Usnesení

45. zasedání Rady obce Soběšovice dne 18. 8. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá: 15/8,  19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,  41/7, 41/14, 41/28,  42/5, 43/8, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7.
 2. P. Vladimír a Jarmila Kubečkovi: sdělení - rušení nočního klidu a retardéry.
 3. Kamenictví, Patrik Kubiczek, U Lesa 280/3, 736 01  Havířov-Město: žádost o inzerci ve zpravodaji obce.
 4. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení   skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Miladou Ludvíkovou.
 5. Obecní úřad Soběšovice, stavební úřad:  stavební povolení stavby „Nástavba a stavební úpravy rekreační chaty“, stavebník p. Renáta Rašková.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: veřejná vyhláška - rozhodnutí  o zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí  o umístění stavby „Středotlaký plynovodní řad, vč. 4 ks středotlakých plynovodních přípojek, vodovodní řad, síť nn, účelová komunikace, vč. zřízení sjezdu  ze silnice III/4735, 4 rodinné domy, každý o 1 bytové jednotce, vč. přípojek - nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, elektro, vodovodní s vodoměrnou šachticí, žumpy, dešťové kanalizace, bazénu, terasy, přístupové zpevněné plochy.    
 7. Městský úřad Frýdek-Místek, Ing. Patrik Žondor: informace o volbách do Senátu PČR ve dnech 5. a 6. listopadu 2004, volební obvod č. 73.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby „Plynovodní přípojka ke stávajícímu rod. domku“ a pozvání k ústnímu jednání dne 31. 8. 2004 v 9:00 hod, stavebníci  Ing. Chromečka Miroslav a Jana.
 9. P. Bařina Karel a Hana:  rušení nočního klidu.
 10. Ing. Miroslav Peřina: předložení kroniky obce.
 11. Mgr. Monika Labudová: žádost o veřejné osvětlení.
 12. Marián Kovaľ, Sovova 708, 734 01  Karviná-Ráj: žádost o odstranění poplatku dle čl. 46 OZV č. 3/2003.
 13. Komise ŽPa rekreace, předseda Ing. Miroslav Peřina: zápis a usnesení z 12. jednání komise ŽPaR ze dne 3. 8. 2004.
 14. Obec Soběšovice: návrh realizovat přeložku splaškové kanalizace od objektu ZVS – Nová Husarůvka k Základní škole Soběšovice. 
 15. Obec Soběšovice: nabídky interiéru ZVS – Nová Husarůvka.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zajistit úhradu a zveřejnění inzerce dle žádosti  fy Kamenictví, Patrik Kubiczek, U Lesa 280/3, 736 01  Havířov-Město ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení   skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Miladou Ludvíkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit na úřední desce OÚ informaci MěÚ Frýdek-Místek o termínu, do kterého mohou zmocněnci (nezávislí kandidáti) podávat MěÚ F-M přihlášky k registraci do voleb do Senátu PČR ve dnech 5. – 6. 11. 2004.

Zodp.: Guziurová

 1. Odpovědět na stížnost manželů Kubečkových Vladimíra a Jarmily: stížnost bude postoupena PČR Frýdek-Místek, retardéry jsou jedním z nejúčinnějších technických prostředků k omezení rychlosti projíždějících vozidel a zvyšují bezpečnost při provozu na této komunikaci.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět na stížnost manželů Bařinových Karla a Hany: stížnost bude postoupena PČR Frýdek-Místek, retardéry jsou jedním z nejúčinnějších technických prostředků k omezení rychlosti projíždějících vozidel a zvyšují bezpečnost při provozu na této komunikaci.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět Ing. Miroslavu Peřinovi: kronika je k nahlédnutí na OÚ, zápisy do kroniky jsou připraveny do r. 2003 k odsouhlašení schvalovacím orgánem  a následně budou přepsány do kroniky.

Zodp.: starosta, Guziurová                   

 

 1. Odpovědět na žádost Mgr. Moniky Labudové:  po dořešení osvětlení na místních komunikacích bude zváženo i osvětlení příjezdových komunikací k jednotlivým rodinným domům.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Prominout žadateli  Mariánu Kovaľovi, Sovova 708, 734 01  Karviná-Ráj částečně  poplatek dle OZV č. 3/2003 za užívání veřejného prostranství  pro lavičky u provozovny MONIKA na 10 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Komisi životního prostředí a rekreace podat návrh na úpravu centra obce z pohledu komise  ŽPaR (umístění kontejnerů na separovaný odpad, vývěsky, mapy).

Zodp.: předseda komise ŽPaR

 1. Zajistit zpracování projektu  pro splaškovou kanalizaci od objektu ZVS – Nová Husarůvka k Základní škole Soběšovice.

Zodp.: starosta

 

II.         Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zajištění úhrady a zveřejnění inzerce dle žádosti  fy Kamenictví, Patrik Kubiczek, U Lesa 280/3, 736 01  Havířov-Město ve zpravodaji obce.
 2. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na dovybavení   skupinového rozvodu rozhlasu a televize v obci Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a p. Miladou Ludvíkovou.
 3. Zveřejnění informace MěÚ Frýdek-Místek o termínu, do kterého mohou zmocněnci (nezávislí kandidáti) podávat MěÚ F-M přihlášky k registraci do voleb do Senátu PČR ve dnech 5. – 6. 11. 2004 na úřední desce OÚ.
 4. Zaslání odpovědi ke stížnosti manželů Kubečkových Vladimíra a Jarmily: stížnost bude postoupena PČR Frýdek-Místek, retardéry jsou jedním z nejúčinnějších technických prostředků k omezení rychlosti projíždějících vozidel a zvyšují bezpečnost při provozu na této komunikaci.
 5. Zaslání odpovědi ke stížnosti manželů Bařinových Karla a Hany: stížnost bude postoupena PČR Frýdek-Místek, retardéry jsou jedním z nejúčinnějších technických prostředků k omezení rychlosti projíždějících vozidel a zvyšují bezpečnost při provozu na této komunikaci.
 6. Zaslání odpovědi Ing. Miroslavu Peřinovi: kronika je k nahlédnutí na OÚ, zápisy do kroniky jsou připraveny do r. 2003 k odsouhlašení schvalovacím orgánem a následně budou přepsány do kroniky.
 7. Zaslání odpovědi k žádosti Mgr. Moniky Labudové:  po dořešení osvětlení na místních komunikacích bude zváženo i osvětlení příjezdových komunikací k jednotlivým rodinným domům.
 8. Částečné prominutí poplatku dle OZV č. 3/2003 za užívání veřejného prostranství  pro lavičky u provozovny MONIKA na 10 000,00 Kč  žadateli p. Mariánu Kovaľovi, Sovova 708, 734 01  Karviná-Ráj.
 9. Úkol komisi životního prostředí a rekreace podat návrh na úpravu centra obce z pohledu komise  ŽPaR (umístění kontejnerů na separovaný odpad, vývěsky, mapy).
 10. Zajištění zpracování projektu  pro splaškovou kanalizaci od objektu ZVS – Nová Husarůvka k Základní škole Soběšovice.

 

 

 Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce