Usnesení

42. zasedání Rady obce Soběšovice dne 7. 7. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá: 15/8,  19/16,  21/14,  33/15,   35/7,   36/1,  36/19, 36/21, 39/16,  40/10, 41/7, 41/13, 41/14, 41/28.
 2. P. Lenka Mozgalová: žádost.
 3. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 7387 02  Frýdek-Místek: udělení dodatečného souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro místní komunikaci na pozemku par. č. 499/7, k. ú. Horní Soběšovice.
 4. RPIC, P. Holého 400, 738 01  Frýdek-Místek: zahájení podnikání – kurzy Základy podnikání.
 5. Ing. Miroslav Peřina: zatopení hrobky č. 97 na místním pohřebišti.
 6. Ing. Soňa Wunschová: žádost o vyjádření ke zřízení stavby přístřešku pro auta, zpevněné plochy.
 7. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice  a p. Leopoldem Zachnikem.
 8. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Emílií Ondřejovou.
 9. Ing. Petr Makeš: oznámení o vytýčení hranice pozemků.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí  o umístění stavby „Prodloužení středotlakého plynovodního řadu, středotlaká a nízkotlaká plynovodní přípojka, vč. plynofikace rekreační chaty  a přeložení STL přípojky pro RCH“, navrhovatelé p. Madeja Martin a Jana.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací  „Oprava stávající brány a branky“ – nejsou námitky, stavebníci p. Klinga Milan a Jaroslava.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby „Přístavba garáže ke stávajícímu rodinnému domu“, navrhovatelé p. Pavlík Josef a Miroslava.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení a souhlas  se změnou ve využití území -  pozemek parc. č. 499/7  z kult. „orná půda“ na kult. „ost. plocha“, k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatel Obec Soběšovice.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením „Přístavba bazénu s tobogánem, vestavba soc. zázemí pro veřejnost při objektu č. 1 (objekt Monty), vč. přístavby a stavebních úprav bowlingové dvoudráhy v objektu rekreačního areálu CK JUHÁSZ v Soběšovicích“, stavebník Cestovní kancelář JUHÁSZ a. s., Masarykova třída 752, Orlová-Lutyně.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 179/1, 370, 372/1 a 480, k. ú. Pitrov, navrhovatel obec Soběšovice.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Nástavba a stavební úpravy rekreační chaty“, navrhovatel p. Renáta Rašková.
 17. Česká pošta, s. p., obvod Frýdek-Místek, Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení v budoucích nebytových prostorech  provozovny pošty Soběšovice (budova ZVS).
 18. MŽaTP: zápis z jednání dne 2. 7. 2004 na Obecním úřadě Lučina, zajištění pořádku a bezpečnosti.
 19. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla včetně žádanek – červenec 2004.
 20. KÚ MS kraje, odbor SVaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zaslání stanoviska MPSV k předložení spisových dokumentací občanů při přezkoumávání hospodaření obcí auditorem.
 21. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení SŘ stavby „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, elektro, kanalizační, středotlaké plynovodní a nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, sjezdu z místní komunikace a zpevněných ploch“, stavebníci Ing. Zahradníček Ladislav a Denisa.
 22. Policie ČR, OŘ, Služba KPaV, ul. Sv. Čecha 1, 736 01  Havířov-Město: žádost o zaslání charakteristiky občana, ČTS: ORKA – 426/OK-03-2004-314.
 23. P. Milena Pagurková: žádost.
 24. Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce (pokošení travních porostů okolo pozemku par. č. 448, k. ú. Pitrov) mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Chrobokem,  v rozsahu  9,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003.
 25. Předseda komise ŽPaR, Ing. Miroslav Peřina: zápis a usnesení  z 11. jednání komise ŽPaR ze dne 7. 7. 2004.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zajistit skácení 1 ks javoru za objektem Nová Husarůvka.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit skácení 1 ks metasekvoje čínské před objektem Nová Husarůvka.

Zodp.: starosta

 1. Požádat vlastníka vzrostlé zeleně zasahující do rozhledových trojúhelníků při výjezdu na místní komunikaci o její výškovou úpravu a odpovědět žadateli o zajištění bezpečnosti p.  Lence Mozgalové.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce informace o pořádání kurzů „Základy podnikání“ RPIC, P. Holého 400, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Prověřit zatopení hrobky č. 97 na místním pohřebišti a informovat na příštím jednání rady obce.

Zodp.: místostarosta

 1. Dořešit se SÚ Lučina  zřízení stavby přístřešku pro auta, zpevněné plochy dle žádosti Ing. Soni Wunschové.

Zodp.. starosta

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice  a p. Leopoldem Zachnikem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Emílií Ondřejovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Ing. Petru Makešovi k oznámení o vytýčení hranice pozemků: obec nesouhlasí s vytyčením pozemku  par. č. 142, k. ú. Pitrov.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prověřit sdělení k ohlášení udržovacích prací  „Oprava stávající brány a branky“ – nejsou námitky, stavebníci p. Klinga Milan a Jaroslava.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít dohodu mezi Obcí Soběšovice a Českou poštou, s. p., obvod Frýdek-Místek, Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek o provedení technického zhodnocení v budoucích nebytových prostorech  provozovny pošty Soběšovice (budova ZVS).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice včetně žádanek – červenec 2004.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět Policii ČR, OŘ, Služba KPaV, ul. Sv. Čecha 1, 736 01  Havířov-Město k žádosti o zaslání charakteristiky občana, ČTS: ORKA – 426/OK-03-2004-314: občan nebyl přestupkově projednáván.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět na žádost p. Mileně Pagurkové: rada obce schvaluje posunutí termínů splatnosti nájemného plynoucího ze smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Stánek na hrázi“ mezi Obcí Soběšovice a p. M. Pagurkovou o 1 měsíc.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce (pokošení travních porostů okolo pozemku par. č.  448, k. ú. Pitrov) mezi Obcí Soběšovice a  p. Janem Chrobokem,  v rozsahu  9,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Skácení 1 ks javoru za objektem Nová Husarůvka.
 2. Skácení 1 ks metasekvoje čínské před objektem Nová Husarůvka.
 3. Požádání vlastníka vzrostlé zeleně zasahující do rozhledových trojúhelníků při výjezdu na místní komunikaci o její výškovou úpravu a odpověď  žadateli o zajištění bezpečnosti p.  Lence Mozgalové.
 4. Zveřejnění informace o pořádání kurzů „Základy podnikání“ RPIC, P. Holého 400, 738 01  Frýdek-Místek  ve zpravodaji obce.
 5. Úkol prověřit zatopení hrobky č. 97 na místním pohřebišti a informovat na příštím jednání rady obce.
 1. Dořešení zřízení stavby přístřešku pro auta, zpevněné plochy dle žádosti Ing. Soni Wunschové  se SÚ Lučina.
 2. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice  a p. Leopoldem Zachnikem.
 3. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Emílií Ondřejovou.
 4. Odpověď Ing. Petru Makešovi k oznámení o vytýčení hranice pozemků: obec nesouhlasí s vytyčením pozemku   par. č. 142, k. ú. Pitrov.
 5. Prověření sdělení k ohlášení udržovacích prací  „Oprava stávající brány a branky“ – nejsou námitky, stavebníci p. Klinga Milan a Jaroslava.
 6. Uzavření dohody mezi Obcí Soběšovice a Českou poštou, s. p., obvod Frýdek-Místek, Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek o provedení technického zhodnocení v budoucích nebytových prostorech  provozovny pošty Soběšovice (budova ZVS).
 7. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice včetně žádanek – červenec 2004.
 8. Odpověď Policii ČR, OŘ, Služba KPaV, ul. Sv. Čecha 1, 736 01  Havířov-Město k žádosti o zaslání charakteristiky občana, ČTS: ORKA – 426/OK-03-2004-314: občan nebyl přestupkově projednáván.
 9. Odpověď na žádost p. Mileně Pagurkové: rada obce schvaluje posunutí termínů splatnosti nájemného plynoucího ze smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Stánek na hrázi“ mezi Obcí Soběšovice a p. M. Pagurkovou o 1 měsíc.
 10. Uzavření dohody o provedení práce (pokošení travních porostů okolo pozemku par. č.  448, k. ú. Pitrov) mezi Obcí Soběšovice a  p. Janem Chrobokem,  v rozsahu  9,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003.

 

   

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce