Usnesení

46. zasedání Rady obce Soběšovice dne 1. 9. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá: 15/8,  19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,  41/7, 41/14, 41/28,  42/5, 43/8, 44/2, 44/3, 44/5,  44/7, 45/9.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 13. VZ ZO Soběšovice dne 8. září 2004.
 3. P. Pavlína Ždiniaková: umístění kontejneru na odpadky.
 4. Exekutorský úřad Ostrava, Poděbradova 41, 702 00  Ostrava: zaslání dražební vyhlášky, č. j. EX 132/03-76.
 5. Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek: usnesení o dražební vyhlášce č. j. 33 E 652/2002.    
 6. Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek: usnesení o dražební vyhlášce č. j. 33 E 1108/2003.    
 7. Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek: usnesení o dražební vyhlášce č. j. 33 E 1109/2003.    
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „Úprava revizních šachet a výměna potrubí kanalizace“ – nejsou námitky, stavebník Obec Soběšovice.
 9. P. Michal Kocurek: žádost o přidělení pracovního místa.
 10. Krajský soud Ostrava: usnesení sp. zn. 13 K 102/99.
 11. KÚ MS kraje, ředitelka KÚ, 28. října 117, 70218  Ostrava:  dopis ředitelky a  zaslání materiálů k volbám do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů;  zajištění průběhu voleb v obci Soběšovice.
 12. P. Rudolf Foukal: žádost.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  územní rozhodnutí  o dělení pozemku parc. č. 462/2, k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatel p. Zdeněk Klaczak.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Oplocení“ – nejsou námitky, stavebník p. Pavlína Ždiniaková.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Prodloužení středotlakého plynovodního řadu, středotlaká a nízkotlaká plynovodní  přípojka, vč. plynofikace rekreační chaty  a přeložení STL přípojky pro RCH“, stavebníci p. Madeja Martin a Jana.
 16.  KÚ MS kraje, odd. vnitřních věcí, 28. října 117, 702 18  Ostrava: žádost o spolupráci  na základě přípisu MV ČR, odboru všeobecné správy.
 17. Obec Soběšovice: vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole v obci Soběšovice.
 18. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení  o sloučení ÚŘ o umístění stavby se SŘ stavby „Přístřešek pro auta, sklad zahradního nářadí zahradní altánek, zpevněné plochy a sjezd z místní komunikace k RD“, navrhovatelé Ing. Wunsch Tomáš a Ing. Soňa.
 19. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla -  září 2004, včetně žádanek.
 20. Obec Soběšovice: návrh na změnu připojení na internet z připojení ISDN na připojení ADSL.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zveřejnit konání a program 13. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 8. září 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Pavlíně Ždiniakové ve věci umístění kontejneru na odpadky: umístění kontejneru bylo projednáno  a odsouhlašeno vlastníkem pozemku parc. č. 340/192, k. ú. Horní Soběšovice a máme za to, že se jedná o místní komunikaci, která je udržována i v zimním období; pokud bude komunikace vyřazena z pasportu, nebude v zimě udržována. 

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Zveřejnit na úřední desce dražební vyhlášku, č. j. EX 132/03-76, Exekutorský úřad Ostrava, Poděbradova 41, 702 00  Ostrava.

Zodp.: Guziurová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o zaměstnání  a odpovědět p. Michalu Kocurkovi k žádosti o přidělení pracovního místa.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit průběh voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR v obci Soběšovice a zaslat požadované údaje KÚ MS kraje.

Zodp.: starosta, Guziurová

  

 1. Zařadit do seznamu  žadatelů  o zaměstnání a odpovědět p. Rudolfu Foukalovi k  žádosti.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Projednat   v rámci Mikroregionu ŽaTp  žádost MS kraje, odd. vnitřních věcí, 28. října 117, 702 18  Ostrava o spolupráci  na základě přípisu MV ČR, odboru všeobecné správy.

Zodp.: starosta

 1. Podepsat vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole v obci Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Podepsat  žádanky a měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice -  září 2004.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit změnu připojení na internet z připojení ISDN na připojení ADSL.

Zodp.: místostarosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zrušení úkolu - bodu č. 44/6.
 2. Zveřejnění konání a program 13. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 8. září 2004.
 3. Odpověď p. Pavlíně Ždiniakové ve věci umístění kontejneru na odpadky: umístění kontejneru bylo projednáno  a odsouhlašeno vlastníkem pozemku parc. č. 340/192, k. ú. Horní Soběšovice a máme za to, že se jedná o místní komunikaci, která je udržována i v zimním období; pokud bude komunikace vyřazena z pasportu, nebude v zimě udržována. 
 4. Zveřejnění  na úřední desce dražební vyhlášky, č. j. EX 132/03-76, Exekutorský úřad Ostrava, Poděbradova 41, 702 00  Ostrava.
 5. Zařazení  do seznamu žadatelů o zaměstnání  a odpověď  p. Michalu Kocurkovi k žádosti o přidělení pracovního místa.
 6. Zajištění  průběhu voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR v obci Soběšovice a zaslání požadovaných údajů KÚ MS kraje.
 7. Zařazení do  seznamu  žadatelů  o zaměstnání a odpověď  p. Rudolfu Foukalovi k  žádosti.
 8. Projednání v rámci Mikroregionu ŽaTp  žádosti MS kraje, odd. vnitřních věcí, 28. října 117, 702 18  Ostrava o spolupráci  na základě přípisu MV ČR, odboru všeobecné správy.
 9. Vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole v obci Soběšovice.
 10. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla SDH Soběšovice  -  září 2004.
 11. Zajištění a změnu připojení na internet z připojení ISDN na připojení ADSL.

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

  

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce