Usnesení

52. zasedání Rady obce Soběšovice dne 1. 12. 2004

  

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,    41/28,  42/5, 43/8,  44/5,    48/1,   49/17,  50/6,  50/10,  50/12, 51/4, 51/9.
 2. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací dne 16. 11. 2004 na OÚ Soběšovice.
 3. KÚ MS kraje, odbor ÚPaSŘ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: oznámení o vystavení návrhu Územního generelu infrastruktury cestovního ruchu Ostrava-Karviná k veřejnému nahlédnutí (od 22. 11.  do 22. 12. 2004).
 4. Obec Soběšovice: návrh smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Foukalem.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  oznámení zahájení územního řízení  - návrh na vydání ÚR o dělení pozemku parc. č. 521/4, k. ú. Horní Soběšovice, navrhovatel p. Petr Chwistek.
 6. DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176, 708 00  Ostrava-Poruba: návrh smlouvy o dílo (aktualizace DKM k. ú. obce Soběšovice, 4x ročně; zákaznická podpora).
 7. ZŠ Soběšovice, ředitelka Mgr. L. Michálková: škola v Soběšovicích – druhý domov žáků.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Přesun výměníku tepelného čerpadla“, stavebníci Ing. Wunsch Tomáš a Ing. Soňa.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení stavby  „I. etapa – přístavba objektu pro bazén“ a pozvání k ÚJ dne 3. 12. 2004 v 9:00 h,  navrhovatel CK Juhász, a. s., se sídlem v Orlové-Lutyni, Masarykova 752.
 10. ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi obcí  a ČSAD Frýdek-Místek, a. s.
 11. KHGEO s. r. o., Hasičská 52/551, 700 30  Ostrava-Hrabůvka: vytýčení hranice pozemků ve správě Povodí Odry, s. p.
 12. Krajský úřad MS kraje, odbor kontroly, 28. října 117, 702 18  Ostrava: sdělení ke zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2004.
 13. Městský úřad, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek:  vydání změny podmínky vydaného rozhodnutí  (změna typu vzorku odpadní vody z ČOV).
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí o povolení užívání stavby „Prodloužení středotlakého plynovodního řadu, středotlaká a nízkotlaká plynovodní přípojka, vč. plynofikace RCH  a přeložení STL přípojky pro RCH“, stavebník p. Madeja Martin a Jana.                                                             
 15. Charita Český Těšín: Tříkrálová sbírka.
 16. GORDIC Var Ostrava, s. r. o.: nabídka semináře „PAM“, dne 14. 12. 2004 v 9:00 h, Hotel Atom, Ostrava-Zábřeh.
 17. Finanční úřad Frýdek-Místek, Na Poříčí 32, 738 01  Frýdek-Místek: rozhodnutí o posečkání ručitelského závazku na dani z převodu nemovitostí do 15. 12. 2005.
 18. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  výzva k doplnění a rozhodnutí o přerušení řízení stavby  „Záchytné parkoviště a chodník“, stavebník Obec Soběšovice,  Soběšovice 45.
 19. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: nabídka pozemků - oznámení o zamýšleném převodu pozemku parc. č. 340/23, k. ú. H. Soběšovice, s požadavkem zveřejnění na ÚD v době 3. 12. – 3. 3. 2005.
 20. NOVEKO, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno: nabídka semináře „Daň z přidané hodnoty“, dne 16. 12. 2004 od 9:00 h, Dům kultury, Ostrava.
 21. NOVEKO, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno: nabídka semináře „Mzdové účetnictví“, dne 27. 1. 2005 od 9:00 h, Dům kultury, Ostrava.
 22. P. Vilma Popovičová: žádost o přidělení bytové jednotky v DPS.
 23. P. Mária Hejděncová: žádost o povolení zásahu do místní komunikace parc. č. 331/3 v k. ú. Horní Soběšovice.
 24. Komise ŽPaR, předseda Ing. M. Peřina: zápis a usnesení ze  14. zasedání komise ŽPaR ze dne 22. 11. 2004.
 25. Česká pošta, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek: návrh nájemní smlouvy.
 26. Obec Soběšovice: návrh příspěvku na Mikulášskou nadílku dětem dne 10. 12. 2004 ve výši 45 Kč/dítě.
 1. Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Jiřinou Chrobokovou (úklid prostor  v objektu čp. 10, Nová Husarůvka) v rozsahu   11 dnů,  66,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 15. VZ ZO Soběšovice dne 8. prosince 2004.
 3. SmVaK Ostrava, a. s., regionální správa 2, Beskydská 124, 738 01  Frýdek-Místek: oznámení o změně  ceny vodného a stočného  pro rok 2005.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  povolení stavby „Vodovodní přípojka k rodinnému domu“, stavebník p. Ladislav Ryška.
 5. AGRO-DOMINIK, spol. s r. o., Horní Bludovice čp. 16: nabídka (posypu komunikací).
 6. Obec Soběšovice: návrh nájemní smlouvy - obch. jednotka I. v objektu ZVS-Nová Husarůvka.
 7. Obec Soběšovice: návrh nájemní smlouvy – obch. jednotka II. v objektu ZVS-Nová Husarůvka.
 8. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – prosinec 2004. 
 9. Proxima Bohemia, s. r. o., Masarykovo náměstí 134, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm: zakoupení  5 ks publikací.
 10. Kamenické práce, Roman Sedlák, 735 42  Těrlicko 646:  žádost o zveřejnění inzerce  ve zpravodaji.
 11. Obec Soběšovice:  Směrnice č. 1 určující  postupy v účetnictví a v evidenci majetku obce.
 12. Obec Soběšovice: návrhy zajištění provozních činností v sídle obecního úřadu  čp. 10.
 13. Obec Soběšovice: návrhy termínů zasedání ZO a RO v roce 2005.

 

  

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Předložit na zasedání zastupitelstva obce zápis  výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací dne 16. 11. 2004 na OÚ Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít  smlouvu  o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Foukalem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a firmou DIGIS,  spol. s r. o., Gen. Sochora 6176, 708 00  Ostrava-Poruba  na aktualizaci DKM k. ú. obce Soběšovice, 2x ročně.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi obcí  a ČSAD Frýdek-Místek, a. s.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se  semináře „PAM“, dne 14. 12. 2004 v 9:00 h, Hotel Atom, Ostrava-Zábřeh pořádaného firmou GORDIC Var Ostrava, s. r. o.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Vyvěsit na úřední desce oznámení Pozemkového fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava  o zamýšleném  převodu pozemku  parc. č. 340/23, k. ú.  H. Soběšovice   a   požádat o převod pozemku.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit a zúčastnit se  semináře „Daň z přidané hodnoty“, dne 16. 12. 2004 od 9:00 h, Dům kultury, Ostrava pořádaného firmou NOVEKO, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se  semináře „Mzdové účetnictví“, dne 27. 1. 2005 od 9:00 h, Dům kultury, Ostrava  pořádaného firmou  NOVEKO, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Zařadit žádost p. Vilmy Popovičové  o přidělení bytové jednotky v DPS do seznamu žadatelů o umístění v DPS  a sociální komisi  prověřit dosavadní žádosti o umístění v DPS a předložit návrh na umístění.

Zodp.: předseda komise sociální

 1. Odpovědět p. Márii Hejděncové  žádosti o povolení zásahu do místní komunikace parc. č. 331/3 v k. ú. Horní Soběšovice: rada obce žádost schválila.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 1. Zřídit trvalé pracovní místo od 1. 1. 2005: domovník (části objektu čp. 10: obecní úřad) s úvazkem 6,00 hod/den (30,00 hod/týden, 4. pl. tř., 12. pl. st.)  a změnit organizační řád  a uzavřít pracovní poměr  a pracovní smlouvu  mezi  Obcí  Soběšovice  a  p. Jiřinou Chrobokovou  od  3. ledna 2005;

rozšířit  úvazek pracovního místa pečovatel (domovník v DPS) o 1 hod/den  na 6,00 hod/den (30,00 hod/týden) od 1. ledna 2005 a uzavřít dohodu o změně pracovního  poměru mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Nogolovou;

zrušit pracovní místo (vedlejší pracovní poměr: domovník OÚ v čp. 45) vzhledem k přesunu sídla obecního úřadu na čp. 10 a obsazení pracovního místa domovníka OÚ v čp. 10 a změnit organizační řád a  rozvázat výpovědí vedlejší pracovní poměr mezi Obcí Soběšovice a p. Miladou Guziurovou  ke dni 31. 12. 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit  podmínky pro vyhlášení výběrového řízení  na rekreační zařízení obce.

Zodp.: místostarosta, předseda komise ŽPaR

 1. Uzavřít nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Soběšovice a Českou poštou, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit příspěvek  na Mikulášskou nadílku dětem dne 10. 12. 2004 ve výši  45 Kč/dítě.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Jiřinou Chrobokovou  (úklid prostor  v objektu čp. 10, Nová Husarůvka) v rozsahu   11 dnů,  66,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit konání a   program 15. VZ ZO Soběšovice a předložit program na zasedání zastupitelstva obce dne 8. prosince 2004.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce oznámení SmVaK Ostrava, a. s., regionální správa 2, Beskydská 124, 738 01  Frýdek-Místek  o změně  ceny vodného a stočného  pro rok 2005.

Zodp.:  předseda komise redakční, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a AGRO-DOMINIK, spol. s r. o., Horní Bludovice čp. 16 o posypu místních komunikací v zimní sezóně 2004/2005 za cenu ve výši 400,00 Kč + DPH.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor  v objektu ZVS – obchodní jednotka I. mezi Obcí Soběšovice a firmou U Elišky, s. r. o., 736 01  Havířov-Podlesí, E. Krásnohorské 1304.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu ZVS – obchodní jednotka II.  mezi Obcí Soběšovice a p. Milenou Pagurkovou.

 Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat  měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – prosinec 2004 a žádanky SDH Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Zakoupit 5 ks publikací Proxima Bohemia, s. r. o., Masarykovo náměstí 134, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit ve zpravodaji obce inzerci Kamenické práce, Roman Sedlák, 735 42  Těrlicko 646.

Zodp.: předseda komise redakční, Popovičová

 1. Podepsat  Směrnici č. 1 určující  postupy v účetnictví a v evidenci majetku obce.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Podepsat a zveřejnit termíny  zasedání  zastupitelstva a rady obce  v roce 2005.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Předložení zápisu  výboru kontrolního  o kontrole pokladních operací dne 16. 11. 2004 na OÚ Soběšovice  na zasedání zastupitelstva obce.
 2. Uzavření smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Foukalem.
 3. Uzavření smlouvy  o dílo mezi Obcí Soběšovice a firmou DIGIS,  spol. s r. o., Gen. Sochora 6176, 708 00  Ostrava-Poruba  na aktualizaci DKM k. ú. obce Soběšovice, 2x ročně.
 1. Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi obcí  a ČSAD Frýdek-Místek, a. s.
 2. Úhradu a účast p. Milady Guziurové  na semináři „PAM“, dne 14. 12. 2004 v 9:00 h, Hotel Atom, Ostrava-Zábřeh pořádaného firmou GORDIC Var Ostrava, s. r. o.
 3. Vyvěšení  oznámení Pozemkového fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava  o zamýšleném  převodu pozemku  parc. č. 340/23, k. ú.  H. Soběšovice  na úřední desce  a   požádání  o převod pozemku.
 4. Úhradu a účast p. Olgy Popovičové na  semináři „Daň z přidané hodnoty“, dne 16. 12. 2004 od 9:00 h, Dům kultury, Ostrava  pořádaného  firmou   NOVEKO,  spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno.
 5. Úhradu a účast p. Milady Guziurové na  semináři „Mzdové účetnictví“, dne 27. 1. 2005 od 9:00 h, Dům kultury, Ostrava  pořádaného firmou  NOVEKO, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno.
 6. Zařazení žádosti p. Vilmy Popovičové o přidělení bytové jednotky v DPS do seznamu žadatelů o umístění v DPS  a úkol sociální komisi:  prověřit dosavadní žádosti o umístění v DPS a předložit návrh na umístění.
 7. Odpověď p. Márii Hejděncové k žádosti o povolení zásahu do místní komunikace parc. č. 331/3 v k. ú. Horní Soběšovice: rada obce žádost schválila.
 8. Změnu organizačního řádu a zřízení trvalého pracovního místa od 1. 1. 2005: domovník (části objektu čp. 10: obecní úřad), s úvazkem 6,00 hod/den (30,00 hod/týden, 4. pl. tř., 12. pl. st.)  a uzavření pracovního poměru  a pracovní smlouvy mezi  Obcí  Soběšovice  a  p. Jiřinou Chrobokovou  od  3. ledna 2005;

rozšíření úvazku pracovního místa pečovatel (domovník) v DPS o 1 hod/den  na 6,00 hod/den (30,00 hod/týden) od 1. ledna 2005 a uzavření dohody o této změně pracovního  poměru  mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Nogolovou;

změnu organizačního řádu a zrušení pracovního místa (vedlejší pracovní poměr: domovník OÚ v čp. 45) vzhledem k přesunu sídla obecního úřadu na čp. 10 a obsazení pracovního místa domovníka OÚ v čp. 10  a  rozvázání výpovědí vedlejšího pracovního poměru mezi Obcí Soběšovice a p. Miladou Guziurovou  ke dni 31. 12. 2004.

 1. Přípravu  podmínek pro vyhlášení výběrového řízení  na rekreační zařízení obce.
 2. Uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Soběšovice a Českou poštou, s. p., Sadová 2379, 738 01  Frýdek-Místek.
 3. Úhradu příspěvku  na Mikulášskou nadílku dětem dne 10. 12. 2004 ve výši  45 Kč/dítě.
 4. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Jiřinou Chrobokovou  (úklid prostor  v objektu čp. 10, Nová Husarůvka) v rozsahu   11 dnů,  66,00 hodin, odměna dle  VPP č. 2/2003.
 5. Program 15. VZ ZO Soběšovice, zveřejnění konání a předložení programu na zasedání zastupitelstva obce dne 8. prosince 2004.
 6. Zveřejnění oznámení SmVaK Ostrava, a. s., regionální správa 2, Beskydská 124, 738 01  Frýdek-Místek  o změně  ceny vodného a stočného  pro rok 2005 ve zpravodaji obce.
 7. Uzavření smlouvy mezi Obcí Soběšovice a AGRO-DOMINIK, spol. s r. o., Horní Bludovice čp. 16 o posypu místních komunikací v zimní sezóně 2004/2005 za cenu ve výši 400,00 Kč + DPH.
 8. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor  v objektu ZVS – obchodní jednotka I. mezi Obcí Soběšovice a firmou U Elišky, s. r. o., 736 01  Havířov-Podlesí, E. Krásnohorské 1304.
 9. Uzavření  smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu ZVS – obchodní jednotka II.  mezi Obcí Soběšovice a p. Milenou Pagurkovou.
 10. Měsíční plán výjezdu hasičského motorového vozidla – prosinec 2004 včetně žádanek.
 11. Zakoupení 5 ks publikací Proxima Bohemia, s. r. o., Masarykovo náměstí 134, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm.
 12. Zajištění úhrady a zveřejnění inzerce Kamenické práce, Roman Sedlák, 735 42  Těrlicko 646 ve zpravodaji obce.
 13. Směrnici č. 1 určující postupy v účetnictví a v evidenci majetku obce.
 14. Termíny  zasedání  zastupitelstva a rady obce  v roce 2005  a zveřejnění.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

          

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce