Usnesení

48. zasedání Rady obce Soběšovice dne 6. 10. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,    41/28,  42/5, 43/8,  44/5,   46/10, 47/2, 47/3, 47/9, 47/13, 47/14.
 2. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava: změna katastrální hranice – souhlas s přičleněním pozemku par. č. 372/9 z k. ú. Pitrov  do k. ú. Lučina.
 3. P. Pavlína Ždiniaková: umístění kontejneru na odpadky.
 4. Gordic VAR Ostrava: nabídka školení k programu Daně, dávky, pohledávky (DDP).
 5. TJ ZORA Praha, zrakově postižených sportovců, Pštrossova 33, box 330, 111 21  Praha 1: zaslání plánovacích kalendářů r.  2005  a prosba o finanční příspěvek  na činnost TJ.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  rozhodnutí  o dělení pozemku  parc. č. 327, k. ú. Pitrov, obec Soběšovice, navrhovatel PLM International, s. r. o., Slezská 950, Orlová-Poruba.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o dělení pozemku  parc. č.  456/1, k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, navrhovatelé p. Přeček Jan a MUDr. Jaroslava.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 449/6, k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, navrhovatel p. Anna Bobková.
 9. Obecní úřad  Lučina, stavební úřad:  kolaudační rozhodnutí  -  povolení užívání stavby  „Rodinný dům o 1 bj., vč. přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, středotlaké plynovodní, nízkotlaké plynovodní, plynofikace objektu, dešťové kanalizace, sjezdu z místní komunikace, zpevněných ploch a terasy“, navrhovatelé p. Pazdziora Břetislav a Eva.
 10. P. Jacko Michal: žádost o pracovní místo.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí o povolení změny nedokončené stavby „Stavební úpravy, přístavba, nástavba - rekonstrukce objektu ZVS na Informační centrum, služby, prodej a samosprávu obce“, stavebník Obec Soběšovice.
 12. Jiří Hilbert, U Bažantnice 1462/3, 735 06  Karviná-Nové Město: návrh smlouvy o dílo na zhotovení věci č. 08/2004.
 13. Ministr informatiky, Vladimír Mlynář: sdělení k projektu  „Elektronický podpis obcím“.
 14.  VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava: nabídka semináře „Sociální dávky pro staré a postižené občany“ dne 26. 10. 2004, Ostrava.
 15. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – pozemek parc. č. 340/298, k. ú. Horní Soběšovice.
 16. P. Marie Pláničková: žádost o místo.
 17. KÚ MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: poskytnutí neinvestiční účelové dotace.
 18. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „Výměna oken v rodinném domě“, stavebníci p. Hýl Václav a Věra.
 19. P. Alois Běhounek:  návrh na zavedení pečovatelské služby (donáška obědů).
 20. P. Apolena Běhounková: návrh na zavedení pečovatelské služby (donáška obědů).
 21. P. Oliva František a Dobromila:  žádost o prodej pozemku.
 22. ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: RE – certifikace ISO 9001.
 23. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Zahradní pergola a kryté stání pro auto“, stavebníci Ing. Hladík Tomáš a Ing. Pavlína.
 24. P. Milena Pagurková: žádost.
 25. P. Čestmír Kotula: žádost o předání připomínek na ČSAD Havířov – jízdní řád.
 26. P. Eva Šenková: pronájem.
 27. Obec Soběšovice: návrh na podání návrhu na zahájení dědického řízení o nově najevo vyšlém jmění u zemřelých spoluvlastníků pozemku p. č. 667, k. ú. H. Soběšovice.
 28. Obec Soběšovice:  návrh na změnu využití území pozemků p. č. 148/6, k. ú. Dolní Soběšovice a p. č. 418/5, k. ú. Pitrov.
 29. PRISIMA, spol. s r. o., Bukovanského 12/869, 710 00  Ostrava: návrh smlouvy o dílo na dodání materiálu a montáž vnitřního slaboproudého rozvodu EZS, EPS, telekomunikace a datové sítě.
 30. SME, a. s., 28. října 3123/152, 709 02  Ostrava-Moravská Ostrava: návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. FM 6212012/VR/SB/04/132 mezi Obcí Soběšovice a SME, a. s., Ostrava.
 31. Obec Soběšovice: návrh konání zastupitelstva obce dne 19. 10. 2004 včetně programu.
 32. Komise životního prostředí a rekreace, předseda Ing. Miroslav Peřina: Zápis a usnesení z 13. jednání komise ŽPaR  dne 5. 10. 2004.
 33. P. Ludmila Peřinová: urgence dokončení rybníčku.
 34. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o dílo č. 2004-072 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu ZVS – kabelová přípojka NN“ mezi Obcí Soběšovice a firmou Rudolf Prorok, Koroptví 42/21, 724 00  Ostrava-Stará Bělá.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 41/7: připravit materiál z komise ŽP a rekreace pro další jednání s projektantem úpravy studie kempu pod Husarůvkou.

Zodp.: místostarosta

 1. Odpovědět p. Pavlíně Ždiniakové ve věci  umístění kontejneru na odpadky: pokud se domníváte, že je kontejner umístěn na Vašem pozemku, je to zapotřebí prokázat geometrickým vytyčením pozemku; nejvhodnějším  řešením do budoucnosti by bylo převedení pozemku pod komunikací do majetku obce.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Uhradit a zúčastnit se  školení  v Ostravě pořádaného Gordic VAR Ostrava k programu Daně, dávky, pohledávky (DDP).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit finanční příspěvek ve výši 50,00 Kč na činnost TJ ZORA Praha, zrakově postižených sportovců, Pštrossova 33, box 330, 111 21  Praha 1.

Zodp..: starosta, Popovičová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů  a odpovědět p. Michalu Jackovi k žádosti o pracovní místo.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení věci č. 08/2004 mezi Obcí Soběšovice a firmou  Jiří Hilbert, U Bažantnice 1462/3, 735 06  Karviná-Nové Město.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se  semináře „Sociální dávky pro staré a postižené občany“ pořádaného VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava dne 26. 10. 2004, Ostrava.

Zodp.. starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Odpovědět  Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – pozemek parc. č. 340/298, k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů a odpovědět p. Marii Pláničkové  k  žádosti o místo.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí  neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Soběšovice, evidenční číslo jednotky 812193 ve výši 3 300,00 Kč k zabezpečení výdajů na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obce k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, instrukčně metodická zaměstnání a specializační kurzy.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zavést a poskytovat pečovatelskou službu (donášku obědů)  p. Aloisi Běhounkovi.

Zodp: starosta, Guziurová

 1. Zavést a poskytovat pečovatelskou  službu  (donášku obědů) p. Apoleně Běhounkové.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět  p. Olivovi  Františku a Dobromile  k  žádosti o prodej pozemku:  po dopracování umístění kontejnerů na separovaný odpad bude žádost předložena na zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit  prominutí nájmu ve výši  10 000,00 Kč ze Stánku na hrázi pro pronajímatele p. Milenu Pagurkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předat připomínky p. Čestmíra Kotuly k jízdnímu řádu ČSAD Havířov.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o pronájem a odpovědět p. Evě Šenkové  k žádosti o pronájem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podat návrh na zahájení dědického řízení o nově najevo vyšlém jmění u zemřelých spoluvlastníků pozemku p. č. 667, k. ú. H. Soběšovice.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 

 1. Podat návrh na změnu využití území pozemků p. č. 148/6, k. ú. Dolní Soběšovice a p. č. 418/5, k. ú. Pitrov z druhu orná půda na ostatní plocha, ostatní komunikace.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a PRISIMA, spol. s r. o., Bukovanského 12/869, 710 00  Ostrava na dodání materiálu a montáž vnitřního slaboproudého rozvodu EZS, EPS, telekomunikace a datové sítě.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. FM 6212012/VR/SB/04/132 mezi Obcí Soběšovice a SME, a. s.,  28. října 3123/152, 709 02  Ostrava-Moravská Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit konání a pozvat na 14. zasedání zastupitelstva obce dne 19. října 2004  v 17:00 hodin.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo č. 2004-072 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu ZVS – kabelová přípojka NN“ mezi Obcí Soběšovice a firmou Rudolf Prorok, Koroptví 42/21, 724 00  Ostrava-Stará Bělá.

Zodp.: starosta, Popovičová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Ad 41/7: přípravu materiálu z komise ŽP a rekreace pro další jednání s projektantem úpravy studie kempu pod Husarůvkou.
 2. Odpověď p. Pavlíně Ždiniakové ve věci  umístění kontejneru na odpadky: pokud se domníváte, že je kontejner umístěn na Vašem pozemku, je to zapotřebí prokázat geometrickým vytyčením pozemku; nejvhodnějším  řešením do budoucnosti by bylo převedení pozemku pod komunikací do majetku obce.
 3. Úhradu a účast p. Olgy Popovičové na školení v Ostravě  pořádaném Gordic VAR Ostrava k programu Daně, dávky, pohledávky (DDP).
 4. Úhradu finančního příspěvku ve výši 50,00 Kč na činnost TJ ZORA Praha, zrakově postižených sportovců, Pštrossova 33, box 330, 111 21  Praha 1.
 5. Zařazení do seznamu žadatelů  a odpověď  p. Michalu Jackovi  k žádosti o pracovní místo.
 6. Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení věci č. 08/2004 mezi Obcí Soběšovice a firmou  Jiří Hilbert, U Bažantnice 1462/3, 735 06  Karviná-Nové Město.
 7. Úhradu a účast p. Milady Guziurové  na semináři „Sociální dávky pro staré a postižené občany“ pořádaného VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 4, 702 00  Ostrava dne 26. 10. 2004, Ostrava.
 8. Odpověď Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – pozemek parc. č. 340/298, k. ú. Horní Soběšovice.
 9. Zařazení do seznamu žadatelů a odpověď p. Marii Pláničkové  k  žádosti o místo.
 10. Uzavření smlouvy a přijetí  neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Soběšovice, evidenční číslo jednotky 812193 ve výši 3 300,00 Kč k zabezpečení výdajů na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obce k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, instrukčně metodická zaměstnání a specializační kurzy.
 11. Zavedení a poskytování pečovatelské služby (donášky obědů) p. Aloisi Běhounkovi.
 12. Zavedení a poskytování pečovatelské  služby (donášky obědů) p. Apoleně Běhounkové.
 13. Odpověď  p. Olivovi  Františku a Dobromile   k  žádosti o prodej pozemku:  po dopracování umístění kontejnerů na separovaný odpad bude žádost předložena na zasedání zastupitelstva obce.
 14. Prominutí nájmu ve výši  10 000,00 Kč ze Stánku na hrázi pro pronajímatele p. Milenu Pagurkovou.
 15. Předání připomínek p. Čestmíra Kotuly k jízdnímu řádu ČSAD Havířov.
 16. Zařadit do seznamu žadatelů o pronájem a odpovědět p. Evě Šenkové  k žádosti o pronájem.
 17. Podání návrhu na zahájení dědického řízení o nově najevo vyšlém jmění u zemřelých spoluvlastníků pozemku p. č. 667, k. ú. H. Soběšovice.
 18. Podání návrhu na změnu využití území pozemků p. č. 148/6, k. ú. Dolní Soběšovice a p. č. 418/5, k. ú. Pitrov z druhu orná půda na ostatní plocha, ostatní komunikace.   
 19. Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Soběšovice a PRISIMA, spol. s r. o., Bukovanského 12/869, 710 00  Ostrava na dodání materiálu a montáž vnitřního slaboproudého rozvodu EZS, EPS, telekomunikace a datové sítě.
 20. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. FM 6212012/VR/SB/04/132 mezi Obcí Soběšovice a SME, a. s.,  28. října 3123/152, 709 02  Ostrava-Moravská Ostrava.
 21. Program a zveřejnění konání 14. zasedání zastupitelstva obce dne 19. října 2004  v 17:00 hodin.
 22. Uzavření smlouvy o dílo č. 2004-072 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu ZVS – kabelová přípojka NN“ mezi Obcí Soběšovice a firmou Rudolf Prorok, Koroptví 42/21, 724 00  Ostrava-Stará Bělá.

  

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce