Usnesení

47. zasedání Rady obce Soběšovice dne 22. 9. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

1.       Úkoly, trvá: 15/8,  19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,  41/7,  41/28,  42/5, 43/8,  44/5,  45/9, 46/10.

2.       Komerční banka, obchodní centrum, regionální pobočka Frýdek-Místek: indikativní nabídka financování projektu „Rekonstrukce objektu ZVS  Soběšovice – Nová Husarůvka“.

3.       Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení stavby „Přístřešek pro auta, sklad zahradního nářadí, zahradní altánek, zpevněné plochy a sjezd z místní komunikace k RD“, stavebníci Ing. Wunsch Tomáš a Ing. Soňa.

4.       P. Marián Kovaľ, Sovova 708, 734 01  Karviná-Ráj: sdělení k úhradě poplatků.

5.       Goodmen, s. r. o., J. V. Sládka 34, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.

6.       Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jaroslavem Nytrou.

7.       P. Jaromír Ficek: žádost o zařazení pozemku do územního plánu obce do zóny výstavby.

8.       P. Stanislav Kralovanský: žádost o poskytnutí informací o objektu Nová Husarůvka.

9.       Obecní úřad, 739 38  Dolní Domaslavice: žádost o vydání stanoviska – souhlasu s vedením přípojek  - sociální zařízení v Tábořišti U Rybárny.

10.   Základní škola Soběšovice: Výroční zpráva ZŠ Soběšovice šk. rok 2003 – 2004.

11.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení – dělení pozemku parc. č. 456/1, k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatelé MUDr. Přečková Jaroslava a Přeček Jan.

12.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení – dělení pozemku parc. č. 449/6, k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatel p. Anna Bobková.

13.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Oplocení“ – nejsou námitky, stavebníci p. Kukula Otto a Drahomíra.

14.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby „Nástavba stávajícího rodinného domu se vznikem druhé bytové jednotky“ a „Plynovodní přípojka ke stávajícímu rod. domu “, stavebníci Ing. Chromečka Miroslav a Jana.

15.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení – dělení pozemku parc. č. 327, k. ú. Pitrov , navrhovatel PLM International, s. r. o.,  Orlová-Poruba, Slezská 950.

16.   Finanční úřad v Havířově, Myslbekova 2/1470, 736 01  Havířov 1: exekuční příkaz na prodej nemovitostí, čj. 59711/04/370941/4433.

17.   ČZS Soběšovice, předseda p. Jana Pavloková: žádost o pomoc při zajištění VINOBRANÍ.

18.   Obec Soběšovice, personální správa: návrh postupu ředitelky PO ZŠ Soběšovice do vyššího platového stupně.

19.   P. Kamil Chovanec, p. Dömenyová Simona: žádost o bydlení i zaměstnání.

20.   JKV Opava s. r. o., Vrchní 85/30, 747 05 Opava: cenová kalkulace světelné výzdoby.

21.   P. Gajan Ondřej a Zuzana: žádost o změnu územního plánu, pozemek par. č. 443/1, 329/6, k. ú. Horní Soběšovice.

22.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení a souhlas se změnou kultury pozemku par. č. 682/20 z kult. vodní plocha na kult. ostatní plocha, parc. č. 682/31 z kult. vodní plocha na kult. ostatní plocha, k. ú. Lučina, navrhovatel Obec Soběšovice.

23.   TS, a. s., Frýdek-Místek: kalkulace ceny na montáž a připojení vánoční výzdoby v obci.

24.   Česká pošta, s. p., o. z. Severní Morava, Poštovní 1368/20, 728 60  Ostrava: zaslání geometrického plánu PF ČR.

25.   Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p.  Marií Blahutovou.

26.   ZO ČSV D. Domaslavice, předseda p. L. Pochtiol: žádost o finanční příspěvek na podporu udržení včelstev na území obce.

27.   MŽP, Vršovická 65, 100 10  Praha 10: rozhodnutí o registraci akce v IS  ISPROFIN.

28.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení  stavby „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, středotlaké plynovodní, nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, dešťové kanalizace, sjezdu z místní komunikace, zpevněných ploch a terasy“ a pozvání k ÚJ dne 21. 9. 2004 v 8:00 h, stavebníci p. Pazdziora Břetislav a Eva.

29.   Ing. Horák Jiří a MUDr. Helena: žádost o změnu územního plánu obce.

 30.   Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací na OÚ dne 16. září 2004.

31.   P. Veronika Walaszková: inzerce občana – zakázkové krejčovství.

32.   Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Libuší Vojtíškovou.

33.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením  „Stavební úpravy, přístavba, nástavba – rekonstrukce objektu ZVS na Informační centrum, služby, prodej a samosprávu obce“, stavebník Obec Soběšovice.

34.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  sdělení o sloučení ÚŘ  se SŘ stavby „Přesun výměníku tepelného čerpadla“, navrhovatelé Ing. Wunsch Tomáš a Ing. Soňa.

35.   Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: informace o registraci přihlášek k registraci – volby do Senátu PČR, volební obvod č. 73.

36.   CK  Juhász, a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně: žádost o vyjádření.

37.   Obec Soběšovice: návrh smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Soběšovice a Základní školou Soběšovice, PO.

38.   Krajský úřad MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: zaslání seznamu zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 a sdělení adres zmocněnců.

39.   P. Jaroslava Kapralová: zrušení žádosti o přidělení nebytových prostor – Nová Husarůvka.

40.   ODS, oblastní sdružení F-M, náměstí Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek: závazná objednávka  inzerce ve zpravodaji obce.

41.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ  stavby „Vodovodní přípojka k rodinnému domu“, navrhovatel p. Ryška Ladislav.

42.   Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Přístřešek pro auta, sklad zahradního nářadí, zahradní altánek, zpevněné plochy a sjezd z místní komunikace k RD“,  stavebníci Ing. Wunsch Tomáš a Soňa.

43.   Obec Soběšovice: návrhy nabídek interiérů – rekonstrukce ZVS.

44.   Obec Soběšovice: objednávka PRISIMA, spol. s r. o., Bukovanského 12/869, 710 00 Ostrava, EPS, EZS, telekomunikační,  datová síť.

45.   Obec Soběšovice: kniha k 700 let obcí.

46.   Obec Soběšovice: kolaudace ZVS, otevření.

47.   Obec Soběšovice: provozování objektu ZVS, restaurace, kuchyň.

48.   Obec Soběšovice: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“.

49.   Obec Soběšovice: přihláška Obce Soběšovice k registraci k dani z přidané hodnoty.

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Odpovědět žadateli p. Mariánu Kovaľovi, Sovova 708, 734 01  Karviná-Ráj: rada obce schválila změnu částečného prominutí poplatku dle OZV č. 3/2003 za užívání veřejného prostranství  pro lavičky u provozovny MONIKA na 5 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit ve zpravodaji obce inzerci Goodmen, s. r. o., J. V. Sládka 34, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: předseda komise redakční,  Popovičová

 1. Předložit ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce žádost p. Jaromíra Ficka  o zařazení pozemku do územního plánu obce do zóny výstavby.

Zodp.: starosta

 1. Poskytnout informace p. Stanislavu Kralovanskému o objektu Nová Husarůvka  dle žádosti.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat souhlasné stanovisko k žádosti OÚ Dolní Domaslavice o vydání stanoviska – souhlasu s vedením přípojek  - sociální zařízení v Tábořišti U Rybárny, za podmínek:

a) přemístit skříně HUP na katastr obce Dolní Domaslavice,

b) změna dimenze potrubí pod komunikací z LPE D40 na LPE D90,

c) uzavření dohody o provozování kempu.

                                                            Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Poskytnout příspěvek ve výši  do 500,00 Kč  k žádosti ČZS Soběšovice, předsedy p. Jany Pavlokové  o pomoc při zajištění VINOBRANÍ.

Zodp: starosta, Guziurová

 

 1. Vydat platový výměr  s účinností od 1. 10. 2004, se změnou - postup do vyššího platového stupně ředitelky PO ZŠ Soběšovice Mgr. Lucie Michálkové;  zaslat Službě škole, Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpovědět k žádosti o bydlení i zaměstnání p. Kamila Chovance, p. Dömenyové Simony.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit na příštím zasedání zastupitelstva obce žádost p. Gajana Ondřeje a Zuzany o změnu územního plánu.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p.  Marií Blahutovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit finanční příspěvek ve výši 240,00 Kč na podporu udržení včelstev v obci Soběšovice dle žádosti  ZO ČSV D. Domaslavice, předsedy p. L. Pochtiola.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat a odeslat registraci akce v IS  ISPROFIN na  MŽP, Vršovická 65, 100 10  Praha 10. 

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit  na příštím zasedání zastupitelstva obce žádost Ing. Horáka Jiřího a MUDr. Heleny  o změnu územního plánu obce.

Zodp.: starosta

 1. Předložit zápis výboru kontrolního o kontrole pokladních operací na OÚ dne 16. září 2004 na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Zveřejnit  ve zpravodaji obce  inzerci  p. Veroniky Walaszkové, zakázkové krejčovství. 

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Libuší Vojtíškovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět CK  Juhász, a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o vyjádření:  rada obce schvaluje předloženou žádost o oplocení areálu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Soběšovice a Základní školou Soběšovice, PO.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět ODS, oblastnímu sdružení F-M, náměstí Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek k  závazné objednávce  inzerce: vzhledem k trvalé naplněnosti zpravodaje inzercí není možné zveřejnit.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Požádat firmu Hilbert interiéry,  U Bažantnice 1462, 735 06 Karviná - Nové Město o předložení návrhu smlouvy o dílo podle projektu interiéru ZVS Soběšovice: místnost č. 104 – inf. středisko, m. č. 119 – bar – výčep, m. č. 130 – kancelář, m. č. 143 – šatna návštěvníků, m. č. 219 – kuch. linka – byt, m. č. 235, 236, 237, 238  a opravy v sále a vestibulu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vystavit objednávku  na realizaci rozvodu EPS a EZS, telekomunikační a datovou síť, dle projektové dokumentace firmě PRISIMA, spol. s r. o., Bukovanského 12/869, 710 00 Ostrava.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat oznámení účastníkům soutěže o veřejnou zakázku „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“  o vítězi soutěže.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Podat přihlášku Obce Soběšovice k registraci k dani z přidané hodnoty k 1. 10. 2004.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Zrušení bodu – úkolu 41/14.
 2. Změnu částečného prominutí poplatku dle OZV č. 3/2003 za užívání veřejného prostranství  pro lavičky u provozovny MONIKA na 5 000,00 Kč žadateli p. Mariánu Kovaľovi, Sovova 708, 734 01  Karviná-Ráj.
 3. Úhradu a zveřejnění inzerce Goodmen, s. r. o., J. V. Sládka 34, 738 01  Frýdek-Místek ve zpravodaji obce.
 1. Předložení žádosti p. Jaromíra Ficka  o zařazení pozemku do územního plánu obce do zóny výstavby ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce.
 2. Poskytnutí informací o objektu Nová Husarůvka p. Stanislavu Kralovanskému  dle žádosti.
 3. Vydání souhlasného stanoviska k žádosti OÚ Dolní Domaslavice o vydání stanoviska – souhlasu s vedením přípojek  - sociální zařízení v Tábořišti U Rybárny, za podmínek:

a) přemístit skříně HUP na katastr obce Dolní Domaslavice,

b) změna dimenze potrubí pod komunikací z LPE D40 na LPE D90,

c) uzavření dohody o provozování kempu.

 1. Poskytnutí příspěvku ve výši do 500,00 Kč  k žádosti ČZS Soběšovice, předsedy p. Jany Pavlokové  o pomoc při zajištění VINOBRANÍ.
 2. Změnu platového zařazení s účinností od 1. 10. 2004 (postup do vyššího platového stupně) ředitelky PO ZŠ Soběšovice Mgr. Lucie Michálkové;  zaslání  Službě škole, Frýdek-Místek.
 3. Zařazení do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpověď  k žádosti o bydlení i zaměstnání p. Kamila Chovance, p. Dömenyové Simony.
 4. Předložení žádosti p. Gajana Ondřeje a Zuzany o změnu územního plánu  na příštím zasedání zastupitelstva obce.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p.  Marií Blahutovou.
 6. Finanční příspěvek ve výši 240,00 Kč na podporu udržení včelstev v obci Soběšovice dle žádosti  ZO ČSV D. Domaslavice, předsedy p. L. Pochtiola.
 7. Registraci akce v IS  ISPROFIN a zaslání na  MŽP, Vršovická 65, 100 10  Praha 10. 
 8. Předložení   žádosti  Ing. Horáka Jiřího a MUDr. Heleny  o změnu územního plánu obce  na příštím zasedání zastupitelstva obce.
 9. Předložení zápisu výboru kontrolního o kontrole pokladních operací na OÚ dne 16. září 2004 na příštím zasedání zastupitelstva obce.
 10. Zveřejnění  inzerce  p. Veroniky Walaszkové, zakázkové krejčovství  ve zpravodaji obce. 
 11. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Libuší Vojtíškovou.
 12. Odpověď  CK  Juhász, a. s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o vyjádření:  rada obce schvaluje předloženou žádost o oplocení areálu.
 13. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Soběšovice a Základní školou Soběšovice, PO.
 14. Pro realizaci interiéru v objektu ZVS firmu Hilbert interiéry,  U Bažantnice 1462, 735 06   Karviná – Nové Město.
 15. Objednávku na realizaci rozvodu EPS a EZS, telekomunikační a datovou síť, dle projektové dokumentace  firmě PRISIMA, spol. s r. o., Bukovanského 12/869, 710 00 Ostrava.
 16. Firmu KUMAN, spol. s r. o.,  Karviná-Hranice  pro realizaci stavby „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“ dle návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
 17. Přihlášku Obce Soběšovice k registraci k dani z přidané hodnoty.

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

   1.  Zveřejnění inzerce dle požadavku ODS, oblastního sdružení F-M, náměstí Svobody 6, 738 02 Frýdek-Místek ve zpravodaji obce.

 

 

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

 

 

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce