. Moravskoslezský kraj, hejtman kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zjištění konání  akcí v obvodu obce v r. 2005.
 31. KÚ MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: nabytí právní moci rozhodnutí odboru ÚPaSŘ KÚ MS kraje, č. j. ÚPS/165/04/Sn.
 1. MS kraj, náměstek hejtmana, 28. října 117, 702 18  Ostrava: plán rozvoje vodovodů a kanalizací MS kraje – projednání dne 30. 6. 2004, od 10:00 hodin, Ostrava.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: veřejná vyhláška -  seznámení s podklady rozhodnutí  - zahájení územního řízení o prodloužení platnosti ÚR: „Středotlaký plynovodní řad, vč. 4 ks středotlakých plynovodních přípojek, vodovodní řad, síť nn, účelová komunikace, vč. zřízení sjezdu ze silnice III/4735, 4 rodinné domy, každý o 1 bj., vč. přípojek – nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, elektro, vodovodní s vodoměrnou šachticí, žumpy, dešťové kanalizace, bazénu, terasy, přístupové zpevněné plochy“.
 3. MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10  Praha 10: doplnění žádosti  o poskytnutí finančního příspěvku  z podprogramu ISPROFIN 215 124.
 4. Česká pošta, s. p., OZ Severní Morava, Poštovní 1368/20, 728 60  Ostrava: převod pozemku parc. č. 340/23, k. ú. Horní Soběšovice.
 5. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Boženou Palánovou.
 6. P. Petr Vaníček: žádost o změnu územního plánu.
 7. UNYPRO, Ladislav Nytra: žádost o vydání vyjádření k projektu stavby ke stavebnímu řízení „Prodejní stánek - Soběšovice“.
 8. Obec Soběšovice, personální správa: návrh postupu zaměstnance do vyššího platového stupně.
 9. Jiří Fluksa, MATTYS GROUP, J. Čapka 3086, Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění reklamy ve zpravodaji obce.
 10. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací na OÚ dne 22. 6. 2004.
 11. Obec Soběšovice: žádost o kácení stromů.
 12. Předseda komise stavební Ing. Karel Obluk: zápis komise stavební.
 13. Obec Soběšovice:   dohoda  mezi  SS MS kraje,  středisko Frýdek-Místek  a Obcí Soběšovice o zásahu do komunikace III/4735.
 14. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p.  Melicharem Klaczakem.
 15. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Vlastou Ponczovou.
 16. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Františkem Baranem.
 17. Obec Soběšovice: návrh na vydání územního rozhodnutí  o dělení pozemků  pro stavbu chodníku podél okresní komunikace.
 18. P. Drahomíra Kukulová: ohlášení hudebních produkcí.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zveřejnit program 12.  zasedání zastupitelstva obce dne 29. června 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Petru Horkelovi k oznámení o poškození: manželé Piskořovi byli písemně požádáni, aby provedli vyrovnání, byla schválena OZV řešící pohyb psů v obci; zaslat dopis manželům Piskořovým: bylo by vhodné se finančně vyrovnat a napříště nepouštět děti s velkým psem samotné.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červen 2004 včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Petrem Valoškem, CSs.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit zveřejnění informace  MUDr. Ivany Polákové, DS Lučina o termínu dovolené na DS Lučina ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu parkoviště U Masniců mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem se změnou výše nájmu z 25 000,00 Kč na 15 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Komisi ŽP a rekreace připravit zadávací podmínky pro aktualizaci studie Kempu pod Husarůvkou.

Zodp.: předseda komise ŽP a rekreace

 1. Odpovědět komisi ŽP a rekreace: rada obce souhlasí, aby se komise nadále zabývala soutěží Vesnice roku – zelená stuha.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Vladislavem Budinským.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zařadit do pořadníku a odpovědět p. Jiřině Markové k žádosti o umístění v DPS: jste zařazena do pořadníku žadatelů o umístění v DPS.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Rozhodnout a poskytovat pečovatelskou službu p. Anně Wrublové ve schváleném rozsahu  dle návrhu na zavedení - rozšíření pečovatelské služby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit do seznamu a odpovědět p. Ludmile Steigerové k její žádosti: jste zařazena do seznamu žadatelů o zaměstnání, v případě potřeby budete uvědoměna.

Zodp.. starosta, Guziurová

 1. Uhradit a zúčastnit se semináře NOVEKO 96 spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00  Brno: „Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v podmínkách veřejné správy“, Ostrava dne 14. 10. 2004.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Zaslat informace o konání akcí v obvodu obce v r. 2005 na MS kraj, a to: do provozu byla dána  stavba „Rekonstrukce objektu ZVS“ financovaná z programu SAPARD a v září 2005 proběhne oslava 700 let založení obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat na MŽP ČR doplnění žádosti o poskytnutí finančního příspěvku  z podprogramu ISPROFIN 215 124  - řešení nestability  břehů Žermanické přehrady.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Odpovědět České poště, s. p., OZ Severní Morava, Poštovní 1368/20, 728 60  Ostrava k převodu pozemku parc. č. 340/23, k. ú. Horní Soběšovice: rada obce souhlasí s dělením nákladů vzniklých  při dělení pozemku p. č. 340/23 k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Boženou Palánovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zařadit žádost o změnu územního plánu p. Petra Vaníčka do seznamu žadatelů o výstavbu a odpovědět žadateli.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět UNYPRO, Ladislav Nytra k žádosti o vydání vyjádření k projektu stavby ke stavebnímu řízení „Prodejní stánek - Soběšovice“: 1. stavba je již realizována bez stavebního povolení, 2. zásadně nesouhlasíme s prodejem jiného zboží než novin, časopisů a tabákových výrobků, 3. zasahuje se do rozhledového pole při výjezdu od prodejny Jednota, 4. vznikne kumulovaný počet lidí na zastávce, 5. připravuje se úprava centra včetně přechodu pro chodce v daném místě.

Zodp.. starosta, Guziurová

 1. Zařadit zaměstnance obce p. Olgu Popovičovou do 9. pl. stupně s účinností od 1. 7. 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnění inzerce ve zpravodaji dle žádosti o zveřejnění reklamy ve zpravodaji obce p. Jiřího Fluksy, MATTYS GROUP, J. Čapka 3086, Frýdek-Místek.

Zodp.: předseda komise redakční, Popovičová

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce zápis výboru kontrolního o kontrole pokladních operací na OÚ dne 22. 6. 2004.

Zodp.: starosta

 1. Předložit komisi ŽP a rekreace  k posouzení  žádost o kácení stromů – návrh na skácení 1 ks javoru za Novou Husarůvkou a 1 ks metasekvoje před Novou Husarůvkou.

Zodp.: místostarosta

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a  SS MS kraje, středisko Frýdek-Místek o neprovádění stavebních zásahů do silnice III/4735, u níž byla provedena souvislá úprava povrchu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p.  Melicharem Klaczakem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p.  Vlastou Ponczovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Františkem Baranem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podat návrh na vydání územního rozhodnutí  o dělení pozemků  pro stavbu chodníku podél okresní komunikace.

Zodp.: místostarosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program a zveřejnění konání 12.  zasedání zastupitelstva obce dne 29. června 2004.
 2. Odpověď p. Petru Horkelovi k oznámení o poškození: manželé Piskořovi byli písemně požádáni, aby provedli vyrovnání, byla schválena OZV řešící pohyb psů v obci; zaslání dopisu manželům Piskořovým: bylo by vhodné se finančně vyrovnat a napříště nepouštět děti s velkým psem samotné.
 3. Měsíční  plán výjezdu hasičského motorového vozidla – červen 2004.
 4. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Petrem Valoškem, CSc.
 5. Zajištění zveřejnění informace MUDr. Ivany Polákové, DS Lučina o termínu dovolené na DS Lučina ve zpravodaji obce.
 6. Úpravu výše nájmu ve smlouvě o nájmu parkoviště U Masniců mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem z 25 000,00 Kč na 15 000,00 Kč.
 7. Úkol komisi ŽP a rekreace připravit zadávací podmínky pro aktualizaci studie Kempu pod Husarůvkou.
 8. Odpověď komisi ŽP a rekreace: rada obce souhlasí, aby se komise nadále zabývala soutěží Vesnice roku – zelená stuha.
 9. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Vladislavem Budinským.
 10. Zařazení do pořadníku a odpověď  p. Jiřině Markové k žádosti o umístění v DPS: jste zařazena do pořadníku žadatelů o umístění v DPS.
 11. Poskytování pečovatelské služby p. Anně Wrublové ve schváleném rozsahu  dle návrhu na zavedení - rozšíření pečovatelské služby.
 12. Zařazení do seznamu a odpověď p. Ludmile Steigerové k její žádosti: jste zařazena do seznamu žadatelů o zaměstnání, v případě potřeby budete uvědoměna.
 13. Úhradu a účast p. Milady Guziurové na semináři NOVEKO 96 spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00  Brno: „Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v podmínkách veřejné správy“, Ostrava dne 14. 10. 2004.
 14. Zaslání informací o konání akcí v obvodu obce v r. 2005 na MS kraj, a to: do provozu byla dána  stavba „Rekonstrukce objektu ZVS“ financovaná z programu SAPARD a v září 2005 proběhne oslava 700 let založení obce.
 15. Zaslání doplnění žádosti o poskytnutí finančního příspěvku  z podprogramu ISPROFIN 215 124  - řešení nestability  břehů Žermanické přehrady na  MŽP ČR.
 16. Odpověď České poště, s. p., OZ Severní Morava, Poštovní 1368/20, 728 60  Ostrava k převodu pozemku parc. č. 340/23, k. ú. Horní Soběšovice: rada obce souhlasí s dělením nákladů vzniklých  při dělení pozemku p. č. 340/23 k. ú. Horní Soběšovice.
 17. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Boženou Palánovou.
 18. Zařazení žádosti o změnu územního plánu p. Petra Vaníčka do seznamu žadatelů o výstavbu a odpověď žadateli.
 19. Odpověď UNYPRO, Ladislav Nytra  k žádosti o vydání vyjádření k projektu stavby ke stavebnímu řízení „Prodejní stánek - Soběšovice“: 1. stavba je již realizována bez stavebního povolení, 2. zásadně nesouhlasíme s prodejem jiného zboží než novin, časopisů a tabákových výrobků, 3. zasahuje se do rozhledového pole při výjezdu od prodejny Jednota, 4. vznikne kumulovaný počet lidí na zastávce, 5. připravuje se úprava centra včetně přechodu pro chodce v daném místě.
 20. Platové zařazení  zaměstnance obce p. Olgy Popovičové do 9. platového stupně s účinností od 1. 7. 2004.
 21. Zajištění úhrady a zveřejnění inzerce ve zpravodaji dle žádosti o zveřejnění reklamy ve zpravodaji obce p. Jiřího Fluksy, MATTYS GROUP, J. Čapka 3086, Frýdek-Místek.
 1. Předložení zápisu výboru kontrolního o kontrole pokladních operací na OÚ dne 22. 6. 2004 příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 2. Předložení žádosti o kácení stromů – návrhu na skácení 1 ks javoru za Novou Husarůvkou a 1 ks metasekvoje před Novou Husarůvkou komisi ŽP a rekreace  k posouzení.
 3. Uzavření smlouvy mezi Obcí Soběšovice a  SS MS kraje, středisko Frýdek-Místek o neprovádění stavebních zásahů do silnice III/4735, u níž byla provedena souvislá úprava povrchu.
 4. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p.  Melicharem Klaczakem.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p.  Vlastou Ponczovou.
 6. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Františkem Baranem.
 7. Podání návrhu na vydání územního rozhodnutí  o dělení pozemků  pro stavbu chodníku podél okresní komunikace.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

 

 

 

                                                                                                                              Ing. Karel Obluk

                                                                                                                              starosta obce