Usnesení

44. zasedání Rady obce Soběšovice dne 4. 8. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá: 15/8,  19/16,  21/14,  33/15,   35/7,   36/1,  41/7,  41/14, 41/28,  42/5, 43/8.
 2. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Ladislavem Křístkem.
 3. Ing. Josef Majer: žádost o řešení pozemků ve vlastnictví žadatele a obce Soběšovice.
 4. P. Břetislav Majer: žádost o řešení pozemků ve vlastnictví žadatele a obce Soběšovice.
 5. Krajský úřad MS kraje, odbor kontroly, 28. října 117, 702 18  Ostrava: přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO.
 6. Obec Soběšovice: návrh zakoupení pracovních pomůcek.
 7. Škola obnovy venkova v Třanovicích: pozvánka na exkurzi do Jihočeského kraje ve dnech 30. – 31. 8. 2004.
 8. Městský úřad, odbor Škmat, Radniční 10, Frýdek-Místek: ZŠ - rozpočtování nového školního roku 2004/2005 a rozpočtového roku 2005.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení změny nedokončené stavby „Přístavba bazénu s tobogánem, vestavba soc. zázemí pro veřejnost při objektu č. 1 (objekt Monty), vč. přístavby a stavebních úprav bowlingové dvoudráhy v objektu rekreačního areálu CK JUHÁSZ a lanové centrum“, stavebník CK JUHÁSZ, a. s., Masarykova třída 752, Orlová-Lutyně.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Oplocení“ – lze provést jen na základě stavebního povolení, stavebník p. Pavlína Ždiniaková.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení „Dělení pozemku“, parc. č. 462/2, k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatel p. Zdeněk Klaczak.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Oplocení“ -  lze provést jen na základě stavebního povolení, stavebníci p. Kukula Otto a Drahomíra.
 13. Výbor kontrolní, předseda p. Václav Křístek: Zápis a usnesení  ze zasedání kontrolního výboru  ze dne 23. 7. 2004.
 14. Okresní soud, Na poříčí 3206, 738 01  Frýdek-Místek: usnesení  č. j. 28 E 373/2000 – 169 – 172, dražební vyhláška.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, elektro, kanalizační, středotlaké plynovodní a nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, sjezdu z místní komunikace a zpevněných ploch“, stavebníci Ing. Zahradníček Ladislav a Denisa.
 16. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby „Prodloužení středotlakého plynovodního řadu, středotlaká a nízkotlaká plynovodní přípojka, vč. plynofikace rekreační chaty a přeložení STL přípojky pro RCH“, stavebníci p. Madeja Martin a Jana.
 17. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „Výměna oken, oprava střechy a provedení  její izolace a vyrovnání terénních nerovností okolo rekreační chaty“, stavebník p. Mária Hejděncová.
 18. REGIONSERVIS, Panská 13, 602 00  Brno: nabídka konference „Setkání starostů a místostarostů MS kraje“, dne 13. 10. 2004,  Dům kultury NH, Ostrava Jih.
 19. Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce (pokošení travních porostů okolo pozemku par. č. 448, k. ú. Pitrov) mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Chrobokem,  v rozsahu  30,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003.
 20. Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce (zástup po dobu dovolené pečovatelky v DPS – roznáška obědů) mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou,   v rozsahu  27,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003.
 21. P. Kubečka Vladimír a Jarmila: rušení nočního klidu – stížnost.
 22. CK JUHÁSZ, Masarykova 752, Orlová-Lutyně: žádost o spoluúčast v projektu PHARE 2003 RLZ – opatření 1. 1. „Posílení aktivní politiky zaměstnanosti“.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Ladislavem Křístkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce návrh na směnu pozemků dle návrhu Ing. Josefa Majera.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce návrh na směnu pozemků dle návrhu p. Břetislava Majera.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Požádat KÚ MS kraje o provedení přezkumu hospodaření obce za rok 2004.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit zakoupení pracovních pomůcek dle požadavků zaměstnanců obce.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Zaslat přihlášku, uhradit a zúčastnit se na exkurzi do Jihočeského kraje ve dnech 30. – 31. 8. 2004  pořádané ŠOV v Třanovicích.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit zápis a usnesení výboru kontrolního ze dne 23. 7. 2004 příštímu zasedání ZO.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce (pokošení travních porostů okolo pozemku par. č. 448, k. ú. Pitrov) mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Chrobokem, v rozsahu  30,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce (zástup po dobu dovolené pečovatelky v DPS – roznáška obědů) mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou,  v rozsahu  27,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět na stížnost p. Kubečkovi Vladimíru a Jarmile:  stížnost byla projednána a předána OŘ PČR ve Frýdku-Místku; retardéry budou namontovány.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Podepsat spoluúčast obce Soběšovice jako partnera v projektu PHARE 2003 RLZ – opatření 1. 1. „Posílení aktivní politiky zaměstnanosti“.

Zodp.: starosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Ladislavem Křístkem.
 2. Předložení   návrhu  na  směnu pozemků   dle návrhu Ing. Josefa Majera   příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 3. Předložení   návrhu  na  směnu pozemků   dle návrhu  p. Břetislava Majera  příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 4. Zaslání požadavku KÚ MS kraje na provedení přezkumu hospodaření obce za rok 2004.
 5. Zakoupení pracovních pomůcek dle požadavků zaměstnanců obce.
 6. Zaslání přihlášky, úhradu  a účast starosty obce na exkurzi do Jihočeského kraje ve dnech 30. – 31. 8. 2004  pořádané ŠOV v Třanovicích.
 7. Předložení zápisu a usnesení výboru kontrolního ze dne 23. 7. 2004 příštímu zasedání ZO.
 8. Uzavření dohody o provedení práce (pokošení travních porostů okolo pozemku par. č. 448, k. ú. Pitrov) mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Chrobokem,  v rozsahu  30,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003.
 9. Uzavření dohody o provedení práce (zástup po dobu dovolené pečovatelky v DPS – roznáška obědů) mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Labudovou,   v rozsahu  27,0 hodin, s odměnou dle VPP č. 2/2003.
 10. Zaslání odpovědi na stížnost p. Kubečkovi Vladimíru a Jarmile:  stížnost byla projednána a předána OŘ PČR ve Frýdku-Místku; retardéry budou namontovány.
 11. Spoluúčast obce Soběšovice jako partnera v projektu PHARE 2003 RLZ – opatření 1. 1. „Posílení aktivní politiky zaměstnanosti“.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce