Usnesení

49. zasedání Rady obce Soběšovice dne 20. 10. 2004

  

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,    41/28,  42/5, 43/8,  44/5,   46/10, 47/2,  48/1, 48/17,  48/19.
 2. Ing. arch. Petra Schnirchová: východiska strategie turistické oblasti (předběžná informace o stavu zamýšleného rozdělení Regionu Beskydy na statistické územní celky) a zpráva z jednání dne 19. 10. 2004.
 3.   MS kraje, odbor dopravy a SH, 28. října 117, 702 18  Ostrava:  informace  ke schvalování nových JŘ na období 2004/2005.
 4. MZe, PÚ F-M, 4, května 217, 738 02  Frýdek-Místek: uplatnění nároku na vydání nemovitostí dle zák. č. 229/1991 Sb., v platném znění.
 5. Obecní úřad  Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení SŘ stavby „Vodovodní přípojka k rodinnému domu“, stavebník p. Ryška Ladislav.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení ÚŘ stavby „Sociální zařízení autokempu, vč. přípojky vodovodní, středotlaké a nízkotlaké plynovodní, elektro a kanalizační“, navrhovatel  Obec Dolní Domaslavice.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ÚJ,  stavby „Stavební úpravy, přístavba, nástavba – rekonstrukce objektu ZVS na Informační centrum, služby, prodej a samosprávu obce“, stavebník Obec Soběšovice.
 8. Finanční úřad ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, 738 01  Frýdek-Místek 1:  výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem, čj. 154761/04/362961/4739.
 9. R-Zátoka, spol. s r. o., Chelčického 691/8, 702 00  Ostrava: žádost o změnu v označení pozemků v rámci územního plánu.
 10. P. Antonie a Ing. Oldřich Žáčkovi: úprava společné hranice parcel č. 426/7 a č. 443/10.
 11. P. Lenka Smrčková: žádost o pronájem restaurace „Nová Husarůvka“.
 12. Obec Soběšovice, personální správa:  návrh uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou (distribuce hlasovacích lístků voličům) v rozsahu  6 dnů,  41,00 hodin, odměna dle  směrnice  MF ČR čj. 124/1 354/2002, ve znění Směrnice  MF  čj. 124/123  009/2002  a VPP č. 2/2003.
 13. P. Helena Oborná: žádost o místo.
 14. Obec Soběšovice: návrh smlouvy  o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Vladimírem Nytrou.
 15. ELTOM, s. r. o., Polní 1294, 735 14  Orlová-Lutyně: žádost o vyjádření na stavbu „Soběšovice – chatky u TS 6890 – kabelové vedení NN“.
 16. Základní škola Soběšovice, ředitelka Mgr. L. Michálková: odměny zaměstnancům ZŠ; návrh odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice.
 17. Česká pošta, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o souhlas majitele objektu s technickým zhodnocením (dveřní mříž)  v nebytových prostorách pošty Soběšovice (budova ZVS).
 18. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení udržovacích prací „Rekonstrukce stávajícího oplocení u RD“, stavebníci p. Bártek Vladimír a Alenka.
 19. Katastrální úřad pro MS kraj se sídlem v Opavě, KP Frýdek-Místek, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek: oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí.
 20. P. Šimon Štefan: žádost o zaměstnání.
 21. Obec Soběšovice: návrh objednávky u fy K§K Řemesla Březolupy – vybavení volební místnosti;  zajištění potřeb pro konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu PČR.
 22. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení stavebního řízení  stavby „Přesun výměníku tepelného čerpadla“, stavebníci Ing. Wunsch Tomáš a Ing. Soňa.
 23. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení  o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Přístavba stávající terasy“, navrhovatel R-Zátoka, spol. s r. o., Chelčického 8, Moravská Ostrava.
 24. P. Eva Čarnecká: žádost o pronájem prodejní plochy.
 25. KÚ MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: organizační informace pro možnost uzavření licenční smlouvy o užívání ortofotomapy.
 26. SDH Soběšovice: použití znaku obce pro potřebu SDH Soběšovice.
 1. Obec Soběšovice: podmínky pro pronájem – provozování nebytových prostor „Nová Husarůvka“.
 2. Obec Soběšovice: zabezpečení ostrahy objektu Nová Husarůvka a rozšíření pojistné smlouvy.
 3. Obec Soběšovice: záměr pronajmout nebytové prostory v objektu ZVS – Nová Husarůvka.
 4. P. Marta Haladejová, p. Jan Ponča: žádost.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Sdělit na valné hromadě Regionu Beskydy: rada obce schválila zařazení obce Soběšovice v připravované struktuře turistických oblastí, zón a rajonů do oblasti Beskydy.

Zodp.: starosta

 1. Podat žádost o posečkání daně - výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem, čj. 154761/04/362961/4739; v případě úhrady obcí zahájit vymáhání pohledávky.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Předložit k posouzení při zpracování změny ÚP žádost  o změnu v označení pozemků v rámci územního plánu R-Zátoky, spol. s r. o., Chelčického 691/8, 702 00  Ostrava a odpovědět žadateli.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyvolat jednání s vlastníkem pozemku par. č.  426/7, k. ú. Horní Soběšovice  a navrhnout řešení.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o pronájem  a odpovědět p. Lence Smrčkové k žádosti o pronájem restaurace „Nová Husarůvka“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou (distribuce hlasovacích lístků voličům) v rozsahu  6 dnů,  41,00 hodin, odměna dle  směrnice  MF ČR čj. 124/1 354/2002, ve znění Směrnice  MF  čj. 124/123  009/2002  a VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů  a odpovědět  p. Heleně Oborné k žádosti o místo.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu  o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Vladimírem Nytrou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět  firmě ELTOM, s. r. o., Polní 1294, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o vyjádření ke stavbě „Soběšovice – chatky u TS 6890 – kabelové vedení NN“:  rada obce nesouhlasí  se vzdušným vedením a požaduje zemní přípojku s protlakem pod odbočkou k Sporthotelu Maják.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat Službě škole Frýdek-Místek požadavek k vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ Soběšovice Mgr. Lucii Michálkové  ve výši  dle schváleného  návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat odpověď (souhlas obce)  České poště, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek k žádosti o souhlas majitele objektu s technickým zhodnocením (dveřní mříž)  v nebytových prostorách pošty Soběšovice (budova ZVS).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prověřit oznámení Katastrálního úřadu pro MS kraj se sídlem v Opavě, KP Frýdek-Místek, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek o opravě chybného údaje katastru nemovitostí.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Zařadit do seznamu žadatelů a odpovědět p. Šimonu Štefanovi k žádosti o zaměstnání.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit potřeby pro konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu PČR a objednat vybavení volební místnosti u fy K§K Řemesla Březolupy.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

  

 1. Zaslat dopis na Povodí Odry, s. p.: rada obce nesouhlasí  s realizací stavby na části pronajatého pozemku p. č. 682/1, k. ú. Lučina  a zaslat stanovisko na stavební úřad  ke sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Přístavba stávající terasy“, navrhovatel R-Zátoka, spol. s r. o., Chelčického 8, Moravská Ostrava: rada obce nesouhlasí s realizací stavby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o pronájem  a odpovědět p. Evě Čarnecké k  žádosti o pronájem prodejní plochy.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prověřit nabídku k uzavření licenční smlouvy a užívání ortofotomapy.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Sdělit veliteli SDH souhlas obce k užití znaku obce pro použití na stejnokrojích SDH.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Rozeslat pozvánky k prohlídce objektu  na den 27. 10. 2004 v 9:00 h – suterén, 10:00 h – restaurace a předání podmínek s termínem  předání nabídky do 3. 11. 2004 do 14:00 hodin.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zabezpečit  ostrahu objektu Nová Husarůvka do doby rozšíření pojistné smlouvy a uzavřít pojistnou smlouvu.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory  v objektu ZVS – Nová Husarůvka.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o pronájem a odpovědět p. Martě Haladejové, p. Janu Pončovi  k žádosti.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Zařazení obce Soběšovice v připravované struktuře turistických oblastí, zón a rajonů do oblasti Beskydy.
 2. Podání žádosti o posečkání daně - výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem, čj. 154761/04/362961/4739;  v případě úhrady obcí zahájení vymáhání pohledávky.
 3. Předložení k posouzení při zpracování změny ÚP žádosti  o změnu v označení pozemků  v rámci územního plánu  R-Zátoky, spol. s r. o., Chelčického 691/8, 702 00  Ostrava.
 4. Vyvolání jednání s vlastníkem pozemku p. č. 426/7, k. ú. Horní Soběšovice   a  navržení řešení.
 5. Zařazení  do seznamu žadatelů o pronájem  a odpověď  p. Lence Smrčkové  k žádosti o pronájem restaurace „Nová Husarůvka“.
 6. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou (distribuce hlasovacích lístků voličům) v rozsahu  6 dnů,  41,00 hodin, odměna dle  směrnice  MF ČR čj. 124/1 354/2002, ve znění Směrnice  MF  čj. 124/123  009/2002  a VPP č. 2/2003.
 7. Zařazení  do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpověď   p. Heleně Oborné k žádosti o místo.
 8. Uzavření smlouvy  o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Vladimírem Nytrou.
 9. Odpověď  firmě ELTOM, s. r. o., Polní 1294, 735 14  Orlová-Lutyně k žádosti o vyjádření ke stavbě „Soběšovice – chatky u TS 6890 – kabelové vedení NN“:  rada obce nesouhlasí  se vzdušným vedením a požaduje zemní přípojku s protlakem pod odbočkou k Sporthotelu Maják.
 10. Odměnu ředitelce PO ZŠ Soběšovice  Mgr. Lucii Michálkové ve výši dle návrhu a zaslání sdělení Službě škole Frýdek-Místek.
 11. Zaslání odpovědi (souhlasu obce)  České poště, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek k žádosti o souhlas majitele objektu s technickým zhodnocením (dveřní mříž)  v nebytových prostorách pošty Soběšovice (budova ZVS).
 12. Prověření  oznámení Katastrálního úřadu pro MS kraj se sídlem v Opavě, KP Frýdek-Místek, T. G. Masaryka 453, 738 01  Frýdek-Místek o opravě chybného údaje katastru nemovitostí.
 13. Zařazení do seznamu žadatelů o zaměstnání a odpověď  p. Šimonu Štefanovi k žádosti o zaměstnání.
 1. Zajištění potřeb pro konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu PČR a objednávku vybavení volební místnosti u fy K§K Řemesla Březolupy.
 2. Zaslání dopisu na Povodí Odry, s. p.: rada obce nesouhlasí  s realizací stavby na části pronajatého pozemku p. č. 682/1, k. ú. Lučina  a zaslání stanoviska na stavební úřad  ke sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Přístavba stávající terasy“, navrhovatel R-Zátoka, spol. s r. o., Chelčického 8, Moravská Ostrava: rada obce nesouhlasí s realizací stavby.
 3. Zařazení do seznamu žadatelů o pronájem  a odpověď p. Evě Čarnecké k  žádosti o pronájem prodejní plochy.
 4. Prověření  nabídky k uzavření licenční smlouvy a užívání ortofotomapy.
 5. Souhlas obce k užití znaku obce pro použití na stejnokrojích SDH.
 6. Podmínky pronájmu nebytových prostor v objektu ZVS a rozeslání pozvánek k prohlídce objektu  na den 27. 10. 2004 v 9:00 h – suterén, 10:00 h – restaurace a předání podmínek s termínem  předání nabídky do 3. 11. 2004 do 14:00 hodin.
 7. Zabezpečení  ostrahy objektu Nová Husarůvka do doby rozšíření pojistné smlouvy a uzavření pojistné smlouvy.
 8. Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu ZVS – Nová Husarůvka.
 9. Zařazení do seznamu žadatelů o pronájem a odpověď  p. Martě Haladejové, p. Janu Pončovi  k žádosti.

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

           

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce