Usnesení

51. zasedání Rady obce Soběšovice dne 15. 11. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:  

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,    41/28,  42/5, 43/8,  44/5,   46/10, 47/2,  48/1,   49/1, 49/3,  49/17, 50/2, 50/3, 50/6, 50/7, 50/10, 50/11, 50/12, 50/16, 50/17.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení ve věci povolení stavby „Vodovodní přípojka k rodinnému domu“ – prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí  do 60 dnů.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení  - návrh na vydání ÚR o využití území „změna kultury z orné půdy na ostatní plochu“, pozemek parc. č. 148/6 v k. ú. Dolní Soběšovice a par. č. 418/5 v k. ú. Pitrov, vše obec Soběšovice, navrhovatel Obec Soběšovice.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení a souhlas se změnou kultury pozemků v k. ú. Horní Soběšovice: parc. č. 329/40 z kult. orná půda na kult. ost. plocha, parc. č. 499/9 z kult. orná půda na kult. ost. plocha, vše obec Soběšovice, navrhovatel Obec Soběšovice.
 5. KÚ MS kraje, odbor informatiky: souhlas k projektu „Informatizace obcí v Moravskoslezském kraji – I. část“.
 6. ČSÚ Frýdek-Místek: protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování vol. okrsku Soběšovice – volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
 7. ČSÚ Frýdek-Místek: protokoly o bezchybném převzetí výsledků hlasování vol. okrsku Soběšovice – volby do Senátu PČR  1. kolo, 2. kolo.
 8. .A.S.A., spol. s r. o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32  Vratimov: likvidace odpadů, cenový návrh pro rok 2005.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení  stavby „Prodloužení středotlakého plynovodního řadu, středotlaká a nízkotlaká plynovodní přípojka, vč. plynofikace rekreační chaty a přeložení STL přípojky pro RCH“ a pozvání k ÚJ dne 22. 11. 2004 v 9:00 h, stavebníci p. Madeja Martin a Jana.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací „Oprava komínu v RD“ – nejsou námitky, stavebníci p. Šimon Štefan a Anna.
 11. GORDIC Var Ostrava, s. r. o.: nabídka školení „Roční účetní závěrka obcí za rok 2004“, dne 23. 11. 2004 v 9:00 h, MěÚ Frýdek-Místek.
 12. SmP, a. s., Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava-Moravská Ostrava: změny v kupních smlouvách.
 13. Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek) v rozsahu   10 dnů,  56,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí   o umístění stavby „Sociální zařízení  autokempu, vč. přípojky vodovodní, středotlaké a nízkotlaké plynovodní, elektro a kanalizační“, navrhovatel  Obec Dolní Domaslavice.
 15. Advokátní kancelář Mgr. Marka Ježka, Jablunkovská 40, 737 01  Český Těšín: návrh smlouvy o nájmu nebytových  prostor, venkovní terasy a movitých věcí tvořících vybavení restaurace – Nová Husarůvka.
 16. P. Pavlok Petr: nabídka shrnování sněhu.
 17. MUDr. Ivana Poláková: změna sídla ordinace dětského lékaře.
 18. Obec Soběšovice: mandátní smlouva v daňovém poradenství.
 19. Obec Soběšovice: stanovení hospodářské činnosti obce a postup při uplatňování DPH obce s platností od 1. 10. 2004.  
 20. Obec Soběšovice: zajištění provozních činností v sídle obecního úřadu - Soběšovice čp. 10, Nová Husarůvka.
 21. Obec Soběšovice: ZŠ Soběšovice, návrh na vyřazení majetku.

   

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:  

 1. Odeslat souhlas  s budoucím  umístěním  a provozem zařízení na obecním úřadě a souhlasí se zajištěním místa s přístupem občanů k Internetu v rámci projektu  „Informatizace obcí v Moravskoslezském kraji – I. část“ spolufinancovaného ze Společného regionálního operačního programu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 1. Odpovědět firmě .A.S.A., spol. s r. o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32  Vratimov: rada obce schválila  cenový návrh na obsluhu 110 l a 1100 l nádob s komunálním odpadem na rok 2005.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se školení „Roční účetní závěrka obcí za rok 2004“, dne 23. 11. 2004 v 9:00 h, MěÚ Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prověřit změny v kupních smlouvách se SmP, a. s., Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava-Moravská Ostrava.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek) v rozsahu   10 dnů,  56,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a  p. Petrem Pavlokem o zajištění shrnování sněhu na MK v zimní sezóně 2004/2005 za cenu ve výši 500,00 Kč/hod.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit  sdělení MUDr. Ivany Polákové o  změně sídla ordinace dětského lékaře ve zpravodaji obce bez úhrady poplatku.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít  mandátní smlouvu o daňovém poradenství  mezi Obcí Soběšovice a Ing. Annou Gališinovou, daňový poradce evid. č. 1692, El. Krásnohorské 4/1298, 736 01  Havířov-Podlesí.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit  na jednání zastupitelstva obce stanovení hospodářské činnosti obce a postup při uplatňování DPH od 1. 10. 2004.

Zodp.: starosta

 1. Zjistit stanovisko agentury SAPARD a organizačně prověřit  zajišťování provozních činností v sídle obecního úřadu Soběšovice čp. 10, Nová Husarůvka; předložit do rady obce varianty zajištění provozu přijetím do pracovního poměru žadatele p. Jiřiny Chrobokové  a žadatele p. Rudolfa Foukala; zaslat zbývajícím žadatelům o zaměstnání sdělení: obec jako zaměstnavatel  nemá potřebu obsazení dalších pracovních míst  spolu s  uvedením kontaktních spojení  na nájemce prostor v objektu Nová Husarůvka.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu  o nájmu nebytových prostor, venkovní terasy a movitých věcí tvořících vybavení restaurace v objektu ZVS mezi Obcí Soběšovice a p. Lenkou Smrčkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Prověřit návrh ZŠ Soběšovice na vyřazení majetku.

Zodp.: vyřazovací komise

 

   

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:  

 1. Budoucí  umístění a provoz zařízení na obecním úřadě a souhlas se zajištěním místa s přístupem občanů k Internetu v rámci projektu  „Informatizace obcí v Moravskoslezském kraji – I. část“ spolufinancovaného ze Společného regionálního operačního programu.
 2. Cenový návrh firmy .A.S.A., spol. s r. o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32  Vratimov na obsluhu 110 l a 1100 l nádob s komunálním odpadem na rok 2005 a odpověď firmě .A.S.A.
 3. Úhradu a účast p. Olgy Popovičové na školení „Roční účetní závěrka obcí za rok 2004“, dne 23. 11. 2004 v 9:00 h, MěÚ Frýdek-Místek.
 4. Prověření změn v kupních smlouvách se SmP, a. s., Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava-Moravská Ostrava.
 5. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek) v rozsahu   10 dnů,  56,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.
 6. Uzavření smlouvy mezi Obcí Soběšovice a  p. Petrem Pavlokem o zajištění shrnování sněhu na MK v zimní sezóně 2004/2005 za cenu ve výši 500,00 Kč/hod.  
 7. Zveřejnění sdělení MUDr. Ivany Polákové o  změně sídla ordinace dětského lékaře ve zpravodaji obce bez úhrady poplatku.
 8. Uzavření  mandátní smlouvy o daňovém poradenství  mezi Obcí Soběšovice a Ing. Annou Gališinovou, daňový poradce evid. č. 1692, El. Krásnohorské 4/1298, 736 01  Havířov-Podlesí.
 9. Stanovení hospodářské činnosti obce a postup při uplatňování DPH od 1. 10. 2004 a předložení na jednání zastupitelstva obce.
 10. Zjištění stanoviska agentury SAPARD, organizační prověření  zajišťování provozních činností v sídle obecního úřadu Soběšovice čp. 10, Nová Husarůvka; předložení do rady obce variant zajištění provozu přijetím do pracovního poměru žadatele p. Jiřiny Chrobokové  a žadatele p. Rudolfa Foukala; zaslání zbývajícím žadatelům o zaměstnání sdělení: obec jako zaměstnavatel  nemá potřebu obsazení dalších pracovních míst  spolu s  uvedením kontaktních spojení  na nájemce prostor v objektu Nová Husarůvka.
 11. Uzavření smlouvy  o nájmu nebytových prostor, venkovní terasy a movitých věcí tvořících vybavení restaurace v objektu ZVS mezi Obcí Soběšovice a p. Lenkou Smrčkovou.
 12. Prověření návrhu ZŠ Soběšovice na vyřazení majetku.

 

     

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

     

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce