Usnesení

43. zasedání Rady obce Soběšovice dne 21. 7. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá: 15/8,  19/16,  21/14,  33/15,   35/7,   36/1,  39/16,  40/10, 41/7,  41/14, 41/28, 42/4, 42/5, 42/6.
 2. Krajský úřad MS kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18  Ostrava: doporučení – příspěvková organizace ZŠ Soběšovice.
 3. Magistrát města Havířova, odbor ÚR, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město: veřejná vyhláška oznamující zahájení projednávání konceptu změny č. 15 ÚP obce Těrlicko.
 4. Ing. Tomáš Wunsch: žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci.
 5. Ing. Tomáš Wunsch: žádost o vyjádření ke zřízení stavby přístřešku pro auta, zpevněné plochy a stavby zahradního altánku.
 6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Dámkem.
 7. P. Evženie Pastrňáková: žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci.
 8. Obecní úřad Horní Bludovice: Dohoda o podmínkách plnění povinné školní docházky v Obci Horní Bludovice.
 9. Exekutorský úřad Ostrava, Poděbradova 41, 702 00  Ostrava: Usnesení č. j. EX 132/03-68.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení stavby  „Nástavba a stavební úpravy rekreační chaty“, stavebník p. Renáta Rašková.
 11. ZŠ Soběšovice: účetní závěrka k 30. 6. 2004.
 12. ZŠ Soběšovice: čerpání rozpočtu ZŠ Soběšovice k 30. 6. 2004.
 13. Obec Soběšovice: návrh na zveřejnění informace o užívání nádob na komunální odpad.
 14. Obec Soběšovice: návrh na řešení bezpečnosti a pořádku v obci.
 15. Obec Soběšovice: návrh projednání převodu pozemku p. č. 511/27 k. ú. Horní Soběšovice na obec Soběšovice.
 16. Obec Soběšovice: návrh na požádání OÚ Lučina o podání návrhu na Okresní soud ve Frýdku-Místku na nařízení výkonu rozhodnutí provedení prací pro zastupitelné plnění - odstranění stavby „loděnice“, Sportovní klub Policie Ostrava, Jachetní oddíl, Policie ČR, obvodní oddělení, Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh.
 17. Obec Soběšovice: návrh na projednání umístění laviček a půjčování loděk v zátopovém pásmu s nájemcem Moniky.
 18. Obec Soběšovice: návrh prohlídky objektu ZVS a informace o průběhu a financování výstavby objektu ZVS.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Vydat souhlasné stanovisko Ing. Tomáši Wunschovi k žádosti o povolení sjezdu na místní komunikaci.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat souhlasné stanovisko obce Ing. Tomáši Wunschovi k žádosti o vyjádření ke zřízení stavby přístřešku pro auta, zpevněné plochy a stavby zahradního altánku za podmínky kladného vyjádření KÚ MS kraje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Dámkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vydat souhlasné stanovisko p. Evženii Pastrňákové k žádosti o povolení sjezdu na místní komunikaci.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Prověřit Dohodu o podmínkách plnění povinné školní docházky v Obci Horní Bludovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce informaci o užívání nádob na komunální odpad: množí se případy neoprávněného odkládání organického a živočišného odpadu v nádobách na komunální odpad.

Zodp.: místostarosta, předseda komise redakční, 

          Guziurová

 

 1. Požádat Okresní ředitelství PČR ve Frýdku-Místku o zvýšený výkon v období letní sezóny se zaměřením na veřejný pořádek a správné parkování.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Projednat převod pozemku p. č. 511/27 k. ú. Horní Soběšovice (část biologického rybníku) s dědici původních vlastníků.

Zodp.: místostarosta

 1. Požádat OÚ Lučina o podání návrhu na Okresní soud ve Frýdku-Místku na nařízení výkonu rozhodnutí provedení prací pro zastupitelné plnění – odstranění stavby „loděnice“, Sportovní klub Policie Ostrava, Jachetní oddíl, Policie ČR, obvodní oddělení, Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Písemně projednat umístění laviček a půjčování loděk v zátopovém pásmu s nájemcem objektu Monika.

Zodp: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zřízení sjezdu na místní komunikaci dle žádosti Ing. Tomáše Wunsche.
 2. Zaslání souhlasného stanoviska obce k žádosti Ing. Tomáše Wunsche  o vyjádření ke zřízení stavby přístřešku pro auta, zpevněné plochy a stavby zahradního altánku za podmínky kladného vyjádření KÚ MS kraje.
 3. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Dámkem.
 4. Zřízení sjezdu na místní komunikaci dle žádosti p. Evženie Pastrňákové.
 5. Prověření Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky v Obci Horní Bludovice.
 6. Zveřejnění ve zpravodaji obce informace o užívání nádob na komunální odpad: množí se případy neoprávněného odkládání organického a živočišného odpadu v nádobách na komunální odpad.
 7. Požadavek na Okresní ředitelství PČR ve Frýdku-Místku o zvýšený výkon v období letní sezóny se zaměřením na veřejný pořádek a správné parkování.
 8. Projednání převodu pozemku p. č. 511/27 k. ú. Horní Soběšovice (část biologického rybníku) s dědici původních vlastníků.
 9. Požadavek na OÚ Lučina o podání návrhu na Okresní soud ve Frýdku-Místku na nařízení výkonu rozhodnutí provedení prací pro zastupitelné plnění – odstranění stavby „loděnice“, Sportovní klub Policie Ostrava, Jachetní oddíl, Policie ČR, obvodní oddělení, Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh.
 10. Písemné projednání umístění laviček a půjčování loděk v zátopovém pásmu s nájemcem objektu Monika.

 

 

 Zapsal:  Ing. Ivo Papala

                místostarosta obce

 

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce